Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2012 z dne 5. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2012 z dne 5. 3. 2012

Kazalo

686. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev, stran 1440.

Na podlagi 21. člena, petega odstavka 23. člena in drugega odstavka 42. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G in 8/12 – ZVRS-F) v povezavi z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 8/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev
1. člen
V Uredbi o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03, 45/04, 86/04 – ZVOP-1, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 76/06, 132/06, 41/07, 64/08 – ZViS-F, 63/09, 69/10, 40/11 in 98/11) se 6. člen spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
(Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo)
(1) V sestavi Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo so:
– Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino,
– Urad Republike Slovenije za meroslovje,
– Tržni inšpektorat Republike Slovenije.
(2) Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino opravlja upravne in strokovne naloge na področjih varstva industrijske lastnine in varstva avtorskih ter sorodnih pravic.
(3) Urad Republike Slovenije za meroslovje opravlja strokovne, upravne in inšpekcijske naloge na področju urejanja nacionalnega meroslovnega sistema, vključno s sistemom na področju izdelkov iz plemenitih kovin, ter naloge, povezane s priznanjem Republike Slovenije za poslovno odličnost.
(4) Tržni inšpektorat Republike Slovenije opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov na področjih prometa blaga in storitev, varstva potrošnikov, trgovine, gostinstva, obrti, gradbenih proizvodov in varnosti proizvodov v pristojnosti ministrstva ter nadzorstvo nad izvajanjem zakonov in predpisov, ki to izrecno določajo in naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov o pošti.«.
2. člen
Črta se 6.a člen.
3. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen
(Ministrstvo za kmetijstvo in okolje)
(1) V sestavi Ministrstva za kmetijstvo in okolje so:
– Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja,
– Fitosanitarna uprava Republike Slovenije,
– Veterinarska uprava Republike Slovenije,
– Agencija Republike Slovenije za okolje,
– Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost,
– Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, hrano in okolje.
(2) Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja opravlja upravne, strokovne in razvojne naloge, ki se nanašajo na izvajanje ukrepov na področjih kmetijstva, gozdarstva, živilstva in ribištva skladno s skupno kmetijsko in ribiško politiko Evropske unije ter na druge naloge za izvajanje ukrepov kmetijske politike ter promocije.
(3) Fitosanitarna uprava Republike Slovenije opravlja upravne, strokovne in razvojne naloge na področjih varstva rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov pred škodljivimi organizmi, varstva in registracije sort rastlin, pridelave, dodelave in trženja semenskega materiala kmetijskih rastlin, registracije, prometa in uporabe fitofarmacevtskih sredstev, tehničnih zahtev za naprave za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev, kakovosti mineralnih gnojil, strokovnega usposabljanja zavezancev in obveščanja prebivalstva ter varstva okolja in izpolnjevanja mednarodnih obveznosti na teh področjih; opravlja tudi naloge nadzora in ukrepe, določene s predpisi na posameznih področjih.
(4) Veterinarska uprava Republike Slovenije opravlja upravne, strokovne, razvojne in naloge inšpekcijskega nadzora na področjih zdravstvenega varstva živali, varstva pred živalskimi kužnimi boleznimi, varstva prebivalstva pred zoonozami, zdravstvene ustreznosti surovin, živil in odpadkov živalskega izvora ter krme in vode za napajanje živali, zaščite živali pred mučenjem, z veterinarsko stroko povezanega nadzora nad prometom z zdravili za uporabo v veterinarski medicini in določanja doktrinarnih rešitev na ravni varne uporabe zdravil v veterinarski medicini, preventive pri razmnoževanju živali, veterinarskega izobraževanja in obveščanja prebivalstva ter varstva okolja in izpolnjevanja mednarodnih obveznosti na teh področjih.
