Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2011 z dne 8. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2011 z dne 8. 11. 2011

Kazalo

3797. Spremembe in dopolnitve Pravil Ljubljanske Borze, d.d., Ljubljana, stran 11584.

Na podlagi 331. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – uradno prečiščeno besedilo UPB3 – ZTFI), je uprava borze, ki jo zastopata Andrej Šketa, predsednik uprave, in mag. Polona Peterle, članica uprave, dne 4. 10. 2011 sprejela Spremembe in dopolnitve Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana (Uradni list RS, št. 88/10, v nadaljevanju: Pravila), h katerim je Agencija za trg vrednostnih papirjev izdala soglasje z Odločbo opr. št.: 40211-2/2011-5, z dne 24. 10. 2011.
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P R A V I L
Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana
1. člen
(1) V prvem odstavku 75. člena Pravil se beseda »Upravnim« črta in nadomesti z besedo »Vrhovnim«.
(2) Tretji odstavek 75. člena Pravil se spremeni, tako da se po novem glasi:
»Tožbo v postopku sodnega varstva je treba vložiti v petnajstih (15) dneh.«
2. člen
V 91. členu Pravil se doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Po preklicu ukrepa izključitve iz trgovanja iz petega odstavka 98. člena Pravil, poravnalni član ponovno vključi v trgovanje borznega člana, za katerega opravlja poravnavo. Postopek v zvezi s ponovno vključitvijo v trgovanje neporavnalnega člana se podrobneje predpiše z navodili.«
3. člen
Na koncu prvega odstavka 93. člena Pravil se pika nadomesti s podpičjem in doda nova 11. točka, ki se glasi:
– »borzo morajo nemudoma obvestiti o ukrepu izključitve iz trgovanja neporavnalnega člana iz petega odstavka 98. člena Pravil in ukrepu njegove ponovne vključitve v trgovanje iz drugega odstavka 91. člena Pravil.«
4. člen
V 98. členu Pravil se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Poravnalni član lahko nemudoma samostojno izključi iz trgovanja na borzi neporavnalanega člana, za katerega izvaja poravnavo, če slednji ne izpolnjuje obveznosti iz poravnave oziroma drugih dogovorjenih trgovalnih pogojev iz pogodbe iz 2. točke prvega odstavka 88. člena Pravil. Izključitev iz trgovanja traja vse dokler poravnalni član ne prekliče izključitve iz trgovanja oziroma dokler ni v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena Pravil neporavnalnemu članu izrečen ukrep izključitve iz članstva na borzi. Postopek v zvezi z izključitvijo iz trgovanja neporavnalnega člana se podrobneje predpiše z navodili.«
5. člen
V sedmem odstavku 119. člena Pravil se besedilo »podaljša oziroma skrajša« črta in nadomesti z besedo »spremeni«.
6. člen
Spremeni se drugi odstavek 120. člena Pravil, tako da se po novem glasi:
»(2) Trgovalni status člana borze se spremeni na podlagi sklepa borze, kadar so za to izpolnjeni pogoji iz Pravil in na podlagi izključitve oziroma ponovne vključitve s strani poravnalnega člana, izvedene v skladu s petim odstavkom 98. člena Pravil oziroma drugim odstavkom 91. člena Pravil.«
7. člen
Spremeni se tretji odstavek 123. člena Pravil, tako da se po novem glasi:
»(3) Pri upravljanju z naročili v trgovalnem sistemu so dovoljene določene kombinacije različnih vrst naročil in njihovih pogojev izvršitve, pri čemer so omejitve pri upravljanju z naročili vezane na način trgovanja, stanja trga in faze v avkcijah ter na funkcionalnost vmesnika v uporabi, kot jih opredeljujejo 86., 118., 119. in 141. člen Pravil.«
8. člen
(1) V drugi točki prvega odstavka 125. člena Pravil se besedilo »se odstrani iz trgovalnega sistema« črta in nadomesti z besedilom »se vnos naročila zavrne«.
