Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2024 z dne 5. 7. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2024 z dne 5. 7. 2024, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1986. Uredba o spremembi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini

Sklepi

1987. Sklep o določitvi deležev prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč pri izvajalcih javne službe zbiranja in upravljavcih pokopališč za obdobje do 30. junija 2025
1988. Sklep o določitvi objektov, katerih odstranitev je nujno potrebna in v javno korist, na območju Občine Gornji Grad, Občine Luče, Občine Ljubno, Občine Mozirje, Občine Nazarje, Občine Rečica ob Savinji in Občine Šoštanj

MINISTRSTVA

1931. Pravilnik o določitvi Programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2024
1932. Pravilnik o spremembi Pravilnika o določitvi cen tiskovin, obrazcev, tablic in določenih storitev v postopkih s področja varnosti cestnega prometa
1933. Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti
1934. Navodilo o določitvi načina izstavitve zahtevkov, potrebnih dokazil in rokov izplačil ter načina poročanja za dodatno sofinanciranje programov duševnega zdravja in nudenja psihosocialne pomoči
1989. Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o zagotavljanju sledljivosti porekla za nepredpakirano sveže, ohlajeno in zamrznjeno goveje, prašičje, ovčje, kozje in perutninsko meso

USTAVNO SODIŠČE

1935. Odločba o delni razveljavitvi tretjega odstavka 71. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku
1936. Odločba o razveljavitvi 22. člena Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Soči na območju Občine Kobarid, razen kolikor se nanaša na občinske in medobčinske nadzorne službe (medobčinski redar, medobčinski inšpektor) in o ugotovitvi, da v preostalem delu Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Soči na območju Občine Kobarid ni v neskladju z Ustavo in zakonom
1937. Razpored dela Ustavnega sodišča za čas jesenskega zasedanja 2024

SODNI SVET

1938. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto
1939. Odločba o prenehanju sodniške funkcije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1940. Sklep o obrazcih za vložitev vloge za dostop do virtualne podatkovne sobe
1941. Pojasnilo 1 k okviru SRS-jev (2024) – terjatve za vstopni davek na dodano vrednost
1942. Pojasnilo 1 k SRS-ju 2 (2024) – emisijski kuponi
1990. Stavkovni sporazum o načinu reševanja stavkovnih zahtev

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1943. Sklep o spremembah Sklepa o razpisu volitev v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in v svete območnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije v letu 2024
1944. Sklep o razpisu volitev v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in v svete območnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije v letu 2024 (uradno prečiščeno besedilo)
1945. Splošni pogoji poslovanja Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za pomoči de minimis
1946. Splošni pogoji poslovanja Javnega sklada malega gospodarstva Goriške po skupinski izjemi v kmetijstvu

OBČINE

Ajdovščina

1947. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve Občine Ajdovščina za leto 2024

Ankaran

1948. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izvajanju javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč«

Celje

1949. Odlok o spremembi Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih javnih cest v Mestni občini Celje

Črnomelj

1950. Sklep o zaznambi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1951. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Kobarid

1952. Poročilo o izidu predčasnih volitev v Svet krajevne skupnosti Trnovo ob Soči na volitvah dne 23. 6. 2024

Kočevje

1953. Sklep o določitvi obrazca podpore volivca in roka za zbiranje podpisov

Krško

1954. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta »Poslovno stanovanjska gradnja na Bregah – del EUP BRG 031«

Laško

1955. Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2024
1956. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Sončne elektrarne na površinah in objektih Občine Laško«
1957. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje Taborje II. Laško (2. spremembe in dopolnitve)
1958. Sklep o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
1959. Sklep o oblikovanju cen storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami

Litija

1960. Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2025

Ljubljana

1961. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta 65 Fakultete ob Biotehniškem središču
1962. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta 184 Pod Šmarno goro
1963. Odlok o podelitvi koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Ljubljana

Loški Potok

1964. Sprememba Statuta Občine Loški Potok

Luče

1965. Odlok rebalansu proračuna Občine Luče za leto 2024
1966. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Luče

Miren-Kostanjevica

1967. Sklep o potrditvi predlaganih cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki

Radeče

1968. Odlok o rebalansu Občine Radeče za leto 2024

Razkrižje

1969. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Razkrižje
1970. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Razkrižje

Rogaška Slatina

1971. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na zemljišču s parc. št. 73/2, k.o. Negonje (1167)

Slovenj Gradec

1972. Odlok o občinskih cestah v Mestni občini Slovenj Gradec
1973. Pravilnik o denarnih nagradah Mestne občine Slovenj Gradec športnikom za izjemne športne dosežke
1974. Pravilnik o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v Mestni občini Slovenj Gradec

Straža

1975. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o dodelitvi štipendij v Občini Straža
1976. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, v Občini Straža
1977. Sklep o tehnični posodobitvi grafičnega prikaza namenske rabe prostora Občinskega prostorskega načrta Občine Straža

Škocjan

1978. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Škocjan – SD OPN 1

Škofljica

1979. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, turizem, šport in mladino Škofljica«
1980. Pravilnik o štipendiranju dijakov in študentov v Občini Škofljica

Tišina

1981. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2024

Tolmin

1982. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Tolmin
1983. Odlok o spremembi Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Tolmin
1984. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Tolmin

Vipava

1985. Sklep o začasni ureditvi cestnega prometa v središču Vipave

POPRAVKI

1991. Popravek Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
1992. Popravek Sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v Občini Cerknica

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti