Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2011 z dne 31. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2011 z dne 31. 5. 2011

Kazalo

2023. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 360 Športni park Svoboda – del, stran 5611.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 ZVO – 1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP in 106/10 – popr. ZUPUDPP) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) sprejemam
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 360 Športni park Svoboda – del
1.
Predmet sklepa
S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta 360 Športni park Svoboda – del (v nadaljevanju: OPPN).
2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Obravnavano območje obsega površine ob jugovzhodnem delu križišča Gerbičeve in Koprske ulice.
Na severu obravnavanega območja so obstoječa teniška igrišča in stanovanjski objekt, na južnem delu pa so nepozidane zaraščene površine.
V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN in 22/11 – popr.) je obravnavano območje del enote urejanja prostora TR-327, z opredeljeno namensko rabo BC, to so športni centri. Za EUP TR-327 je treba izdelati OPPN.
Za razvoj športnega centra na območju Športnega parka Svoboda je smiselna dopolnitev obstoječih dejavnosti. Predvidena je gradnja gimnastične in teniške dvorane s spremljajočimi dejavnostmi in ureditvijo mirujočega prometa. Dostopi so predvideni z Gerbičeve in Koprske ulice.
3.
Območje OPPN
Območje OPPN obsega zemljišča s parcelnimi številkami 401/11, 412/2, 415/3, 415/4, 415/5, 416/1 in 420/2 in dele zemljišč s parcelnimi številkami 401/10, 411/3, 411/86, 412/1, 415/1, 415/6, 416/2, 418/1, 420/1, 422, 423/1 in 426/1, vse v katastrski občini Trnovsko predmestje, s površino zemljišč približno 3 ha. Območje OPPN se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni.
4.
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN
(1) Nosilci urejanja prostora:
1. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami,
2. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
3. RS, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami,
4. RS, Ministrstvo za kulturo,
5. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana,
6. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet,
7. Javna razsvetljava d.d.,
8. JP Snaga, d.o.o.,
9. Telekom Slovenije, d.d.,
10. T2, d.o.o.,
11. UPC Telemach, d.o.o.,
12. JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o., Področje oskrbe z vodo,
13. JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda,
14. Elektro Ljubljana, Podjetje za distribucijo električne energije, d.d., DE Ljubljana mesto,
15. JP Energetika Ljubljana, d.o.o., Oskrba s plinom,
16. JP Energetika Ljubljana, d.o.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
(2) Drugi udeleženci:
1. RS, Ministrstvo za okolje in prostor,
2. Mestna občina Ljubljana, Oddelek za ravnanje z nepremičninami.
5.
Način pridobivanja strokovnih rešitev
Strokovna rešitev, ki bo podlaga za pripravo OPPN, je izbrana variantna rešitev za teniško dvorano in izveden arhitekturni natečaj za gimnastično dvorano.
6.
Roki za pripravo OPPN
Priprava dopolnjenega osnutka OPPN je predvidena v dveh mesecih po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. Sprejem predloga OPPN je eno leto po pripravi osnutka OPPN. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Izdelavo OPPN financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in investitorjem.
8.
Objava in začetek veljavnosti
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana, www.ljubljana.si.
Št. 3505-28/2011-1
Ljubljana, dne 19. maja 2011
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.