Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2014 z dne 1. 8. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2014 z dne 1. 8. 2014

Kazalo

2566. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o metodologiji za določanje nadomestil za služnosti na vodnih in priobalnih zemljiščih v lasti Republike Slovenije, stran 6618.

Za izvrševanje 153.a člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12 in 100/13) izdaja minister za kmetijstvo in okolje
P R A V I L N I K
o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o metodologiji za določanje nadomestil za služnosti na vodnih in priobalnih zemljiščih v lasti Republike Slovenije
1. člen
V Pravilniku o metodologiji za določanje nadomestil za služnosti na vodnih in priobalnih zemljiščih v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 35/11 in 18/13) se za drugim odstavkom 4. člena doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se v primerih neodplačnega prenosa zemljišč lokalnih skupnosti v last države katerih upravljavec je ministrstvo, pristojno za vode, za gradnjo objektov komunalne infrastrukture ter komunalnih priključkov na javno infrastrukturo, ki služijo izvajanju obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo in odvajanja ter čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, višina nadomestila za služnost na teh zemljiščih določi v višini 5 odstotkov višine nadomestila, določenega po prvem odstavku tega člena.«.
2. člen
Drugi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Temeljna vrednost zemljišča se določi v skladu s cenami nepremičnin, ki jih na podlagi predpisa, ki ureja način izračunavanja letnih indeksov cen nepremičnin, objavlja Geodetska uprava Republike Slovenije na svoji spletni strani, in sicer za zadnje objavljeno obdobje, izraženo v euro/m2.«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 07-600/2013
Ljubljana, dne 28. julija 2014
EVA 2013-2330-0218
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje