Uradni list Republike Slovenije

83 Uradni list RS, št. 83/2004
z dne 29. 7. 2004

92. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med pogodbenicami Severnoatlantske pogodbe o varnosti podatkov (MSPSPV), Stran 4605.


Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED POGODBENICAMI SEVERNOATLANTSKE POGODBE O VARNOSTI PODATKOV (MSPSPV)

Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med pogodbenicami Severnoatlantske pogodbe o varnosti podatkov (MSPSPV), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 15. julija 2004.

Št. 001-22-172/04

Ljubljana, dne 23. julija 2004

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije

Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED POGODBENICAMI SEVERNOATLANTSKE POGODBE O VARNOSTI PODATKOV (MSPSPV)

1. člen

Ratificira se Sporazum med pogodbenicami Severnoatlantske pogodbe o varnosti podatkov, podpisan 6. marca 1997 v Bruslju.

2. člen

Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku in prevodu v slovenski jezik glasi:

A G R E E M E N T
BETWEEN THE PARTIES TO THE NORTH ATLANTIC TREATY FOR THE SECURITY OF INFORMATION

The Parties to the North Atlantic Treaty, signed at Washington on 4th April, 1949;
Reaffirming that effective political consultation, cooperation and planning for defence in achieving the objectives of the Treaty entail the exchange of classified information among the Parties;
Considering that provisions between the Governments of the Parties to the North Atlantic Treaty for the mutual protection and safeguarding of the classified information they may interchange are necessary;
Realising that a general framework for security standards and procedures is required;
Acting on their own behalf and on behalf of the North Atlantic Treaty Organization, have agreed as follows:

ARTICLE 1

The Parties shall:
(i) protect and safeguard:
(a) classified information (see Annex I), marked as such, which is originated by NATO (see Annex II) or which is submitted to NATO by a member state;
(b) classified information, marked as such, of the member states submitted to another member state in support of a NATO programme, project, or contract,
(ii) maintain the security classification of information as defined under (i) above and make every effort to safeguard it accordingly;
(iii) not use classified information as defined under (i) above for purposes other than those laid down in the North Atlantic Treaty and the decisions and resolutions pertaining to that Treaty;
(iv) not disclose such information as defined under (i) above to non-NATO Parties without the consent of the originator.

ARTICLE 2

Pursuant to Article 1 of this Agreement, the Parties shall ensure the establishment of a National Security Authority for NATO activities which shall implement protective security measures. The Parties shall establish and implement security standards which shall ensure a common degree of protection for classified information.

ARTICLE 3

(1) The Parties shall ensure that all persons of their respective nationality who, in the conduct of their official duties, require or may have access to information classified CONFIDENTIAL and above are appropriately cleared before they take up their duties.
(2) Security clearance procedures shall be designed to determine whether an individual can, taking into account his or her loyalty and trustworthiness, have access to classified information without constituting an unacceptable risk to security.
(3) Upon request, each of the Parties shall cooperate with the other Parties in carrying out their respective security clearance procedures.

ARTICLE 4

The Secretary General shall ensure that the relevant provisions of this Agreement are applied by NATO (see Annex III).

ARTICLE 5

The present Agreement in no way prevents the Parties from making other Agreements relating to the exchange of classified information originated by them and not affecting the scope of the present Agreement.

ARTICLE 6

(a) This Agreement shall be open for signature by the Parties to the North Atlantic Treaty and shall be subject to ratification, acceptance or approval. The instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Government of the United States of America;
(b) This Agreement shall enter into force thirty days after the date of deposit by two signatory States of their instruments of ratification, acceptance or approval. It shall enter into force for each other signatory State thirty days after the deposit of its instrument of ratification, acceptance or approval.
(c) This Agreement shall with respect to the Parties for which it entered into force supersede the "Security Agreement by the Parties to the North Atlantic Treaty Organization" approved by the North Atlantic Council in Annex A (paragraph 1) to Appendix to Enclosure to D.C. 2/7, on 19th April, 1952, and subsequently incorporated in Enclosure "A" (paragraph 1) to C-M(55)15(Final), approved by the North Atlantic Council on 2nd March, 1955.

ARTICLE 7

This Agreement shall remain open for accession by any new Party to the North Atlantic Treaty, in accordance with its own constitutional procedures. Its instrument of accession shall be deposited with the government of the United States of America. It shall enter into force in respect of each acceding State thirty days after the day of the deposit of its instrument of accession.

ARTICLE 8

The Government of the United States of America shall inform the Governments of the other Parties of the deposit of each instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

ARTICLE 9

This Agreement may be denounced by written notice of denunciation by any Party given to the depository which shall inform all the other Parties of such notice. Such denunciation shall take effect one year after receipt of notification by the depository, but shall not affect obligations already contracted and the rights or prerogatives previously acquired by the Parties under the provision of this Agreement.

