Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2014 z dne 28. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2014 z dne 28. 11. 2014

Kazalo

3454. Pravilnik o veterinarskih pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za netrgovske premike hišnih živali, in o modelu potnega lista, ki mora spremljati te živali, stran 9514.

Na podlagi prvega odstavka 9. člena, petega odstavka 12. člena in za izvrševanje petega odstavka 51. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05, 90/12 – ZdZPVHVVR, 23/13 – ZZZiv-C in 40/14 – ZIN-B) ter drugega odstavka 39. člena in za izvrševanje 6. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o veterinarskih pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za netrgovske premike hišnih živali, in o modelu potnega lista, ki mora spremljati te živali
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik natančneje določa veterinarske pogoje za netrgovske premike hišnih živali, postopke, ki se uporabljajo za nadzor teh premikov, ter model potnega lista, ki spremlja hišne živali, za izvajanje:
– Uredbe (EU) št. 576/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o netrgovskih premikih hišnih živali in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 998/2003 (UL L št. 178 z dne 28. 6. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 576/2013/EU) in
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 577/2013 z dne 28. junija 2013 o vzorcih identifikacijskih dokumentov za netrgovske premike psov, mačk in belih dihurjev, o sestavi seznamov ozemelj in tretjih držav ter o zahtevah glede formata, oblike in jezika izjav, ki potrjujejo izpolnjevanje nekaterih pogojev in Uredbe (EU) št. 576/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 178 z dne 28. 6. 2013, str. 109) zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1219/2014 z dne 13. novembra 2014 o spremembi Priloge II k Izvedbeni uredbi (EU) št. 577/2013 glede seznama ozemelj in tretjih držav (UL L št. 329 z dne 14. 11. 2014, str. 23), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 577/2013/EU).
(2) Poleg določb iz tega pravilnika se glede načina izdaje potnega lista v Republiki Sloveniji, vodenja evidenc o izdanih potnih listih ter obveznosti dobaviteljev potnih listov, uporabljajo določbe iz pravilnika, ki ureja označevanje in registracijo hišnih živali.
2. člen
(pristojni organ in pooblaščeni veterinar)
(1) Pristojni organ iz Uredbe 576/2013/EU je Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: Uprava), razen v primerih, ko je z zakonom, ki ureja veterinarska merila skladnosti, ali s tem pravilnikom določeno drugače.
(2) Pooblaščeni veterinar iz Uredbe 576/2013/EU je veterinar veterinarske organizacije s koncesijo v skladu s predpisom, ki ureja mrežo javne veterinarske službe in izvajalcev nalog odobrenih veterinarjev (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni veterinar).
II. POGOJI ZA NETRGOVSKE PREMIKE HIŠNIH ŽIVALI IZ DRUGIH DRŽAV ČLANIC EVROPSKE UNIJE
3. člen
(netrgovski premiki hišnih živali vrst s seznama v delu A Priloge I Uredbe 576/2013/EU)
(1) Za namen netrgovskih premikov med državami članicami Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: države EU) morajo živali, navedene v delu A Priloge I Uredbe 576/2013/EU (v nadaljnjem besedilu: hišne živali A), izpolnjevati pogoje iz 5. in 6. člena Uredbe 576/2013/EU.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je dovoljen netrgovski premik hišnih živali A, ki ne izpolnjujejo pogoja iz točke b) 6. člena, iz držav EU v Republiko Slovenijo, če so izpolnjeni pogoji iz točk a) ali b) prvega odstavka 7. člena Uredbe 576/2013/EU.
(3) Pri premikih živali iz prejšnjega odstavka mora lastnik ali pooblaščena oseba predložiti podpisano izjavo, ki je v skladu z vzorcem iz dela 1 Priloge I Uredbe 577/2013/EU, razen če so hišne živali v spremstvu svoje matere, od katere so še vedno odvisne, in je iz identifikacijskega dokumenta njihove matere razvidno, da je bila mati pred njihovo skotitvijo cepljena proti steklini v skladu z zahtevami iz Priloge III Uredbe 576/2013/EU.
