Uradni list Republike Slovenije

14 Uradni list RS, št. 14/2005
z dne 14. 2. 2005

MINISTRSTVA
416. Pravilnik o posebnem delu strokovnega izpita za inšpektorja varstva pred sevanji pdf
417. Register o dopolnitvah registra biocidnih pripravkov pdf
USTAVNO SODIŠČE
418. Odločba o razveljavitvi sodb Vrhovnega sodišča, Višjega delovnega in socialnega sodišča ter Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani ter vrnitvi zadeve v novo sojenje pdf
419. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča, sodba Višjega sodišča v Ljubljani in sodbe Okrožnega sodišča v Ljubljani pdf
420. Odločba o razveljavitvi točke h prvega odstavka 7. člena in za območje C točke c tabele iz četrtega odstavka 12. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Koper (Uradne objave, št. 42/03) ter zavrnitev pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti točke c tabele iz drugega odstavka 7. člena tega predpisa, kolikor se nanaša na II. in IV. območje pdf
BANKA SLOVENIJE
421. Navodilo za izdelavo poročila o izračunu obveznih rezerv pdf
OBČINE

Braslovče

422. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Šmatevž pdf

Dobrna

430. Program priprave lokacijskega načrta Zora pdf
431. Program priprave lokacijskega načrta Zavrh pdf
432. Program priprave lokacijskega načrta Guteneg pdf

Litija

423. Poslovnik Občinskega sveta občine Litija pdf

Ljubljana

424. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote pdf

Nova Gorica

425. Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta Meblo vzhod pdf

Slovenske Konjice

426. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Slovenske Konjice pdf

Železniki

427. Odlok o proračunu Občine Železniki za leto 2005 pdf
428. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Železniki pdf
429. Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in o povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Železniki za leto 2005 pdf
POPRAVKI
1. Popravek Uradnega prečiščenega besedila Zakona o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1) pdf
2. Popravek Uradnega prečiščenega besedila Zakona o policiji (ZPol-UPB2) pdf
3. Popravek Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča pdf
4. Popravek Odloka o uvedbi uličnega sistema v naselju Ig pdf
5. Popravek Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2005 pdf
6. Popravek Odloka o ugotovitvi, katere sestavine prostorskih izvedbenih aktov so v nasprotju s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in družbenega plana Mestne občine Koper pdf
7. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za odlagališče Cinkarne Celje "Za Travnikom" pdf
8. Popravek Sklepa o sprejetju programa delnega komunalnega opremljanja območja VM 12/1 Pijava Gorica in Sklepa o sprejetju programa komunalnega opremljanja za izgradnjo sekundarne fekalne in meteorne kanalizacije območja VS 4/4 - RS 5 Lavrica pdf
9. Popravek Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Tržič za leto 2005 pdf
10. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Pod Kompošem pdf

Razglasni del

<< Nazaj

Pravkar izšlo

Odpoved pogodbe o zaposlitviOdpoved pogodbe o zaposlitvi

Miha Šercer in mag. Nina Scortegagna Kavčnik

Leto izdaje: 2017

Cena: 98,00 €

Prijava