Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2008 z dne 19. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2008 z dne 19. 2. 2008

Kazalo

556. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti na smučiščih (ZVSmuč-B), stran 1257.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti na smučiščih (ZVSmuč-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti na smučiščih (ZVSmuč-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 6. februarja 2008.
Št. 003-02-2/2008-12
Ljubljana, dne 14. februarja 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VARNOSTI NA SMUČIŠČIH (ZVSmuč-B)
1. člen
V Zakonu o varnosti na smučiščih (Uradni list RS, št. 3/06 – uradno prečiščeno besedilo) se v 4. členu besedilo 2. točke spremeni tako, da se glasi:
»2. Smučišče je urejen, označen, zavarovan in nadzorovan smučarski prostor, ki je trajno namenjen smučanju in drugim dejavnostim na snegu.«.
Dodajo se nove 3., 4. in 5. točka, ki se glasijo:
»3. Smučarska proga je del smučišča, ki je namenjena samo smučanju in je ustrezno označena, zavarovana in ločena od drugih smučarskih površin.
4. Urejena odprta smučarska proga pomeni, da je obdelana s teptalnikom za sneg ali na drug način, razen označenih površin znotraj smučišča, ki so namenjene drugim oblikam smučanja.
5. Druge smučarske površine znotraj smučišča so dostopne in izstopne poti na smučarske proge, smučarske poti, ki povezujejo posamezne proge, smučarske poti v dolino, ki jih mora upravljavec smučišča označiti in zavarovati, površine, namenjene drugim smučarskim aktivnostim ali drugim dejavnostim ter druge urejene površine.«.
Dosedanje 3. do 7. točka postanejo 6. do 10. točka.
Za 10. točko se dodajo nove 11., 12. in 13. točka, ki se glasijo:
»11. Vplivno območje smučarske proge je pas ob smučarski progi, v katerem morajo biti ustrezno zaščiteni vsi objekti in naprave ter naravne danosti, ki lahko ogrožajo varnost smučarjev.
12. Prepustnost smučarske proge je največje možno število smučarjev, ki pod prevladujočimi pogoji v časovnem intervalu lahko presmučajo določen prerez smučarske proge.
13. Zmogljivost smučišča je največje možno število smučarjev, ki so pod prevladujočimi pogoji v določenem trenutku lahko na smučišču, upoštevajoč smučarje na smučarskih progah, na žičniških napravah in smučarje, ki čakajo v vrsti pred žičniškimi napravami.«.
Dosedanji 8. in 9. točka postaneta 14. in 15. točka.
Dosedanja 10. točka, ki postane 16. točka, se spremeni tako, da se glasi:
»16. Nadzornik je oseba, ki opravlja naloge za vzdrževanje reda in skrbi za varnost na smučišču.«.
Dosedanje 11. do 17. točka postanejo 17. do 23. točka.
2. člen
V prvem odstavku 5. člena se peta alinea spremeni tako, da se glasi:
»– urejenost odprtih smučarskih prog z vplivnim območjem;«.
V osmi alinei se pred podpičjem doda besedilo »z ustreznim številom reševalcev«.
Deveta alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– ustrezno število nadzornikov;«.
V drugem odstavku se besedilo »na predlog pristojne nacionalne panožne športne zveze« nadomesti z besedilom »v sodelovanju s pristojno nacionalno panožno športno zvezo«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Pogoje in obseg izvajanja nujne medicinske pomoči na smučiščih predpiše minister, pristojen za zdravje, v sodelovanju z združenjem žičničarjev.«.
3. člen
V drugem odstavku 6. člena se za drugo alineo pika nadomesti s podpičjem in doda tretja alinea, ki se glasi:
»– prepustnost smučarskih prog, ki sodijo v okvir smučišča in smučišča kot celote.«.
4. člen
Za 7. členom se doda nov 7.a člen, ki se glasi:
»7.a člen
(majhna smučišča)
(1) Majhno smučišče je smučišče, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da sta na smučišču postavljeni največ dve vlečnici;
– da skupna dolžina vlečnic ne presega 800 m;
– da je smučišče pregledno z enega mesta.
(2) Upravljavec smučišča iz prejšnjega odstavka mora spoštovati vse določbe tega zakona razen določb, ki se nanašajo na število nadzornikov in reševalcev. Naloge reševalca in nadzornika na smučišču lahko opravlja sočasno najmanj ena oseba ob pogoju, da je strokovno usposobljena za reševanje in da se redno udeležuje usposabljanj iz 23.a člena tega zakona.«.
5. člen
Prvi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Smučišče mora biti zavarovano in označeno skladno s tem zakonom.«.
V drugem odstavku se besedilo »ostali deli smučišča morajo biti označeni« nadomesti z besedilom »druge smučarske površine morajo biti označene«.
V sedmem odstavku se besedilo »na predlog pristojne nacionalne panožne športne zveze« nadomesti z besedilom »v sodelovanju s pristojno nacionalno panožno športno zvezo«.
6. člen
V tretjem odstavku 11. člena se prvi stavek nadomesti z naslednjim besedilom: »Pred začetkom in po koncu obratovalnega časa smučišča se opravi varnostni pregled smučišča.«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Izven obratovalnega časa se šteje, da je smučišče zaprto.«.
7. člen
V prvem odstavku 13. člena se besedilo »na smučišču ali na delu smučišča« nadomesti z besedilom »smučišča ali dela smučišča«.
V drugem odstavku se besedilo »nadzorna služba ne more« nadomesti z besedilom »nadzorniki ne morejo«.
8. člen
V 14. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Upravljavec mora namestiti table z mednarodnimi FIS-pravili v obliki grafičnega prikaza na vidnem mestu ob vstopu na smučišče in spodnjih postajah žičniških naprav.«.
9. člen
V tretjem odstavku 17. člena se besedi »obratovalnem dovoljenju« nadomestita z besedami »dovoljenju za obratovanje«, beseda »višje« pa se nadomesti z besedo »večje«.
V četrtem odstavku se besedilo »na predlog pristojne nacionalne panožne športne zveze« nadomesti z besedilom »v sodelovanju z Gorsko reševalno zvezo Slovenije in pristojno nacionalno panožno športno zvezo«.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Reševalec sme na smučišču opravljati le naloge reševanja, razen na smučiščih iz 7.a člena tega zakona.«.
10. člen
Naslov petega poglavja se spremeni tako, da se glasi: »RED NA SMUČIŠČU IN NADZOR NAD IZVAJANJEM ZAKONA«.
11. člen
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
»19. člen
(inšpekcijski nadzor)
(1) Obratovanje smučišč nadzorujejo inšpektorji Prometnega inšpektorata Republike Slovenije.
(2) Inšpektor iz prejšnjega odstavka izvaja nadzor nad določbami 5. do 11. člena, prve do pete alinee prvega odstavka 12. člena, 13. do 18. člena, osme do desete alinee prvega odstavka 27. člena, petega in šestega odstavka 31. člena tega zakona, s tem da:
– izvaja nadzor nad upravljavci smučišč;
– nadzira izvajanje ukrepov, določenih v dovoljenju za obratovanje;
– izvaja nadzor nad vodenjem evidenc in poročanjem upravljavcev smučišč skladno s petim in šestim odstavkom 31. člena tega zakona;
– predlaga odvzem dovoljenja za obratovanje in
– opravlja druge naloge iz pristojnosti, določenih s tem zakonom.