4. člen
(netrgovski premiki hišnih živali vrst s seznama v delu B Priloge I Uredbe 576/2013/EU)
(1) Za namen netrgovskih premikov hišnih živali vrst s seznama v delu B Priloge I Uredbe 576/2013/EU (v nadaljnjem besedilu: hišne živali B) iz držav EU mora lastnik živali pri netrgovskem premiku v Republiko Slovenijo zagotoviti:
– ob upoštevanju posebnosti vsake vrste mora biti žival označena ali opisana na način, da se zagotovi povezava med hišno živaljo in njenim lastnikom, in
– žival mora spremljati ustrezen dokument, s katerim se ugotavlja povezava med lastnikom in živaljo (npr. račun iz trgovine z živalmi, kjer je bila žival kupljena, račun od veterinarja, kjer sta navedena lastnik in žival, ali drugo ustrezno dokazilo).
(2) Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka je treba upoštevati dodatna strokovna priporočila glede zdravja živali, ki jih določi Uprava na podlagi strokovnega mnenja Nacionalnega veterinarskega inštituta (v nadaljnjem besedilu: NVI). Dodatna strokovna priporočila so objavljena na spletni strani Uprave.
III. POGOJI ZA NETRGOVSKE PREMIKE HIŠNIH ŽIVALI IZ DRŽAV ALI OZEMELJ IZVEN EVROPSKE UNIJE
5. člen
(netrgovski premiki hišnih živali A)
(1) Za namen netrgovskih premikov iz držav ali ozemelj izven Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: tretje države) morajo hišne živali A izpolnjevati pogoje iz 5. in 10. člena Uredbe 576/2013/EU.
(2) Ne glede na določbo iz prejšnjega odstavka tega člena je izjema od pogoja cepljenja proti steklini dovoljena pri netrgovskih premikih hišnih živali A v izjemnih primerih pod pogoji iz 7. člena tega pravilnika.
(3) Na podlagi predhodne vloge lastnika ali pooblaščene osebe lahko Uprava ne glede na določbe drugega odstavka 10. člena Uredbe 576/2013/EU dovoli vstop iz tretjih držav v Republiko Slovenijo registriranim službenim policijskim ali vojaškim ter sledilnim in reševalnim psom preko točke, ki ni vstopna točka za potnike, če so izpolnjeni pogoji za netrgovski premik iz 10. člena Uredbe 576/2013/EU.
(4) Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati najmanj:
– podatke o lastniku ali pooblaščeni osebi: ime, priimek, stalni naslov, telefonsko številko, elektronski naslov;
– podatke o psu: številko transponderja, številko identifikacijskega dokumenta, datum veljavnosti cepljenja proti steklini;
– podatke o registraciji psov iz prejšnjega odstavka;
– razlog za izdajo dovoljenja in kraj vstopa.
(5) Vzorec vloge iz prejšnjega odstavka je objavljen na spletni strani Uprave.
(6) Območni urad Uprave (v nadaljnjem besedilu: OU Uprave) v izdanem dovoljenju določi kraj, ki ni vstopna točka za potnike, kjer se preveri skladnost s pogoji iz Poglavja III Uredbe 576/2013/EU.
6. člen
(netrgovski premiki hišnih živali B)
(1) Za namen netrgovskih premikov iz tretjih držav morajo biti hišne živali B pri netrgovskem premiku v Republiko Slovenijo ob upoštevanju posebnosti vsake vrste označene ali opisane na tak način, da se zagotovi povezava med hišno živaljo in njenim lastnikom. Lastnik mora imeti ustrezen dokument, s katerim se ugotavlja povezava med lastnikom in živaljo (npr. račun iz trgovine z živalmi, kjer je bila žival kupljena, račun od veterinarja, kjer sta navedena lastnik in žival, ali drugo ustrezno dokazilo).
(2) Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka je treba upoštevati dodatna strokovna priporočila glede zdravja živali, ki jih določi Uprava na podlagi strokovnega mnenja NVI. Dodatna strokovna priporočila so objavljena na spletni strani Uprave.
7. člen
(odstopanje od pogojev iz 6., 9., 10. in 14. člena Uredbe 576/2013/EU)
(1) Na podlagi predhodne vloge lastnika lahko Uprava v skladu z 32. členom Uredbe 576/2013/EU v izjemnih primerih (npr. zaradi naravne nesreče, političnih nemirov ali druge višje sile, ki prizadene lastnika) v Republiko Slovenijo odobri netrgovski premik hišnih živali, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 6., 9., 10., in 14. člena Uredbe 576/2013/EU.
(2) Na podlagi vloge iz prejšnjega odstavka OU Uprave izda odločbo, v kateri določi trajanje in kraj izolacije pod uradnim nadzorom.
(3) Vstop hišnih živali iz tega člena, ki so v tranzitu preko druge države EU, Uprava dovoli na podlagi predhodnega soglasja države članice EU tranzita.
IV. SKUPNE DOLOČBE
8. člen
(potni list za netrgovske premike psov, mačk in belih dihurjev)
(1) Potni list je identifikacijski dokument za hišne živali A:
– izdan v državi članici EU in ustreza vzorcu (v nadaljnjem besedilu: EU potni list), kot je določen v delu 1 in 2 Priloge III Uredbe 577/2013/EU;
– izdan v tretji državi, navedeni v delu 1 Priloge II Uredbe 577/2013/EU, in ustreza vzorcu, kot je določen v delu 3 in 4 Priloge III Uredbe 577/2013/EU.
(2) Način izdaje potnega lista v Republiki Sloveniji, vodenje evidenc o izdanih potnih listih ter obveznosti dobaviteljev potnih listov so določeni v pravilniku, ki ureja označevanje in registracijo hišnih živali.
9. člen
(nadzor netrgovskih premikov hišnih živali A)
(1) OU Uprave na nediskriminatoren način opravlja preglede pri netrgovskih premikih iz druge države članice EU v skladu s 33. členom Uredbe 576/2013/EU.
(2) OU Uprave opravlja preglede iz tretjega odstavka 5. člena tega pravilnika v skladu s 33. oziroma 34. členom Uredbe 576/2013/EU.
(3) Finančna uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: carinski organ) opravlja preglede ob vnosu na teritorij EU:
– pri netrgovskih premikih iz tretje države, ki je navedena v delu 1 Priloge II Uredbe 577/2013/EU, v skladu s 33. členom Uredbe 576/2013/EU;
– pri netrgovskih premikih iz tretje države, ki ni navedena v delu 1 Priloge II Uredbe 577/2013/EU, v skladu s 34. členom Uredbe 576/2013/EU, na vstopni točki za potnike.
(4) Uprava izvaja preglede pri netrgovskih premikih hišnih živali, za katere se odobrijo odstopanja iz 7. člena tega pravilnika.
(5) Seznam vstopnih točk za potnike za namen netrgovskih premikov hišnih živali A določi Uprava v sodelovanju s carinskim organom in ga objavi na svoji spletni strani.
10. člen
(nadzor netrgovskih premikov hišnih živali B)
(1) OU Uprave na nediskriminatoren način opravlja preglede pri netrgovskih premikih iz druge države članice EU v skladu s 33. členom Uredbe 576/2013/EU.
(2) Carinski organ opravlja preglede ob vnosu na teritorij EU:
– pri netrgovskih premikih iz tretje države, ki je navedena v delu 1 Priloge II Uredbe 577/2013/EU, v skladu s 33. členom Uredbe 576/2013/EU;
– pri netrgovskih premikih iz tretje države, ki ni navedena v delu 1 Priloge II Uredbe 577/2013/EU, v skladu s 34. členom Uredbe 576/2013/EU na vstopni točki za potnike.
(3) Seznam vstopnih točk za potnike iz prejšnjega odstavka za namen netrgovskih premikov hišnih živali B določi Uprava v sodelovanju s carinskim organom in ga objavi na svoji spletni strani.
11. člen
(obveščanje)
Uprava na svoji spletni strani redno objavlja informacije, navedene v 37. členu Uredbe 576/2013/EU, ki se nanašajo na zahteve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki veljajo za netrgovske premike hišnih živali, in pravila za preglede skladnosti pri takih premikih.
12. člen
(sodelovanje)
O podrobnejšem načinu sodelovanja pri izvajanju tega pravilnika carinski organ in Uprava sprejmeta poseben protokol.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(prehodna določba)
EU potni list za hišne živali, izdan pred 29. decembrom 2014 v skladu s Pravilnikom o veterinarskih pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za nekomercialne premike hišnih živali, in o modelu potnega lista, ki mora spremljati te živali (Uradni list RS, št. 25/08, 55/08 in 3/09), ostane veljaven identifikacijski dokument psa, mačke ali belega dihurja do njegove razveljavitve zaradi njegove menjave ali uničenja.
14. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o veterinarskih pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za nekomercialne premike hišnih živali, in o modelu potnega lista, ki mora spremljati te živali (Uradni list RS, št. 25/08, 55/08 in 3/09), uporablja pa se do 28. decembra 2014.
15. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 29. decembra 2014.
Št. 007-71/2014
Ljubljana, dne 24. novembra 2014
EVA 2014-2330-0017
Mag. Dejan Židan l.r.
minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano