Pravo človekovih pravic

Avtor/ji: dr. Rok Lampe
Koda: 101212
Leto izdaje: 2010
Založba: Uradni list RS
Format: 16,5 x 23,5 cm
Vezava: trda
Št. strani: 856
ISBN: 978-961-204-452-7
Ocena:
Artikla ni več v prodaji.

Knjiga Pravo človekovih pravic je rezultat večletnega praktičnega dela in raziskovanja dr. Roka Lampeta na področju mednarodnega, evropskega in ustavnega prava človekovih pravic, ki ga avtor obravnava sistematično in kolikor je mogoče poglobljeno.

V uvodu ponudi bralcu v razmislek vprašanje enega najpomembnejših in najbolj izvirnih sodobnih italijanskih političnih filozofov: »Zakaj ste pravniki tiho o tem, kar vas zadeva?« Giorgio Agamben je s tem opozoril na nereakcijo v svetovnem merilu ob suspenzu človekovih pravic zlasti po 11. septembru 2001, ko so bile, pod krinko varnosti, grobo kršene državljanske in politične svoboščine. Avtor knjige pa želi v bralcu vzbuditi zanimanje, da razišče to pravno vejo, ki je svoje mesto pod soncem dobila z Magno Charto Libertatum iz leta 1215, katere 39. člen je aktualen še danes.

Monografija je vsebinsko razdeljena na dva dela, na pravo človekovih pravic v miru in pravo človekovih pravic v vojni oziroma ob oboroženih spopadih. Oba dela avtor začne z zgodovinskim pregledom, v nadaljevanju pa pravo in posamezne pravne vidike obravnava natančneje in bolj poglobljeno. Poudarek je na mednarodnem in ustavnem pravu, predvsem na precedenčni praksi Evropskega sodišča za človekove pravice.

Osrednja pozornost prvega dela knjige, torej prava človekovih pravic v miru, je namenjena modernemu pravu človekovih pravic, ki se je začelo z Ustanovno listino OZN in Splošno deklaracijo o človekovih pravicah in se nadaljevalo prek Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah do Listine Evropske unije o temeljnih pravicah. Tu avtor obravnavo človekovih pravic razdeli v tri sklope: v okviru klasičnih državljanskih in političnih pravic, ekonomskih in socialnih pravic ter pravic postindustrijske družbe in kolektivnih pravic. Pri tem vsak sklop posebej analizira glede na njegovo pravno učinkovanje in možno omejevanje.

Drugi del knjige obravnava pravo človekovih pravic v stanju oboroženih spopadov. Te pravice so po avtorjevem prepričanju trdno jedro prava človekovih pravic. V prvi vrsti gre za pravo človekovih pravic kot posledico razvoja mednarodnega humanitarnega prava s posebnim poudarkom na ženevskih konvencijah iz leta 1949 in dodatnih protokolih k tem konvencijam ter vlogi OZN pri mirnem reševanju mednarodnih sporov. Posebno pozornost avtor nameni mednarodnim kazenskim sodiščem in njihovemu razvoju, od Nürnberga do stalnega Mednarodnega kazenskega sodišča.

Avtor v oba dela knjige vključi številne primere in odločbe iz mednarodne in slovenske sodne prakse, s katerimi podkrepi in osvetli obravnavano tematiko.

Delo prof. dr. Roka Lampeta je široko zasnovan prikaz problematike človekovih pravic in koristno branje ter pripomoček za vsakogar, ki ga ta problematika zanima. Njegovo moč pa avtor vidi zlasti v tem, da bo pripomoglo k večjemu razumevanju in večji ozaveščenosti o človekovih pravicah, prav tako pa tudi k večjemu poznavanju prava človekovih pravic pri nas, v Evropi in v svetu. Knjiga je namenjena tudi študentom.

Nazadnje ogledano