(2) V tretji točki prvega odstavka 125. člena Pravil se besedilo »se odstrani iz trgovalnega sistema« črta in nadomesti z besedilom »se vnos naročila zavrne«.
(3) Na koncu prvega odstavka 125. člena Pravil se dodata nova 8. in 9. točka, ki se glasita:
– »Naročilo izvrši pri osnovni ceni – omogoča, da se izvrševanje naročila omogoči ob dosegu omejitve naročila, vendar po tečajih, ki ne presegajo njegove dodatno opredeljene omejitve.
– Naročilo vnesi na vrh – omogoča, da se naročilo vnese na prvo mesto v globini trga. V kolikor se ob vnosu naročilo ne bi moglo zavesti na prvo mesto v globini trga, se vnos naročila zavrne.«
9. člen
Spremeni se drugi odstavek 127. člena Pravil, tako da se po novem glasi:
»(2) Dnevna naročila iz 1. točke prvega odstavka tega člena so vsa naročila z vnesenim pogojem časovne veljavnosti naročila »dnevno«, naročila takoj ali prekliči, naročila izvrši ali prekliči, naročila samo sprejem preostanka, naročila s skrito količino, naročila izvrši pri osnovni ceni, naročila vnesi na vrh in omejena naročila brez vnesenega pogoja časovne veljavnosti izvršitve naročila.«
10. člen
Na koncu prvega odstavka 130. člena Pravil se pika nadomesti s podpičjem ter se doda nova 9. točka, ki se glasi:
– »tečaj dodatne omejitve naročila.«
11. člen
V tretjem odstavku 136. člena Pravil se besedilo »vsaka sprememba« nadomesti z besedilom »pri vsaki spremembi«, besedilo »sprostiti naročilo« pa se nadomesti z besedilom »sprostitvi naročila«.
12. člen
(1) Spremeni se tretji odstavek 137. člena Pravil, tako da se po novem glasi:
»(3) Vnos naročil s skrito količino in naročil »izvrši pri osnovni ceni« je možen le v neprekinjenem načinu trgovanja v stanju pred odprtjem trga, v fazi upravljanja z naročili ter v stanju odprtega trga.«
(2) V petem odstavku 137. člena Pravil se na koncu stavka doda besedilo: »v okviru neprekinjenega trgovanja.«.
(3) V 137. členu Pravil se doda novi, šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Vnos naročil »vnesi na vrh« je možen le v stanju odprtega trga v okviru neprekinjenega trgovanja, pri čemer je dovoljen vnos naročila le s tečajem znotraj razpona med tečajem najboljšega povpraševanja in tečajem najboljše ponudbe.«
(4) Dosedanji šesti odstavek 137. člena Pravil postane sedmi odstavek.
13. člen
Spremeni se 139. člen Pravil, tako da se po novem glasi:
»Možnost upravljanja z naročili in sklepanja poslov je odvisna od načina trgovanja, trenutnega stanja trga, trenutnega stanja vrednostnega papirja, trenutnega stanja naročil, trenutnega trgovalnega statusa člana borze in borznega trgovalca ter od funkcionalnosti vmesnika v uporabi.«
14. člen
Na koncu drugega odstavka 142. člena Pravil se pika nadomesti s podpičjem ter se doda nova tretja točka, ki se glasi:
– »ko sodelujejo v zaključni avkciji naročila »izvrši pri osnovni ceni« in je preostanek tako na strani povpraševanja kot tudi na strani ponudbe enak, oziroma ko preostanka ni ter je referenčni tečaj 1, ki je določen v petem odstavku 148. člena Pravil, manjši od najvišjega izmed možnih tečajev in večji od najnižjega izmed možnih tečajev, se avkcijski tečaj določi na sledeči način:
– v primeru, da referenčni tečaj 1 ne leži točno na sredini med najvišjim izmed možnih in najnižjim izmed možnih tečajev, se avkcijski tečaj oblikuje pri tistem tečaju izmed možnih, ki je najbližji referenčnemu tečaju 1;
– v primeru, da leži referenčni tečaj 1 točno na sredini med najvišjim izmed možnih in najnižjim izmed možnih tečajev, se avkcijski tečaj oblikuje pri prvem izmed možnih tečajev, ki je višji od referenčnega tečaja 1.«
15. člen
(1) Dosedanji sedmi in osmi odstavek 148. člena Pravil se črtata.
