Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2012 z dne 31. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2012 z dne 31. 5. 2012

Kazalo

1727. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju, stran 4289.

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 in 40/12 – ZUJF) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju
1. člen
V Uredbi o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10, 10/11, 45/11, 53/11, 86/11 in 26/12) se v 6. členu za tretjim odstavkom dodata novi četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Vrednosti podrobnejših kriterijev za posamezen tip osebe javnega prava se preverjajo vsako leto na stanje 1. septembra. Ob spremembah pri osebah javnega prava, ki imajo za posledico drugačen seštevek posameznih podrobnejših kriterijev in bi privedle do spremembe plačnega razreda, se delovno mesto uvrsti v plačni razred, ki ustreza novemu seštevku. Ta sprememba ne povzroči spremembe pri uvrstitvah drugih delovnih mest direktorjev pri istem tipu oseb javnega prava. Spremenjena uvrstitev delovnega mesta direktorja začne veljati 1. novembra istega leta.
(5) Uvrstitve delovnih mest direktorjev iz priloge I uredbe se preverjajo vsako leto na stanje 1. septembra, pri čemer spremenjena uvrstitev delovnega mesta direktorja začne veljati 1. novembra istega leta.«.
2. člen
V drugem odstavku 12. člena se drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Zmanjšanje osnovnih plač se odpravi s prvim dnem v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je bil uveljavljen Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12).«.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Novi četrti in peti odstavek 6. člena uredbe se začneta uporabljati 1. januarja 2014.
Št. 00730-17/2012
Ljubljana, dne 31. maja 2012
EVA 2012-2030-0017
Janez Janša l.r.
Predsednik