Uradni list Republike Slovenije

47 Uradni list RS, št. 47/2009
z dne 23. 6. 2009

2349. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o simbolih Občine Črnomelj, Stran 6511.


Na podlagi 10. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 97/07 – UPB2, 27/08, 76/08, 100/08), Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4, 29/07, 58/07, 16/08, 17/08 in 76/08), Zakona o uvedbi evra (Uradni list RS, 114/06) in 6. ter 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – uradno prečiščeno besedilo, 106/05 in 65/07) je Občinski svet Občine Črnomelj na 18. seji dne 11. 6. 2009 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o simbolih Občine Črnomelj

1. člen

V Odloku o simbolih Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 71/96) se v prvem odstavku 9. člena besedilo »Z denarno kaznijo najmanj 15.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba:« nadomesti z besedilom »Z globo v znesku 100 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba:«

V drugem odstavku 9. člena se besedilo »Z denarno kaznijo najmanj 5.000 SIT se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.« nadomesti z besedilom »Z globo 40 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.«

V tretjem odstavku 9. člena se besedilo »Z denarno kaznijo najmanj 5.000 SIT se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.« nadomesti z besedilom »Z globo 40 eurov se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«

2. člen

10. člen odloka se spremeni in po novem glasi:

»Za nadzor nad izvajanjem določb o prekrških tega odloka in za odločanje o teh prekrških je pristojen občinski inšpektor in občinsko redarstvo.«

3. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-2/96

Črnomelj, dne 12. junija 2009

Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

Na vrh

<< Nazaj

Prijava