Uradni list Republike Slovenije

1 Uradni list RS, št. 1/2017
z dne 6. 1. 2017

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) v Parizu pdf
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

40. Uredba o določitvi zneska trošarine za tobačne izdelke pdf
41. Uredba o izvajanju uredb (EU) o ukrepu informiranja in promocije kmetijskih proizvodov pdf
42. Uredba o spremembah Uredbe o načrtu razporeditve radiofrekvenčnih pasov pdf
MINISTRSTVA
2. Pravilnik o pomorski opremi pdf
3. Pravilnik o spremembah Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni pdf
4. Odločba o soglasju k Dodatku št. 2 (2) k Aktu o ustanovitvi ustanove FUNDACIJA ROBIN HUD pdf
5. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Ustanova Iskrica za pomoč otrokom« pdf
6. Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti pdf
DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
7. Pravilnik o spremembi Pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov pdf
8. Pravila o delovanju Ekonomsko-socialnega sveta pdf
OBČINE

Braslovče

9. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje PA19 in PA18 – Parižlje (južni del) pdf

Celje

10. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Otok pdf

Cerknica

11. Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2017 pdf
12. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe oskrba s paro in vročo vodo v Občini Cerknica pdf

Dol pri Ljubljani

13. Odlok o prenehanju javnega zavoda Dom starejših Dolsko pdf

Grosuplje

14. Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Koščakov hrib pdf

Ivančna Gorica

15. Odlok o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2018 pdf

Komen

16. Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti in turizma v Občini Komen pdf
17. Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Komen pdf
18. Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Komen pdf
19. Pravilnik o sofinanciranju programov veteranskih, domoljubnih organizacij ter drugih posebnih skupin v Občini Komen pdf
20. Pravilnik o sofinanciranju javnih prireditev v Občini Komen pdf

Kranj

21. Sprememba Statuta Mestne občine Kranj pdf
22. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju, vzdrževanju javne razsvetljave ter svetlobne prometne signalizacije na območju Mestne občine Kranj pdf
23. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec pdf

Krško

24. Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2018 pdf

Kuzma

25. Odlok o II. rebalansu proračuna Občine Kuzma za leto 2016 pdf
26. Sklep o začasnem financiranju Občine Kuzma v obdobju januar–marec 2017 pdf

Ljubljana

27. Odlok o koncesiji za upravljanje Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib pdf

Murska Sobota

28. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Murska Sobota – sever (poslovno trgovski objekt) pdf
29. Sklep o ustavitvi postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejemu ureditvenega načrta za razširjeno območje gramoznice Kamenšnica ob Bakovski cesti pri Murski Soboti (regijski promocijski center) pdf

Rečica ob Savinji

30. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Rečica ob Savinji pdf
31. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra zemljišču s parcelno številko 353, k.o. Poljane (922) pdf

Sevnica

32. Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Sevnica pdf

Slovenj Gradec

33. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu individualne zazidave Šmartno-Krnice (SC8) pdf
34. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu poslovno storitvene cone Slovenj Gradec – Ozare in severne obvoznice Stari trg pdf
35. Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Slovenj Gradec pdf
36. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 13.1) pdf

Šmarješke Toplice

37. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Šmarješke Toplice pdf

Žužemberk

38. Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2018 pdf
39. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poslovna cona Klek pdf
POPRAVKI
43. Popravek Pravilnika o izvajanju knjižničnega nadomestila pdf
44. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti Občine Laško s stvarnimi pravicami in pridobivanju stvarnih pravic na nepremičnem premoženju s strani Občine Laško pdf
45. Popravek Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Gorenja vas - Poljane pdf

Razglasni del

<< Nazaj

Pravkar izšlo

Odpoved pogodbe o zaposlitviOdpoved pogodbe o zaposlitvi

Miha Šercer in mag. Nina Scortegagna Kavčnik

Leto izdaje: 2017

Cena: 98,00 €

Prijava