Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2013 z dne 27. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2013 z dne 27. 9. 2013

Kazalo

2897. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Gorenja vas - Poljane, stran 8901.

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 84/10 – odl. US) in 46. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/99, Uradni list RS, št. 80/01 in 59/12) je Nadzorni odbor Gorenja vas - Poljane na 2. korespondenčni seji dne 18. 9. 2013 sprejel
P O S L O V N I K
Nadzornega odbora Občine Gorenja vas - Poljane
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem poslovnikom se ureja organizacija in določa način dela nadzornega odbora ter status članov nadzornega odbora kot najvišjega organa nadzora javne porabe v občini.
2. člen
Nadzorni odbor je pri svojem delu neodvisen, vezan pa je na ustavo, republiško zakonodajo in lokalne predpise, zlasti statut občine. Na tem temelji tudi razmerje nadzornega odbora do občinskega sveta in župana.
3. člen
Delo nadzornega odbora je javno in poteka v skladu s statutom občine in tem poslovnikom. Nadzorni odbor lahko po predhodni presoji izključi javnost na svoji seji.
4. člen
Nadzornega odbora ali njegovega člana ni mogoče razrešiti zaradi mnenja, podanega v času opravljanja funkcije ter pri delu in odločanju nadzornega odbora.
5. člen
Sedež nadzornega odbora je na sedežu Občine Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas.
Nadzorni odbor ima v skladu s Statutom Občine Gorenja vas - Poljane svoj žig, ki je okrogle oblike in ima napis »OBČINA GORENJA VAS - POLJANE – NADZORNI ODBOR«.
6. člen
Nadzorni odbor predstavlja predsednik nadzornega odbora.
7. člen
Predsedniku in članom nadzornega odbora se pošlje vabilo in gradivo za sejo občinskega sveta v elektronski obliki.
II. SESTAVA NADZORNEGA ODBORA
8. člen
Nadzorni odbor ima 5 članov. Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed občanov, in sicer najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji. Člani nadzornega odbora morajo imeti najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe in izkušnje s finančno-­računovodskega ali pravnega področja. Kandidate za člane nadzornega odbora občine predlaga občinskemu svetu komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve oziroma z dnem poteka mandata članom občinskega sveta, ki je nadzorni odbor imenoval. Za predčasno razrešitev člana nadzornega odbora se primerno uporabljajo razlogi za predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta. Razrešitev opravi občinski svet na predlog nadzornega odbora.
9. člen
Prvo sejo novoizvoljenega nadzornega odbora skliče župan. Nadzorni odbor se konstituira, če je na prvi seji navzoča večina članov.
Člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe predsednika.
Predsednik predstavlja nadzorni odbor ter sklicuje in vodi njegove seje.
Nadzorni odbor sprejema poročila, priporočila in predloge na seji, na kateri je navzoča večina članov nadzornega odbora, z večino glasov navzočih članov.
10. člen
Podrobnejšo organizacijo svojega dela uredi nadzorni odbor s poslovnikom.
Poslovnik sprejme nadzorni odbor z dvotretjinsko večino glasov.
11. člen
Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, člani svetov krajevnih skupnosti, tajnik občine, delavci občinske uprave ter člani poslovodstev javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev Občine Gorenja vas - Poljane.
Član nadzornega odbora je dolžan seznaniti nadzorni odbor s svojim statusom. Nadzorni odbor predlaga občinskemu svetu predčasno razrešitev člana, če je njegov položaj v nasprotju z določili zakona.
Član nadzornega odbora lahko odstopi, lahko pa je tudi predčasno razrešen. Odstop je dejanje posameznika, predlog za razrešitev člana nadzornega odbora pa nadzorni odbor lahko poda le skladno z zakonskimi razlogi za predčasno prenehanje mandata člana. Za predčasno razrešitev člana nadzornega odbora se primerno uporabljajo razlogi za predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta.
III. PRISTOJNOSTI NADZORNEGA ODBORA
12. člen
Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.
Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, svetov krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.
13. člen
Nadzorni odbor samostojno določa letni program dela, ki obvezno vsebuje letni nadzor zaključnega računa proračuna, zaključnih računov krajevnih skupnosti, javnih zavodov in javnih podjetij ter občinskih skladov, predloga proračuna in finančnih načrtov krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter vsaj polletni nadzor razpolaganja z občinskim premoženjem. V program lahko nadzorni odbor vključi tudi druge nadzore.
IV. POSTOPEK IN NAČIN DELA
1. Postopek
14. člen
Nadzorni odbor vodi postopek nadzora po tem poslovniku, statutu občine in po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje in poslovanje s premoženjem lokalnih skupnosti. Stranka v postopku (nadzorovana stranka) je uporabnik sredstev oziroma premoženja in/ali odredbodajalec oziroma skrbnik za javna sredstva oziroma premoženje.
15. člen
Nadzorni odbor opravlja redne in občasne nadzore. O izboru nadzorovane stranke se nadzorni odbor odloča samostojno. Predsednik izda ustrezen sklep, ki se dostavi nadzorovani stranki. Pri tem mora nadzorni odbor upoštevati določila 13. in 14. člena tega poslovnika.
16. člen
Z letnim programom dela si nadzorni odbor določi program dela rednih nadzorov in predlog finančnega načrta. Poleg rednih nadzorov nadzorni odbor opravlja tudi občasne nadzore, ki si jih določi sproti po lastni presoji na osnovi:
– pobud občinskega sveta
– pobud župana
– pobud članov nadzornega odbora
– javno izraženih stališč v javnih medijih in stališč organov civilne družbe
– pismenih pobud občanov.
Če nadzorni odbor želi izvesti nadzor, ki ni vključen v letni program dela, mora najprej dopolniti ta program.
17. člen
Nadzor opravijo člani nadzornega odbora – pooblaščenci na osnovi programa nadzorov.
18. člen
Člani nadzornega odbora, ki opravljajo nadzor, imajo pravico zahtevati vse podatke in dokumentacijo, ki so potrebni za izvedbo nadzora.
V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane osebe dolžni pooblaščencu nadzornega odbora, ki opravlja nadzor, predložiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopkih nadzora, odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila. Pooblaščenec nadzornega odbora, ki opravlja nadzor, ima pravico zahtevati vse podatke, ki so mu potrebni za izvedbo naloge, ki mu je zaupana.
Zahtevane podatke je nadzorovana stranka dolžna dostaviti nadzornemu odboru oziroma pooblaščencu nadzornega odbora v prepisanem oziroma zahtevanem času, vendar najkasneje v 15 dneh. Odgovorne osebe so dolžne sodelovati v postopku nadzora in članom nadzornega odbora dajati potrebna pojasnila ali druge informacije, ki se nanašajo na predmet nadzora.
19. člen
Nadzor se opravi s pregledovanjem poslovne dokumentacije, poročil, obvestil in sredstev do te mere, da se ugotovijo zadostna dejstva, ki so potrebna za namen konkretnega nadzora.
20. člen
Ugotovitve, ocene in mnenja ter predloge poročil nadzornega odbora pripravi član nadzornega odbora, ki ga je na predlog predsednika, za posamezno zadevo v skladu z letnim programom dela, zadolžil nadzorni odbor. Praviloma nadzor opravljata dva pooblaščenca.
21. člen
Predsednik nadzornega odbora ima pravico in dolžnost spremljati izvajanje nadzora.
22. člen
Po opravljenem pregledu pripravijo člani nadzornega odbora osnutek poročila, v katerem so navedeni predmet nadzora, odgovorne osebe, ugotovitve, ocene in mnenja ter morebitna priporočila in predlogi ukrepov. Preden nadzorni odbor z ugotovitvami nadzora seznani občinski svet, župana in po potrebi računsko sodišče, da nadzorovanemu subjektu možnost, da se v roku 15 dni do ugotovitev nadzora opredeli; poda odzivno poročilo z ugovori, dodatnimi pojasnili, mnenji in pripombami nadzorovanega organa ter listinskimi dokazi. Po preteku roka iz prejšnjega stavka nadzorni odbor sprejme poročilo o nadzoru s priporočili in predlogi, ki ga pošlje nadzorovani osebi, občinskemu svetu in županu.
