Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2018 z dne 26. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2018 z dne 26. 4. 2018

Kazalo

1340. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2018, stran 4386.

  
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), in 106. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine Železniki na 24. redni seji dne 19. 4. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2018 
1. člen
Odlok o proračunu Občine Železniki za leto 2018 (v Uradni list RS, št. 79/17) se v 2. členu spremeni tako, da se glasi:
»Proračun Občine Železniki za leto 2018 obsega:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
KONTO
OPIS
PRVI REBALANS PROR. 2018 v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
7.809.749
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
5.811.275
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
5.160.665
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
4.617.495
7000
Dohodnina
4.617.495
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
452.670
7030
Davki na nepremičnine
362.000
7032
Davki na dediščine in darila
20.000
7033
Davki na promet nepremičnin 
in na finančno premoženje
70.670
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITVE
90.500
7044
Davki na posebne storitve
500
7047
Drugi davki na uporabo blaga 
in storitev
90.000
706
DRUGI DAVKI
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
650.610
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU 
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
153.841
7103
Prihodki od premoženja
153.841
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
4.000
7111
Upravne takse in pristojbine
4.000
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
23.000
7120
Globe in druge denarne kazni
23.000
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
16.169
7130
Prihodki od prodaje blaga in storitev
16.169
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
453.600
7141
Drugi nedavčni prihodki
453.600
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
197.090
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
156.282
7200
Prihodki od prodaje zgradb 
in prostorov
156.282
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
40.808
7221
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
40.808
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
33.447
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
33.447
7300
Prejete donacije in darila 
od domačih pravnih oseb
33.447
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
1.742.937
740
TRANSFERNI PRIHODKI 
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
1.222.654
7400
Prejeta sredstva iz državnega proračuna
1.222.654
741
PREJETA SREDSTVA 
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
520.283
7416
Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
520.283
78
PREJETA SREDSTVA 
IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
25.000
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA 
IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
25.000
7860
Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU
25.000
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
8.556.043
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.876.661
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
374.040
4000
Plače in dodatki
330.858
4001
Regres za letni dopust
12.695
4002
Povračila in nadomestila
21.202
4004
Sredstva za nadurno delo
4.055
4009
Drugi izdatki zaposlenim
5.230
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOCIALNO VARNOST
60.785
4010
Prispevek za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje
32.005
4011
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
25.334
4012
Prispevek za zaposlovanje
212
4013
Prispevek za starševsko varstvo
353
4015
Premije kolektivnega dodatnega 
in pokojninskega zavarovanja, 
na podlagi ZKDPZJU
2.881
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
1.316.457
4020
Pisarniški in splošni material 
in storitve
139.078
4021
Posebni material in storitve
122.888
4022
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
204.471
4023
Prevozni stroški in storitve
8.230
4024
Izdatki za službena potovanja
2.500
4025
Tekoče vzdrževanje
398.703
4026
Poslovne najemnine in zakupnine
5.050
4027
Kazni in odškodnine
5.710
4029
Drugi operativni odhodki
429.827
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
19.200
4031
Plačila obresti od kreditov – poslovnim bankam
19.200
409
REZERVE
106.179
4090
Splošna proračunska rezervacija
14.408
4091
Proračunska rezerva
86.000
4093
Sredstva za posebne namene
5.771
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
2.495.517
410
SUBVENCIJE
98.990
4102
Subvencije privatnim podjetjem 
in zasebnikom
98.990
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM 
IN GOSPODINJSTVOM
1.584.231
4111
Družinski prejemki in starševska nadomestila
16.000
4112
Transferi za zagotavljanje socialne varnosti
10.000
4119
Drugi transferi posameznikom
1.558.231
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
211.521
4120
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
211.521
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
600.775
4130
Tekoči transferi občinam
37.178
4131
Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja
22.000
4133
Tekoči transferi v javne zavode
538.097
4135
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
3.500
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
4.145.774
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
4.145.774
4200
Nakup zgradb in prostorov
28.125
4202
Nakup opreme
161.362
4203
Nakup drugih osnovnih sredstev
39.700
4204
Novogradnje, rekonstrukcije 
in adaptacije
2.070.517
4205
Investicijsko vzdrževanje in obnove
1.534.060
4206
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
70.000
4207
Nakup nematerialnega premoženja
3.500
4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 
in investicijski inženiring
238.510
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
38.091
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
8.000
4310
Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
8.000
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
30.091
4323
Investicijski transferi javnim zavodom
30.091
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–746.294
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75 IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
59.000
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
1.000
7504
Prejeta vračila danih posojil 
od privatnih podjetij
1.000
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
58.000
7511
Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah
58.000
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44 V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
5.000
440
DANA POSOJILA
5.000
4404
Dana posojila privatnim podjetjem
5.000
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
54.000
C. RAČUN FINANCIRANJA
50 VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
150.000
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
150.000
5003
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih
150.000
55 VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
368.159
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
368.159
5501
Odplačila kreditov poslovnim bankam
350.005
5503
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem
18.154
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)
–910.453
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)
–218.159
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
746.294
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
910.453
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na programe in podprograme ter proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta priloga k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Železniki.«
2. člen 
Spremeni se 1. točka 14. člena tako, da se glasi: »Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina v letu 2018 lahko zadolži do višine 150.000 evrov za investicije Občine Železniki vsebovane v proračunu leta 2018.«.
3. člen 
Ta odlok začne veljati na dan objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2018.
Št. 015-2/2018-011
Železniki, dne 19. aprila 2018
Župan 
Občine Železniki 
mag. Anton Luznar l.r.