Varno in zdravo na dogodke

Pogosta vprašanja in odgovori

Uradni list RS je na podlagi Zakona o slovenskem ogrodju kvalifikacij (ZSOK, Uradni list RS, št. 104/2015) pridobil akreditirane tri dodatne kvalifikacije, in sicer za področje javnih naročil, področje javno-zasebnega partnerstva in koncesij ter za področje gradbenih pogodb Fidic. Vse tri dodatne kvalifikacije so kot prve v Sloveniji vpisane v enotni sistem kvalifikacij. Temeljni cilj dodatnih kvalifikacij znotraj sistema je, da se v Sloveniji izboljša preglednost, uskladijo slovenski podsistemi in končno uredi tudi kakovost kvalifikacij.

Kdo so predavatelji in kdo so avtorji učnih gradiv po posameznih modulih oz. ali so predavatelji hkrati tudi avtorji učnih gradiv?

Na posamezni izvedbi bo sodelovalo 15 do 18 strokovnjakov, ki so aktivno povezani s področjem javnih naročil in izpolnjujejo naslednje pogoje: imajo strokovno izobrazbo pravne ali ekonomske smeri, imajo najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju javnih naročil in so izvedli najmanj 5 predavanj na temo javnih naročil.

Koliko izpitnih rokov je predvidenih? Kaj se zgodi, če kandidat ne opravi pisnega dela izpita?

Izpit se opravlja kot pisni in ustni v obliki klavzurne naloge in osebnega pogovora z izpraševalcem. Uspešno opravljeni pisni del izpita (ki bo potekal preko elektronskega sistema in bo zagotovljena anonimnost kandidata) in 75-odstotna prisotnost na predavanjih sta pogoja za opravljanje ustnega dela izpita. Ustni in pisni del tvorita celoto. Izpitnih rokov bo na voljo več (vsaj trije). Ustni izpit, ki se opravlja v obliki osebnega pogovora izpraševalca s kandidatom, poteka pred tričlansko izpitno komisijo, ki jo s sklepom ob vsakokratni izvedbi izobraževanja imenuje izvajalec. Ocena ustnega izpita se razglasi na dan opravljanja izpita (opravil/ni opravil). Kandidat ima možnost opravljati izpit trikrat.

Ali je veljavnost certifikata/potrdila o pridobitvi dodatne kvalifikacije kakorkoli časovno omejena? Če je odgovor da, koliko časa velja certifikat/potrdilo, kakšen je postopek za podaljšanje njegove veljavnosti in kolikšni so predvidoma s tem povezani stroški?

Pridobitev kvalifikacije ni omejena, saj kandidat s pridobljeno listino dopolnjuje svojo usposobljenost na določeni ravni in na določenem strokovnem področju (ne glede na spremembo zakonodaje). Predlagatelj dodatne kvalifikacije mora voditi evidenco podeljenih certifikatov, ki so urejeni s Pravilnikom o določitvi obrazca potrdila o pridobitvi dodatne kvalifikacije (Uradni list RS, št. 28/16).

Katere pogoje mora kandidat izpolnjevati za vpis?

K vpisu lahko pristopijo le kandidati, ki izpolnjujejo vse vpisne pogoje; za dodatno kvalifikacijo strokovnjak/strokovnjakinja za oddajo javnih naročil v Republiki Sloveniji so ti pogoji: dokončana najmanj srednja strokovna izobrazba in da kandidatu v zadnjih treh letih ni bila pravnomočno izrečena stranska sankcija izločitve iz postopkov javnega naročanja. Ostala pravila o vpisu, plačilu in izpitih pa so določena s pravilnikom in v splošnih pogojih dodatnih kvalifikacij, ki jih najdete na naši spletni strani izvajalca.

Glede na veliko zanimanje kandidatov bodo vpisi mogoči večkrat v letu, za področje javnih naročil pa zagotovo vsake 2 do 3 mesece.

Glede na različne cene različnih ponudnikov izobraževanj me zanima, ali predvidevate kakšne popuste za izobraževanja za strokovnjaka za javna naročila?

Uradni list RS je letos je postal edini izvajalec dodatnih kvalifikacij s področja javnih naročil, koncesij in javno-zasebnega partnerstva ter gradbenih pogodb FIDIC. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je omenjene programe akreditiralo po veljavni zakonodaji SOK. S tem so se vse tri dodatne kvalifikacije vpisale v sistem SOK (Slovensko ogrodje kvalifikacij). Na trgu ni mogoče pridobiti dodatne kvalifikacije s področja javnih naročil drugje, kot le pri akreditiranem izvajalcu, to pa je Uradni list Republike Slovenije.

Cena našega programa je fiksna in ne zajema, niti ne predvidevamo, nikakršnih popustov, saj sta vključeni vpisnina in šolnina z vključenim prvim izpitom.

Več o dodatni kvalifikacij in možnosti vpisa najdete tukaj https://www.uradni-list.si/izobrazevanja/dodatna-kvalifikacija/strokovnjakstrokovnjakinja-za-oddajo-javnih-narocil-v-republiki-sloveniji

Ali je dodatna kvalifikacija za javna naročila primerna tudi za ponudnike?

Dodatna kvalifikacija je po Zakonu o slovenskem ogrodju kvalifikacij tista kvalifikacija, ki dopolnjuje usposobljenost posameznika na doseženi ravni in na določenem strokovnem področju ter je vezana na potrebe trga dela. Pri tem moramo upoštevati, da so vstopni pogoji določeni vnaprej, za dodatno kvalifikacijo s področja javnih naročil so pogoji dokončana najmanj srednja strokovna izobrazba in da osebi v zadnjih treh letih ni bila pravnomočno izrečena stranska sankcija izločitve iz postopkov javnega naročanja. To pomeni, da področje ni ločeno za ponudnike in naročnike, gre izključno za pridobitev dodatne kvalifikacije, s katero kandidati pridobijo naziv in osvojijo vse učne izide, ki so vpisani v SOK-u.

Če kandidat uspešno opravi ustni in pisni izpit, prejme potrdilo, s katerim izkazuje, da je pridobil dodatno kvalifikacijo z akreditiranim programom.

AAA Zlata odličnost