ANNEX I

This Annex forms an integral part of the Agreement.
NATO classified information is defined as follows:
(a) information means knowledge that can be communicated in any form;
(b) classified information means information or material determined to require protection against unauthorized disclosure which has been so designated by security classification;
(c) the word "material" includes documents and also any item of machinery or equipment or weapons either manufactured or in the process of manufacture;
(d) the word "document" means any recorded information regardless of its physical form or characteristics, including, without limitation, written or printed matter, data processing cards and tapes, maps, charts, photographs, paintings, drawings, engravings, sketches, working notes and papers, carbon copies and ink ribbons, or reproductions by an means or process, and sound, voice, magnetic or electronic or optical or video recordings in any form, and portable ADP equipment with resident computer storage media, and removable computer storage media.

ANNEX II

This Annex forms an integral part of the Agreement.
For the purposes of the present Agreement, the term "NATO" denotes the North Atlantic Treaty Organization and the bodies governed either by the Agreement on the status of the North Atlantic Treaty Organization, National Representatives and International Staff, signed in Ottawa on 20th September, 1951 or by the Protocol on the status of International Military Headquarters set up pursuant to the North Atlantic Treaty, signed in Paris on 28th August, 1952.

ANNEX III

This Annex forms an integral part of the Agreement.
Consultation takes place with military commanders in order to respect their prerogatives.
 
In witness whereof the undersigned, duly authorized to this effect by their respective Governments, have signed this Agreement.
 
Done in Brussels, this 6th day of March, 1997 in a single copy in the English and French languages, each text being equally authoritative, which shall be deposited in the archives of the Government of the United States of America and of which certified copies shall be transmitted by that Government to each of the other signatories.

S P O R A Z U M
MED POGODBENICAMI SEVERNOATLANTSKE POGODBE O VARNOSTI PODATKOV

Pogodbenice Severnoatlantske pogodbe, podpisane 4. aprila 1949 v Washingtonu,
ponovno potrjujejo, da učinkovito politično posvetovanje, sodelovanje in obrambno načrtovanje za uresničevanje ciljev pogodbe vključujejo izmenjavo tajnih podatkov med pogodbenicami;
menijo, da so določbe med vladami pogodbenic Severnoatlantske pogodbe o vzajemni zaščiti in varovanju tajnih podatkov, ki jih izmenjavajo, nujne;
se zavedajo, da je potreben splošen okvir za varnostne standarde in postopke,
in so se v svojem imenu in v imenu Organizacije Severnoatlantske pogodbe sporazumele:

1. člen

Pogodbenice:
i) ščitijo in varujejo:
a) tajne podatke (glej aneks I) Nata (glej aneks II), označene kot take, ali tiste, ki jih Natu predloži država članica;
b) tajne podatke, označene kot take, ki jih države članice predložijo drugi državi članici v podporo programu, projektu ali pogodbi Nata;
ii) ohranjajo stopnjo tajnosti podatkov, kot so opredeljeni pod točko i), in storijo vse potrebno, da jih stopnji tajnosti primerno varujejo;
iii) ne uporabljajo tajnih podatkov, kot so opredeljeni pod točko i), v druge namene kot tiste, ki so določeni v Severnoatlantski pogodbi, sklepih in resolucijah, ki se nanašajo na to pogodbo;
iv) ne razkrivajo v točki i) opredeljenih podatkov stranem, ki niso članice Nata, brez soglasja lastnika podatkov.

2. člen

Pogodbenice v skladu s 1. členom tega sporazuma zagotovijo, da se ustanovi nacionalni varnostni organ za dejavnosti Nata, ki izvaja zaščitne varnostne ukrepe. Pogodbenice vzpostavijo in izvajajo varnostne standarde, ki zagotavljajo skupno raven varovanja tajnih podatkov.

3. člen

1) Pogodbenice zagotovijo, da se vse osebe, ki imajo državljanstvo katere od njih in pri opravljanju svojih uradnih dolžnosti morajo imeti ali lahko imajo dostop do tajnih podatkov stopnje ZAUPNO in višje, pred prevzemom dolžnosti ustrezno preverijo.
2) Namen postopkov varnostnega preverjanja je ugotoviti, ali lahko ima oseba ob upoštevanju njene lojalnosti in zanesljivosti dostop do tajnih podatkov, ne da bi to pomenilo nesprejemljivo varnostno tveganje.
3) Na zaprosilo vsaka pogodbenica sodeluje z drugimi pogodbenicami pri izvajanju njihovih postopkov varnostnega preverjanja.

4. člen

Generalni sekretar zagotovi, da Nato izvaja določbe tega sporazuma (glej aneks III).