23. člen
Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju občine, mora o tej kršitvi v 15 dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno ministrstvo in računsko sodišče.
V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeljen sum o prekršku ali kaznivem dejanju, je dolžan svoje ugotovitve posredovati pristojnemu organu pregona.
24. člen
Občinski svet, župan in organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni obravnavati dokončna poročila nadzornega odbora in v skladu s svojimi pristojnostmi upoštevati njegova priporočila in predloge.
25. člen
Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah obvesti javnost, ko je njegovo poročilo dokončno. O obveščanju javnosti mora spoštovati pravice strank.
Pri opravljanju svojega dela so člani nadzornega odbora dolžni varovati državne, uradne in poslovne skrivnosti nadzorovanih, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov proračunskih sredstev ter spoštovati dostojanstvo, dobro ime in osebnostno integriteto fizičnih in pravnih oseb.
26. člen
Strokovno in administrativno pomoč pri delu nadzornega odbora zagotavljata župan in občinska uprava.
Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko skladno z letnim programom dela in finančnim načrtom za program dela opravi zunanji izvedenec. Pogodbo z izvedencem sklene župan.
27. člen
Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotovijo v občinskem proračunu, na podlagi letnega programa dela in finančnega načrta za program dela.
28. člen
Član nadzornega odbora se izloči iz posamezne zadeve v primeru, če so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranosti.
Izločitev člana nadzornega odbora v posamezni zadevi lahko zahteva tudi nadzorovana oseba. Zahtevo za izločitev mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izločitev. O izločitvi odloči predsednik nadzornega odbora.
O izločitvi predsednika nadzornega odbora odloči nadzorni odbor.
2. Način dela
29. člen
Nadzorni odbor odloča na sejah, katere sklicuje in vodi predsednik nadzornega odbora:
– na lastno pobudo,
– na zahtevo večine članov nadzornega odbora.
30. člen
V nujnih primerih lahko predsednik skliče izredno sejo nadzornega odbora ali korespondenčno sejo nadzornega odbora.
31. člen
Če predsednik po prejemu zahteve člana za sklic seje v 20 dneh ne skliče redne in v 5 dneh izredne seje nadzornega odbora, jo lahko skliče vlagatelj zahteve s podpisi večine članov odbora.
32. člen
Predsednik pripravi predlog dnevnega reda in ga skupaj z gradivom 7 dni pred sejo pošlje članom odbora. Predlagatelj, ki ni član nadzornega odbora, pa mora gradivo poslati predsedniku vsaj 15 dni pred sejo.
33. člen
Na izredni seji lahko predsednik predlaga dnevni red in predloži gradivo članom na sami seji nadzornega odbora.
34. člen
Sejo nadzornega odbora vodi predsednik. Če sejo skliče vlagatelj zahteve (31. člen), jo tudi vodi.
35. člen
Člani nadzornega odbora imajo pravico in dolžnost delovati pri delu odbora, udeleževati se sej in odločati. Evidenco udeležbe članov vodi predsednik nadzornega odbora.
36. člen
Na seji nadzornega odbora so lahko prisotne na povabilo predsednika ali z njegovim soglasjem tudi druge osebe.
3. Potek seje
37. člen
Predsednik na začetku seje ugotovi sklepčnost nadzornega odbora: zabeležijo se upravičeno odsotni, neopravičeno odsotni in morebitna prisotnost drugih oseb.
38. člen
Za tem je na vrsti sprejem dnevnega reda, v katerem se lahko spremeni vrstni red, umaknejo predlogi ali predlaga razširitev dnevnega reda. Dnevni red v celoti da predsednik na glasovanje.
39. člen
Sprejetju dnevnega reda sledi sprejemanje zapisnika prejšnje seje, h kateremu člani lahko podajo pripombe, predlagajo spremembo ali dopolnitev. Zapisnik je sprejet, če nanj ni bilo pripomb ali je bil sprejet z dopolnili.
40. člen
Dnevni red se obravnava po vrstnem redu posameznih točk, na začetku vsake poročevalec (pooblaščenec) lahko poda obrazložitev.