(3) Inšpektor iz prvega odstavka tega člena z odločbo začasno prepove obratovanje smučišča ali posamezne smučarske proge oziroma dela smučišča, če ugotovi, da niso izpolnjeni pogoji za obratovanje po tem zakonu in smučanje zaradi tega ni varno, ter določi rok za odpravo pomanjkljivosti. Če pomanjkljivosti niso odpravljene v določenem roku, inšpektor predlaga pristojnemu ministru, da dovoljenje za obratovanje smučišča odvzame ali da se iz dovoljenja oziroma iz smučišča izvzame posamezna smučarska proga ali del smučišča.
(4) Nadzor nad varnostjo in redom na smučiščih izvajajo inšpektorji Inšpektorata Republike Slovenije za notranje zadeve.
(5) Inšpektor iz prejšnjega odstavka izvaja nadzor nad določbo šeste alinee prvega odstavka 12. člena, 13. člena, 22. člena, prve do sedme alinee prvega odstavka 27. člena, 28. in 29. člena, prvega, tretjega in petega odstavka 30. člena ter drugega do četrtega odstavka 31. člena tega zakona, s tem da izvaja:
– nadzor nad nadzorniki na smučiščih;
– nadzor nad vodenjem evidenc in poročanjem upravljavcev smučišč skladno s drugim, tretjim in četrtim odstavkom 31. člena tega zakona in
– nadzor nad opravljanjem drugih nalog iz pristojnosti, določenih s tem zakonom.«.
12. člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
»20. člen
(pogoji za opravljanje nalog inšpektorja)
Inšpektorji inšpektoratov iz prvega in četrtega odstavka 19. člena tega zakona morajo imeti poleg splošnih pogojev primerno teoretično in praktično znanje smučanja po programu, ki ga predpiše minister, pristojen za notranje zadeve, v sodelovanju s pristojno nacionalno panožno športno zvezo. Komisijo za preizkus znanja smučanja imenuje minister, pristojen za notranje zadeve, v sodelovanju s pristojno nacionalno panožno športno zvezo.«.
13. člen
Naslov 21. člena se spremeni tako, da se glasi: »(posebna pooblastila inšpektorjev)«.
14. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
»22. člen
(zagotavljanje varnosti in reda na smučišču)
(1) Upravljavec smučišča mora zagotoviti na smučišču tak red, da je omogočeno varno smučanje ob upoštevanju samoodgovornosti smučarjev.
(2) Varnost in spoštovanje reda na smučišču oziroma ravnanje smučarjev in drugih oseb na smučišču v skladu s 24. členom tega zakona neposredno zagotavljajo nadzorniki v okviru pooblastil po tem zakonu, razen izvajanja postopka zoper smučarja, ki je pod vplivom alkohola, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, ki ga izvaja policija.
(3) Nadzornik mora imeti vidne oznake in službeno izkaznico za nadzornika skladno s šestim odstavkom 23. člena tega zakona.
(4) Upravljavec smučišča mora zagotoviti naslednje minimalno število nadzornikov:
– na smučišču z zmogljivostjo do 300 smučarjev enega nadzornika;
– na smučišču z zmogljivostjo do 1000 smučarjev dva nadzornika in na vsakih nadaljnjih 1500 smučarjev enega nadzornika.
(5) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se, če to zahteva konfiguracija, nehomogenost (več vstopov in izstopov s smučišča) smučišča in pričakovana obremenjenost smučišča, lahko v dovoljenju za obratovanje določi večje ali manjše število nadzornikov. Manjše število nadzornikov se lahko določi samo pod pogojem, da je konfiguracija smučišča taka, da je možno s katerega koli mesta na smučišču nadzorovati smučarske proge ter dostopne in izstopne poti.
(6) Upravljavec smučišča lahko prilagodi število nadzornikov glede na število žičniških naprav, ki dejansko obratujejo in njihovo zmogljivostjo, pri čemer pa mora upoštevati pogoje določene v četrtem odstavku tega člena.«.
15. člen
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
»23. člen
(pogoji za imenovanje nadzornika)
(1) Delo nadzornika opravlja oseba, ki pridobi pooblastilo ministra, pristojnega za notranje zadeve, in izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je stara najmanj 18 let;
– da ima državljanstvo Republike Slovenije ali druge države Evropske unije;
– da je poslovno in splošno zdravstveno sposobna;
– da ima najmanj IV. stopnjo izobrazbe;
– da ima primerno teoretično in praktično znanje smučanja;
– da je opravila preizkus usposobljenosti za nadzornika smučišč;
– da aktivno obvlada slovenski jezik;
– da ni bila pravnomočno obsojena za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, ali za prekršek zoper javni red in mir z elementi nasilja.
(2) Pogoj iz sedme alinee prejšnjega odstavka se dokazuje s spričevali o končanem šolanju, ki veljajo v Republiki Sloveniji.
(3) Program za primerno teoretično in praktično znanje smučanja iz pete alinee prvega odstavka tega člena ter preizkus usposobljenosti za nadzornika smučišč iz šeste alinee prvega odstavka tega člena predpiše minister, pristojen za notranje zadeve, v sodelovanju s pristojno nacionalno panožno športno zvezo.
(4) Preizkus usposobljenosti iz šeste alinee prvega odstavka tega člena izvaja organizacija, ki jo na podlagi javnega razpisa izbere minister, pristojen za notranje zadeve. Komisijo za preizkus znanja smučanja iz pete alinee prvega odstavka tega člena imenuje minister, pristojen za notranje zadeve, v sodelovanju s pristojno nacionalno panožno športno zvezo.
(5) Osebi, ki ima pridobljeno najmanj II. stopnjo učitelja smučanja, se ob predložitvi ustreznega dokazila prizna znanje po peti alinei prvega odstavka tega člena, če program za učitelja smučanja II. stopnje vsebuje vsebine programa iz tretjega odstavka tega člena.
(6) Minister, pristojen za notranje zadeve, predpiše obrazec vloge za podelitev pooblastila, obrazec službene izkaznice za nadzornika na smučišču ter oznake nadzornikov.
(7) Nadzorniku se pooblastilo odvzame:
– če ne izpolnjuje več pogojev iz prvega odstavka tega člena;
– če poda pisno izjavo, da ne želi več opravljati nalog nadzornika;
– če mu je izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica;
– če svojih pooblastil ne izvaja zakonito;
– če se ne usposablja skladno z zahtevami 23.a člena tega zakona.
(8) Evidenco nadzornikov vodi ministrstvo za notranje zadeve. Evidenca vsebuje naslednje podatke:
– osebno ime;
– EMŠO;
– datum in kraj rojstva;
– stalno in začasno prebivališče;
– državljanstvo;
– podatke o izobrazbi;
– podatke o znanju smučanju;
– podatke o opravljenem preizkusu usposobljenosti;
– podatke o udeležbi na usposabljanjih po 23.a členu tega zakona;
– datum izdaje in številko pooblastila.
(9) Podatki, ki se vodijo v evidenci iz prejšnjega odstavka tega člena, se hranijo še deset let po prenehanju nadzornikovega pooblastila. Po tem roku se arhivirajo skladno z zakonom, ki ureja arhivska gradiva in arhive.
(10) Pri izvajanju svojih pooblastil po tem zakonu je nadzornik samostojen in neodvisen.«.
16. člen
Za 23. členom se doda nov 23.a člen, ki se glasi:
»23.a člen
(usposabljanje nadzornikov)
Nadzornik se mora najmanj vsake štiri leta udeležiti usposabljanja, ki ga organizira izvajalec iz četrtega odstavka prejšnjega člena.«.
17. člen
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
»24. člen
(določbe o ravnanju smučarjev in drugih oseb na smučišču)
(1) Smučarji in druge osebe na smučišču se morajo ravnati skladno z mednarodnimi FIS-pravili in navodili o varnosti na smučišču, opozorilnimi in obvestilnimi znaki, znaki za prepoved in znaki za obveznost ter po navodilih in opozorilih nadzornikov. Ravnati morajo po načelu vzajemnega spoštovanja in razumevanja. Smučišče morajo uporabljati tako, da ne ogrožajo ali ne poškodujejo sebe, drugih oseb ali naprav na smučišču.
