Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2011 z dne 2. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2011 z dne 2. 11. 2011

Kazalo

3735. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Energetika Celje d.o.o., stran 11333.

Na podlagi 25., 26. in 28. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 10. člena Odloka o kapitalskih in lastniških spremembah v javnih podjetjih (Uradni list RS, št. 89/00), 54. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) ter v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 – popr., 26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B, 67/07 – ZTFI, 10/08, 68/08, 42/09, 33/11) je Mestni svet Mestne občine Celje na 9. seji dne 25. oktobra 2011 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega podjetja Energetika Celje d.o.o.
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta odlok določa temeljna statusna korporacijska pravila ustanovitve in poslovanja javnega podjetja Energetika Celje d.o.o., ki ga je ustanovila Mestna občina Celje z Odlokom o ustanovitvi javnih podjetij, sprejetim na seji mestnega sveta dne 31. julija 1995 (Uradni list RS, št. 49/95, 51/98 in 10/99).
(2) Z uveljavitvijo Odloka o kapitalskih in lastniških spremembah v javnih podjetjih (Uradni list RS, št. 89/00) in Odloka o spremembah v javnem podjetju Energetika Celje, d.o.o. (Uradni list RS, št. 89/00, 117/00, 46/01, 100/05 in 105/09) je prenehal veljati Odlok o ustanovitvi javnih podjetij (Uradni list RS, št. 49/95, 51/98 in 10/99).
(3) Ta odlok se sprejema zaradi uskladitve z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 – popr., 26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B, 67/07 – ZTFI, 10/08, 68/08, 42/09, 33/11).
(4) ENERGETIKA CELJE javno podjetje, d.o.o. je registrirano pri Okrožnem sodišču v Celju s sklepom Srg 95/821 z dne 20. 2. 1996 pod št. reg. vložka 1/06456/00.
2. člen
Na podlagi tega odloka bo Mestni svet Mestne občine Celje sprejel Akt o ustanovitvi družbe v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 – popr., 26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B, 67/07 – ZTFI, 10/08, 68/08, 42/09, 33/11).
3. člen
V tem odloku imajo posamezni pojmi naslednji pomen:
– »ustanoviteljica oziroma družbenica«: je Mestna občina Celje;
– »javno podjetje oziroma družba«: ENERGETIKA CELJE javno podjetje, d.o.o.;
– »gospodarska javna služba oziroma javna služba«: je lokalna izbirna gospodarska javna služba ter dejavnost, pri kateri ima oseba, ki jo izvaja, posebne obveznosti v javnem interesu (v nadaljnjem besedilu tudi: javna služba);
– »pristojni organ«: je organ/urad občinske uprave, pristojen za gospodarsko javno službo, ki je predmet tega odloka, če ni drugače določeno. V času sprejema odloka je to Oddelek za okolje in prostor ter komunalo.
II. FIRMA IN SEDEŽ
4. člen
Družba posluje z naslednjo firmo:
»ENERGETIKA CELJE javno podjetje, d.o.o.«
Skrajšana firma družbe je:
»ENERGETIKA CELJE d.o.o.«
Sedež družbe je: Smrekarjeva 1, Celje.
5. člen
Družba uporablja žig pravokotne oblike z grafičnim simbolom in izpisano polno firmo z naslovom, kjer opravlja svojo dejavnost.
III. DEJAVNOST
6. člen
(1) Družba izvaja predvsem naslednje izbirne gospodarske javne službe:
– dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina;
– dobava zemeljskega plina tarifnim odjemalcem;
– distribucija toplote.
(2) Poleg v prejšnjem odstavku navedenih dejavnosti izvaja družba tudi državno obvezno gospodarsko javno službo sežiganja (termična obdelava komunalnih odpadkov) in druge dejavnosti, ki dopolnjujejo izvajanje gospodarske javne službe oziroma druge naloge, ki jih določajo predpisi s področja energetike.
(3) Družba lahko opravlja tudi druge dejavnosti, ki ne pomenijo opravljanja gospodarskih javnih služb, so pa pomembne za njeno poslovanje in opravljanje gospodarskih javnih služb ter zagotavljajo boljšo izkoriščenost osnovnih sredstev in večjo produktivnost zaposlenih delavcev.
(4) Družba opravlja svoje dejavnosti predvsem na območju Mestne občine Celje, zaradi boljše izkoriščenosti osnovnih sredstev in produktivnosti zaposlenih delavcev pa lahko svoje dejavnosti opravlja tudi na območju drugih občin, kar pa ne sme vplivati na kakovost opravljanja dejavnosti v Mestni občini Celje.
