Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2011 z dne 3. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2011 z dne 3. 10. 2011

Kazalo

3275. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK-1A), stran 10026.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK-1A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 21. septembra 2011.
Št. 003-02-8/2011-8
Ljubljana, dne 29. septembra 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O POTROŠNIŠKIH KREDITIH (ZPotK-1A)
1. člen
V Zakonu o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 59/10) se v prvem odstavku 2. člena v 9. točki za besedo »ki« črta besedilo »v poslih po tem zakonu.«.
2. člen
V prvem odstavku 3. člena se 4. točka spremeni tako, da se glasi:
»4. kreditne pogodbe, ki določajo odplačilo kredita v treh mesecih, s plačilom skupnih stroškov, ki ne presegajo 0,1 % skupnega zneska kredita, vendar hkrati največ 10 eurov.«.
3. člen
Za šestim odstavkom 10. člena se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Določbe prejšnjega odstavka se uporabljajo tudi v primeru, kadar potrošnik ustanovi hipoteko ali zemljiški dolg na svoji nepremičnini za zavarovanje kredita.«.
4. člen
V prvem odstavku 14. člena se za besedo »petim« doda vejica in črta beseda »in«, za besedo »šestim« pa se dodata besedi »in sedmim«.
5. člen
V drugem odstavku 18. člena se beseda »zavrnitvi« nadomesti z besedo »zavrnitev«, beseda »ugovore« pa se nadomesti z besedo »pravice«.
6. člen
V petem odstavku 22. člena se številka »24.« nadomesti s številko »23.«.
7. člen
Prvi odstavek 30. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Dovoljenje izda ali podaljša ministrstvo, pristojno za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), na zahtevo vlagatelja po pravilih splošnega upravnega postopka.«.
Beseda »urad« v različnih sklonih se v tretjem odstavku 27. člena, v drugem, tretjem in četrtem odstavku 30. člena, v prvem odstavku 31. člena, v naslovu, prvem in drugem odstavku 32. člena ter v prvem, drugem in tretjem odstavku 37. člena nadomesti z besedo »ministrstvo« v ustreznem sklonu.
8. člen
V prvem odstavku 34. člena se beseda »urad« nadomesti z besedo »ministrstvo«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Tržni inšpektor pri nadzoru nad dajalcem kredita z odločbo prepove sklepanje kreditnih pogodb po tem zakonu, če ugotovi, da dajalec kredita v nasprotju s tem zakonom odobrava kredite brez dovoljenja (29. člen).«.
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se beseda »urad« nadomesti z besedo »ministrstvo«, 7. točka se črta, dosedanja 8. točka pa postane 7. točka.
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane osmi odstavek, se beseda »petega« nadomesti z besedo »šestega«, beseda »urad« pa se nadomesti z besedo »ministrstvo«.
Dosedanji osmi odstavek postane deveti odstavek.
9. člen
V prvem odstavku 39. člena se za 7. točko doda nova 8. točka, ki se glasi:
»8. kreditna pogodba, v kateri potrošnik ustanovi zemljiški dolg ali hipoteko na svoji nepremičnini, ni sklenjena v obliki notarskega zapisa (sedmi odstavek 10. člena);«.
Dosedanje 8., 9., 10. in 11. točka postanejo 9., 10., 11. in 12. točka.
Za dosedanjo 12. točko, ki postane 13. točka, se dodajo nove 14., 15. in 16. točka, ki se glasijo:
»14. dajalec kreditov odstopi terjatev tretji osebi prevzemniku, ki ni dajalec kreditov in ne izpolnjuje vseh pogojev po tem zakonu (tretji odstavek 20. člena);
15. dajalec kreditov o odstopu terjatve potrošnika ne obvesti v skladu s petim odstavkom 20. člena tega zakona;
16. dajalec kredita pri odstopu terjatve ne hrani kopije sklenjene kreditne pogodbe (šesti odstavek 20. člena);«.
Dosedanje 13. do 22. točka postanejo 17. do 26. točka.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Upravni postopki v zvezi s podeljevanjem dovoljenj, ki so se začeli pred dnem uveljavitve tega zakona, se dokončajo po dosedanjih predpisih.
11. člen
Minister, pristojen za gospodarstvo, uskladi Pravilnik o pogojih za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja (Uradni list RS, št. 102/10), Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kreditni posrednik (Uradni list RS, št. 13/11) in Pravilnik o poročanju dajalcev kreditov o sklenjenih kreditnih pogodbah (Uradni list RS, št. 13/11) s tem zakonom v roku treh mesecev od njegove uveljavitve.
12. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-15/11-1/11
Ljubljana, dne 21. septembra 2011
EPA 1891-V
Državni zbor
Republike Slovenije
Ljubo Germič l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti