Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2018 z dne 6. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2018 z dne 6. 7. 2018

Kazalo

2369. Odlok o turistični taksi v Občini Gorenja vas - Poljane, stran 7625.

  
Na podlagi 13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo 2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS in 30/18) in 27. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane(Uradni list RS, št. 85/13, 48/15 in 31/17) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 21. redni seji 14. junija 2018 sprejel
O D L O K 
o turistični taksi v Občini Gorenja vas - Poljane 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Odlok o turistični taksi v Občini Gorenja vas - Poljane(v nadaljevanju: odlok) določa:
– zavezance za plačilo, oprostitve ter višino turistične in promocijske takse,
– način plačevanja turistične takse,
– način vodenja evidence turistične in promocijske takse,
– nadzor in kazenske določbe.
(2) Odlok velja na turističnem območju, ki geografsko zaokrožuje območje Občine Gorenja vas - Poljane.
2. člen 
(pristojnost) 
Pristojnosti posameznih občinskih organov, pri izvajanju določil tega odloka in določil ZSRT-1, določi župan s sklepom.
II. ZAVEZANCI ZA PLAČILO, OPROSTITVE TER VIŠINA TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
3. člen 
(zavezanci) 
Zavezanci za plačilo turistične takse so:
– državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu, ki jih opredeljuje Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18) (v nadaljevanju: ZSRT-1).
4. člen 
(višina turistične takse) 
(1) Turistična taksa za prenočitev na osebo na dan znaša 1,28 eura, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,32 eurov, skupna višina obeh taks znaša 1,60 eurov na osebo na dan.
(2) V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse upravičen do plačila turistične takse v višini 50 odstotkov, le-ta znaša 0,64 eurov za prenočitev na osebo na dan, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,16 eurov, skupna višina obeh taks znaša 0,80 eurov na osebo na dan.
(3) Višina turistične takse, ki je opredeljena s tem členom odloka, se spremeni v sorazmerni višini, kot se zviša znesek turistične takse, ki jo uskladi Vlada Republike Slovenije v skladu s četrtim odstavkom 17. člena ZSRT-1. Spremembo občina objavi na svojih spletnih straneh, kjer opredeli tudi nov znesek turistične takse.
5. člen 
(oprostitve plačila turistične takse) 
(1) Poleg zavezancev, ki so v prvem odstavku 18. člena ZSRT-1 oproščeni plačila turistične in promocijske takse za prenočevanje pod pogoji iz 6. člena tega odloka, so dodatno popolno oproščeni plačila turistične takse in posledično promocijske takse tudi:
– osebe, ki so vključene v brezplačne delovne akcije za izvajanje določenih programov na območju občine.
(2) Poleg zavezancev, ki so v drugem odstavku 18. člena ZSRT-1 oproščeni plačila turistične takse za prenočevanje v višini 50 odstotkov pod pogoji iz 6. člena tega odloka, so dodatno oproščeni plačila turistične takse v višini 50 odstotkov tudi:
– osebe, ki prenočujejo v kampih
– osebe, ki prenočujejo v planinskih domovih in planinskih kočah.
(3) Oprostitev ali delna oprostitev plačila turistične takse iz prvega in drugega odstavka tega člena se oprosti s sklepom župana, kot slednje predpisuje četrti odstavek 6. člena tega odloka.
6. člen 
(dokazila za oprostitev) 
(1) Kot dokazilo za oprostitev plačila turistične takse za učence, dijake in študente ter njihove vodje oziroma mentorje, za udeležbo na strokovnih ekskurzijah in podobnih oblikah dela, ki jih izvajajo na nepridobitni podlagi vzgojno-izobraževalne ustanove, se štejejo tiste vzgojno-izobraževalne ustanove, ki so kot take navedene na seznamu, ki je objavljen na spletni strani ministrstva, pristojnega za izobraževanje. Nastanitveni obrat pred oprostitvijo plačila preveri ali je vzgojno-izobraževalna ustanova na seznamu in sledenje vpiše v evidenco iz 9. člena tega odloka.
(2) Do oprostitve plačila turistične takse so v skladu s šesto alinejo prvega odstavka 18. člena ZSRT-1 upravičene tiste osebe, ki se udeležijo letovanj, ki jih organizira društvo, ki delujejo v javnem interesu in ima o slednjem ustrezna dokazila, to je sklep pristojnega organa, ki je društvu dodelilo tak status in katerega sklep je veljaven na dan koriščenja prenočitev. Nastanitveni obrat pred oprostitvijo plačila turistične takse, preveri veljavnost takega sklepa in slednje vpiše v evidenco iz 9. člena tega odloka.
(3) Do oprostitve plačila turistične takse so v skladu z drugo alinejo drugega odstavka 18. člena ZSRT-1 upravičene zgolj tiste osebe, ki prenočijo v nastanitvenih obratih, ki so vključeni v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč (IYHF), katerih članstvo za Slovenijo vodi Popotniško združenje Slovenije na svojih spletnih straneh (http://www.youth- hostel.si).
