Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2018 z dne 10. 8. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2018 z dne 10. 8. 2018

Kazalo

2776. Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2018, stran 8695.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na 29. redni seji dne 24. 7. 2018 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2018 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Črnomelj za leto 2018 (Uradni list RS, št. 85/16, 80/17 in 40/18) se spremeni 2. točka in se glasi:
»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v eurih
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2018
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
16.648.017
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
12.128.246
70
DAVČNI PRIHODKI
10.000.038
700 Davki na dohodek in dobiček
8.724.438
703 Davki na premoženje
936.000
704 Domači davki na blago in storitve
339.600
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.128.208
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.633.212
711 Takse in pristojbine
18.000
712 Denarne kazni
36.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
11.000
714 Drugi nedavčni prihodki
429.996
72
KAPITALSKI PRIHODKI
348.950
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
123.950
722 Prihodki od prodaje zemlj. in nematerialnega premoženja
225.000
73
PREJETE DONACIJE
8.000
730 Prejete donacije iz domačih virov
8.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI
4.162.821
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
3.413.716
741 Prejeta sred. iz državn. proračuna iz sredstev pror. EU
749.105
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
20.515.349
40
TEKOČI ODHODKI
4.759.591
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
867.153
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
139.047
402 Izdatki za blago in storitve
3.259.557
403 Plačila domačih obresti
20.834
409 Rezerve
473.000
41
TEKOČI TRANFERI
6.312.328
410 Subvencije
196.068
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
3.146.000
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
615.578
413 Drugi tekoči domači transferi
2.354.682
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
8.929.858
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
8.929.858
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
513.572
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
78.107
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
435.465
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.–II.)
–3.867.332
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
3.218
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DEL.
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
3.218
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premož. v svoji lasti
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.) 
–3.218
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
4.212.383
50
ZADOLŽEVANJE 
4.212.383
500 Domače zadolževanje
4.212.383
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
439.243
55
ODPLAČILA DOLGA
439.243
550 Odplačila domačega dolga
439.243
IX. ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)
–97.410
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
3.773.140
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX=III.) 
3.867.332
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
97.410
9009 Splošni sklad za drugo
97.410
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Črnomelj.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
3. člen 
Spremeni se 9. člen 3. točke in se glasi:
»9. člen 
Proračunska rezerva se v letu 2018 oblikuje v višini 470.000 EUR.
O uporabi sredstev proračunske rezerve v višini 460.000 EUR za stroške odprave posledic junijskega neurja s točo odloča županja in o tem s pisnimi poročili obvešča Občinski svet.
O uporabi ostalih sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 5.000 EUR odloča županja in o tem s pisnim poročilom obvešča Občinski svet.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2018 dalje.
Št. 410-353/2016
Črnomelj, dne 24. julija 2018
Županja 
Občine Črnomelj 
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.