Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2009 z dne 30. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2009 z dne 30. 10. 2009

Kazalo

3838. Pravila za delovanje Centra za podpore, stran 11719.

Na podlagi tretje alineje tretjega odstavka 24. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08) in 46. člena Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe organiziranja trga z električno energijo (Uradni list RS, št. 8/09) ter s soglasjem Vlade Republike Slovenije, podanim s sklepom št. 00731-7/2009 z dne 22. oktobra 2009, izdaja Borzen, organizator trga z električno energijo, d.o.o. v okviru izvajanja dejavnosti Centra za podpore naslednja
P R A V I L A
za delovanje Centra za podpore
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet urejanja)
Ta pravila podrobneje urejajo način izvajanja nalog gospodarske javne službe organiziranja trga z električno energijo v delu, ki se nanaša na:
– izvajanje dejavnosti Centra za podpore,
– zbiranje in objavo podatkov za zagotavljanje preglednosti delovanja Centra za podpore in
– izvajanje obračuna in finančne poravnave v zvezi z dejavnostjo Centra za podpore.
2. člen
(pomen uporabljenih izrazov)
(1) Izrazi uporabljeni v teh pravilih imajo naslednji pomen:
– deklaracija: je deklaracija za proizvodno napravo, ki jo izda Javna Agencija Republike Slovenije za energijo (v nadaljnjem besedilu: Agencija za energijo);
– eko skupina: je bilančna skupina oziroma podskupina s posebnim statusom, ki jo Center za podpore ustanovi v skladu s pravili, ki urejajo delovanje organiziranega trga z električno energijo, za namene ureditve izravnave razlik med napovedano in realizirano proizvodnjo ter prodaje električne energije, prevzete od udeležencev podporne sheme, ki so upravičeni do zagotovljenega odkupa;
– izravnava razlik med napovedano in realizirano proizvodnjo: pomeni finančno izravnavo razlik, ki nastanejo zaradi odstopanj dejanske proizvodnje od napovedane;
– odločba: je odločba o dodelitvi podpore, ki jo izda Agencija za energijo;
– PAN: so pravila avkcij za neposredno prodajo električne energije;
– PAP: so pravila avkcij za prenos eko skupine;
– pogodba PE-CP: je pogodba o prodaji električne energije preko Centra za podpore za stare proizvodne naprave;
– pogodba o izravnavi eko skupine: je pogodba, ki ureja medsebojna razmerja med Centrom za podpore in članom bilančne sheme, na katerega se prenese eko skupina;
– pogodba OP-OVE: je pogodba o zagotavljanju podpore kot obratovalne podpore električni energiji proizvedeni v proizvodnih napravah, ki uporabljajo obnovljive vire energije;
– pogodba OP-SPTE: je pogodba o zagotavljanju podpore kot obratovalne podpore električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom;
– pogodba ZO-OVE: je pogodba o zagotavljanju podpore kot zagotovljenega odkupa električne energije proizvedene v proizvodnih napravah, ki uporabljajo obnovljive vire energije;
– pogodba ZO-SPTE: je pogodba o zagotavljanju podpore kot zagotovljenega odkupa električne energije proizvedene v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom;
– poračun: je proces, v katerem Center za podpore za preteklo obdobje, definirano v poračunu, na podlagi končnih podatkov popravi vmesne obračune z izstavitvijo ustreznih dokumentov;
– stare proizvodne naprave: so proizvajalci električne energije iz mikro soproizvodnje in male soproizvodnje ter proizvajalci z napravami za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov, katerih nazivna električna moč ne presega 5 MW, ki prejemajo potrdila o izvoru, vendar zaradi starosti proizvodnih naprav niso več upravičeni do podpor, vendar v skladu z Energetskim zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi lahko od Centra za podpore zahtevajo odkup vse proizvedene električne energije, ki jo oddajo v javno omrežje, po ceni, po kateri jo Center za podpore prodaja sam, zmanjšani za stroške Centra za podpore za ureditev izravnave razlik med napovedano in realizirano proizvodnjo ter za stroške povezane s prodajo električne energije;
– TISOT: je tehnično informacijski sistem Centra za podpore, ki omogoča izmenjavo podatkov s Centrom za podpore.
(2) Izrazi, ki s temi pravili niso posebej opredeljeni, imajo pomen, kot ga določa Energetski zakon in na njegovi podlagi izdani podzakonski predpisi.
(3) Kjer ni posebej opredeljeno, se dan šteje kot koledarski dan.
(4) Za začetek teka rokov po teh pravilih velja datum prejema ali oddaje s strani Centra za podpore.
(5) Če rok zapade na nedelovni dan, velja naslednji delovni dan, razen če je v pravilih izrecno drugače določeno.
(6) Če s temi pravili ali sklepom Centra za podpore ni izrecno določeno drugače, začnejo vsi pristopi k Centru za podpore, spremembe vrste podpore, spremembe glede izdajanja računov ter druge spremembe veljati s prvim dnem koledarskega meseca, ki sledi.
(7) Če s temi pravili ni določeno drugače, se za javno objavo šteje objava na spletni strani Centra za podpore.
3. člen
(objava podatkov)
Center za podpore podatke v zvezi z izvajanjem podporne sheme, na primer agregirane podatke o cenah, podatke o potrdilih o izvoru in podatke o izplačanih podporah, objavlja na svoji spletni strani.
4. člen
(register udeležencev podporne sheme)
(1) Center za podpore vodi register vseh udeležencev podporne sheme (v nadaljnjem besedilu: register udeležencev).
(2) V registru udeležencev se ločeno vodijo proizvodne naprave, ki prejemajo podporo v skladu z 42. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 70/08).
(3) Register udeležencev se vodi v elektronski obliki.
(4) Podatke iz registra udeležencev lahko Center za podpore posreduje pristojnim organom v okviru predpisanih poročanj in jih objavlja na svoji spletni strani.
5. člen
(kategorije udeležencev podporne sheme)
(1) Center za podpore udeležence podporne sheme glede na vrsto podpore razvršča v naslednji kategoriji:
– udeleženci, ki so vključeni v sistem zagotovljenega odkupa električne energije, in
– udeleženci, ki prejemajo obratovalne podpore.
(2) Znotraj posamezne kategorije iz prejšnjega odstavka tega člena se udeleženci podporne sheme razvrščajo v naslednji podkategoriji:
– udeleženci, ki proizvajajo električno energijo iz obnovljivih virov energije, in
– udeleženci, ki proizvajajo električno energijo v soproizvodnji z visokim izkoristkom.
6. člen
(tehnično-informacijski sistem Centra za podpore)
(1) TISOT je računalniško podprt tehnično informacijski sistem Centra za podpore, ki omogoča izmenjavo podatkov s Centrom za podpore v skladu s predpisi in temi pravili.
(2) Dostop do TISOT in njegova uporaba sta omogočena z osebnimi identifikacijskimi elementi, ki omogočajo uporabo v okviru pooblastil. Osebne identifikacijske elemente lahko uporabljajo le njihovi imetniki, katerim so bili izdani, ki jih morajo varovati pred dostopom tretjih oseb oziroma jim jih nikakor ne smejo razkriti. Morebitne kršitve je potrebno takoj javiti Centru za podpore.
(3) Za zlorabe zaradi neustreznega varovanja osebnih identifikacijskih elementov je odgovoren imetnik, katerega osebni identifikacijski element je zlorabljen, oziroma uslužbenec Centra za podpore, če je soodgovoren za zlorabo.
(4) Morebitne napake, tehnične težave ali težave pri delu s TISOT udeleženci Centru za podpore sporočajo preko telefona, faksa ali elektronske pošte. Opis morebitnih napak in tehničnih težav so udeleženci dolžni čim prej dostaviti na zahtevo Centra za podpore tudi v pisni obliki.
(5) Center za podpore vzdržuje in hkrati modernizira TISOT na stopnjo, ki vključuje najnovejše tehnološke dosežke. Center za podpore mora o tovrstnih spremembah obvestiti udeležence najmanj en mesec pred uveljavitvijo.
(6) Udeleženci so odgovorni za delovanje in vzdrževanje svojega informacijskega sistema oziroma strojne in programske in komunikacijske opreme na ravni, ki omogoča ustrezno komunikacijo s TISOT.
(7) Center za podpore vzdržuje skupno aplikacijsko podporo za registre, ki so potrebni za izvajanje sistema podpor proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom.
II. PRISTOP K CENTRU ZA PODPORE
7. člen
(pogodba o zagotavljanju podpore)
(1) Center za podpore sklene s proizvajalcem električne energije iz obnovljivih virov ali v soproizvodnji z visokim izkoristkom, ki je v skladu z Energetskim zakonom upravičen do zagotovljenega odkupa električne energije ali do prejemanja obratovalnih podpor, standardizirano pogodbo o zagotavljanju podpore glede na vrsto proizvodnje in vrsto podpore, s katero se uredijo vsa medsebojna razmerja v zvezi z udeležbo v podporni shemi.
(2) Za namene teh Pravil se vse standardizirane pogodbe o zagotavljanju podpore imenuje s skupnim izrazom »pogodba«.
(3) S pogodbo proizvajalci električne energije iz prvega odstavka pridobijo status udeleženca podporne sheme (v nadaljnjem besedilu: udeleženec).
(4) Pogodba se sklene na podlagi dokončne odločbe Agencije za energijo o dodelitvi podpore z upravičencem, ki je določen v odločbi.
(5) Če ima proizvajalec električne energije, ki s Centrom za podpore sklepa pogodbo, več proizvodnih naprav, se pogodba sklene za vsako napravo posebej.
(6) Glede na kategorijo in podkategorijo udeležbe proizvajalci električne energije sklepajo naslednje pogodbe:
– Pogodba o zagotavljanju podpore kot zagotovljeni odkup električne energije proizvedene v proizvodnih napravah, ki uporabljajo obnovljive vire energije (v nadaljevanju: pogodba ZO-OVE), katere obrazec je določen v Prilogi I, ki je sestavni del teh pravil,
– Pogodba o zagotavljanju podpore kot zagotovljeni odkup električne energije proizvedene v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom (v nadaljevanju: pogodba ZO-SPTE), katere obrazec je določen v Prilogi II, ki je sestavni del teh pravil,
– Pogodba o zagotavljanju podpore kot obratovalna podpora električni energiji proizvedeni v proizvodnih napravah, ki uporabljajo obnovljive vire energije (v nadaljevanju: pogodba OP-OVE), katere obrazec je določen v Prilogi III, ki je sestavni del teh pravil,
– Pogodba o zagotavljanju podpore kot obratovalna podpora električni energiji proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom (v nadaljevanju: pogodba OP-SPTE), katere obrazec je določen v Prilogi IV, ki je sestavni del teh pravil.
(7) Proizvajalci električne energije, ki sklepajo pogodbo kot zagotovljeni odkup, morajo sami in na lastne stroške poskrbeti, da s trenutkom pristopa k Centru za podpore odprta pogodba, ki jim je določala pripadnost v bilančni shemi (tržna pogodba za prodajo električne energije), preneha veljati. Morebitne stroške zaradi nepravočasnih prekinitev odprtih pogodb nosijo udeleženci sami.
8. člen
(spremembe in dopolnitve pogodb)
(1) Udeleženci so dolžni na poziv Centra za podpore skleniti aneks k pogodbi v naslednjih primerih:
– če se spremenijo cene električne energije v zagotovljenem odkupu,
– če se spremeni višina obratovalnih podpor,
– v primeru neskladja pogodbe z odločbo, ki je podlaga za sklenitev pogodbe, in ni potrebna sklenitev nove pogodbe,
– za določitev načrtovanih mesečnih količin proizvodnje električne energije za naslednje koledarsko leto in drugih podatkov, potrebnih za izvajanje pogodbe,
– v drugih primerih določenih z zakonom ali podzakonskimi akti.
(2) Če udeleženec tudi po ponovnem pozivu Centra za podpore v petih delovnih dneh ne sklene aneksa k pogodbi, lahko Center za podpore razdre pogodbo.
(3) V primeru razdrtja pogodbe veljajo glede izplačil, prevzema energije, potrdil o izvoru ter izravnave razlik med napovedano in realizirano proizvodnjo določila teh pravil glede odpovedi pogodbe.
9. člen
(prenehanje veljavnosti pogodbe)
Pogodba preneha veljati v naslednjih primerih:
– s potekom roka, ki je določen v pogodbi,
– z odpovedjo pogodbe s strani ene izmed pogodbenih strank,
– z razdrtjem pogodbe,
– z začetkom izvajanja nove pogodbe,
– z razveljavitvijo odločbe o dodelitvi podpore, ki je bila podlaga za sklenitev pogodbe,
– s prenehanjem veljavnosti odločbe o dodelitvi podpore, ki je bila podlaga za sklenitev pogodbe,
– s prenehanjem veljavnosti deklaracije za proizvodno napravo,
– če preneha obstajati udeleženec ali Center za podpore, s trenutkom prenehanja obstoja in
– v drugih primerih določenih z zakonom.
10. člen
(zahteva za pristop k Centru za podpore)
(1) Zahteva za pristop k Centru za podpore se vloži pisno po pošti na Center za podpore nemudoma po dokončnosti odločbe o dodelitvi podpore za vsako proizvodno napravo posebej.
(2) Obrazec zahteve za pristop Center za podpore objavi na svoji spletni strani.
(3) Zahtevi za pristop morajo biti priloženi na obrazcu zahteve za pristop navedeni dokumenti.
(4) Center za podpore lahko od vlagatelja zahteva posredovanje dodatnih podatkov ali dokumentacije, iz katerih izhaja utemeljenost zahteve za pristop.
(5) Ob vložitvi popolne zahteve za pristop sklene Center za podpore pogodbo v roku petnajstih dni od dokončnosti odločbe o dodelitvi podpor. Če zahteva za pristop ni popolna ali ni bila vložena nemudoma po dokončnosti odločbe o dodelitvi podpor, Center za podpore sklene pogodbo v roku petnajstih dni od prejema popolne zahteve za pristop.
11. člen
(odpoved pogodbe)
(1) Udeleženec in Center za podpore lahko odpovesta pogodbo v skladu z določbami pogodbe in temi pravili.
(2) Udeleženec in Center za podpore z odpovedjo pogodbe nista prosta obveznosti, ki so nastale oziroma nastanejo v zvezi z obdobjem veljavnosti pogodbe.
(3) Udeležencem v sistemu zagotovljenega odkupa z začetkom veljavnosti odpovedi pogodbe preneha bilančna pripadnost eko skupini, ki jo vodi Center za podpore. Z dnem veljavnosti odpovedi pogodbe Center za podpore bilančno ne prevzema več električne energije. Udeleženci v sistemu zagotovljenega odkupa, ki po odpovedi pogodbe nadaljujejo s poslovanjem na organiziranem trgu, si morajo pravočasno in na lastne stroške urediti pripadnost v bilančni shemi v skladu s pravili, ki urejajo delovanje organiziranega trga z električno energijo.
(4) Z začetkom veljavnosti odpovedi pogodbe Center za podpore od udeleženca ne prevzema več potrdil o izvoru, razen če se ta ne nanašajo na obdobje ali električno energijo, proizvedeno v obdobju veljavnosti pogodbe.
12. člen
(odpoved pogodbe s strani udeleženca)
(1) Udeleženec odpoved pogodbe vloži pisno po pošti na Center za podpore.
(2) Odpoved pogodbe udeležencev v sistemu zagotovljenega odkupa začne veljati z začetkom koledarskega leta, ki sledi letu, v katerem je bila podana odpoved, če je bila odpoved podana do konca meseca septembra. Če je bila odpoved podana kasneje, začne veljati z začetkom koledarskega leta, ki sledi koledarskemu letu, ko bi odpoved začela veljati, če bi bila vložena pravočasno.
(3) Odpoved pogodbe udeležencev podporne sheme, ki prejemajo obratovalne podpore, začne veljati:
– če jo Center za podpore prejme do desetega dne v mesecu, s prvim dnem naslednjega meseca,
– če jo Center za podpore prejme po desetem dnevu v mesecu, s prvim dnem meseca, ki sledi naslednjemu mesecu.
(4) Center za podpore v primeru odpovedi najprej preveri, ali je udeleženec izpolnil vse svoje obveznosti. Če je udeleženec izpolnil vse svoje obveznosti, Center za podpore s pisnim sklepom potrdi odpoved pogodbe in določi datum začetka veljavnosti odpovedi.
(5) Če udeleženec ni izpolnil vseh svojih pogodbenih obveznosti, ga Center za podpore pisno pozove k izpolnitvi. V tem primeru lahko Center za podpore določi, da se za datum vložitve odpovedi, upošteva datum, ko udeleženec izpolni vse svoje obveznosti.
13. člen
(odpoved pogodbe s strani Centra za podpore)
(1) Center za podpore lahko odpove pogodbo v naslednjih primerih:
– če preneha veljati odločba o dodelitvi podpore,
– če preneha veljati deklaracija za proizvodno napravo,
– v drugih primerih določenih s pogodbo in z zakonom.
(2) Center za podpore odpove pogodbo s pisnim sklepom.
(3) O odpovedi pogodbe Center za podpore obvesti Agencijo za energijo in ministrstvo, pristojno za energijo.
(4) Odpoved pogodbe začne veljati z dnem, določenim v sklepu.
14. člen
(menjava vrste podpore)
(1) Če želi udeleženec zamenjati vrsto podpore, mora pridobiti spremembo odločbe v delu, ki določa način prejemanja podpor.
(2) Na podlagi dokončne odločbe o dodelitvi podpore udeleženec vloži pisno zahtevo za menjavo vrste podpore pri Centru za podpore.
(3) Menjava vrste podpore se izvede s sklenitvijo nove pogodbe. Stara pogodba preneha veljati z dnem začetka zagotavljanja podpore po novi pogodbi.
(4) Če je zahteva za menjavo vrste podpore na podlagi pridobljene spremenjene odločbe o dodelitvi podpore vložena pri Centru za podpore do konca meseca septembra tekočega koledarskega leta, začne menjava vrste podpore veljati z začetkom naslednjega koledarskega leta ali kasneje, če Center za podpore ne more začeti zagotavljati podpore, ker ima udeleženec sklenjeno tržno odprto pogodbo za prodajo električne energije in je ne prekine. Če je zahteva vložena kasneje, lahko Center za podpore določi drugi datum začetka zagotavljanja podpore. Menjava lahko začne veljati najkasneje z začetkom koledarskega leta, ki sledi koledarskemu letu, ko bi menjava začela veljati, če bi bila zahteva vložena do septembra tekočega koledarskega leta. Dokler menjava ne začne veljati prejema udeleženec obstoječo podporo.
(5) Če zahteva za menjavo vrste podpore ni popolna, se šteje, da je bila vložena z dnem, ko je bila na poziv Centra za podpore ustrezno dopolnjena.
(6) Za postopek menjave vrste podpore se smiselno uporabljajo določbe teh pravil, ki veljajo za pristop k Centru za podpore.
(7) Udeležencem, ki prehajajo iz zagotovljenega odkupa na obratovalne podpore, s trenutkom veljavnosti prehoda preneha bilančna pripadnost eko skupini, ki jo vodi Center za podpore, zato si morajo pravočasno in na lastne stroške urediti bilančno pripadnost v skladu s pravili, ki urejajo delovanje organiziranega trga z električno energijo.
(8) Udeleženci, ki prehajajo iz obratovalnih podpor na zagotovljen odkup, se z začetkom veljavnosti prehoda uvrstijo v eko skupino, ki jo vodi Center za podpore, zato morajo pravočasno in v skladu s pravili, ki urejajo delovanje organiziranega trga z električno energijo, prekiniti odprto pogodbo, ki jim je določala pripadnost v bilančni shemi (»tržna pogodba za prodajo električne energije«). Morebitne stroške zaradi nepravočasnih prekinitev pogodb nosi udeleženec.
(9) Pri vstopu v podporno shemo in menjavi vrste podpore se v zvezi z začetkom veljavnosti vstopa oziroma prehoda uporabljajo tudi določbe predpisov, ki urejajo menjavo dobavitelja.
15. člen
(ponovni pristop po odpovedi pogodbe)
(1) Če želi udeleženec po odpovedi pogodbe ponovno pridobiti status udeleženca podporne sheme, mora vložiti novo zahtevo za pristop pri Centru za podpore.
(2) Če udeleženec nima veljavne odločbe o dodelitvi podpore, mora pred vložitvijo zahteve pridobiti novo odločbo.
(3) Pri ponovnem pristopu se za trajanje podpore upošteva čas veljavnosti odločbe, na podlagi katere je bila sklenjena prva pogodba, razen če udeleženec pridobi novo odločbo.
(4) Center za podpore lahko zavrne ponovni pristop v skladu z 19. členom Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 37/09, 53/09, 68/09 in 76/09) in 17. členom Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom (Uradni list RS, št. 37/09, 53/09, 68/09 in 76/09).
16. člen
(spremembe lastništva proizvodne naprave oziroma upravičenca do podpore)
(1) Če pride v času veljavnosti pogodbe do spremembe lastništva ali upravljanja proizvodne naprave oziroma spremembe upravičenca do podpore, ki vpliva na upravičenost do podpore oziroma na izplačevanje podpor, je udeleženec dolžan Center za podpore o tem takoj pisno obvestiti in hkrati pri Agenciji za energijo vložiti zahtevo za spremembo odločbe o dodelitvi podpore v delu, ki se nanaša na upravičenca.
(2) Na podlagi nove odločbe se sklene nova pogodba, stara pogodba pa preneha veljati z dnem začetka zagotavljanja podpore po novi pogodbi.
(3) Kršitev določbe prvega odstavka tega člena se šteje za hujšo kršitev pravil.
17. člen
(obnovljene proizvodne naprave)
V primeru obnovitve ali rekonstrukcije proizvodne naprave v skladu z veljavnimi predpisi se na podlagi nove odločbe sklene nova pogodba, stara pogodba pa preneha veljati z dnem začetka zagotavljanja podpore po novi pogodbi.
18. člen
(solastništvo)
(1) Če upravičenec ni lastnik oziroma ni edini lastnik proizvodne naprave, Center za podpore sklene pogodbo o zagotavljanju podpore za proizvodno napravo kot celoto z upravičencem, ki je v postopku pridobitve odločbe o dodelitvi podpore predložil pooblastilo lastnika oziroma preostalih solastnikov ali skupnih lastnikov.
(2) Za eno proizvodno napravo se lahko sklene le ena pogodba o zagotavljanju podpore.
(3) Za eno proizvodno napravo se lahko sklene le ena odprta pogodba za oddajo električne energije v omrežje sistemskega operaterja.
(4) Pri spremembah solastništva se postopa v skladu s 16. členom teh pravil.
III. UREDITEV BILANČNE PRIPADNOSTI UDELEŽENCEV
19. člen
(eko skupina)
(1) Center za podpore za namene ureditve bilančne pripadnosti udeležencev in izravnave razlik med napovedano in realizirano proizvodnjo v bilančni shemi oblikuje eno ali več eko skupin v skladu s temi pravili in pravili, ki urejajo delovanje organiziranega trga z električno energijo.
(2) Eko skupina se v bilančno shemo uvrsti kot bilančna skupina ali podskupina.
(3) Če Center za podpore oblikuje več kot eno eko skupino, razporeja pripadnost udeležencev eko skupinam po lastni presoji.
(4) Eko skupina se ustanovi in preneha na podlagi sklepa Centra za podpore.
(5) Eko skupina ima poseben status v skladu s pravili, ki urejajo delovanje organiziranega trga z električno energijo.
20. člen
(pripadnost eko skupini)
(1) Udeleženci v sistemu zagotovljenega odkupa, katerih električna energija se prodaja preko Centra za podpore, pripadajo eni od eko skupin.
(2) Pogodbi ZO-SPTE in ZO-OVE se v skladu s pravili, ki urejajo delovanje organiziranega trga z električno energijo štejeta za odprti pogodbi (pogodbi o dobavi) in določata bilančno pripadnost merilnih mest (prevzemno predajnih mest), določenih v pogodbi.
