Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

2893. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov, stran 8900.

Na podlagi drugega odstavka 19. člena ter petega in sedmega odstavka 20. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov
1. člen
V Uredbi o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št. 34/08) se v 2. členu 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. rekultivacija je ukrep za vzpostavitev ponovne rodovitnosti tal, pri čemer krovni del zajame od 30 do 50 cm rekultiviranih tal;«.
Na koncu 12. točke se pika nadomesti s podpičjem in doda nova 13. točka, ki se glasi:
»13. obdelane odpadne mineralne surovine so agregati za nevezane in hidravlično vezane materiale za uporabo v inženirskih objektih ali za gradnjo cest ali agregati za beton, ki so proizvedeni z obdelavo nenevarnih muljev z dna površinskih voda ali nenevarnih odpadkov mineralnega izvora iz podskupine 17 05 s klasifikacijskega seznama iz priloge 7 Uredbe o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 34/08) (gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov – vključno z zemeljskimi izkopi z onesnaženih območij), če je za njihovo proizvodnjo izdan certifikat o skladnosti sistema kontrole proizvodnje in nadzora nad njo v skladu s standardom SIST EN 13242.«.
2. člen
V prvem odstavku 5. člena se vejica na koncu druge alineje nadomesti s piko, tretja alineja pa se črta.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Največje vrednosti parametrov v zemeljskem izkopu iz priloge 1 te uredbe se izražajo kot koncentracije parametrov v miligramih na kilogram suhega zemeljskega izkopa in kot koncentracije parametrov v miligramih v prostorninski enoti izlužka zemeljskega izkopa ter so določene glede na namen uporabe tega izkopa za:
– rekultivacijo tal,
– nasipavanje spodnjih plasti kmetijskih zemljišč po predpisih, ki urejajo kmetijska zemljišča,
– nasipavanje stavbnih zemljišč in
– nasipavanje območij mineralnih surovin za zapolnitev tal po izkopu.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Fizikalno-kemijske lastnosti zemeljskega izkopa iz priloge 2 te uredbe so določene glede na namen uporabe tega izkopa za:
– rekultivacijo tal,
– nasipavanje spodnjih plasti kmetijskih zemljišč po predpisih, ki urejajo kmetijska zemljišča,
– nasipavanje stavbnih zemljišč in
– nasipavanje območij mineralnih surovin za zapolnitev tal po izkopu.«.
Na koncu četrtega odstavka se črta pika in doda besedilo »ali zaradi obstoječe onesnaženosti tal ali podtalja v primeru, da zemeljski izkop nastaja in se uporablja na območju, ki je v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, opredeljeno kot območje degradiranega okolja zaradi onesnaženosti tal ali podtalja.«.
3. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
(vnos umetno pripravljene zemljine)
(1) Tla se lahko obremenijo z vnosom umetno pripravljene zemljine, če:
– se zemljina uporablja za rekultivacijo tal, nasipavanje stavbnih zemljišč ali območij mineralnih surovin za zapolnitev tal po izkopu,
– vsebnost parametrov v zemljini ne presega največjih vrednosti parametrov iz priloge 3, ki je sestavni del te uredbe,
– se fizikalno-kemijske lastnosti zemljine ne razlikujejo od lastnosti iz priloge 4, ki je sestavni del te uredbe,
– so biološko razgradljivi odpadki, ki so dodani umetno pripravljeni zemljini, predhodno obdelani in se uvrščajo v 1. ali 2. razred okoljske kakovosti v skladu s predpisom, ki ureja obdelavo biološko razgradljivih odpadkov, in
– umetno pripravljena zemljina vsebuje do največ 10 volumskih odstotkov vseh odpadkov, ki niso neonesnažen zemeljski izkop. Odpadki, ki se smejo dodati umetno pripravljeni zemljini, so navedeni v prilogi 5, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Največje vrednosti parametrov umetno pripravljene zemljine iz priloge 3 te uredbe se izražajo kot koncentracije snovi v miligramih na kilogram suhe umetno pripravljene zemljine ali kot koncentracije snovi v miligramih v prostorninski enoti izlužka umetno pripravljene zemljine ter so določene glede na teksturo zemeljskega izkopa in drugih mineralnih odpadkov, mineralno-organskih odpadkov, odpadnih naplavin ali drugih podobnih odpadkov, iz katerih je pripravljena taka zemljina, in glede na namen uporabe te zemljine za:
– rekultivacijo tal,
– nasipavanje stavbnih zemljišč in
– nasipavanje območij mineralnih surovin za zapolnitev tal po izkopu.
(3) Fizikalno-kemijske lastnosti umetno pripravljene zemljine iz priloge 4 te uredbe so določene glede na namen uporabe te umetno pripravljene zemljine za:
– rekultivacijo tal,
– nasipavanje stavbnih zemljišč in
– nasipavanje območij mineralnih surovin za zapolnitev tal po izkopu.
(4) Če se umetno pripravljeni zemljini dodajo biološko razgradljivi odpadki, morajo biti ti odpadki predhodno obdelani v skladu s predpisom, ki ureja obdelavo biološko razgradljivih odpadkov, za kar mora biti predhodno pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje.
(5) Umetno pripravljena zemljina se lahko uporablja za rekultivacijo tal na geografsko zaokroženem območju, kjer je celotna prostornina vnosa mulja z dna vodnih teles površinskih voda, zemeljskih izkopov in umetno pripravljene zemljine večja od 500 000 m3, če se vnaša na območje pridobivanja mineralnih surovin, oziroma večja od 250 000 m3, če se vnaša drugam in je za ta poseg v okolje pridobljeno okoljevarstveno soglasje v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.«.
4. člen
Za petim odstavkom 8. člena se doda novi šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Vnos zemljine mora biti izveden tako, da je višina zemljišča na parcelni meji prilagojena sosednjemu zemljišču in da na parcelnih mejah ni višinskih razlik.«.
5. člen
Četrti odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Podlage za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja so poleg vsebin iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki, še:
– načrt ravnanja z odpadki,
– ocena kakovosti zemeljskega izkopa ali umetno pripravljene zemljine in ocena kakovosti tal, kamor se zemljina ali izkop vnaša, ki ne smeta biti starejši od šestih mesecev od dneva vložitve vloge,
– vodno soglasje, kadar je potrebno v skladu s predpisi o urejanju voda,
– soglasja lastnikov kraja vnosa zemljine glede nameravanega vnosa,
– okoljevarstveno dovoljenje za obdelavo biološko razgradljivih odpadkov v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.«.
V petem odstavku se peta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– krajih vnosa zemeljskega izkopa ali umetno pripravljene zemljine, opredeljenih z zemljiškimi parcelami in lastniki teh zemljišč, s predvidenimi količinami vnosa za vsak posamezen kraj posebej;«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Vloga za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja mora vsebovati poleg dokumentov, ki jih določa predpis, ki ureja ravnanje z odpadki, listine iz prve in druge alineje četrtega odstavka tega člena ter podatke o pridobljenih upravnih aktih iz četrtega odstavka tega člena.«.
V enajstem odstavku se besedilo »3 in 4« nadomesti z besedilom »1 in 2«.
6. člen
V 10. členu se v 1. točki za besedilom »ga investitor« dodata vejica in besedilo »pri katerem je nastal zemeljski izkop, ali drug investitor« ter črtata vejica in besedilo »kjer je investitor«.
7. člen
V tretjem odstavku 12. člena se v četrti alineji črta besedilo »(na primer rekultivacija tal ali zapolnjevanje izkopov)«.
V četrtem odstavku se v tretji alineji črta besedilo »(na primer rekultivacija tal ali zapolnjevanje izkopov)«.
Za četrtim odstavkom se doda novi peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Oseba iz prvega odstavka tega člena mora na zahtevo ministrstva ali pristojnega inšpektorja predložiti podatke iz evidence o uporabi umetno pripravljene zemljine oziroma evidence, ki jo mora voditi v skladu s tretjim ali četrtim odstavkom tega člena.«.
8. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»13. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za varstvo okolja, razen določb 7. člena te uredbe, kjer opravljajo nadzor inšpektorji, pristojni za graditev.«.
9. člen
V prvem odstavku 14. člena se pika na koncu trinajste alineje nadomesti s podpičjem in dodata novi štirinajsta in petnajsta alineja, ki se glasita:
»– vnaša zemljino tako, da višina zemljišča na parcelni meji ni prilagojena sosednjemu zemljišču in da so na parcelnih mejah višinske razlike v nasprotju s šestim odstavkom 8. člena te uredbe, in
– v skladu s petim odstavkom 12. člena te uredbe na zahtevo ministrstva ali pristojnega inšpektorja ne predloži podatkov iz evidence o uporabi umetno pripravljene zemljine oziroma evidence, ki jo mora voditi v skladu s tretjim ali četrtim odstavkom 12. člena te uredbe.«.
10. člen
Priloge1, 2, 3 in 4 se nadomestijo z novimi prilogami 1, 2, 3 in 4, ki so kot priloga 1 sestavni del te uredbe.
Za prilogo 4 se doda nova priloga 5, ki je kot priloga 2 sestavni del te uredbe.
11. člen
Postopki za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, začeti pred uveljavitvijo te uredbe, se končajo v skladu s to uredbo.
12. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-33/2011
Ljubljana, dne 28. julija 2011
EVA 2011-2511-0043
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti