Delavnica za ponudnike

Datum: 17. 11. 2017, 8.30–14.00
Lokacija: dvorana Uradnega lista RS, Dunajska cesta 167, Ljubljana
Področje: Javna naročila
Organizator: Uradni list RS
Kotizacija: 244,00 € brez DDV

O dogodku

Delavnica je namenjena vsem tistim ponudnikom/izvajalcem, ki sodelujejo v postopkih javnih naročil od priprave ponudbe pa do izvajanja pogodbe. Na delavnici bodo predstavljene praktične izkušnje, ki so pomembne za ponudnike, ko ti pripravljajo ponudbo. Na delavnici bo predstavljeno, kako se je primerno odzvati na določbe razpisne dokumentacije, ki jih ponudniki štejejo za omejevanje konkurence ali niso sorazmerne s predmetom naročila. Prav tako bo razprava tekla o tem kakšne pravice imajo ponudniki v fazi po oddaji ponudbe, torej v fazi dopolnjevanja, pojasnjevanja, spreminjanja ponudbe, kdaj in ali sploh lahko zahtevajo vpogled v ponudbe in dokumentacijo naročnika, kako se odzvati na odločitev o oddaji naročila, ki ni obrazložena ter kdaj je dana podlaga za uveljavljanje pravnega varstva.

Delavnica bo vključevala tudi tematiko zanimivo za nadzornike in inženirje, ki so v fazi izvajanja pogodbe zaprošeni za reševanje vprašanj o spremembah podizvajalcev, obračunu sprememb, podlagah za sklepanje aneksov k pogodbi, primerih insolventnosti enega od partnerjev ipd.

Predavatelja

Delavnico bosta vodila specialista za javno naročanje mag. Jana Habjan Piletič in Blaž Strmole, ki sta že več kot 10 let dnevno vpeta v reševanje izzivov javnega naročanja, javno zasebnega partnerstva, koncesij in projektnega vodenja.

Program

8.30–10.00 Priprava in oddaja ponudbe

 • Kakšni so pogoji in merila, ki so sorazmerni s predmetom naročila?
 • Kdaj tehnične specifikacije niso zakonite?
 • Ali so ponudniki v primeru nejasnosti razpisne dokumentacije dolžni zastaviti vprašanje?
 • Kako, kdaj in kje se zastavljajo vprašanja naročniku?
 • Zakaj je pomembno proučiti vzorec pogodbe in/ali okvirnega sporazuma?
 • Kako pripraviti ponudbo s partnerji in kako s podizvajalci?
 • Kdo so subjekti na čigar kapacitete se sklicuje glavni ponudnik?
 • Kako oddati ponudbo s tujim partnerjem ali podizvajalcem?
 • Kako se obravnavajo deli ponudbe, ki z razpisno dokumentacijo niso bili zahtevani?
 • Kaj so obvezni sestavni deli ponudbe?
 • Kako se vroči/dostavi ponudba in njena pravočasnost?

10.00–10.15 Odmor za kavo

10.15–11.45 Aktivnosti po roku za oddajo ponudbe

 • V vezi s katerimi deli ponudbe lahko naročnik pozove ponudnika na dopolnitev/spremembo/pojasnilo/popravek?
 • Ali in kdaj lahko ponudnik zahteva podaljšanje roka za dopolnitev/pojasnilo/spremembo/popravek ponudbe?
 • Kaj je računska napaka in kako se odpravlja?
 • Ali je samodopolnitev ponudbe dopustna?
 • Kaj lahko stori neizbrani ponudnik po objavi odločitve o oddaji naročila?
 • Kdaj in ali lahko ponudnik zahteva vpogled v dokumentacijo naročnika in ponudbo/e?
 • Na kaj mora biti ponudnik pozoren na vpogledu?
 • Katere podatke je naročnik dolžan razkriti na javnem odpiranju ponudb?
 • Kako se varuje poslovna skrivnost?
 • Pravno varstvo – kako, kdo in kdaj se ga lahko uveljavlja?
 • Katere so obvezne sestavine revizijskega zahtevka?
 • Kako poteka revizijski postopek.

11.45–12.30 Kosilo

12.30–14.00 Pregled ključni delov partnerske pogodbe

 • Pregled ključnih delov podizvajalske pogodbe.
 • Neposredna plačila podizvajalcem kdaj in kako?
 • Kdaj in kako se lahko spreminja pogodba?
 • Kdaj in kako se lahko nominira nove podizvajalce ali zamenja obstoječe podizvajalce?
 • Ali je mogoča menjava partnerjev?
 • Ali lahko partnerji v primeru insolventnosti drugega partnerja prevzamejo izvajanje pogodbe?
 • Unovčitev bančnih garancij in uveljavljanje pogodbenih kazni
 • Kakšna je odgovornost inženirja/nadzora v gradbeni pogodbi?

Kotizacija in plačilo

Kotizacija za seminar za posameznega udeleženca znaša 244,00 € brez DDV.

Kotizacijo je treba poravnati pred izvedbo seminarja na TRR 02922-0011569767, (znesek kotizacije + DDV).
Sklic: 00 34000171117. Plačilo je pogoj za udeležbo.

Za proračunske uporabnike je rok za plačilo 30 dni po prejemu računa. Račun izstavimo po opravljeni storitvi. V ceno so vključeni: seminarsko gradivo, kosilo in potrdilo o udeležbi.

Ugodnost

 • 10-odstotni popust za 2 ali več udeležencev

Dodatne informacije

Pisne odjave Uradni list Republike Slovenije upošteva, če jih prejme najmanj 3 delovne dni pred začetkom posameznega dogodka. Več o odjavi si lahko preberete v rubriki Splošni pogoji.