(5) Družba je dolžna skladno z veljavno klasifikacijo dejavnosti v aktu o ustanovitvi družbe natančno opredeliti svoje dejavnosti.
IV. OSNOVNI KAPITAL DRUŽBE IN OSNOVNI VLOŽEK DRUŽBENICE
7. člen
(1) Na podlagi sporazuma o razdelitvi premoženja in obveznosti Javnega podjetja Komunala Celje ter stvarnega vložka ustanoviteljice ter na podlagi sprejetih sklepov o razdelitvi dobička in njegove razporeditve v kapital znaša višina osnovnega kapitala družbe 1.373.305,19 EUR.
(2) Osnovni vložek in poslovni delež družbenice MESTNE OBČINE CELJE je v višini 1.373.305,19 EUR in predstavlja 100,00 % poslovni delež.
8. člen
Mestna občina Celje lahko kot edina družbenica družbe odloči, da poveča osnovni kapital družbe z dodatnim vložkom ali z vključitvijo novih družbenikov.
V. ODGOVORNOSTI ZA OBVEZNOSTI DRUŽBE
9. člen
(1) Družba odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
(2) Premoženje družbe je v pravnem prometu.
VI. NAJEM, UPORABA, UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE TER IZVAJANJE INVESTICIJ V JAVNO KOMUNALNO INFRASTRUKTURO
10. člen
(1) Mestna občina Celje se zaveže dati družbi v najem, posest in uporabo sredstva javne komunalne infrastrukture, to je objekte, naprave in omrežja za distribucijo zemeljskega plina in toplote ter za izvajanje storitev termične obdelave odpadkov (v nadaljevanju: javna infrastruktura), s katerimi razpolaga.
(2) Družba mora javno infrastrukturo vzdrževati in uporabljati kot dober gospodar za potrebe izvajanja javne službe.
(3) Pravice, obveznosti in odgovornosti v zvezi z najemom in uporabo sredstev javne infrastrukture se uredijo s posebno pogodbo.
(4) Najemnina za uporabo javne infrastrukture je namenski prihodek občine in se bo namensko uporabljala za investicije in investicijska vzdrževalna dela na javni infrastrukturi iz prvega odstavka tega člena.
(5) Sredstva za redno in občasno vzdrževanje javne infrastrukture se pokrivajo iz prihodka, doseženega z izvajanjem storitev javne službe.
11. člen
(1) Na podlagi tega odloka se družbi s 1. 1. 2010 podeljuje javno pooblastilo, da v okviru izvajanja javne službe opravlja naslednje naloge:
– vodenje in vzdrževanje katastra javne infrastrukture v skladu s predpisi;
– vodenje operativnih evidenc v zvezi z javno infrastrukturo v skladu s predpisi;
– vzdrževanje (redno in občasno) infrastrukture;
– vodenje obnovitvenih in razširitvenih investicij v javno infrastrukturo, ki se sestoji iz:
– načrtovanja razvoja javne infrastrukture;
– priprave investicijske dokumentacije oziroma načrtov,
– izvajanje javnih naročil,
– izvajanje investicijskih del,
– nadziranje investicij.
(2) Družba mora poleg zgoraj navedenih nalog v zvezi z izvajanjem javne službe tudi zagotoviti:
– vodenje evidenc o opravljenem vzdrževanju,
– svetovanje v zvezi z razvojem javne infrastrukture,
– poročanje o stanju javne infrastrukture.
(3) Pravice, obveznosti in odgovornosti v zvezi z javnim pooblastilom in nalogami iz tega člena se podrobneje uredijo s posebno pogodbo iz tretjega odstavka 10. člena tega odloka.
12. člen
Usklajevanje razvoja in nadzor nad uresničevanjem določb 10. in 11. člena tega odloka se izvaja v skladu z zakonom in pogodbo iz tretjega odstavka 10. člena tega odloka.
VII. UPRAVLJANJE DRUŽBE
13. člen
Upravljanje družbe se vrši preko organov družbe. Organi družbe so ustanoviteljica oziroma družbenica, direktor in nadzorni svet.
a) Ustanoviteljica oziroma družbenica
14. člen
(1) Mestna občina Celje, kot ustanoviteljica in edina družbenica družbe, samostojno odloča o vseh vprašanjih, o katerih v skladu z zakonom odločajo družbeniki. Pristojnosti družbenice podrobneje določa akt o ustanovitvi družbe.
