Uradni list Republike Slovenije

68 Uradni list RS, št. 68/2000
z dne 31. 7. 2000

3238. Odlok o preimenovanju naselja Tabor nad Knežakom v Šilentabor, Stran 8595.


Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86 in 8/90), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 70/97, 10/98 in 74/98) in 16. člena statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99) je Občinski svet občine Pivka na 11. seji dne 25. 5. 2000 sprejel

O D L O K
o preimenovanju naselja Tabor nad Knežakom  v Šilentabor

1. člen

S tem odlokom se preimenuje zemljepisno ime naselja Tabor nad Knežakom v Šilentabor.

2. člen

Meja naselja ostane nespremenjena.

3. člen

Spremembe po tem odloku evidentira Geodetska uprava Republike Slovenije Območna enota Koper – izpostava Postojna (v nadaljevanju odloka: GURS – izpostava Postojna) v evidenci RPE /register prostorskih enot).

4. člen

GURS – izpostava Postojna je dolžna naročiti in posredovati lastnikom stavb nove tablice s hišnimi številkami. Stroške izdelave nove tablice krije Občina Pivka iz proračuna. Lastniki stavb so dolžni v roku enega meseca po prejemu novih tablic s hišnimi številkami izvesti označitev stavb.

5. člen

Občina Pivka naroči izdelavo in postavitev napisne table pri vhodu v naselje. Stroške izdelave in postavitve napisne table krije Občina Pivka.

6. člen

Upravna enota Postojna izvede vse spremembe v registru stalnega prebivalstva občine v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka.

7. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati dosedanji predpisi, ki so urejali status tega naselja.

Št. 03201-2/2000

Pivka, dne 25. maja 2000.

Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj, inž. l. r.

Na vrh

<< Nazaj

Prijava