(2) Zaradi lastne varnosti in varnosti drugih smučarjev na smučarski progi je smučar dolžan:
– prilagoditi hitrost in način smučanja svojemu znanju, terenskim in vremenskim razmeram ter gostoti smučarjev na progi;
– izbirati smer smučanja tako, da ne ogroža drugih smučarjev in dati prednost smučarju pred seboj;
– prehitevati od zgoraj ali od spodaj, z leve ali desne, vendar vedno v zadostni razdalji, ki pušča prehitevanemu smučarju dovolj prostora za smučanje;
– uporabljati zaščitno smučarsko čelado, če je mlajši od 14 let;
– se pri prečkanju smučarske proge, vstopu na smučarsko progo, po ustavitvi in pri ponovnem vključevanju v smuko prepričati, ali to lahko stori brez nevarnosti zase ali za druge smučarje;
– za vzpenjanje, ustavljanje in zadrževanje uporabljati le rob smučarske proge;
– smučati na varni razdalji od teptalnika snega;
– ob padcu, če ne potrebuje pomoči reševalca na smučišču, čim prej zapustiti mesto padca in se umakniti na rob smučišča;
– puščati smučarsko ali drugo opremo takrat, ko je ne uporablja, na mestu, ki ga določi upravljavec;
– smučati s popolno in brezhibno opremo;
– pomagati pri nesreči na smučišču;
– dati osebne podatke nadzorniku, če je priča ali udeleženec v nesreči ali če je sam prekršil določbe tega zakona.
(3) Smučarju je prepovedano:
– zadrževati se na zoženih ali nepreglednih delih smučarske proge;
– smučati v času, ko je smučišče ali del smučišča zaprto;
– smučati zunaj prog, po neurejenem smučarskem prostoru in vplivnem območju proge;
– izvajati skoke na smučarski progi, razen na delih smučišča, kjer je to dovoljeno;
– smučati po vlečni poti vlečnice ali tako, da ogroža varnost potnikov na vlečnici;
– postavljati, prestavljati ali odstranjevati znake in naprave na smučišču;
– onesnaževati smučišče in njegovo okolico;
– voditi pse in druge živali po smučarski progi;
– smučati pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi.
(4) Druga oseba je dolžna:
– izvajati svojo športno aktivnost ali drugo dejavnost samo na za to določenih površinah;
– hoditi in vzpenjati se ob robu smučarske proge;
– puščati svojo opremo takrat, ko je ne uporablja, na mestu, ki ga določi upravljavec;
– dati osebne podatke nadzorniku, če je priča ali udeleženec v nesreči ali če je sama prekršila določbe tega zakona.
(5) Drugi osebi je prepovedano:
– prečkati smučarske proge in se ustavljati na zoženih ali nepreglednih delih smučarske proge;
– postavljati, prestavljati ali odstranjevati znake in naprave na smučišču;
– voditi pse in druge živali po smučarski progi in robu smučarske proge;
– voziti motorne sani ali sankati se po smučarski progi ali smučišču zunaj za to predvidenih površin.
(6) Pod vplivom alkohola je smučar, ki ima v organizmu več kot 0,24 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Ali je smučar pod vplivom alkohola, se ugotavlja s sredstvi in napravami za ugotavljanje alkohola.
(7) Pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi je smučar, pri katerem se s posebnimi sredstvi in napravami ugotovi prisotnost takih snovi v organizmu.«.