(3) Udeleženci, ki so vključeni v eno od eko skupin, ne smejo sklepati drugih odprtih pogodb za oddajo električne energije v javno omrežje sistemskega operaterja.
(4) Udeleženci, ki so vključeni v eno od eko skupin, niso člani bilančne sheme in ne smejo sklepati zaprtih pogodb.
(5) Udeleženci, ki imajo sklenjene odprte pogodbe z drugimi člani bilančne sheme in se njihova proizvedena električna energija ne prodaja preko Centra za podpore, niso uvrščeni v eko skupino in si morajo bilančno pripadnost urediti sami v skladu s pravili, ki urejajo delovanje organiziranega trga z električno energijo.
(6) Šteje se, da je udeleženec vključen v eko skupino, ko sklene ustrezno pogodbo s Centrom za podpore in se podpora začne zagotavljati. Če je ustanovljenih več eko skupin, udeleženca v eno izmed eko skupin razporedi Center za podpore.
(7) Bilančna pripadnost eko skupini preneha, ko preneha veljati pogodba.
(8) Center za podpore ali odgovorni bilančne skupine ali podskupine, v čigar skupino ali podskupino je uvrščena eko skupina, deluje kot odgovorni bilančne skupine v skladu s pravili, ki urejajo delovanje organiziranega trga z električno energijo.
21. člen
(prenos eko skupine v drugo bilančno skupino ali podskupino)
(1) Center za podpore lahko eko skupino prenese kot podskupino v drugo bilančno skupino ali podskupino.
(2) Prenos eko skupine v drugo bilančno skupino ali podskupino se izvede s sklenitvijo pogodbe o izravnavi eko skupine, ki poleg obveznih sestavin v skladu s pravili, ki urejajo delovanje organiziranega trga z električno energijo, vsebuje tudi določbe o:
– obveznosti hierarhično nadrejenega odgovornega bilančne skupine ali podskupine za prijavo obratovalne napovedi za prevzemno predajna mesta, ki pripadajo Centru za podpore in prijavo sklenjenih zaprtih pogodb eko skupine,
– pravici oziroma obveznosti prijave zaprte pogodbe z eko skupino, ki je predmet pogodbe,
– vključitvi ali izključitvi udeležencev iz eko skupine tekom veljavnosti pogodbe o izravnavi eko skupine,
– obveznostih povezanih s posredovanjem podatkov,
– obveznostih povezanih z bilančnim obračunom,
– finančni poravnavi medsebojnih terjatev in obveznosti.
(3) Prenos eko skupine se izvede na najboljšega ponudnika, ki se ga izbere na avkciji, ki jo organizira Center za podpore v skladu s PAP.
(4) PAP objavi Center za podpore na svoji spletni strani.
(5) Pogodba o izravnavi eko skupine je sestavni del PAP.
22. člen
(posebni status eko skupine)
(1) Eko skupina ima poseben status v skladu s pravili, ki urejajo delovanje organiziranega trga z električno energijo in temi Pravili.
(2) Poseben status zajema predvsem izjeme glede:
– enolične umestitve subjektov v bilančno shemo,
– evidentiranja zaprtih pogodb ter prijave obratovalnih napovedi,
– količinskega in finančnega vidika bilančnega obračuna.
(3) Poseben status se natančneje uredi s PAP.
(4) V primeru, da ne pride do prenosa eko skupine, se posebni status uvede s sklepom Centra za podpore.
23. člen
(operativno izvajanje nalog znotraj eko skupine)
(1) Udeleženci so dolžni na poziv Centra za podpore posredovati vse zahtevane podatke na način, kot je določeno z Energetskim zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi, s temi pravili ter s pogodbo.
(2) Za prijavo obratovalne napovedi in zaprtih pogodb med eko skupino ter drugimi subjekti je odgovoren Center za podpore ali v primeru prenosa drugi subjekt, kot je določeno v pogodbi o izravnavi eko skupine.
IV. PREVZEM IN PRODAJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
24. člen
(prevzem in prodaja električne energije udeležencev)
Center za podpore prevzema in prodaja električno energijo udeležencev v sistemu zagotovljenega odkupa, ki so umeščeni v eko skupino.
25. člen
(prevzem električne energije)
(1) Udeleženci v sistemu zagotovljenega odkupa so na podlagi pogodbe uvrščeni v eko skupino, ki jo vodi Center za podpore, kar je temelj za bilančni prevzem električne energije in ureditev izravnave razlik med napovedano in realizirano proizvodnjo.
(2) Od udeležencev, ki prejemajo obratovalne podpore, Center za podpore električne energije ne prevzema, niti ne ureja izravnave razlik med napovedano in realizirano proizvodnjo. Tak udeleženec ni umeščen v eko skupino. Udeleženec mora samostojno in na lastne stroške urediti izravnavo razlik med napovedano in realizirano proizvodnjo v skladu s pravili, ki urejajo delovanje organiziranega trga z električno energijo.
(3) Center za podpore prevzema neto proizvedeno električno energijo v količini, ki je oddana v javno omrežje. Ta količina se upošteva tudi v bilanci Centra za podpore.
(4) Točka prevzema je merilno mesto (prevzemno predajno mesto) na omrežju sistemskega operaterja omrežja, ki je določeno v odločbi in pogodbi.
(5) Udeleženci v sistemu zagotovljenega odkupa so dolžni vso neto proizvedeno električno energijo predati in prodati izključno Centru za podpore.
26. člen
(prodaja električne energije)
(1) Center za podpore prodaja električno energijo na enega od naslednjih načinov:
– neposredno z ločeno ureditvijo izravnave razlik med napovedano in realizirano proizvodnjo,
– posredno z vključeno ureditvijo izravnave razlik med napovedano in realizirano proizvodnjo kot prenos eko skupine oziroma uvrstitvijo eko skupine kot bilančne podskupine v bilančni skupini ali podskupini drugega člana bilančne sheme.
(2) Center za podpore lahko za isto obdobje proizvodnje električne energije uporablja tudi oba načina hkrati.
27. člen
(neposredna prodaja električne energije)
(1) Neposredno prodajo električne energije izvaja Center za podpore ali po pooblastilu Centra za podpore drugi subjekt.
(2) Neposredna prodaja električne energije se izvede na avkciji, ki jo v skladu s PAN organizira Center za podpore, ali kot prodaja na energetski borzi.
(3) PAN objavi Center za podpore na svoji spletni strani.
(4) Kupec ima pravico in dolžnost, da v višini kupljene električne energije prijavi zaprto pogodbo, kjer je eko skupina prodajalec. Če se prodaja izvrši na energetski borzi, se prijava izvede preko energetske borze, razen če Center za podpore določi drugače.
(5) V primeru neposredne prodaje električne energije se izravnava razlik med napovedano in realizirano proizvodnjo izvede posebej. Izvaja jo Center za podpore.
(6) Center za podpore je odgovoren za prijavo obratovalnih napovedi, zaprtih pogodb ter količinski in finančni vidik bilančnega obračuna v skladu s pravili, ki urejajo za delovanje organiziranega trga z električno energijo, temi pravili in PAP oziroma PAN.
28. člen
(posredna prodaja električne energije)
(1) Prodaja električne energije kot prenos eko skupine se izvede na način, določen s temi pravili in PAP.
(2) Kupec na avkciji za prenos eko skupine dobi pravico in dolžnost, da v višini, kot jo opredeljuje PAP, prijavi zaprto pogodbo, kjer je eko skupina prodajalec. Izbrani kupec je dolžan s Centrom za podpore skleniti pogodbo o izravnavi eko skupine, ki je sestavni del PAP.
(3) Kupec ne sme prenesti eko skupine na tretje osebe, razen s pisnim soglasjem Centra za podpore.
(4) Kupec dobi tudi dolžnost prijave zaprtih pogodb in obratovalnih napovedi ter operativno izvaja in nosi stroške izravnave razlik med napovedano in realizirano proizvodnjo vključno s količinskim in finančnim vidikom bilančnega obračuna.
(5) Na avkciji lahko sodelujejo kupci, ki izpolnjujejo pogoje, opredeljene v PAP.
(6) Posebni statusi eko skupine so opredeljeni v pogodbi o izravnavi eko skupine, ki je sestavni del PAP.
(7) V primeru, da kupec preneha obstajati ali da bi zaradi odpovedi bilančne ali izravnalne pogodbe lahko prišlo do uvedbe zasilne oskrbe, se prenos razveljavi. Kupec mora o nastopu takih okoliščin nemudoma pisno obvestiti Center za podpore. Prenos se lahko razveljavi tudi ob neizpolnjevanju obveznosti kupca, kot določeno s PAP. V takih primerih Center za podpore lahko izvede ponovno avkcijo v okviru PAP ali PAN.
29. člen
(prijava zaprtih pogodb, obratovalnih napovedi in obračun odstopanj pri prenosu eko skupine)
(1) Če s PAP ni določeno drugače, se glede prijav zaprtih pogodb in obratovalnih napovedi ter glede bilančnega obračuna uporabljajo določbe teh pravil in pravil, ki urejajo delovanje organiziranega trga z električno energijo.
(2) Član bilančne sheme, na katerega je bil izveden prenos eko skupine, prijavi obratovalno napoved za proizvodne naprave, vključene v eko skupino.
(3) Član bilančne sheme prijavi zaprto pogodbo med lastno bilančno skupino ali podskupino ter eko skupino v okvirih, ki so opredeljeni v pogodbi o izravnavi eko skupine. Količine se morajo v vsakem obračunskem intervalu ujemati s količinami iz obratovalne napovedi.
(4) Cena v zaprti pogodbi se določi na avkciji in je opredeljena v pogodbi o izravnavi eko skupine.
(5) Če realizacija proizvodnje električne energije presega napovedane količine, odgovorni bilančne skupine ali podskupine doplača razliko Centru za podpore.
(6) Če je realizacija proizvodnje električne energije manjša od napovedane količine, Center za podpore odgovornemu bilančne skupine ali podskupine vrne razliko.
(7) Center za podpore v PAP lahko določi omejitve cen za poravnavo razlik med napovedanimi količinami in realizacijo.
(8) Ne glede na prejšnje odstavke lahko Center za podpore v PAP določi, da se po ceni določeni na avkciji obračunavajo realizirane količine.
30. člen
(preračun obračunskih podatkov realizacije)
Če posebni status eko skupine ali PAP ne določata drugače, se za preračun obračunskih podatkov realizacije, če je ta potreben, upoštevajo določbe pravil, ki urejajo delovanje organiziranega trga z električno energijo.
V. NAČRTOVANA PROIZVODNJA IN DRUGE KOLIČINE
31. člen
(načrtovane mesečne količine proizvodnje)
(1) Udeleženci so Centru za podpore najkasneje do konca meseca septembra dolžni v obliki aneksa k pogodbi sporočiti načrtovane mesečne količine proizvodnje električne energije za naslednje koledarsko leto in druge podatke, potrebne za izvajanje pogodbe, kot določeno s pogodbo. Ob izdaji prve odločbe o dodelitvi podpore za določeno proizvodno napravo udeleženci v postopku sklepanja pogodbe sporočijo količine do izteka tekočega koledarskega leta. Če je odločba izdana v mesecu juliju ali kasneje, udeleženci sporočijo tudi količine za naslednje koledarsko leto, ki jih lahko do konca meseca septembra popravijo oziroma spremenijo.
(2) V skladu z Energetskim zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi se pri načrtovanju mesečne količine proizvodnje električne energije upošteva:
– absolutne količinske omejitve za določene vrste naprav,
– obveznosti Centra za podpore glede izplačil za količine, ki presegajo načrtovane količine,
– posledice odstopanj realiziranih količin od načrtovanih.
(3) Dovoljeno odstopanje od načrtovanih količin električne energije znaša +/- 15 odstotkov na letni ravni.
(4) Za proizvodne enote do 50 kW nazivne moči (»mikro enote«) dovoljeno odstopanje iz tretjega odstavka ni omejeno, če udeleženec sporoči načrtovane količine proizvodnje. Če udeleženec ne sporoči načrtovanih količin proizvodnje skladno s pogodbo in Pravili, se dovoljeno odstopanje upošteva, in sicer glede na zadnje pravilno sporočene načrtovane količine. Če teh količin ni, jih določi Center za podpore.
(5) Center za podpore lahko s sklepom določi višje oziroma nižje dovoljeno odstopanje glede na vrsto, razred nazivne moči in tehnologijo proizvodnih enot. Center za podpore sklep objavi na svoji spletni strani.
(6) Če proizvodna naprava preseže načrtovano količino, vključno z dovoljenim odstopanjem, lahko Center za podpore, če oceni, da ne razpolaga z zadostnimi finančnimi sredstvi, zavrne izplačilo obratovalne podpore oziroma pri zagotovljenem odkupu plača le ceno, po kateri prodaja električno energijo iz svoje bilančne skupine. Če ta cena v trenutku obračuna ni znana, se upošteva veljavna letna referenčna tržna cena električne energije, ki jo objavi Agencija za energijo, pomnožena s faktorjem 0.9, razen če Center za podpore s sklepom, ki ga objavi na svoji spletni strani, določi drugo obračunsko ceno. Količine morajo biti pokrite s potrdili o izvoru.
(7) Za električno energijo, za katero udeleženec ni pridobil potrdil o izvoru, se obratovalna podpora ne izplačuje, pri zagotovljenem odkupu pa se upošteva cena, po kateri Center za podpore prodaja električno energijo iz svoje bilančne skupine, zmanjšana za stroške Centra za podpore za ureditev izravnave razlik med napovedano in realizirano proizvodnjo ter za stroške povezane s prodajo električne energije. Če ta cena v trenutku obračuna ni znana, se upošteva veljavna letna referenčna tržna cena električne energije, ki jo objavi Agencija za energijo, pomnožena s faktorjem 0.8, razen če Center za podpore s Sklepom, ki ga objavi na svoji spletni strani, določi drugo obračunsko ceno.
(8) Oceno o nezadostnih finančnih sredstvih za izplačila podpor nad dovoljenim odstopanjem Center za podpore potrdi s sklepom, ki ga objavi na svoji spletni strani. Od datuma, ki je določen v sklepu, do konca koledarskega leta Center za podpore izplačuje podporo le v okviru letnih načrtovanih količin vključno z dovoljenimi odstopanji. Sklep velja za vse proizvodne enote, vključene v sistem podpor. V skladu s sklepom se:
– napravam, ki so do datuma, ko začne veljati sklep, že izpolnile navedeno količinsko kvoto, obratovalna podpora do konca koledarskega leta ne izplačuje oziroma se jim v okviru zagotovljenega odkupa plačuje le cena iz šestega odstavka tega člena ter
– napravam, ki še niso izpolnile navedene kvote, podpora izplačuje do izpolnitve kvote.
(9) Če je ustanovljenih več bilančnih skupin ali podskupin Centra za podpore, lahko Center za podpore pri določanju cen iz šestega in sedmega odstavka tega člena upošteva povprečne vrednosti.
(10) Če proizvodna naprava ne doseže načrtovane količine, vključno z dovoljenim odstopanjem, lahko Center za podpore določi, da se za naslednje obdobje kot največje možne načrtovane količine upoštevajo dejansko realizirane količine iz predhodnega obdobja, razen če je to posledica nepredvidljivih dogodkov, kot so izpadi, okvare, neugodne vremenske razmere in podobno.
(11) Če udeleženci ne sporočijo načrtovanih mesečnih količin, ali jih ne sporočijo pravočasno, se za naslednje koledarsko leto lahko uporabijo največ iste vrednosti, kot za tekoče leto. Vrednosti določi Center za podpore. Če pretekle vrednosti niso dostopne, vrednosti določi Center za podpore.
(12) Udeleženci lahko tudi v teku leta proizvodnje zaprosijo Center za podpore za določitev novih načrtovanih količin proizvodnje za preostanek tekočega leta oziroma za naslednje koledarsko leto. Center za podpore lahko vlogo zavrne, če oceni, da bi z določitvijo novih količin presegli razpoložljiva sredstva ali če bi sprememba načrtovanih količin vplivala na prodajo električne energije s strani Centra za podpore. Vloga mora biti vložena pisno pri Centru za podpore najkasneje do petega dne v mesecu za količine iz naslednjega meseca ter preostanka leta oziroma naslednjega koledarskega leta.
(13) Če Center za podpore oceni, da realizacija proizvodnje odstopa od načrtov, lahko pozove udeleženca k določitvi novih vrednosti.
32. člen
(sporočanje drugih načrtovanih količin)
(1) Udeleženci so dolžni sporočati tudi druge načrtovane količine, če je tako določeno s pogodbo ali z Energetskim zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi.
(2) Če udeleženci količin ne sporočijo pravočasno, vrednosti določi Center za podpore.
VI. POTRDILA O IZVORU
33. člen
(potrdila o izvoru)
(1) Potrdila o izvoru so pogoj za prejem podpor in drugih izplačil na podlagi veljavnih pogodb.
(2) Ne glede na vrsto pogodbe morajo udeleženci za obdobje, v katerem prejemajo podpore oziroma prodajajo električno energijo preko Centra za podpore, z izdajateljem potrdil o izvoru urediti izdajo potrdil o izvoru v celotnem obsegu, do katerega so upravičeni, ter prenos vseh potrdil o izvoru na Center za podpore, ne glede na to, ali se izdajajo za bruto ali neto proizvedeno električno energijo.
(3) Center za podpore prevzema potrdila o izvoru v obsegu celotne izdaje.
(4) Za namene ugotavljanja pokritja s potrdili o izvoru pri prejemanju podpor in drugih izplačil se lahko upošteva le delež potrdil o izvoru, ki ustreza količini neto proizvedene električne energije.
(5) Če količina potrdil o izvoru, prenesenih na Center za podpore, ne ustreza količini izplačane podpore, mora udeleženec:
– ki prejema obratovalno podporo vrniti preveč prejeto obratovalno podporo,
– ki je vključen v zagotovljeni odkup vrniti razliko v ceni med ceno zagotovljenega odkupa po sklenjeni pogodbi in ceno, po kateri Center za podpore prodaja električno energijo iz svoje bilančne skupine, zmanjšano za stroške Centra za podpore za ureditev izravnave razlik med napovedano in realizirano proizvodnjo ter za stroške povezane s prodajo električne energije. Če ta cena v trenutku obračuna ni znana, se upošteva veljavna letna referenčna tržna cena električne energije, ki jo objavi Agencija za energijo, pomnožena s faktorjem 0.8, razen če Center za podpore s sklepom, ki ga objavi na svoji spletni strani, določi drugo obračunsko ceno.
(6) Center za podpore lahko v dogovoru z izdajateljem potrdil o izvoru določi, da se postopki izdaje, prenosa in unovčenja potrdil o izvoru vršijo avtomatično.
(7) Izdaja potrdil o izvoru ter prenos na Center za podpore mora biti izvršen najmanj na letni ravni.
(8) Podrobnejše postopke upravljanje s potrdili o izvoru Center za podpore objavi na svoji spletni strani.
VII. POSREDOVANJE PODATKOV IN OBVEŠČANJE
34. člen
(posredovanje podatkov)
(1) Udeleženci, Agencija za energijo, sistemski operaterji omrežij, na katerih omrežje so proizvodne naprave udeležencev priključene, ter druge osebe, ki za Center za podpore zbirajo relevantne podatke, v skladu z Energetskim zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi pravočasno posredujejo Centru za podpore vse podatke, ki jih ta potrebuje za nemoteno izvajanje svojih nalog.
(2) Center za podpore poda posebno zahtevo za posredovanje podatkov v pisni obliki, po elektronski pošti ali preko TISOT.
(3) Center za podpore lahko objavi natančnejše postopke posredovanja podatkov na svoji spletni strani.
(4) Center za podpore lahko podatke objavi na svoji spletni strani.
(5) V okviru izvajanja nalog lahko Center za podpore, brez nadomestila morebitnim imetnikom pravic, podatke v neagregirani obliki posreduje tudi tretjim osebam. Posredovane podatke lahko tretje osebe uporabijo le za namene, za katere so bili posredovani. Prejemnik podatkov ne sme posredovati naprej, niti jih ne sme shranjevati v kakršnikoli obliki ali predelovati, brez pisnega soglasja Centra za podpore. Posredovani podatki se smatrajo za poslovno skrivnost. Ko je namen posredovanja podatkov dosežen, mora prejemnik podatke nemudoma trajno izbrisati.
35. člen
(posredovanje podatkov s strani sistemskih operaterjev omrežij)
(1) Sistemski operaterji omrežij posredujejo Centru za podpore najmanj naslednje podatke:
– podatke o merilnem mestu in načinu merjenja,
– merilne in obračunske podatke,
– podatke o pričakovanih priklopih za naprave, ki čakajo na priključitev ali ponovno priključitev na omrežje,
– podatke o odklopih proizvodnih naprav iz omrežja, podatke o načrtovanih odklopih, remontih in drugih prekinitvah redne proizvodnje ter podatke o izpadih proizvodnih enot za namene preverjanja podatkov sporočenih s strani udeležencev,
– podatke glede števila in vsote obračunske moči prevzemno-predajnih mest skladno z razvrstitvijo relevantno za obračunavanje prispevkov, ki jih zbira Center za podpore.
(2) Za namene načrtovanja posredujejo sistemski operaterji omrežij vsaj četrtletno Agenciji za energijo in Centru za podpore zbirne podatke o prejetih vlogah za priklop in odklop, izdanih soglasjih za priključitev ter podatke o spremembah glede priključitve proizvodnih enot, ki so v pristojnosti sistemskega operaterja omrežja.
36. člen
(posredovanje podatkov s strani Agencije za energijo)
(1) Agencija za energijo posreduje Centru za podpore najmanj naslednje podatke:
– podatke o prejetih zahtevkih za izdajo odločb in deklaracij in statusu obdelave teh zahtevkov,
– podatke o razveljavitvi odločb in deklaracij,
– podatke o zahtevkih ter izdaji potrdil o izvoru,
– podatke o postopkih za spremembo podatkov, ki so relevantni za izplačila Centra za podpore, kar med drugim vključuje ocene tržnih cen in druge podatke relevantne za spremembo cen zagotovljenega odkupa in obratovalnih podpor,
– podatke o izpolnjevanju zahtev določenih v odločbi (na primer: doseganje števila obratovalnih ur, predpisanih izkoristkov),
– kontrolne podatke za izplačila (znotraj obdobja poročanja: akontativna količina električne energije, ki je upravičena do potrdil o izvoru, akontativna količina električne energije, ki je upravičena do podpor, količina električne energije oddana v omrežje sistemskega operaterja; ob koncu obdobja poročanja: količina električne energije, ki je upravičena do potrdil o izvoru, količina električne energije, ki je upravičena do podpor, količina električne energije oddana v omrežje sistemskega operaterja).
(2) Relevantni podatki za namene obračuna podpor so podatki, ki jih sporoči Agencija za energijo.
(3) Za udeležence v sistemu zagotovljenega odkupa se izjemoma upoštevajo podatki sistemskih operaterjev omrežij, če se v okviru izvajanja bilančnega obračuna ali na podlagi s strani sistemskih operaterjev omrežij prejetih podatkov ugotovi, da podatki sporočeni s strani Agencije za energijo količinsko presegajo podatke potrjene s strani sistemskih operaterjev omrežij.
(4) Center za podpore ima pravico vpogleda v register deklaracij za proizvodne naprave.
(5) Agencija za energijo podatke iz prve, druge, pete in šeste alineje prvega odstavka tega člena posreduje Centru za podpore nemudoma, ko so razpoložljivi.
(6) Agencija za energijo ob posredovanju odločbe Centru za podpore sporoči tudi podatke, ki so potrebni za sklenitev pogodbe o zagotavljanju podpore, če ti niso izrecno navedeni v odločbi.
(7) Agencija za energijo se glede postopkov, ki so navedeni v četrti alineji prvega odstavka tega člena, predhodno uskladi s Centrom za podpore.
37. člen
(posredovanje podatkov s strani udeležencev)
(1) Udeleženci so dolžni Centru za podpore posredovati najmanj naslednje podatke:
– podatke o načrtovani proizvodnji,
– podatke o dejanski proizvodnji,
– podatke o lastni rabi in lastnem odjemu,
– podatke o načrtovanih odklopih, remontih in drugih prekinitvah redne proizvodnje,
– podatke o izpadih,
– podatke o dobavitelju,
– vse podatke ali spremembe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na veljavnost deklaracije, odločbe ali pogodbe,
– podatke o pravno-organizacijskem in davčnem statusu, ki vplivajo na izplačila podpor (na primer: spremembe glede statusa zavezanca za davek na dodano vrednost, način ugotavljanja davčne osnove).
(2) Udeleženci so dolžni v skladu z Energetskim zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi namestiti ustrezne merilne naprave, ki omogočajo zbiranje in posredovanje podatkov, ki so potrebni za merjenje in obračun bruto proizvedene električne energije, neto proizvedene električne energije ter proizvedene električne energije oddane v javno omrežje.
(3) Če se podatki o dejanski mesečni proizvodnji odčitujejo ročno, je udeleženec dolžan odčitek opraviti najkasneje do petega dne v mesecu, razen če je z akti Agencije za energijo določen krajši rok.
(4) Udeleženci so dolžni z ustreznim sporočanjem podatkov s Centrom za podpore sodelovati pri minimiziranju razlik med napovedano in realizirano proizvodnjo.
38. člen
(posredovanje podatkov s strani ministrstva, pristojnega za energijo)
Za namene načrtovanja ministrstvo, pristojno za energijo, najmanj na letni ravni posreduje Agenciji za energijo in Centru za podpore zbirne podatke o prejetih vlogah in izdanih energetskih dovoljenjih.
VIII. STARE PROIZVODNE NAPRAVE
39. člen
(prodaja električne energije starih proizvodnih naprav preko Centra za podpore)
(1) Za stare proizvodne naprave se smiselno uporabljajo določbe teh pravil, ki veljajo za udeležence v sistemu zagotovljenega odkupa, razen v kolikor ni v pravilih ali pogodbi PE-CP izrecno drugače določeno.
(2) Stare proizvodne naprave so upravičene do prodaje električne energije preko Centra za podpore na podlagi sklenitve standardizirane pogodbe PE-CP. Vzorec pogodbe PE-CP Center za podpore objavi na svoji spletni strani.
(3) Stare proizvodne naprave so vključene v eko skupino.
(4) Stare proizvodne naprave morajo pred sklenitvijo pogodbe PE-CP same in na lastne stroške poskrbeti, da na dan pristopa k Centru za podpore ni več veljavna odprta pogodba, ki jim je določala pripadnost v bilančni shemi (tržna pogodba za prodajo električne energije). Morebitne stroške zaradi nepravočasnih prekinitev pogodb nosijo stare proizvodne naprave same.
(5) Če Center za podpore odpove pogodbo PE-CP zaradi kršitve predpisov, še posebej pa pravil, ki urejajo delovanje organiziranega trga z električno energijo ali teh pravil in pogodbe PE-CP, lahko zavrne zahtevo za ponovno sklenitev pogodbe s strani stare proizvodne naprave.
(6) Stare proizvodne naprave morajo izdati oziroma zahtevati izdajo potrdil o izvoru v celotnem obsegu proizvodnje električne energije, za katero se izdajajo potrdila o izvoru, in potrdila o izvoru v celoti prenesti oziroma dovoliti prenos na Center za podpore.
(7) Center za podpore električno energijo odkupuje po ceni, po kateri jo prodaja sam, zmanjšani za stroške Centra za podpore za ureditev izravnave razlik med napovedano in realizirano proizvodnjo ter za stroške povezane s prodajo električne energije. Če je ustanovljenih več bilančnih skupin ali podskupin Centra za podpore, lahko Center za podpore pri določanju cene upošteva povprečne vrednosti.
(8) Če cena, po kateri Center za podpore prodaja električno energijo iz svoje bilančne skupine, ali drugi podatki v trenutku obračuna niso znani, se upošteva veljavna letna referenčna tržna cena električne energije, ki jo objavi Agencija za energijo, pomnožena s faktorjem, ki je določen v pogodbi PE-CP.
(9) Stroški, ki jih nosijo stare proizvodne naprave, so v sorazmerju s količino odkupljene električne energije in vrsto proizvodnje.
(10) Način prerazdelitve stroškov se določi v pogodbi PE-CP, pri čemer se lahko upošteva tudi razmerje med neto proizvedeno električno energijo in električno energijo, ki je predana Centru za podpore.
(11) Če udeležencu preneha status udeleženca podporne sheme in po vložitvi vloge na Center za podpore pridobi status stare proizvodne naprave, se s trenutkom veljavnosti prehoda uvrsti v eko skupino, ki jo vodi Center za podpore, če je prej imel drugo bilančno pripadnost. Če želi udeleženec po prenehanju statusa neposredno pridobiti status stare proizvodne naprave, mora vložiti vlogo pri Centru za podpore do konca meseca septembra tekočega koledarskega leta, če mu status udeleženca podporne sheme preneha v koledarskem letu, ki sledi. Če vlogo vloži kasneje, Center za podpore ne jamči, da bo prehod izveden avtomatično. V tem primeru stara proizvodna naprava nosi tudi vse stroške, ki bi lahko nastali, vključno s stroški menjave bilančne pripadnosti.
(12) Center za podpore vodi podatke o starih proizvodnih napravah ločeno.
IX. OBRAČUN IN FINANČNA PORAVNAVA
40. člen
(obračun in finančna poravnava)
(1) Center za podpore izvaja obračun podpor in finančno poravnavo vplačil in izplačil Centra za podpore.
(2) Center za podpore ima odprt poseben transakcijski račun, na katerem se vodijo vplačila in izplačila Centra za podpore.
(3) Obračun in finančna poravnava se izvajata mesečno.
(4) Center za podpore lahko udeležencu ponudi možnost trimesečnega obračuna. V primeru, da je možna izbira, lahko udeleženec časovni način obračuna spremeni največ enkrat letno.
(5) V primeru, da rok plačila zapade na nedelovni dan, se finančna poravnava izvrši prvi naslednji delovni dan.
(6) Center za podpore lahko določi predpisano obliko in vsebino računa za podpore.
(7) Center za podpore lahko pisno odredi, da se postopki izdaje računov, dobropisov in bremepisov vršijo avtomatično s strani Centra za podpore.
(8) Odredba iz prejšnjega odstavka zavezuje vse udeležence, na podlagi katere so udeleženci dolžni s Centrom za podpore podpisati dogovor o načinu izdaje računov v imenu in za račun udeleženca v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost. V tem primeru Center za podpore izstavlja račune, dobropise in bremepise v imenu in za račun udeleženca. Tak dogovor udeležencev ne odvezuje posredovanja podatkov. Prav tako ostanejo v veljavi predpisani pogoji za izvedbo plačila. Kršitve tega odstavka se štejejo za hujšo kršitev pravil.
(9) Center za podpore lahko natančnejše postopke obračuna in finančne poravnave objavi na svoji spletni strani.
41. člen
(obračun podpor in drugih izplačil udeležencem)
(1) Obračun podpore se izvede na podlagi pogodbe, izplačilo pa na podlagi s strani udeleženca izdanega računa Centru za podpore.
(2) Izplačila in računi morajo biti usklajeni s prenesenimi potrdili o izvoru najmanj na letni osnovi v skladu s temi pravili.
(3) Relevantna količina za obračun podpor je količina, ki jo Centru za podpore in udeležencu sporoči Agencija za energijo.
(4) Za udeležence v sistemu zagotovljenega odkupa je relevantna količina za obračun podpore proizvedena neto električna energija predana v javno omrežje na prevzemno predajnem mestu, ki je določeno v pogodbi, kot sporočena s strani Agencije za energijo. Izjemoma se upoštevajo podatki sistemskih operaterjev omrežij, če se v okviru izvajanja bilančnega obračuna ali na podlagi s strani sistemskih operaterjev omrežij prejetih podatkov ugotovi, da podatki sporočeni s strani Agencije za energijo količinsko presegajo podatke potrjene s strani sistemskih operaterjev omrežij.
42. člen
(pogoji za izstavitev računa)
(1) Pogoji za izstavitev računa in izvedbo plačila za relevantni mesec oziroma obračunsko obdobje so:
– znana akontativna količina električne energije, ki je upravičena do potrdil o izvoru, in
– znana akontativna količina električne energije, ki je upravičena do podpor.
(2) Akontativno količino električne energije, ki je upravičena do potrdil o izvoru, in akontativno količino električne energije, ki je upravičena do podpor, udeležencu in Centru za podpore sporoči Agencija za energijo.
(3) Na podlagi podatkov o akontativni količini električne energije, ki je upravičena do podpor, udeleženec izstavi Centru za podpore račun, ki vključuje vse zahtevane podatke, z rokom plačila trideset dni od datuma izdaje računa.
43. člen
(obvezne sestavine računa)
(1) Poleg podatkov, določenih z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost, morajo biti na računu ali prilogi računa navedeni še naslednji podatki:
– podatki, ki se štejejo kot pogoj za izvedbo,
– cena oziroma obratovalna podpora, kot je določena s pogodbo oziroma zadnjim aneksom k pogodbi,
– relevantna količina, ki se pomnoži s ceno oziroma obratovalno podporo,
– ime in naslov proizvodne naprave,
– sistemski operater omrežja, na čigar omrežje je naprava priključena,
– drugi podatki, če je tako določeno na obrazcu računa, ki ga določi Center za podpore.
(2) V primeru, da je udeleženec upravičenec do podpore za več proizvodnih naprav, lahko izstavi en račun za vse naprave, pri čemer morajo biti iz računa razvidni podatki iz prejšnjega odstavka za vsako proizvodno napravo posebej.
(3) Za udeležence, ki prejemajo obratovalne podpore, mora biti na računu ločeno evidentirana morebitna količina, ki presega načrtovano proizvodnjo, povečano za tolerančno mejo.
(4) Za udeležence v sistemu zagotovljenega odkupa mora biti na računu ločeno evidentirana morebitna količina, ki presega načrtovano proizvodnjo, povečano za tolerančno mejo. Prav tako mora biti ločeno evidentirana količina, ki ni pokrita s potrdili o izvoru. Količine, ki niso pokrite s potrdili o izvoru ter količine, ki presegajo načrtovano proizvodnjo, povečano za tolerančno mejo, morajo biti obračunane v skladu s Pravili in pogodbo.
(5) Davek na dodano vrednost mora biti obračunan in na računu naveden v skladu z veljavnimi predpisi.
44. člen
(zavrnitev računa)
(1) Center za podpore lahko zavrne račun, če:
– ni izdan skladno z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost,
– ne vsebuje vseh zahtevanih podatkov,
– se količine in cene oziroma višine podpor ne ujemajo s podatki, ki jih Center za podpore prejme od Agencije za energijo oziroma sistemskih operaterjev omrežij,
– se količine obračunane proizvodnje električne energije ne ujemajo z nazivno močjo naprave, ki je določena v deklaraciji, odločbi oziroma pogodbi,
– količine, ki niso pokrite s potrdili o izvoru ter količine, ki presegajo načrtovano proizvodnjo, povečano za tolerančno mejo, niso ločeno evidentirane in obračunane skladno s pogodbo,
– Center za podpore prejme račun kasneje kot dvajseti dan v mesecu za preteklo obračunsko obdobje,
– račun ni izdan v predpisani obliki, če je ta določena.
(2) Če udeleženec računov ne izstavlja mesečno (Center za podpore prejme račun najkasneje dvajseti dan v mesecu za pretekli mesec) oziroma trimesečno (Center za podpore prejme račun najkasneje dvajseti dan v mesecu za preteklo trimesečno obdobje), če je tako pisno dogovorjeno med udeležencem in Centrom za podpore, jih Center za podpore ni dolžan poravnati.
(3) Če Center za podpore račun zavrne, mora udeleženec izstaviti nov račun, od katerega teče nov rok za plačilo s strani Centra za podpore.
(4) Če Center za podpore ne more preveriti količin ali drugih podatkov na računu zaradi nedostopnosti podatkov, lahko od udeleženca zahteva popravke na računu za naslednje obračunsko obdobje. Če popravki niso upoštevani na računu za naslednje obračunsko obdobje, lahko Center za podpore zavrne račun.
(5) Če je bil račun zavrnjen zaradi prepoznega prejema, lahko Center za podpore plačilo izvede v okviru poračuna.
45. člen
(poračun podpor)
(1) Center za podpore lahko izvede poračun enkrat ali večkrat letno za preteklo koledarsko leto ali krajše obračunsko obdobje. Poračun se izvede na podlagi dokončnih količin električne energije, ki je upravičena do potrdil o izvoru, in količin električne energije, ki je upravičena do podpor, ki jih udeležencu in Centru za podpore sporoči Agencija za energijo, ter na podlagi podatkov sistemskih operaterjev omrežij.
(2) V primeru, da se pri poračunu izplačil na podlagi ocenjenih vrednosti izkaže, da je udeleženec prejel preveliko ali premajhno plačilo na podlagi izstavljenih računov, je udeleženec dolžan Centru za podpore na podlagi obvestila Centra za podpore izstaviti dobropis ali bremepis v višini in v roku, ki ga določi Center za podpore. Dobropis in bremepis se izdata z rokom plačila trideset dni od datuma izdaje.
(3) V primerih, ko Center za podpore vrši izplačila na podlagi akontativnih vrednosti, se poračun ne šteje kot zamuda pri plačilu in Center za podpore ne plačuje zakonskih zamudnih obresti.
(4) V primerih, ko se v poračunu ugotovi, da je Center za podpore izvedel preplačilo, udeleženec vrne preveč plačana sredstva. Če je tako določeno s pogodbo, temi pravili oziroma veljavnimi predpisi, mora udeleženec za preveč prejeto podporo plačati tudi zakonske zamudne obresti.
46. člen
(plačila Centru za podpore za prodano električno energijo)
(1) Center za podpore izstavlja račune za prodano električno energijo v skladu z določbami PAP in PAN.
(2) Način izstavitve računov je opredeljen v PAP in PAN. Če ni določeno drugače, se obračun in izdaja računov vrši mesečno.
(3) Center za podpore ne deluje kot dobavitelj končnim odjemalcem, zato se šteje, da je električna energija, ki jo prodaja Center za podpore, namenjena za nadaljnjo prodajo.
(4) Center za podpore izvede poračun po potrebi, vendar najmanj enkrat letno.
(5) V PAP in PAN se lahko določijo finančna kritja, ki jih morajo za zavarovanje plačil predložiti kupci. Prav tako se lahko določijo tudi garancije za resnost ponudbe ter povračila za posredovanje podatkov, ki so temelj za sodelovanje na avkcijah.
(6) Računi za bilančni obračun se izdajajo v skladu s temi pravili in pravili, ki urejajo delovanje organiziranega trga z električno energijo.
X. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
47. člen
(prehod v nov sistem podpor)
(1) Ta pravila se smiselno uporabljajo za udeležence, ki so pristopili k Centru za podpore na podlagi 42. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 70/08) in 52. člena Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe organiziranja trga z električno energijo (Uradni list RS, št. 8/09) in so upravičeni, da prejemajo podpore na podlagi sklepa Centra za podpore najkasneje do 31. decembra 2011.
(2) Udeležencem, pri katerih ob prehodu v nov sistem podpor, urejen z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 70/08), Center za podpore ne more začeti izvajati podpore, ker imajo sklenjene tržne odprte pogodbe za prodajo električne energije in jih ne prekinejo, se čas od dneva, ko bi Center za podpore lahko začel zagotavljati podporo v skladu z odločbo o dodelitvi podpore po novi ureditvi, do dneva, ko Center za podpore začne zagotavljati podporo, všteje v trajanje podpore.
48. člen
(uveljavitev pravil)
Ta pravila začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2009/SORR/CP-Pr/30092009
Ljubljana, dne 30. septembra 2009
EVA 2009-2111-0235
mag. Damjan Stanek l.r.
v.d. direktorja