(2) Dosedanji deveti odstavek 148. člena Pravil postane sedmi odstavek ter se spremeni, tako da se glasi:
»(7) Z navodili se lahko določijo tudi drugi tečaji in opredelita njihovo izračunavanje ter uporaba.«
(3) Dosedanji deseti odstavek 148. člena Pravil postane osmi odstavek.
16. člen
V četrtem odstavku 152. člena Pravil se besedo »tretjega« črta in nadomesti z besedo »drugega«.
17. člen
V drugem odstavku 160. člena se vrine nova 3. točka, ki se glasi:
– »tečaj vrednostnega papirja;«.
18. člen
(1) V prvem odstavku 204. člena Pravil se število »212.« črta in nadomesti s številom »208.«.
(2) Spremeni se drugi odstavek 204. člena Pravil, tako da se po novem glasi:
»(2) Navodila in njihove spremembe začnejo veljati petnajsti (15) dan po objavi na spletnih straneh borze, razen če borza v posameznem primeru iz resnih razlogov določi krajši rok začetka veljavnosti.«
(3) Črta se tretji odstavek 204. člena Pravil.
19. člen
Dosedanji 205. člen Pravil se črta.
20. člen
Dosedanji 206. člen Pravil postane 205. člen Pravil ter se spremeni, tako da se po novem glasi:
»Določba 6. točke prvega odstavka 26. člena Pravil, ki določa dolžnost objave finančnega koledarja, je začela veljati 20. novembra 2010, uporabljati pa se začne z dnem 1. november 2011, in sicer za finančni koledar za leto 2012.«
21. člen
Dosedanji 207. člen Pravil postane 206. člen Pravil.
22. člen
Dosedanji 208. člen Pravil postane 207. člen Pravil ter se spremeni, tako da se po novem glasi:
»Prehodne določbe v zvezi z borznimi člani in trgovanjem
207. člen
(1) Naslednje spremembe in dopolnitve Pravil v zvezi z borznimi člani in trgovanjem z vrednostnimi papirji, in sicer:
– drugi odstavek 91. člena Pravil, 11. točka prvega odstavka 93. člena Pravil, peti odstavek 98. člena Pravil ter drugi odstavek 120. člena Pravil v zvezi s pravico poravnalnega člana glede ukrepa izključitve in ponovne vključitve neporavnalnega člana v trgovanje;
– tretji odstavek 123. člena Pravil, 8. in 9. točka prvega odstavka 125. člena Pravil, drugi odstavek 127. člena Pravil, tretji, peti in šesti odstavek 137. člena Pravil, 139. člen Pravil ter 3. točka drugega odstavka 142. člena Pravil v zvezi z novimi vrstami naročil »izvrši pri osnovni ceni« in »vnesi na vrh«;
– spremembe 148. člena Pravil glede določitve tržnega tečaja;
začnejo veljati petnajsti (15) dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začnejo po nadgradnji trgovalnega sistema Xetra z dnem, ki ga s sklepom določi uprava.
(2) Do začetka uporabe določb iz prvega odstavka tega člena veljajo in se uporabljajo določbe teh členov Pravil, objavljene v Uradni list RS, št. 88/10.«
23. člen
Dosedanji 209. člen Pravil postane 208. člen Pravil.
24. člen
Dosedanji členi 210., 211. in 212. Pravil se črtajo.
Končna določba
25. člen
Spremembe in dopolnitve Pravil se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh borze, veljati pa začnejo petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začnejo v skladu s prehodnimi določbami v 20. in 22. členu teh Sprememb.
Ljubljana, dne 4. oktobra 2011
Ljubljanska borza, d.d., Ljubljana
Andrej Šketa l.r.
predsednik uprave
mag. Polona Peterle l.r.
članica uprave

AAA Zlata odličnost