18. člen
27. člen se spremeni tako, da se glasi:
»27. člen
(dolžnosti nadzornikov)
Nadzornik ima naslednje dolžnosti:
– ureja gibanje oseb ob vstopu na smučišče in izstopu z njega ter ureja gibanje smučarjev do vstopnega območja žičniške naprave;
– opozarja smučarje in druge osebe na smučišču na spoštovanje določb tega zakona in jim daje navodila ter odredbe;
– ugotavlja identiteto smučarjev in drugih oseb zaradi izvajanja nalog iz svoje pristojnosti;
– obvešča policijo o sumu, da posamezen smučar smuča pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi;
– zahteva posredovanje policije, če se smučar ali druga oseba na smučišču zoper njega nedostojno vede pri uradnem poslovanju, ne upošteva na kraju samem odrejenega zakonitega ukrepa ali odredbe oziroma odkloni posredovanje osebnih podatkov;
– ugotavlja kršitve iz 24. člena tega zakona;
– skladno z zakonom, ki ureja prekrške, vlaga pisne predloge za uvedbo postopka pri pristojnem prekrškovnem organu;
– opozarja upravljavca smučišča na neurejenost ali pomanjkljivo opremljenost smučišča in nevarna mesta na smučišču, ter o tem takoj obvesti pristojno inšpekcijsko službo;
– opravlja varnostni pregled smučišča;
– upravljavcu smučišča predlaga ukrepe za odpravo pomanjkljivosti;
– sodeluje s pristojno inšpekcijsko službo, policijo in službo za reševanje pri zagotavljanju reda in varnosti na smučišču.«.
19. člen
28. člen se spremeni tako, da se glasi:
»28. člen
(posebna pooblastila nadzornika in policista)
(1) Nadzornik ali policist ima pravico smučarju prepovedati smučanje in mu odvzeti vozovnico za isti dan brez povračila in o tem obvestiti upravljavca smučišča, ki prekliče veljavnost vozovnice in mu onemogoči nakup nove vozovnice za isti dan, vendar mora smučarju omogočiti vrnitev v dolino, če vozovnica to omogoča.
(2) Ukrep iz prejšnjega odstavka lahko uporabi nadzornik zoper smučarja, ki ravna v nasprotju z določbami iz drugega in tretjega odstavka 24. člena tega zakona.
(3) Ukrep iz prvega odstavka tega člena lahko uporabi policist, ko ugotovi, da oseba smuča pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi oziroma zaradi odklona preizkusa s sredstvi ali napravami za ugotavljanje prisotnosti alkohola ali strokovnega pregleda. Ob pogojih iz prejšnjega odstavka pa le, če nadzornik ni prisoten na kraju kršitve in smučar neposredno ogroža varnost oseb na smučišču.
(4) O odvzemu vozovnice se izda potrdilo. Obrazec potrdila predpiše minister, pristojen za notranje zadeve.«.
20. člen
Prvi odstavek 29. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ob nesreči na smučišču je nadzornik, če je obveščen o nesreči, dolžan priti na kraj nesreče. Pri nesrečah, kjer ni nastala huda telesna poškodba ali smrt, je dolžan opraviti ogled in o ogledu napisati zapisnik s skico in fotografijo.«.
Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji odstavek, ki postane drugi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Zapisnik o ogledu nesreče na smučišču iz prejšnjega odstavka shrani upravljavec smučišča. Izvod zapisnika pošlje Inšpektoratu RS za notranje zadeve in udeležencem nesreče.«.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane tretji odstavek, se besedilo »minister, pristojen za promet« nadomesti z besedilom »minister, pristojen za notranje zadeve«, besedilo »na predlog pristojne nacionalne panožne športne zveze« pa se črta.
21. člen
31. člen se spremeni tako, da se glasi:
»31. člen
(evidence)
(1) Inšpektorat RS za notranje zadeve zaradi opravljanja svojih nalog vodi evidenco o nesrečah na smučiščih skladno s predpisi o varstvu osebnih podatkov.
(2) Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje zapisnike o ogledih nesreč na smučiščih.
(3) Podatke o izrečenih ukrepih in razlogih za odvzem vozovnice vodi upravljavec smučišča.
