Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2011 z dne 13. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2011 z dne 13. 12. 2011

Kazalo

4410. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2011, stran 13743.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02 in 134/06) je Občinski svet Občine Dobrna na 11. seji dne 8. 12. 2011 sprejel
O D L O K
o 2. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2011
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
1. člen Odloka o 1. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2011 (Uradni list RS, št. 42/11) se spremeni tako, da glasi:
»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
                            v eurih
-------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto    Rebalans
                         proračuna za
                          leto 2011
-------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       2.259.179
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)            1.753.414
70  DAVČNI PRIHODKI                1.508.942
   700 Davki na dohodek in dobiček        1.353.820
   703 Davki na premoženje             56.550
   704 Domači davki na blago in storitve      95.410
   706 Drugi davki                  3.162
71  NEDAVČNI PRIHODKI                244.471
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od
   premoženja                   118.421
   711 Takse in pristojbine              231
   712 Denarne kazni                 1.040
   713 Prihodki od prodaje blaga in
   storitev                     50.613
   714 Drugi nedavčni prihodki           74.166
72  KAPITALSKI PRIHODKI               16.513
   720 Prihodki od prodaje osnovnih
   sredstev                       0
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in
   neopredmetenih dolgoročnih sredstev       16.513
74  TRANSFERNI PRIHODKI               489.253
   740 Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij            318.649
   741 Prejeta sredstva iz državnega
   proračuna iz sredstev EU            170.604
78  PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE          0
   783 Prejeta sredstva iz proračune EU za
   kohezijsko politiko                  0
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         3.372.391
40  TEKOČI ODHODKI                1.062.311
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim      272.318
   401 Prispevki delodajalcev za socialno
   varnost                     43.375
   402 Izdatki za blago in storitve        694.468
   403 Obresti                   21.000
   409 Rezerve                   31.150
41  TEKOČI TRANSFERI                794.414
   410 Subvencije                  25.200
   411 Transferi posameznikom in
   gospodinjstvom                 471.100
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
   in ustanovam                   64.374
   413 Drugi tekoči domači transferi        233.740
42  INVESTICIJSKI ODHODKI             1.503.044
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    1.503.044
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI             12.622
   431 Invest. transferi pravnim in
   fizičnim osebam, ki niso prorač.
   uporabniki                     595
   432 Investicijski transferi proračunskim
   uporabnikom                   10.027
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)          –1.113.212
-------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)           0
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL             0
   750 Prejeta vračila danih posojil           0
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (440+441+442+443)               0
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV                        0
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)             0
-------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)               225.058
50  ZADOLŽEVANJE                  225.058
   500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA
55  ODPLAČILO DOLGA                 65.000
   550 Odplačilo domačega dolga           65.000
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA
   RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)       –953.153
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)         160.058
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
-------------------------------------------------------------
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.
   PRETEKLEGA LETA                1.113.212
   9009 Splošni sklad za drugo           953.153
-------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Dobrna.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0017/2011-1(6)
Dobrna, dne 8. decembra 2011
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.