(5) Agencija Republike Slovenije za okolje opravlja upravne in strokovne naloge na področjih celovitega varstva okolja in naravnih dobrin, varstva voda, zraka in tal, presoje vplivov na okolje, javnih služb varstva okolja in naravnih dobrin, varstva pred hrupom in drugimi tveganji za okolje, ohranjanja narave, gospodarjenja z vodami in vodnogospodarskimi objekti in napravami, monitoringov in drugega evidentiranja meteoroloških, hidroloških, agroloških in ekoloških razmer, meteoroloških, hidroloških in ekoloških analiz in ekspertiz, napovedovanja meteoroloških in hidroloških procesov ter opozarjanja na izredne pojave, letalske meteorologije, monitoringa in drugega evidentiranja geoloških, seizmoloških in drugih geofizikalnih pojavov, njihovih rajonizacij in kategorizacij, potresnega varstva objektov in naprav, varstva, zaščite in zgodnjega opozarjanja pred potresnimi pojavi, ravnanja z odpadki, razen radioaktivnih, odprave posledic naravnih in drugih nesreč, izpolnjevanja mednarodnih obveznosti s teh področij in mednarodne izmenjave podatkov.
(6) Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost opravlja specializirane strokovne in razvojne upravne naloge ter naloge inšpekcijskega nadzora na področjih sevalne in jedrske varnosti, izvajanja sevalnih dejavnosti in uporabe virov sevanja, z izjemo v zdravstvu ali veterinarstvu, varstva okolja pred ionizirajočimi sevanji, fizičnega varovanja jedrskih snovi in objektov, neširjenja jedrskega orožja in varovanja jedrskega blaga, spremljanja stanja radioaktivnosti okolja in odgovornosti za jedrsko škodo.
(7) Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, hrano in okolje opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvrševanjem predpisov s področij kmetijstva, razvoja podeželja, ukrepov kmetijske politike, kakovosti in varnosti kmetijskih pridelkov in živil, krme, zootehnike, gensko spremenjenih organizmov, varstva rastlin, mineralnih gnojil, semenskega materiala kmetijskih rastlin, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vin, gozdarstva, lovstva, in ribištva, proizvodnje, pridelave in predelave ter prometa živil oziroma hrane ter dobre kmetijske prakse, varstvo okolja in narave ter ekološki nadzor na državni meji, vodni režim, urejanje voda in gospodarjenje z njimi, lahko pa opravlja tudi kontrolo v postopkih izvajanja ukrepov iz pristojnosti Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja.«.
4. člen
Črta se 9. člen.
5. člen
Črta se 12. člen.
6. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»13. člen
(Ministrstvo za pravosodje in javno upravo)
(1) V sestavi Ministrstva za pravosodje in javno upravo sta:
– Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij,
– Inšpektorat za javno upravo.
(2) Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij opravlja upravne in strokovne naloge na področju izvrševanja kazenskih sankcij ter varnostnih ukrepov.
(3) Inšpektorat za javno upravo opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanem predpisov in splošnih aktov s področja delovnih razmerij javnih uslužbencev ter naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem Zakona o splošnem upravnem postopku in drugih zakonov, ki urejajo upravne postopke, nad izvajanjem Uredbe o upravnem poslovanju in nad izvajanjem Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.«.
7. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen
(Ministrstvo za infrastrukturo in prostor)
(1) V sestavi Ministrstva za infrastrukturo in prostor so:
– Direkcija Republike Slovenije za ceste,
– Uprava Republike Slovenije za pomorstvo,
– Geodetska uprava Republike Slovenije,
– Inšpektorat Republike Slovenije za promet, energetiko in prostor,
– Inšpektorat Republike Slovenije za elektronske komunikacije in elektronsko podpisovanje.
(2) Direkcija Republike Slovenije za ceste opravlja strokovno tehnične, upravne, organizacijske in razvojne naloge na področjih graditve, vzdrževanja in varstva državnih cest ter varstva prometa na njih, nadzora nad njihovim stanjem, upravne naloge na področju pobiranja povračil za uporabo cest, vodenje evidence o državnih cestah, druge naloge, določene z zakonom in podzakonskimi predpisi, ki urejajo javne ceste, in naloge v zvezi s prevozi v tovornem in potniškem cestnem prometu.
(3) Uprava Republike Slovenije za pomorstvo opravlja upravne in strokovne naloge na področjih pomorstva in pristaniške infrastrukture, nadzora nad izvajanjem reda v pristaniščih, preostalih delih teritorialnega morja in notranjih morskih voda, varnostjo plovbe, opravljanjem pomorskega prometa in vzdrževanjem objektov za varnost plovbe in plovnih poti ter opravlja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem predpisov na področju morskega prometa in pristaniške infrastrukture ter inšpekcijski nadzor nad izvajanjem predpisov, ki urejajo plovbo po celinskih vodah.
(4) Geodetska uprava Republike Slovenije opravlja strokovne in upravne naloge vzpostavitve, vodenja in vzdrževanja zbirk podatkov na področju osnovnega geodetskega sistema, evidentiranja nepremičnin, množičnega vrednotenja nepremičnin, državne meje, prostorskih enot in hišnih številk, topografskega in kartografskega sistema ter koordinira povezljivost zbirk podatkov o prostoru in nepremičninah.
(5) Inšpektorat Republike Slovenije za promet, energetiko in prostor opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov na področjih železniškega prometa, cestnega prometa in prometne infrastrukture za vse vrste prometa ter na področju žičniških naprav in varnosti na smučiščih, naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem določb zakona o varnosti cestnega prometa in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, povezanih z delom subjektov, ki usposabljajo kandidate za voznike motornih vozil, izvajajo programe za voznike začetnike, izvajajo programe usposabljanja in dodatnega usposabljanja za učitelje vožnje, učitelje predpisov in strokovne vodje avtošol, opravljajo registracijo motornih in priklopnih vozil ter tehnične preglede motornih in priklopnih vozil; naloge inšpekcijskega nadzora nad izvrševanjem predpisov in splošnih aktov glede urejanja prostora in naselij, graditev objektov in izvedbo gradbenih konstrukcij, izpolnjevanje bistvenih zahtev za objekte, stanovanjske zadeve in geodetske dejavnosti; naloge inšpekcijskega nadzora nad izvrševanjem predpisov in splošnih aktov, ki urejajo elektroenergetiko in termoenergetiko, nad premično tlačno opremo in opremo pod tlakom v prometu in uporabi, nad učinkovito rabo energije ter naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem določil zakona, ki ureja rudarstvo, in na njegovi podlagi izdanih predpisov, tehničnih predpisov in predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu ter drugih predpisov pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin ter pri izvajanju drugih rudarskih del.
(6) Inšpektorat Republike Slovenije za elektronske komunikacije in elektronsko podpisovanje opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov o elektronskih komunikacijah ter naloge inšpekcijskega nadzora v skladu z zakonom, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis.
(7) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka 3. člena te uredbe izvaja Uprava Republike Slovenije za pomorstvo naloge strokovne pomoči samostojno, če tako določa akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.«.
8. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»15. člen
(Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport)
(1) V sestavi Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport so:
– Urad Republike Slovenije za mladino,
– Arhiv Republike Slovenije,
– Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport,
– Inšpektorat Republike Slovenije za kulturo in medije.
(2) Urad Republike Slovenije za mladino opravlja naloge, ki se nanašajo na načrtovanje in izvajanje ukrepov s področja mladinske politike, na izvajanje socialne politike otrok in mladine, vzgoje in neformalnega izobraževanja, prostočasnih dejavnosti, kulture, javnega obveščanja in mednarodnega sodelovanja na teh področjih.
(3) Arhiv Republike Slovenije opravlja upravne in strokovne naloge na področjih varstva dokumentarnega in arhivskega gradiva, ki nastaja pri državnih organih in drugih zakonsko določenih osebah, ter upravne in strokovne naloge skupnega pomena varstva arhivskega gradiva v državi.
(4) Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja, ki jo izvajajo vrtci, osnovne šole, glasbene šole, nižje in srednje poklicne šole, srednje tehniške in strokovne šole, gimnazije, višje strokovne šole, zavodi za izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, organizacije za izobraževanje odraslih, zasebniki, ki izobražujejo po javno veljavnih vzgojno-izobraževalnih programih, domovi za učence in dijaški domovi, ter nad opravljanjem dejavnosti s področja športa.
(5) Inšpektorat Republike Slovenije za kulturo in medije opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvrševanjem zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo varstvo kulturne dediščine, varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva, medije in avdiovizualno kulturo, knjižnice in obvezni izvod publikacij ter uresničevanje javnega interesa na področju kulture.«.
9. člen
Črta se 15.a člen.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
10. člen
Akti o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest se s to uredbo uskladijo do 1. aprila 2012.
11. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00730-3/2012
Ljubljana, dne 29. februarja 2012
EVA 2012-3111-0011
Janez Janša l.r.
Predsednik