(4) V času smučarske sezone pošlje upravljavec smučišča podatke iz prejšnjega odstavka inšpektoratu iz prvega odstavka tega člena enkrat mesečno, in sicer do petnajstega v mesecu za pretekli mesec.
(5) Upravljavec smučišča je dolžan voditi evidenco varnostnih pregledov smučišča in ugotovitve nadzornikov o njihovem delu. Evidenca vsebuje naslednje podatke:
– datum in čas pregleda;
– ime smučarske proge;
– ugotovitve;
– ukrepe.
(6) Nadzornik vodi evidenco izrečenih opozoril in predlogov, izrečenih upravljavcu po osmi in deseti alinei 27. člena tega zakona in jo po končani smučarski sezoni posreduje Prometnemu inšpektoratu RS. Obliko in vsebino evidence izrečenih opozoril in predlogov predpiše minister, pristojen za promet.«.
22. člen
V prvem odstavku 32. člena se besedilo »200.000 do 3.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »1.500 do 10.000 eurov«.
Prva alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– če smučišče obratuje brez dovoljenja za obratovanje ali obratuje v nasprotju s pogoji, navedenimi v dovoljenju za obratovanje (6. člen),«.
Doda se nova druga alinea, ki se glasi:
»– če ne prijavi obstoja smučišča skladno s tretjim odstavkom 7.a člena tega zakona,«.
Dosedanje druga do sedma alinea postanejo tretja do osma alinea.
Za osmo alineo se doda nova deveta alinea, ki se glasi:
»– če ne posreduje zapisnikov o ogledu nesreče po drugem odstavku 29. člena tega zakona,«.
Dosedanja osma alinea postane deseta alinea.
Doda se nova enajsta alinea, ki se glasi:
»– če ne vodi ali ne posreduje podatkov iz evidenc po 31. členu tega zakona,«.
V drugem odstavku se besedilo »20.000 do 160.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »200 do 1.500 eurov«.
23. člen
33. člen se spremeni tako, da se glasi:
»33. člen
(1) Z globo od 1.000 do 5.000 eurov se kaznuje za prekršek upravljavec smučišča:
– če ne zagotovi in ne izvaja ukrepov iz prvega odstavka 5. člena;
– če ravna v nasprotju z določbami 10. člena;
– če ne namesti informativne table iz prvega odstavka 14. člena ali ne zagotovi informiranja smučarjev skladno z določbami drugega, tretjega in četrtega odstavka 14. člena;
– če ne obvesti smučarjev in pristojnega centra za obveščanje o začasni prepovedi oziroma prekinitvi obratovanja smučišča po določbah 9., 13., 21. in 30. člena tega zakona;
– če reševalna služba ne izvaja svojih dolžnosti skladno z določbami tega zakona.
(2) Z globo od 400 do 2.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba upravljavca smučišča.«.
24. člen
V prvem odstavku 34. člena se besedilo »100.000 do 1.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »800 do 8.000 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »10.000 do 100.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »200 do 1.200 eurov«.
V tretjem odstavku se besedilo »10.000 do 50.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »100 do 400 eurov«.
V četrtem odstavku se besedilo »50.000 do 500.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »400 do 4.000 eurov«.
25. člen
Prvi odstavek 35. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 200 do 600 eurov se kaznuje za prekršek:
– smučar, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 24. člena tega zakona;
– smučar, ki odkloni preizkus s sredstvi ali napravami za ugotavljanje prisotnosti alkohola;
– smučar, ki odkloni strokovni pregled zaradi ugotavljanja prisotnosti prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi;
– druga oseba, ki ravna v nasprotju s petim odstavkom 24. člena tega zakona.«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Če otrok ali mladoletnik ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 24. člena tega zakona in je prekršek posledica opustitve nadzorstva nad njim, se za prekršek opustitve nadzorstva kaznuje z globo 100 eurov oseba, ki spremlja otroka ali mladoletnika na smučišču (njegovi starši, posvojitelji, skrbniki oziroma rejniki, spremljevalci).«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se besedilo »50.000 do 150.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »400 do 1.200 eurov«.
Dosedanji tretji odstavek, ki postane četrti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Z globo od 400 do 1.200 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka strokovni delavec, če je storil prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti.«.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Z globo od 200 do 1.200 eurov se kaznuje nadzornik, ki:
– nima oznak in službene izkaznice skladno z 22. členom tega zakona;
– ne opravi ogleda kraja nesreče in ne sestavi zapisnika po 29. členu tega zakona;
– ne izvaja nalog, dolžnosti ter pooblastil iz 27., 28., 29. in 30. člena tega zakona;
– ne vodi evidence po šestem odstavku 31. člena tega zakona.«.
26. člen
Za 35. členom se doda nov 35.a člen, ki se glasi:
»35.a člen
(pristojnost prekrškovnih organov)
(1) Za odločanje o prekrških iz 32., 33., 34. člena in tretjega ter četrtega odstavka 35. člena je pristojen Prometni inšpektorat RS. Za odločanje o prekrških iz prvega odstavka 35. člena, ki se nanašajo na smučanje pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, je pristojna policija, za odločanje o prekrških iz prve, četrte in desete alinee 32. člena, o prekrških iz prve in četrte alinee prvega odstavka 35. člena, drugega in petega odstavka 35. člena pa Inšpektorat RS za notranje zadeve.
(2) Organi iz prejšnjega odstavka lahko izrekajo globe za prekrške po tem zakonu v okviru razpona, predpisanega po tem zakonu.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
Upravljavci smučišč morajo dovoljenje za obratovanje skladno s tem zakonom pridobiti v dveh letih po uveljavitvi tega zakona.
28. člen
Nadzornikom, ki so pridobili pooblastilo za dobo štirih let na podlagi Zakona o varnosti na smučiščih (Uradni list RS, št. 110/02), ter nadzornikom, ki so pridobili pooblastilo na podlagi drugega odstavka 37. člena istega zakona in opravljajo naloge nadzornikov, se pred potekom veljavnosti pooblastila le-to na njihovo zahtevo podaljša, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so poslovno in splošno zdravstveno sposobni;
– niso bili pravnomočno obsojeni za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, ali za prekršek zoper javni red in mir z elementi nasilja;
– nimajo prepovedi opravljanja poklica nadzornik na smučišču.
29. člen
(1) Pristojni minister izda podzakonski akt iz tretjega odstavka 5. člena, tretjega odstavka 23. člena in šestega odstavka 31. člena zakona v roku dvanajstih mesecev po uveljavitvi tega zakona.
(2) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati naslednji podzakonski akti:
– Pravilnik o reševalni službi in o službi prve pomoči na smučiščih (Uradni list SRS, št. 5/1978, 1/1979, 1/1980),
– Pravilnik o obrazcu službene izkaznice in oznakah nadzornika smučišča (Uradni list RS, št. 69/03),
– Pravilnik o programu in načinu opravljanja preizkusa usposobljenosti nadzornikov smučišč (Uradni list RS, št. 69/03, 114/05),
– Pravilniki o vrsti in obliki opozorilnih in obvestilnih znakov, znakov za prepoved in znakov za obveznost na smučišču (Uradni list RS, št. 127/03),
– Pravilnik o tehničnih pogojih za obratovanje smučišč in zaščitnih sredstvih (Uradni list RS, št. 127/03, 73/06),
– Pravilnik o zapisniku o ogledu kraja nesreče na smučišču (Uradni list RS, št. 20/04), ki pa se, v kolikor niso v nasprotju s tem zakonom, uporabljajo do uveljavitve podzakonskih aktov iz prvega odstavka tega člena.
30. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-04/02-5/6
Ljubljana, dne 6. februarja 2008
EPA 1704-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.