(4) Sklep župana o oprostitvi ali delni oprostitvi plačila turistične takse za zavezance iz prvega in drugega odstavka 5. člena tega odloka pripravi občinski organ iz 2. člena tega odloka, na podlagi pisne vloge zavezanca, ki jo slednji predloži najmanj 30 dni pred prvo prenočitvijo, za katero se oprostitev plačila turistične takse nanaša.
Vloga za zavezance iz prvega odstavka 4. člena mora vsebovati:
– podatke o izvajalcu delovne akcije,
– podroben opis akcije,
– dokazilo, da gre za brezplačno delovno akcijo,
– število udeležencev, za katere se zaproša oprostitev plačila turistične takse,
– podatke o nastanitvenem objektu in številu nočitev za posameznega udeleženca.
Vloga za zavezance iz drugega odstavka 4. člena mora vsebovati:
– število udeležencev, za katere se zaproša oprostitev plačila turistične takse,
– podatke o nastanitvenem objektu in številu nočitev za posameznega udeleženca.
(5) Sklep župana o oprostitvi iz prejšnjega odstavka, občina pošlje v vednost tudi nastanitvenemu obratu na katerega se prenočitev nanaša, ki tako oprostitev vpiše v evidenco iz 9. člena tega odloka.
III. NAČIN PLAČEVANJA TURISTIČNE TAKSE 
7. člen 
(plačilo turistične in promocijske takse) 
Turistično in promocijsko takso iz prvega in drugega odstavka 4. člena tega odloka zavezanci iz prve alineje 3. člena tega odloka poravnajo hkrati s plačilom storitev za prenočevanje, nastanitveni obrati pa jo nakažejo na poseben račun Občine Gorenja vas - Poljane, na predpisan način, ki je objavljen na spletnih straneh občine, do 25. dne v mesecu za pretekli mesec.
IV. VODENJE EVIDENCE TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
8. člen 
(pravilnik) 
(1) Kar ni opredeljeno s tem odlokom, se podrobneje predpiše s pravilnikom, ki ga sprejme župan Občine Gorenja vas - Poljane.
(2) V skladu z zakonom, ki ureja varovanje osebnih podatkov ter določili ZSRT-1, se vzpostavi evidenca zavezancev za plačilo turistične takse za lastnike počitniških hiš in počitniških stanovanj, kar se podrobneje uredi s pravilnikom iz prvega odstavka tega člena.
(3) Pristojnost vodenja evidenc iz drugega odstavka tega člena je opredeljena v 2. členu tega odloka.
9. člen 
(evidenca turistične takse) 
(1) Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo voditi evidenco o turistični taksi, ki se lahko vodi na podlagi knjige gostov, ki jo vodijo po zakonu, ki ureja prijavo prebivališča.
(2) Evidenca turistične takse poleg podatkov iz knjige gostov vsebuje še:
– podatek o številu prenočitev posameznega gosta,
– skupno vsoto pobrane turistične in promocijske takse za posameznega gosta,
– če je oseba oproščena plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti v evidenci vpisan razlog oprostitve.
(3) Podatki v evidenci turistične takse se hranijo enako obdobje kot knjiga gostov. Hranijo se lahko v fizični ali elektronski obliki.
(4) Podatki o evidenci turistične takse morajo biti za vsakega posameznega gosta izpolnjeni najkasneje zadnji dan njegovega prenočevanja.
(5) Osebe iz prvega odstavka tega člena evidenco turistične takse vodijo elektronsko ali ročno.
V. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE 
10. člen 
(nadzor) 
(1) Določbe tega odloka nadzirajo pooblaščene uradne osebe organa Skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Vrhnika, Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Gorenja vas - Poljane, Žiri, Borovnica, Log - Dragomer in Horjul (SU MIRED), ki je kot občinski inšpekcijski organ pristojen za nadzor nad izvajanjem tega odloka.
(2) Če pristojni inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi, da so kršena določila tega odloka, odredi, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo v roku, ki ga določi, odredi pa lahko tudi druge ukrepe, ki so potrebni za odpravo nepravilnosti.
11. člen 
(kazenske določbe) 
(1) Z globo 3.000 eurov se kaznuje pravna oseba za vsakega od naslednjih navedenih prekrškov:
– ne pobira turistične takse v skladu s 4. členom tega odloka,
– ne nakazuje pobrane turistične takse v skladu s 4. in 7. členom tega odloka,
– ne vodi evidence turistične takse skladno z 9. členom tega odloka.
(2) Z globo 800 eurov se za posamičen prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo 500 eurov se za posamičen prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.
(4) Z globo 400 eurov se za posamičen prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje fizična oseba, sobodajalec in kmet, ki prejema turiste na prenočevanje.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
12. člen 
(prenehanje veljavnosti predpisov) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi v Občini Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 3/17).
13. člen 
(uveljavitev nove turistične takse) 
Do 31. 12. 2018 se zaračunava turistično takso za prenočevanje, kot jo opredeljuje Odlok o turistični taksi Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 3/17), od 1. 1. 2019 dalje pa se za višino turistične takse uporablja določila tega odloka, vključno s predpisano promocijsko takso.
14. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-004/2018-001
Gorenja vas, dne 14. junija 2018
Župan 
Občine Gorenja vas - Poljane 
Milan Čadež l.r.