5. člen

Ta sporazum ne preprečuje pogodbenicam, da sklepajo druge sporazume, ki se nanašajo na izmenjavo tajnih podatkov pogodbenic in ne vplivajo na obseg uporabe tega sporazuma.

6. člen

(a) Ta sporazum je na voljo za podpis pogodbenicam Severnoatlantske pogodbe in mora biti ratificiran, sprejet ali odobren. Listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi se deponirajo pri Vladi Združenih držav Amerike.
(b) Ta sporazum začne veljati trideset dni po tem, ko dve državi podpisnici deponirata svoji listini o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi. Za vsako drugo državo podpisnico začne veljati trideset dni po deponiranju njene listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi.
(c) Za pogodbenice, za katere je že začel veljati, ta sporazum nadomesti Varnostni sporazum pogodbenic Organizacije Severnoatlantske pogodbe, ki ga je Severnoatlantski svet odobril v aneksu A (prvi odstavek) dodatka k prilogi k D. C. 2/7 z dne 19. aprila 1952 in je bil nato vključen v prilogo A (prvi odstavek) k C-M(55)15(Final), ki jo je Severnoatlantski svet odobril 2. marca 1955.

7. člen

Ta sporazum je na voljo za pristop kateri koli novi pogodbenici Severnoatlantske pogodbe v skladu z njenimi notranjepravnimi postopki. Njena listina o pristopu se deponira pri Vladi Združenih držav Amerike. Za vsako državo pristopnico začne veljati trideset dni po tem, ko je deponirala svojo listino o pristopu.

8. člen

Vlada Združenih držav Amerike obvesti vlade drugih pogodbenic o deponiranju vsake listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu.

9. člen

Ta sporazum lahko odpove vsaka pogodbenica s pisnim obvestilom o odpovedi, poslanim depozitarju, ki o takem obvestilu obvesti vse druge pogodbenice. Taka odpoved začne veljati eno leto po tem, ko depozitar prejme uradno obvestilo, vendar pa ne vpliva na obveznosti, ki so že bile sprejete, in na pravice ali posebne pravice, ki so jih pogodbenice predhodno pridobile po določbah tega sporazuma.

ANEKS I

Ta aneks je sestavni del sporazuma.
Tajni podatki Nata se opredelijo tako:
a) podatki pomenijo vedenje, ki se lahko sporoča v kakršni koli obliki;
b) tajni podatki pomenijo podatke ali sredstva, za katere je določeno, da morajo biti zavarovani pred nepooblaščenim razkritjem in so bili določeni s stopnjo tajnosti;
c) izraz sredstvo pomeni dokumente in vsak del strojev ali opreme ali orožja, ki je že bil izdelan ali je v postopku izdelave;
d) izraz dokument pomeni vsak zapisan podatek ne glede na njegovo obliko ali značilnosti, vključno s pisnim ali natisnjenim gradivom, karticami ali trakovi za obdelavo podatkov, zemljevidi, kartami, fotografijami, slikami, risbami, grafikami, skicami, delovnimi zapisi, kopijami in pisalnimi trakovi ali reprodukcijami s sredstvi ali postopki ter zvočnimi, glasovnimi, magnetnimi, elektronskimi, optičnimi ali videoposnetki v kakršni koli obliki ter prenosno opremo za avtomatsko obdelavo podatkov z vgrajenimi računalniškimi sredstvi za shranjevanje podatkov in odstranljivimi računalniškimi sredstvi za shranjevanje podatkov.

ANEKS II

Ta aneks je sestavni del sporazuma.
V tem sporazumu izraz Nato pomeni Organizacijo Severnoatlantske pogodbe in telesa, katerih delovanje ureja Sporazum o statusu Organizacije Severnoatlantske pogodbe, nacionalnih predstavnikov in mednarodnega osebja, podpisan 20. septembra 1951 v Ottawi, ali Protokol o statusu mednarodnega vojaškega poveljstva, ustanovljenega v skladu s Severnoatlantsko pogodbo, podpisan 28. avgusta 1952 v Parizu.

ANEKS III

Ta aneks je sestavni del sporazuma.
Posvetovanje poteka z vojaškimi poveljniki, da bi bile spoštovane njihove posebne pravice.
 
Da bi to potrdili, so podpisniki, ki so jih za to pravilno pooblastile njihove vlade, podpisali ta sporazum.
 
Sestavljeno v Bruslju 6. marca 1997 v enem izvodu v angleškem in francoskem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako veljavni; hrani se v arhivu Vlade Združenih držav Amerike, ki overjene kopije pošlje vsem podpisnicam.

3. člen

Za izvajanje Sporazuma skrbi nacionalni varnostni organ.

4. člen

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.

Št. 040-05/04-5/1

Ljubljana, dne 15. julija 2004

EPA 1386-III

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Feri Horvat l. r.

Na vrh

<< Nazaj

Prijava