Uradni list Republike Slovenije

76 Uradni list RS, št. 76/2011
z dne 30. 9. 2011

3240. Pravilnik o spremembah Pravilnika o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave, Stran 9893.


Na podlagi 7.a člena Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 32/08 – odl. US, 96/08 in 36/09) in za izvrševanje 81. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1 in 8/10 – ZSKZ-B) izdaja minister za okolje in prostor

P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave

1. člen

V Pravilniku o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave (Uradni list RS, št. 28/09, 12/10 in 76/10) se v šestem odstavku 7. člena beseda »oktobra« nadomesti z besedo »septembra«.

2. člen

Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika.

3. člen

Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je kot Priloga 2 sestavni del tega pravilnika.

4. člen

Ne glede na spremenjeni šesti odstavek 7. člena pravilnika se načrtovani odstrel volkov v letu 2011 izvaja po dosedanjih predpisih.

5. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0071-250/2011

Ljubljana, dne 26. septembra 2011

EVA 2011-2511-0099

dr. Roko Žarnić l.r.
Minister
za okolje in prostor

Na vrh

<< Nazaj

Prijava