Uradni list Republike Slovenije

38 Uradni list RS, št. 38/2012
z dne 25. 5. 2012

1628. Zakon o spremembah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1F), Stran 4068.


Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1F)

Razglašam Zakon o spremembah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1F), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. maja 2012.

Št. 003-02-4/2012-7

Ljubljana, dne 23. maja 2012

dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH ZAKONA O DAVKU NA DODANO VREDNOST (ZDDV-1F)

1. člen

V Zakonu o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11 in 78/11) se 66.a člen črta.

2. člen

V prvem odstavku 141. člena se na koncu 17. točke podpičje nadomesti s piko, 18. točka pa se črta.

PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA

3. člen

(1) Davčni zavezanec, ki v skladu s 66.a členom Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11 in 78/11) še ni uveljavljal odbitka DDV, lahko DDV odbije v skladu s 67. členom zakona.
(2) Davčni zavezanec iz prejšnjega odstavka odbitka DDV ne more uveljaviti prej kakor v obračunu DDV za davčno obdobje, v katerem je ta zakon začel veljati.
(3) Davčni zavezanec mora davčnemu organu zagotoviti informacijo o uveljavljanju odbitka DDV po tem členu v elektronski obliki, ob predložitvi obračuna za zadevno davčno obdobje.

4. člen

Postopki o prekršku, ki so bili uvedeni na podlagi 18. točke prvega odstavka 141. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11 in 78/11) do uveljavitve tega zakona, odločba o prekršku pa do uveljavitve tega zakona še ni bila izdana ali še ni pravnomočna, se ustavijo.

5. člen

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 434-02/12-1/10

Ljubljana, dne 15. maja 2012

EPA 235-VI

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

Na vrh

<< Nazaj

Prijava