Številka 16
Uradni list RS, št. 16/1991 z dne 5. 10. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/1991 z dne 5. 10. 1991, Kazalo


Skupščina Republike Slovenije

567. Stališča in sklepi Skupščine Republike Slovenije ob izteku trimesečnega moratorija za nadaljnje uresničevanje osamosvojitvenih aktov Skupščine Republike Slovenije, predpisanega z "Brionsko deklaracijo", z dne 7. julija 1991

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije

571. Odlok o uskladitvi postavk v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna Republike Slovenije za leto 1991
572. Odlok o kadrovskem štipendiranju učencev in študentov za potrebe republiških upravnih organov, Skupščine in Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
573. Odlok o spremembah odloka o pristojbinah za zdravstvena spričevala in potrdila ter o kriterijih in merilih za določitev pristojbin za veterinarsko-sanitarne preglede in dovoljenja
574. Odlok o spremembah odloka o pristojbinah za obvezne zdravstvene preglede rastlin v notranjem prometu in pri izvozu
596. Spremembe in dopolnitve tarifnega sistema za prodajo električne energije iz elektroenergetskega sistema Slovenije
597. Soglasje k tarifnim postavkam za prodajo električne energije

Predsedstvo Republike Slovenije

568. Ukaz o imenovanju vodje Biroja Republike Slovenije v Združenih državah Amerike
569. Ukaz o odprtju Biroja Republike Slovenije v Združenih državah Amerike
570. Ukaz o odprtju Biroja Republike Slovenije v Zvezni republiki Nemčiji

OBČINE

Celje

577. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Aero-Lanovž

Ljubljana

575. Sklep o vrednosti točke
576. Sklep o soglasju k statutu javnega zavoda Gasilska brigada

Ljubljana Moste-Polje

579. Odlok o uvedbi prispevka za kritje stroškov pri vzdrževanju skupnih objektov in naprav na melioracijskih območjih občine Ljubljana Moste-Polje
580. Odlok o organizaciji reprodukcije v živinoreji na območju občine Ljubljana Moste-Polje
581. Odlok o namembnosti poslovnih prostorov in poslovnih stavb ob Zaloški cesti od dolenjske proge do Kajuhove ceste
582. Sklep o ukinitvi oddelkov celodnevne osnovne šole na Osnovni šoli Jože Moškrič
583. Sklep o ponovnih nadomestnih volitvah v zbor združenega dela v 5. volilni enoti

Ljubljana-Bežigrad

578. Sklep o soglasju k spremembam statutarnega sklepa Zavoda za usposabljanje slušno in govorno prizadetih Ljubljana Bežigrad

Ljubljana-Šiška

584. Odlok o lokacijskem načrtu za gradnjo II. tira železniške proge Ljubljana-Vižmarje ter ureditev tirnih naprav postaj Šiška in Vižmarje - I. faza modernizacije železniške proge Ljubljana-Vižmarje
585. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju upravnih organov in strokovnih služb občine Ljubljana Šiška
586. Sklep o ustanovitvi, nalogah, sestavi in številu članov komisije Skupščine občine Ljubljana Šiška za razvoj turizma in podeželja

Ljutomer

587. Odredba o dajanju soglasij k cenam

Logatec

588. Sklep o valorizaciji cen za geodetske storitve
589. Odredba o določitvi najvišjih cen

Mozirje

590. Odredba o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih občine Mozirje
591. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev odloka o ureditvenem načrtu turistično-rekreacijske cone "Vrbje" na Ljubnem ob Savinji

Slovenska Bistrica

592. Odlok o zagotavljanju sredstev za kritje stroškov pri vzdrževalnih delih na melioracijskih sistemih občine Slovenska Bistrica
593. Odlok o uvedbi agromelioracijskega postopka Brezje
594. Odlok o uvedbi agromelioracijskega postopka v občini Slovenska Bistrica

Šentjur pri Celju

595. Odlok o tržnem in sejemskem redu v občini Šentjur pri Celju
AAA Zlata odličnost