Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2012 z dne 26. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2012 z dne 26. 6. 2012

Kazalo

2013. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (ZBan-1I), stran 4909.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (ZBan-1I)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (ZBan-1I), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. junija 2012.
Št. 003-02-5/2012-15
Ljubljana, dne 26. junija 2012
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O BANČNIŠTVU (ZBan-1I)
1. člen
V Zakonu o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo, 52/11 – popr., 9/11 – ZPlaSS-B, 35/11, 59/11 in 85/11) se osmi in deveti odstavek 43. člena spremenita tako, da se glasita:
»(8) Drugi odstavek tega člena se ne uporablja:
1. ob ustanovitvi banke ali povečanju njenega osnovnega kapitala zaradi izvedbe združitve ali delitve,
2. ob povečanju osnovnega kapitala banke s stvarnim vložkom, če gre za povečanje osnovnega kapitala banke na podlagi dodatnega ukrepa Banke Slovenije, in
3. ob povečanju osnovnega kapitala banke na podlagi ukrepa po 262.a členu tega zakona.
(9) Povečanje osnovnega kapitala banke na podlagi uresničitve enostranskega oblikovalnega upravičenja (opcije), vsebovanega v instrumentu, ki ga je izdala banka in na podlagi katerega imetnik pridobi delnice banke, se za namen tega zakona šteje kot povečanje osnovnega kapitala z vplačilom denarnega vložka, če je bil instrument vplačan v denarju.«.
2. člen
Za 43. členom se doda novi 43.a člen, ki se glasi:
»43.a člen
(odobreni kapital in pogojno povečanje osnovnega kapitala)
(1) Statut banke lahko določi pooblastilo upravi za povečanje osnovnega kapitala banke (odobreni kapital) ne glede na omejitve iz tretjega odstavka 353. člena ZGD-1. Določi lahko tudi pogoje povečanja osnovnega kapitala z odobrenim kapitalom.
(2) Pri pogojnem povečanju osnovnega kapitala banke se ne uporablja drugi odstavek 343. člena ZGD-1.«.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-03/12-6/10
Ljubljana, dne 15. junija 2012
EPA 404-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti