Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2011 z dne 13. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2011 z dne 13. 12. 2011

Kazalo

4415. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2011, stran 13752.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 18/95, 18/97, 30/98, Uradni list RS, št. 31/99, in Uradne objave glasila Snežnik, št. 4/06) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 8. redni seji dne 1. 12. 2011 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2011
1. člen
(vsebina odloka)
V Odloku o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2011 se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
(Sestava proračuna in vsebina splošnega dela proračuna)
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. Namen porabe proračuna je opredeljen s proračunskimi postavkami.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov v bilanci prihodkov in odhodkov je določen v naslednjih zneskih:
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|    |   |A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  |    V EUR|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|    |I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)  | 25.243.823|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|    |   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)      | 12.124.905|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|70   |   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) | 10.210.144|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|700  |   |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK    |  8.536.302|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|703  |   |DAVKI NA PREMOŽENJE        |  1.312.449|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|704  |   |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE |   361.393|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|706  |   |DRUGI DAVKI            |      –|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|71   |   |NEDAVČNI PRIHODKI         |  1.914.762|
|    |   |(710+711+712+713+714)       |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|710  |   |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD |  1.004.761|
|    |   |PREM.               |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|711  |   |TAKSE IN PRISTOJBINE        |   11.500|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|712  |   |DENARNE KAZNI           |    9.285|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|713  |   |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN    |   10.500|
|    |   |STORITEV              |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|714  |   |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI      |   878.716|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|72   |   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) |  4.975.535|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|720  |   |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH    |  2.215.535|
|    |   |SREDSTEV              |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|722  |   |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN  |  2.760.000|
|    |   |NEMAT. PREMOŽ.           |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|73   |   |PREJETE DONACIJE (730+731)     |     500|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|730  |   |PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV |     500|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|74   |   |TRANSFERNI PRIHODKI        |  8.142.883|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|740  |   |TRANSFERNI PRIHODKI        |  2.484.295|
|    |   |IZ DRUGIH JAVNOFIN. INST.     |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|741  |   |PREJETA SRED. IZ DRŽ. PR.     |  5.658.588|
|    |   |IZ SRED. PRORAČUNA EU       |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|    |II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)    | 28.214.880|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|40   |   |TEKOČI ODHODKI           |  4.507.274|
|    |   |(400+401+402+403+409)       |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|400  |   |PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM |   789.470|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|401  |   |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO |   131.387|
|    |   |VAR.                |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|402  |   |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE    |  3.385.307|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|403  |   |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI      |   108.076|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|409  |   |SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE    |   93.035|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|41   |   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) |  4.922.215|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|410  |   |SUBVENCIJE             |   313.991|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|411  |   |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN     |  2.713.059|
|    |   |GOSPODINJSTVOM           |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|412  |   |TRANSFERI NEPROFITNIM       |   596.828|
|    |   |ORG. IN USTANOVAM         |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|413  |   |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI   |  1.298.336|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|42   |   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)    | 18.337.326|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|420  |   |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 18.337.326|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|43   |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)   |   448.067|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|431  |   |INVEST. TR. PRAVNIM        |   267.903|
|    |   |IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PR.  |      |
|    |   |UPOR.               |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|432  |   |INVEST. TR. PRORAČUNSKIM      |   180.164|
|    |   |UPORABNIKOM            |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|    |III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK        | –2.971.057|
|    |   |(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)     |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|    |   |B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN   |      |
|    |   |NALOŽB               |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|75   |IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  |      –|
|    |   |PRODAJA KAPIT. DELEŽEV       |      |
|    |   |(750+751+752)           |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|750  |   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   |      –|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|751  |   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |      –|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|752  |   |KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE  |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|44   |V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. |      –|
|    |   |DELEŽEV              |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|440  |   |DANA POSOJILA           |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|441  |   |POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV   |      –|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|442  |   |PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA |      |
|    |   |PRIVATIZ.             |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|    |VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJ. IN SPR. |      –|
|    |   |KAP. DEL. (IV.-V.)         |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|    |   |C. RAČUN FINANCIRANJ        |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|50   |VII. |ZADOLŽEVANJE (500)         |   951.428|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|500  |   |DOMAČE ZADOLŽEVANJE        |   951.428|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|55   |VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)       |   398.519|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|550  |   |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA      |   398.519|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|    |IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠ.) SRED. NA RAČ. | –2.418.148|
|    |   |(I+IV+VII-II-V-VIII)        |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|    |X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)    |   552.909|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|    |XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)    |  2.971.057|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|    |   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. |  2.418.148|
|    |   |12. PRET. LETA           |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
Struktura splošnega in posebnega dela proračuna sta priloga k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Ilirska Bistrica.
Posebni del proračuna ali načrt občine je razdeljen na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na glavne programe in podprograme. Podprogrami so razdeljeni na proračunske postavke, te pa na konte določene s predpisanim kontnim načrtom. Področja proračunske porabe pripadajo posameznim proračunskim uporabnikom.«
2. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2011.
Št. 410-70/2011
Ilirska Bistrica, dne 1. decembra 2011
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Emil Rojc l.r.