41. člen
Po končani obrazložitvi predsednik povabi k razpravi, h kateri se člani prijavijo z dvigom rok. Razpravljanje posameznika je lahko časovno omejeno in se mora nanašati na obravnavano točko, sicer ga predsednik na to opomni oziroma mu po neuspešnem opominu vzame besedo. O eventuelnem ugovoru o odvzemu besede odloča nadzorni odbor.
42. člen
Predsednik zaključi razpravo, ko ugotovi, da ni več razpravljavcev.
V primerih, ko se ugotovi potreba po dodatnih materialih, se seja nadaljuje po pridobitvi le-teh.
43. člen
Predsednik prekine sejo nadzornega odbora in jo po možnosti preloži na določen datum, če:
1. seja ni več sklepčna,
2. je potrebno dobiti mnenje drugih organov,
3. tako sklene nadzorni odbor.
Nedokončano zadevo se preloži na eno prihodnjih sej. Nadzorni odbor zaključi sejo, ko so izčrpane vse točke dnevnega reda.
44. člen
Predsednik skrbi na seji za red in sme kršilca reda opomniti oziroma mu odvzeti besedo ali v skrajnem primeru zahtevati, da zapusti sejo. Vsi ukrepi se zapišejo v zapisnik. O morebitnem ugovoru, vloženem v roku 3 dni po izrečenem ukrepu, odloča nadzorni odbor na prihodnji seji.
Predsednik prekine sejo odbora, če na njej s prej navedenimi ukrepi reda ni mogoče ohraniti.
4. Odločanje
45. člen
Nadzorni odbor veljavno odloča na seji, na kateri je navzočih večina članov nadzornega odbora. Za sprejem sklepa je potrebna večina opredeljenih glasov navzočih članov.
Glede izločitve člana ali predsednika nadzornega odbora se odloča v primerih in po postopku, določenem v veljavnem Statutu Občine Gorenja vas - Poljane.
Po končani razpravi se o predlogu pripravi sklep in opravi glasovanje. Glasovanje je javno ali tajno, če tako odločijo člani nadzornega odbora.
Član nadzornega odbora ima pravico izraziti ločeno mnenje, ki se ga zabeleži v zapisniku.
46. člen
Javno glasovanje se opravi z dvigovanjem rok in to po predsednikovem vprašanju, kdo je za predlog in kdo je proti predlogu. Če je o isti zadevi več predlogov, se glasuje po vrstnem redu formulacije predlogov. Čim je nek predlog sprejet je glasovanje končano.
47. člen
Za tajno glasovanje se pripravi pet enako velikih glasovnic z navedbo vprašanja ali sklepa o katerem se odloča, žigom nadzornega odbora in vpisanima besedama »ZA« (na desni strani), »PROTI« (na levi strani); obkroži se le ena izmed teh besed. Tajno glasovanje izvedeta predsednik in tajnik odbora. Oba podpišeta zapisnik o izvedbi in izidu glasovanja. Rezultat glasovanja objavi predsednik odbora.
5. Zapisnik
48. člen
O sejah nadzornega odbora se piše zapisnik. V njem so glavni podatki o opravljenem delu s poudarkom na:
– udeležencih na seji,
– spremembah in dopolnitvah dnevnega reda,
– obravnavanih predlogih in sprejetih sklepih.
K zapisniku se priložijo gradiva v originalu ali kopiji.
49. člen
Za zapisnik nadzornega odbora skrbi predsednik oziroma predsedujoči nadzornemu odboru. Člani odbora prejmejo predlog zapisnika hkrati z vabilom za naslednjo sejo. Na seji sprejeti zapisnik podpiše predsednik oziroma predsedujoči nadzornemu odboru.
V. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
50. člen
Spremembe in dopolnitve tega poslovnika obravnava in sprejme nadzorni odbor po enakem postopku in na enak način kot poslovnik.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
51. člen
Članom nadzornega odbora pripada ustrezno plačilo za njihovo delo na osnovi vsakokratnega veljavnega akta o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov.
52. člen
Ta poslovnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-006/2013-001
Gorenja vas, dne 18. septembra 2013
Predsednik Nadzornega odbora
Občine Gorenja vas - Poljane
Boris Koprivnikar l.r.