Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2011 z dne 31. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2011 z dne 31. 3. 2011

Kazalo

970. Pravilnik o ekstrakcijskih topilih, stran 2975.

Na podlagi osme alineje tretjega odstavka 64. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o ekstrakcijskih topilih
1. člen
Ta pravilnik določa ekstrakcijska topila, ki se uporabljajo ali so namenjena uporabi pri proizvodnji živil ali njihovih sestavin, v skladu z Direktivo 2009/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o približevanju zakonodaj držav članic na področju ekstrakcijskih topil, ki se uporabljajo pri proizvodnji živil in njihovih sestavin (UL L št. 141 z dne 6. 6. 2009, str. 3), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2010/59/EU z dne 26. avgusta 2010 o spremembi Direktive 2009/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonodaj držav članic na področju ekstrakcijskih topil, ki se uporabljajo pri proizvodnji živil in njihovih sestavin (UL L št. 225 z dne 27. 8. 2010, str. 10).
2. člen
(1) Določbe tega pravilnika se uporabljajo tudi za ekstrakcijska topila, ki se uporabljajo ali so namenjena uporabi pri proizvodnji živil ali njihovih sestavin, uvoženih v Evropsko unijo.
(2) Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za ekstrakcijska topila, ki se uporabljajo pri proizvodnji aditivov za živila, vitaminov in drugih prehranskih dopolnil, razen če so ti aditivi za živila, vitamini in prehranska dopolnila navedeni na seznamu iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za ekstrakcijska topila in živila, ki vsebujejo ekstrakcijska topila, namenjena izvozu iz Evropske unije.
3. člen
Izraza, uporabljena v tem pravilniku, imata naslednji pomen:
1. ekstrakcijsko topilo je topilo, ki se uporablja v procesu ekstrakcije pri predelavi surovin, proizvodnji živil ali njihovih sestavin oziroma primesi in ki se odstrani iz proizvoda, vendar utegne imeti za posledico nenamerno, vendar tehnološko neizogibno prisotnost ostankov te snovi ali njenih derivatov v živilu ali na živilu;
2. topilo je snov za raztapljanje živila ali katerega koli sestavnega dela živila, vključno z nečistočami v živilu ali na njem.
4. člen
Voda, kateri so bile dodane snovi za uravnavanje kislosti ali bazičnosti, in druga živila, ki imajo lastnosti topila, so dovoljena kot ekstrakcijska topila pri proizvodnji živil ali njihovih sestavin.
5. člen
Ekstrakcijska topila morajo ustrezati naslednjim splošnim in posebnim kriterijem čistosti:
– ne vsebujejo toksikološke nevarne količine katerega koli elementa ali snovi;
– če niso posebej predpisani posebni kriteriji čistosti, ekstrakcijska topila ne smejo vsebovati več kot 1mg/kg arzena in 1mg/kg svinca;
– glede čistosti ustrezajo posebnim kriterijem čistosti, če so ti predpisani.
6. člen
(1) Snovi, navedene v prilogi 1 tega pravilnika, ki so namenjene za uporabo kot ekstrakcijska topila v živilih, se lahko dajejo v promet, če so na embalaži, posodah ali označbah navedene naslednje dobro vidne, razločno berljive in neizbrisne označbe:
1. prodajno ime, določeno v prilogi 1 tega pravilnika;
2. jasna navedba, da je material primerne kakovosti za uporabo pri ekstrakciji živil ali njihovih sestavin;
3. serija (lot);
4. ime in naslov oziroma firma in sedež proizvajalca ali tistega, ki ekstrakcijsko topilo pakira ali prodaja v Evropsko unijo;
5. neto količina, podana v volumskih odstotkih;
6. po potrebi posebna navodila za hrambo ali uporabo.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek so lahko podatki iz 3., 4., 5. in 6. točke prejšnjega odstavka navedeni samo na spremnih dokumentih, ki morajo biti predloženi skupaj s pošiljko ali pred njo.
7. člen
Pri proizvodnji živil ali njihovih sestavin se dovoli uporaba ekstrakcijskih topil, v skladu s prilogo 1 tega pravilnika.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o ekstrakcijskih topilih (Uradni list RS, št. 7/01, 45/04, 120/05 in 45/08 – ZKme-1).
9. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-596/2010
Ljubljana, dne 29. marca 2011
EVA 2011-2311-0069
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano