Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2017 z dne 28. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2017 z dne 28. 4. 2017

Kazalo

1192. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2017, stran 3387.

  
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), in 106. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine Železniki na 18. redni seji dne 20. 4. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2017 
1. člen 
Odlok o proračunu Občine Železniki za leto 2017 (Uradni list RS, št. 85/16) se v 2. členu spremeni tako, da se glasi:
»Proračun Občine Železniki za leto 2017 obsega:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
KONTO
OPIS
PRVI REBALANS 2017 
v EUR
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
6.204.227
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
5.493.467
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
4.899.186
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
4.415.086
7000
Dohodnina
4.415.086
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
398.100
7030
Davki na nepremičnine
362.000
7031
Davki na premičnine
100
7032
Davki na dediščine in darila
20.000
7033
Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje
16.000
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
86.000
7044
Davki na posebne storitve
1.000
7047
Drugi davki na uporabo blaga in storitev
85.000
706
DRUGI DAVKI
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
594.281
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
162.490
7102
Prihodki od obresti
105
7103
Prihodki od premoženja
162.385
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
2.800
7111
Upravne takse in pristojbine
2.800
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
23.560
7120
Globe in druge denarne kazni
23.560
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
20.647
7130
Prihodki od prodaje blaga in storitev
20.647
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
384.784
7141
Drugi nedavčni prihodki
384.784
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
123.144
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
91.172
7200
Prihodki od prodaje zgradb in prostorov
91.172
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
31.972
7221
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
31.972
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
350
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
350
7300
Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb
350
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
587.266
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
555.802
7400
Prejeta sredstva iz državnega proračuna
555.802
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
31.464
7413
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada
7.464
7416
Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
24.000
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
7.142.497
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.788.257
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
373.074
4000
Plače in dodatki
330.767
4001
Regres za letni dopust
13.443
4002
Povračila in nadomestila
22.198
4004
Sredstva za nadurno delo
6.666
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
58.743
4010
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
31.349
4011
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
26.019
4012
Prispevek za zaposlovanje
207
4013
Prispevek za starševsko varstvo
344
4015
Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
824
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
1.223.769
4020
Pisarniški in splošni material in storitve
124.461
4021
Posebni material in storitve
115.923
4022
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
203.542
4023
Prevozni stroški in storitve
5.710
4024
Izdatki za službena potovanja
2.200
4025
Tekoče vzdrževanje
439.605
4026
Poslovne najemnine in zakupnine
5.877
4029
Drugi operativni odhodki
326.451
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
21.240
4031
Plačila obresti od kreditov – poslovnim bankam
21.240
409
REZERVE
111.431
4090
Splošna proračunska rezervacija
23.660
4091
Proračunska rezerva
82.000
4093
Sredstva za posebne namene
5.771
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
2.496.513
410
SUBVENCIJE
132.203
4102
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
132.203
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
1.567.699
4111
Družinski prejemki in starševska nadomestila
16.000
4112
Transferi za zagotavljanje socialne varnosti
10.000
4119
Drugi transferi posameznikom
1.541.699
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
269.027
4120
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
269.027
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
527.584
4131
Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja
28.000
4133
Tekoči transferi v javne zavode
497.084
4135
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
2.500
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
2.722.241
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
2.722.241
4200
Nakup zgradb in prostorov
28.125
4202
Nakup opreme
66.132
4203
Nakup drugih osnovnih sredstev
29.044
4204
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
1.361.411
4205
Investicijsko vzdrževanje in obnove
959.810
4206
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
72.000
4207
Nakup nematerialnega premoženja
3.500
4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
202.219
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
135.486
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
105.000
4310
Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
105.000
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
30.486
4323
Investicijski transferi javnim zavodom
30.486
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–938.270
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
5.000
440
DANA POSOJILA
5.000
4404
Dana posojila privatnim podjetjem
5.000
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–5.000
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
679.677
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
679.677
5001
Najeti krediti pri poslovnih bankah
500.000
5003
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih
179.677
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
300.005
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
300.005
5501
Odplačila kreditov poslovnim bankam
300.005
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)
–563.598
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
379.672
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
938.270
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
563.598
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na programe in podprograme ter proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta priloga k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Železniki.«
2. člen 
Dopolni se 5. točka prvega odstavka 8. člena tako, da se glasi: komunalni prispevek za gradnjo komunalne opreme.
3. člen 
Ta odlok začne veljati na dan objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2017.
Št. 015-2/2017-009
Železniki, dne 20. aprila 2017
Župan 
Občine Železniki 
mag. Anton Luznar l.r.