Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2011 z dne 19. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2011 z dne 19. 9. 2011

Kazalo

3156. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje urejanja ŠP2/1 Litostroj – južni del in del območja urejanja ŠR2/1 Stadion, stran 9643.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP in 43/11 – ZKZ-C) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) sprejemam
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje urejanja ŠP2/1 Litostroj – južni del in del območja urejanja ŠR2/1 Stadion
1.
Predmet sklepa
S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje urejanja ŠP2/1 Litostroj – južni del in del območja urejanja ŠR2/1 Stadion (v nadaljnjem besedilu: ZN).
2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo ZN
Območje ureja Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠP2/1 Litostroj – južni del in del območja urejanja ŠR2/1 Stadion (Uradni list RS, št. 76/06 in 78/10).
V času od sprejema dokumenta je prišlo do sprememb lastniške strukture v območju, ki bistveno vpliva na možnost in smiselnost izvedbe veljavnega akta, ter do sprememb namer naložbenika v prostorskih enotah P4 in P5. Zato je treba s spremembami in dopolnitvami ZN:
– v prostorski enoti P4 določneje opredeliti možnost zazidave,
– v prostorski enoti P5 opredeliti možnost, da se objekt B5 na vzhodni strani obstoječega objekta lahko izvede tudi kot samostojni objekt, ne pa nujno kot prizidek.
3.
Območje ZN
Spremembe in dopolnitve ZN obravnavajo območje prostorskih enot P4 in P5.
Območje sprememb in dopolnitev ZN se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni.
4.
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi ZN
Nosilci urejanja prostora:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami
2. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje
3. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami
4. Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste
5. Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo
6. Slovenske železnice, d.d.
7. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana
8. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet
9. Javna razsvetljava, d.d.
10. Snaga Javno podjetje, d.o.o.
11. Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana
12. T2, d.o.o.
13. UPC Telemach, d.o.o.
14. Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje oskrbe z vodo
15. Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda
16. Elektro Ljubljana, d.d., DE Ljubljana mesto
17. Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Oskrba s plinom
18. Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo
19. Geoplin plinovodi, d.o.o.
Drugi udeleženci:
20. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje
21. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5.
Način pridobitve strokovne rešitve
Strokovne rešitve za spremembo in dopolnitev ZN so izdelane.
6.
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev ZN
Priprava dopolnjenega osnutka je predvidena en mesec po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. Sprejem predloga sprememb in dopolnitev ZN je predviden osem mesecev po začetku priprave ZN. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev ZN
Pripravo ZN financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in investitorjem.
8.
Objava in uveljavitev
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana: www.ljubljana.si.
Št. 3505-49/2011-3
Ljubljana, dne 5. septembra 2011
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.