(2) Družbenica mora vse odločitve vpisovati v knjigo sklepov, ki jo potrdi notar.
b) Direktor
15. člen
(1) Poslovanje in delo družbe vodi direktor, ki ga v skladu z zakonom in po postopku, določenem z aktom o ustanovitvi, imenuje in razrešuje nadzorni svet.
(2) Direktor vodi posle družbe in jo zastopa. Direktor se imenuje za določen čas štirih (4) let. Direktor je odgovoren za zakonitost svojega dela. Direktor zastopa družbo pri sklepanju pogodb in drugih poslov posamično in neomejeno.
(3) Za odločanje o zadevah, ki se nanašajo na nakup in prodajo nepremičnin ali če gre za vrednost posla, ki presega vrednost, določeno z aktom o ustanovitvi družbe, mora pridobiti direktor predhodno soglasje nadzornega sveta, ki je pogoj za veljavnost posla.
(4) Pravice, obveznosti in pristojnosti direktorja se podrobneje določijo z aktom o ustanovitvi družbe.
c) Nadzorni svet
16. člen
(1) Družba ima nadzorni svet, ki šteje 6 (šest) članov. V skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju 2 (dva) člana izvoli in odpokliče svet delavcev, 4 (štiri) člane pa imenuje Mestni svet Mestne občine Celje na predlog župana.
(2) Mestni svet članom nadzornega sveta za njihovo delo določi znesek plačila.
(3) Član nadzornega sveta je lahko odpoklican pred iztekom mandata, če je zaradi napačnih ravnanj ali predlogov izgubil zaupanje. O odpoklicu odloča tisti organ, ki ga je imenoval.
(4) Pravice, obveznosti in pristojnosti nadzornega sveta se podrobneje določijo z aktom o ustanovitvi družbe.
VIII. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI, RAČUNOVODSKI IZKAZI IN POSLOVNA POROČILA
17. člen
(1) Dejavnost družbe se financira iz naslednjih virov:
– iz prihodkov, doseženih s prodajo storitev, v okviru izvajanja javnih služb,
– iz sredstev državnega proračuna, namenjenih sofinanciranju lokalnih gospodarskih javnih služb,
– iz drugih virov, določenih z zakonom in občinskimi predpisi,
– iz prihodkov od opravljanja drugih dejavnosti družbe.
(2) Morebitno izgubo družbe pri opravljanju gospodarske javne službe, ki presega dobiček od opravljanja drugih dejavnosti, pokriva družbenica v skladu z veljavnimi predpisi.
18. člen
(1) Družba mora voditi vse tiste poslovne knjige ter izdelati poročila, ki jih določa zakon.
(2) Družba sestavlja računovodske izkaze in poslovna poročila za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu.
(3) Roki za predložitev izkazov in poslovnih poročil, ki niso določeni v zakonu, so urejeni v posebnem aktu družbe.
(4) Obveznosti in pristojnosti v zvezi z računovodskimi izkazi in poslovnimi poročili se podrobneje določijo z aktom o ustanovitvi družbe.
IX. JAVNA POOBLASTILA
19. člen
Družba lahko izvaja javna pooblastila v okviru svoje dejavnosti, v obsegu in na način, ki ga določa zakon oziroma Mestna občina Celje s svojimi odloki, oziroma drugimi ustreznimi splošnimi akti.
X. AKTI DRUŽBE
20. člen
(1) Akt o ustanovitvi družbe, v katerem se podrobneje določijo delovanje družbe, delo in odločanje organov družbe, pogoji in postopek za imenovanje direktorja ter druga vprašanja, sprejme župan po predhodnem soglasju statutarne komisije mestnega sveta.
(2) Direktor lahko v okviru svojih pristojnosti sprejema splošne akte družbe.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o spremembah v javnem podjetju Energetika Celje, d.o.o. (Uradni list RS, št. 89/00, 117/00, 46/01, 100/05 in 105/09).
22. člen
(1) Direktor družbe nadaljuje z opravljanjem svoje funkcije do izteka mandata oziroma individualne pogodbe.
(2) Sedanjemu odboru preneha funkcija z dnem konstituiranja nadzornega sveta.
23. člen
(1) Nadzorni svet iz 16. člena tega odloka se mora konstituirati najkasneje v tridesetih dneh po uveljavitvi tega odloka.
(2) Akt o ustanovitvi družbe mora biti sprejet najkasneje v šestdesetih dneh po uveljavitvi tega odloka.
24. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0302-4/2011-2
Celje, dne 25. oktobra 2011
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost