Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2011 z dne 14. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2011 z dne 14. 1. 2011

Kazalo

92. Pravilnik o centralnem registru objektov akvakulture in komercialnih ribnikov ter o zbiranju podatkov o staležu in proizvodnji akvakulture, stran 324.

Na podlagi petega odstavka 23. in četrtega odstavka 24. člena Zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP, 110/02 – ZGO-1, 45/04 – ZdZPKG) ter za izvajanje drugega odstavka 11. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o centralnem registru objektov akvakulture in komercialnih ribnikov ter o zbiranju podatkov o staležu in proizvodnji akvakulture
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa način vodenja centralnega registra objektov akvakulture in komercialnih ribnikov ter zbiranje podatkov o staležu in proizvodnji akvakulture.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
– akvakultura je reja ali gojenje vodnih organizmov (rastlin in živali) z uporabo metod, ki so namenjene povečanju proizvodnje teh organizmov prek naravnih zmogljivosti okolja, vodni organizmi pa so v lasti fizične ali pravne osebe;
– objekt akvakulture je vsaka vodna površina v kateri poteka proizvodnja akvakulture;
– centralni register objektov akvakulture in komercialnih ribnikov je računalniška zbirka podatkov v skladu z Uredbo (ES) št. 762/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o predložitvi statističnih podatkov o ribogojstvu s strani držav članic in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 788/96 (UL L št. 218, z dne 13. 8. 2008);
– G–MID je identifikacijska številka objekta akvakulture oziroma komercialnega ribnika, ki je sestavljena iz dvočrkovne oznake za Republiko Slovenijo »SI« in devetmestne neponovljive številke;
– imetnik vodne pravice je pravna ali fizična oseba, ki je imetnik vodne pravice za neposredno rabo vode za gojitev vodnih organizmov oziroma za izvajanje športnega ribolova v komercialnem ribniku;
– nosilec dejavnosti je pravna ali fizična oseba, ki je imetnik vodnih organizmov in je odgovoren za vodne organizme v objektu akvakulture oziroma komercialnem ribniku.
3. člen
(centralni register objektov akvakulture in komercialnih ribnikov)
(1) Sektor za identifikacijo in registracijo živali (v nadaljnjem besedilu: SIR) vodi centralni register objektov akvakulture in komercialnih ribnikov (v nadaljnjem besedilu: CRA).
(2) CRA se vodi za namen zbiranja statističnih podatkov o akvakulturi, za namen opravljanja kontrol izvajanja ukrepov ribiške politike organa, pristojnega po predpisih, ki urejajo ribištvo ter za namen izvajanja nadzora in ukrepov v skladu s predpisi o veterinarstvu.
(3) CRA vsebuje podatke o imetnikih vodnih pravic, nosilcih dejavnosti, podatke o objektu akvakulture oziroma komercialnem ribniku, ki so določeni v tretjem odstavku 5. člena tega pravilnika ter podatke o staležu in proizvodnji vodnih organizmov iz 8. in 9. člena tega pravilnika.
(4) Morebitna neskladja med dejanskim stanjem in podatki v CRA usklajuje SIR po uradni dolžnosti ali na zahtevo stranke.
(5) SIR vodi CRA v elektronski obliki.
(6) SIR za vsak objekt akvakulture oziroma komercialni ribnik vsaj enkrat letno imetniku izda izpis iz CRA.
4. člen
(operativno izvajanje)
Ministrstvo pristojno za ribištvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) na svojih spletnih straneh objavi podrobnejša navodila za popis objektov akvakulture oziroma komercialnih ribnikov ter popis staleža in proizvodnje vodnih organizmov, vključno z načinom sporočanja podatkov (obrazci).
5. člen
(registracija objekta akvakulture oziroma komercialnega ribnika)
(1) Vsak objekt akvakulture oziroma komercialni ribnik mora biti registriran in vpisan v CRA.
(2) Pisno vlogo za registracijo objekta akvakulture oziroma komercialnega ribnika mora vložiti nosilec dejavnosti na ministrstvo najkasneje 30 dni po naselitvi vodnih organizmov.
(3) Pisna vloga za registracijo objekta akvakulture oziroma komercialnega ribnika mora vsebovati najmanj:
– podatke o objektu akvakulture oziroma komercialnem ribniku (ime, parcela, katastrska občina) ter geografske (X, Y) koordinate lokacije objekta akvakulture oziroma komercialnega ribnika,
– podatke o nosilcu dejavnosti (ime ali naziv ter naslov ali sedež in davčno številko),
– podatke o imetniku vodne pravice (ime ali naziv ter naslov ali sedež in davčno številko),
– podatke o vodnem viru (tip in velikost vodnega vira, mesto odvzema in izpusta),
– podatke o vrsti proizvodnje akvakulture (sladkovodna: hladnovodna, toplovodna, morska) ter proizvodnje glede na poreklo oziroma vrsto ribjega zaroda (lastna vzreja, nakup, vzreja na podlagi ujetja),
– podatke o gojenih in spremljevalnih vrstah vodnih organizmov,
– podatke o vrsti in velikosti objekta akvakulture oziroma komercialnega ribnika vključno z gojitveno kapaciteto,
– podatke o namenu proizvodnje,
– podatki o spremljevalnih objektih,
– datum vloge, podpis nosilca dejavnosti ali podpis zakonitega zastopnika in
– s soglasjem nosilca dejavnosti tudi kontaktne podatke, zlasti elektronski naslov in telefonske številke nosilca dejavnosti.
(4) Ob registraciji objekta akvakulture oziroma komercialnega ribnika ministrstvo izda nosilcu dejavnosti obvestilo o vpisu v CRA.
6. člen
(sporočanje sprememb v CRA)
Nosilec dejavnosti mora vse spremembe in popravke podatkov iz tretjega odstavka prejšnjega člena, sporočiti v CRA najpozneje v osmih dneh po spremembi podatkov.
7. člen
(sprememba podatkov o nosilcu dejavnosti in opustitev dejavnosti)
(1) V primeru spremembe nosilca dejavnosti, mora novi nosilec dejavnosti najkasneje v 30 dneh po spremembi, v CRA sporočiti naslednje podatke:
– ime ali naziv ter naslov ali sedež novega nosilca dejavnosti in davčno številko ter
– kontaktne podatke (elektronski naslov in telefonske številke).
(2) Vlogo morata podpisati dosedanji nosilec dejavnosti, razen v primeru smrti in novi nosilec dejavnosti.
(3) Če nosilec dejavnosti trajno opusti gojenje vodnih organizmov, mora najkasneje v 30 dneh po opustitvi gojitve v CRA sporočiti datum opustitve gojitve.
8. člen
(priglašanje staleža vodnih organizmov v CRA)
(1) Nosilec dejavnosti je dolžan enkrat letno, do 1. marca tekočega leta, v CRA sporočiti podatke o staležu vodnih organizmov v svojem objektu akvakulture oziroma komercialnem ribniku.
(2) Datum popisa staleža je 31. december.
(3) Popis staleža se izvede po vrstah vodnih organizmov in glede na kategorijo v številu oziroma teži.
(4) Če je objekt akvakulture oziroma komercialni ribnik na dan popisa prazen vendar je bil v referenčnem letu v uporabi in namerava nosilec dejavnosti v njem še naprej gojiti vodne organizme, prijavi povprečni stalež z opombo, da je na dan 31. decembra stalež nič.
(5) V primeru, da nosilec dejavnosti za določen objekt akvakulture oziroma komercialni ribnik staleža ne javi ali dve leti zaporedoma prijavi stalež nič (0), tak objekt akvakulture oziroma komercialni ribnik ministrstvo po uradni dolžnosti črta iz CRA.
9. člen
(sporočanje letne proizvodnje gojenja vodnih organizmov v objektih akvakulture oziroma izlova v komercialnih ribnikih)
(1) Nosilec dejavnosti je dolžan enkrat letno v CRA sporočiti podatke o letni proizvodnji vodnih organizmov v objektih akvakulture in vlaganjih oziroma vlaganju in izlovu v komercialnih ribnikih. Poleg podatkov o letni proizvodnji, mora nosilec dejavnosti enkrat letno poročati tudi o porabi krmil, gnojil in razkužil ter o ceni za kilogram posameznih vzrejenih vodnih organizmov ob prvi prodaji.
(2) Podatke je potrebno v CRA sporočiti do 1. marca za preteklo leto.
10. člen
(način pošiljanja podatkov)
(1) Nosilec dejavnosti lahko sporoča podatke v CRA po redni pošti ali v elektronski obliki, če je nosilec dejavnosti vključen v sistem elektronskega poslovanja.
(2) Za vključitev v sistem elektronskega poslovanja mora SIR nosilcu dejavnosti, na podlagi njegovega zahtevka, omogočiti elektronski dostop do CRA. Ob dodelitvi elektronskega dostopa se nosilca dejavnosti vpiše v seznam elektronskega poslovanja.
11. člen
(dostop do podatkov)
(1) Ministrstvo v obsegu, ki je potreben za izvajanje predpisanih javnih nalog, zagotavlja dostop do podatkov iz CRA Zavodu za ribištvo Slovenije, ki opravlja javno službo v ribištvu.
(2) Nosilec dejavnosti ima pravico do vpogleda v CRA glede podatkov o objektu akvakulture oziroma komercialnem ribniku v katerem opravlja dejavnost.
(3) Pravico do vpogleda v CRA glede podatkov o svojem objektu akvakulture oziroma komercialnem ribniku ima tudi imetnik vodne pravice.
12. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-463/2010
Ljubljana, dne 13. januarja 2011
EVA 2010-2311-0061
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost