Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2012 z dne 17. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2012 z dne 17. 9. 2012

Kazalo

2723. Uredba o načinih in obsegu zagotavljanja programov pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso državljani Evropske unije, stran 7087.

Na podlagi četrtega odstavka 106. člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 50/11 in 57/11 – popr.) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o načinih in obsegu zagotavljanja programov pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso državljani Evropske unije
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa načine in obseg zagotavljanja programov pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso državljani Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: državljani tretjih držav), v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje Republike Slovenije.
2. člen
(izvajanje programov učenja slovenskega jezika in seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo)
(1) Programa učenja slovenskega jezika in seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo (v nadaljnjem besedilu: spoznavanje slovenske družbe) se lahko izvajata ločeno ali pa sta vsebinsko združena in se izvajata kot enoten program.
(2) O načinu izvedbe programov iz prejšnjega odstavka odloči ministrstvo, pristojno za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: pristojno ministrstvo).
3. člen
(vsebina programov)
(1) Program učenja slovenskega jezika in program spoznavanja slovenske družbe oziroma enotni program se izvajajo kot javno veljavni izobraževalni programi za odrasle, kakor to določajo predpisi o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
(2) Vsebino programov določi minister, pristojen za izobraževanje.
(3) Udeleženci po zaključenem programu opravljajo interni preizkus znanja, ki ga pripravi in izvede izvajalec programa.
(4) Po zaključenem programu udeleženci prejmejo potrdilo, katerega vsebina in oblika sta določeni s pravilnikom, ki določa obrazce javnih listin v izobraževanju odraslih.
4. člen
(upravičenci do programov)
(1) Državljani tretjih držav, ki v Republiki Sloveniji prebivajo na podlagi dovoljenja za stalno prebivanje, in njihovi družinski člani, ki imajo v Republiki Sloveniji dovoljenje za začasno prebivanje zaradi združitve družine, so upravičeni do programa učenja slovenskega jezika oziroma enotnega programa v obsegu 180 ur.
(2) Državljani tretjih držav, ki v Republiki Sloveniji prebivajo na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje, izdanega z veljavnostjo najmanj enega leta, pri čemer se v ta enoletni rok všteje tudi čas od vložitve prošnje za izdajo tega dovoljenja, so upravičeni do programa učenja slovenskega jezika oziroma enotnega programa v obsegu 60 ur.
(3) Državljani tretjih držav, ki so družinski člani slovenskih državljanov ali državljanov Evropske unije in v Republiki Sloveniji prebivajo na podlagi dovoljenja za prebivanje za družinskega člana, so upravičeni do programa učenja slovenskega jezika oziroma enotnega programa v obsegu 180 ur.
(4) Državljani tretjih držav, ki v Republiki Sloveniji prebivajo na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje, pri čemer je veljavnost tega dovoljenja in prejšnjih dovoljenj za začasno prebivanje neprekinjeno najmanj 24 mesecev, in njihovi družinski člani, ki imajo v Republiki Sloveniji izdano dovoljenje za začasno prebivanje zaradi združitve družine, so upravičeni do programa učenja slovenskega jezika oziroma enotnega programa v obsegu 180 ur. V 24-mesečno veljavnost dovoljenj za začasno prebivanje se všteje tudi čas prebivanja državljana tretje države na podlagi potrdila o vloženi prošnji za podaljšanje ali izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje, ki po zakonu o tujcih velja kot dovoljenje za začasno prebivanje.
(5) Državljani tretjih držav z dovoljenjem za začasno prebivanje, ki so se že udeležili programa učenja slovenskega jezika ali enotnega programa v obsegu 60 ur in izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega odstavka ali so pridobili dovoljenje za stalno prebivanje, so upravičeni do ponovne udeležbe v programu učenja slovenskega jezika oziroma enotnega programa v obsegu 120 ur.
(6) Kadar se programa učenja slovenskega jezika in spoznavanja slovenske družbe izvajata ločeno, se program spoznavanja slovenske družbe za vse upravičence iz tega člena izvaja v obsegu 30 ur.
5. člen
(način financiranja programov)
(1) Pristojno ministrstvo financira programa učenja slovenskega jezika in spoznavanja slovenske družbe oziroma enotni program.
(2) Pristojno ministrstvo krije stroške programa v višini dejanskega števila ur prisotnosti posameznega upravičenca v programu. Druge stroške obiskovanja programov, na primer za učne pripomočke in učno gradivo, krijejo udeleženci sami, razen če jih izvajalec zagotavlja v okviru programa.
(3) Stroške prevoza, povezane z udeležbo v programih in opravljanjem preizkusa znanja, krijejo udeleženci sami.
6. člen
(izbira izvajalcev programov)
(1) Izvajalce programov učenja slovenskega jezika in spoznavanja slovenske družbe oziroma enotnega programa izbere pristojno ministrstvo s postopkom javnega naročanja ter z izbranim izvajalcem sklene pogodbo o izvajanju programa.
(2) Izvajalci programov morajo voditi evidenco o prisotnosti udeležencev programov in sprotno vnašati te podatke o udeležencih v spletno aplikacijo ministrstva.
7. člen
(zahtevek za udeležbo v programih)
(1) Postopek za odobritev udeležbe v programih učenja slovenskega jezika in spoznavanja slovenske družbe oziroma enotnem programu se začne na zahtevo državljana tretje države.
(2) Zahtevek za izdajo potrdila o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v programu učenja slovenskega jezika se vloži na obrazcu, ki je kot priloga 1 sestavni del te uredbe, zahtevek za izdajo potrdila o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v programu spoznavanja slovenske družbe na obrazcu, ki je kot priloga 2 sestavni del te uredbe, zahtevek za izdajo potrdila o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v enotnem programu pa se vloži na obrazcu, ki je kot priloga 3 sestavni del te uredbe.
(3) Zahtevki iz prejšnjega odstavka se vložijo pri pristojni upravni enoti.
(4) O izpolnjevanju pogojev za udeležbo upravna enota izda potrdilo, in sicer o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v programu učenja slovenskega jezika izda potrdilo, ki je kot priloga 4 sestavni del te uredbe, o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v programu spoznavanja slovenske družbe potrdilo, ki je kot priloga 5 sestavni del te uredbe, o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v enotnem programu pa potrdilo, ki je kot priloga 6 sestavni del uredbe.
(5) S potrdilom iz prejšnjega odstavka državljan tretje države uveljavlja pravico do programov učenja slovenskega jezika in spoznavanja slovenske družbe oziroma enotnega programa pri izvajalcih iz prvega odstavka prejšnjega člena.
(6) V primeru neizpolnjevanja pogojev za udeležbo v programih pristojna upravna enota izda odločbo o zavrnitvi zahtevka za izdajo potrdila.
8. člen
(upravičenost do brezplačnega prvega preizkusa znanja iz slovenskega jezika na osnovni ravni)
(1) Državljani tretjih držav, ki so bili v 180- oziroma 120-urnem programu učenja slovenskega jezika ali 180- oziroma 120-urnem enotnem programu udeleženi najmanj 80 odstotkov ur in imajo veljavno dovoljenje za prebivanje, so upravičeni do brezplačnega prvega preizkusa znanja iz slovenskega jezika na osnovni ravni po javno veljavnem programu Slovenščina za tujce.
(2) Zahtevek za izdajo potrdila o izpolnjevanju pogojev za brezplačni prvi preizkus znanja iz slovenskega jezika na osnovni ravni, ki je kot priloga 7 sestavni del te uredbe, se vloži pri pristojni upravni enoti.
(3) O izpolnjevanju pogojev za brezplačni prvi preizkus znanja iz slovenskega jezika na osnovni ravni upravna enota izda potrdilo, ki je kot priloga 8 sestavni del te uredbe.
(4) S potrdilom iz prejšnjega odstavka državljan tretje države uveljavlja pravico do brezplačnega prvega preizkusa znanja iz slovenskega jezika na osnovni ravni pri pooblaščenih izvajalcih preizkusa znanja.
(5) V primeru neizpolnjevanja pogojev za opravljanje brezplačnega prvega preizkusa znanja iz slovenskega jezika na osnovni ravni pristojna upravna enota izda odločbo o zavrnitvi zahtevka za izdajo potrdila.
9. člen
(izvajanje nadzora nad programi)
Nadzor nad izvajanjem programov učenja slovenskega jezika in spoznavanja slovenske družbe oziroma enotnega programa opravlja inšpektorat, pristojen za šolstvo.
10. člen
(programi medsebojnega poznavanja in razumevanja s slovenskimi državljani)
(1) Pristojno ministrstvo, v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za kulturo, zagotavlja programe za spodbujanje medsebojnega poznavanja in razumevanja med državljani tretjih držav in slovenskimi državljani (v nadaljnjem besedilu: programi medkulturnega dialoga).
(2) Izvajalce programov medkulturnega dialoga izbere pristojno ministrstvo s postopkom javnega naročanja ter z izbranim izvajalcem sklene pogodbo o izvajanju programov.
11. člen
(programi informiranja)
Pristojno ministrstvo izvaja programe informiranja v zvezi z vključevanjem v slovensko družbo, tako da informacije, potrebne za lažje vključevanje v slovensko družbo, v obliki priročnikov, brošur ali v elektronski obliki predloži državnim organom, ki odločajo v postopkih pridobivanja dovoljenja za prebivanje, drugim državnim organom in nevladnim organizacijam ter organizira njihovo dostopnost državljanom tretjih držav.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(sprejem predpisa)
Minister, pristojen za izobraževanje, sprejme predpis iz drugega odstavka 3. člena te uredbe v šestih mesecih od dneva njene uveljavitve.
13. člen
(veljavnost potrdil)
Potrdila, izdana na podlagi četrtega odstavka 5. člena in petega odstavka 13. člena Uredbe o integraciji tujcev (Uradni list RS, št. 65/08 in 86/10), ostanejo v veljavi, pri čemer kot potrdilo o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v enotnem programu velja potrdilo, ki je kot priloga 3 sestavni del Uredbe o integraciji tujcev (Uradni list RS, št. 65/08 in 86/10).
14. člen
(prenehanje uporabe in veljavnosti predpisov)
(1) Z dnem uveljavitve te uredbe se preneha uporabljati Uredba o integraciji tujcev (Uradni list RS, št. 65/08 in 86/10).
(2) Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Pravilnik o programih za integracijo tujcev (Uradni list RS, št. 25/09 in 86/11).
(3) Določbe pravilnika iz prejšnjega odstavka se uporabljajo do uveljavitve predpisa iz drugega odstavka 3. člena te uredbe, če niso v nasprotju s to uredbo.
15. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2013.
Št. 00717-10/2012
Ljubljana, dne 13. septembra 2012
EVA 2011-1711-0050
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti