Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2007 z dne 4. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2007 z dne 4. 9. 2007

Kazalo

4138. Uredba o javni svetovalni službi v čebelarstvu, stran 11056.

Na podlagi tretjega odstavka 80. člena in tretjega odstavka 81. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi z drugim odstavkom 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o javni svetovalni službi v čebelarstvu
1. člen
(namen uredbe)
(1) Ta uredba je koncesijski akt, na podlagi katerega Vlada Republike Slovenije podeli koncesijo za izvajanje javne svetovalne službe v čebelarstvu (v nadaljnjem besedilu: javna svetovalna služba).
(2) Ta uredba določa predmet koncesije, pogoje za izvajalca javne svetovalne službe (v nadaljnjem besedilu: koncesionar), merila za izbor koncesionarja, čas trajanja koncesije, način izbire in izbiro koncesionarja, vsebino koncesijske pogodbe, določbe o programu in letnem programu javne svetovalne službe, finančne določbe ter način poročanja in nadzora nad izvajanjem nalog.
2. člen
(predmet koncesije)
Predmet javne svetovalne službe obsega naslednje dejavnosti:
– svetovanje na področju tehnologije, ekonomike in zagotavljanja varne hrane;
– svetovanje pri izdelavi razvojnih načrtov za čebelarstva (investicije, poslovni načrti, območni razvojni načrti itd.);
– svetovanje pri uveljavljanju ukrepov skupne kmetijske politike iz področja čebelarstva;
– svetovanje pri organizaciji ter delovanju organizacij pridelovalcev (združevanje na področju pridelave, predelave in trženja čebeljih pridelkov in izdelkov);
– svetovanje na področju zakonodaje in izvajanja predpisov, ki urejajo čebelarjenje;
– sodelovanje pri pripravi razvojnih programov v čebelarstvu;
– osveščanje mladine in širše javnosti o pomenu čebelarstva;
– druge svetovalne naloge v čebelarstvu.
3. člen
(pogoji za koncesionarja)
Koncesionar:
– se ne sme ukvarjati z dejavnostjo, ki bi bila v nasprotju z javnim interesom oziroma obveznostmi javne svetovalne službe;
– mora zagotavljati varstvo osebnih in tajnih podatkov v skladu s predpisi;
– lahko opravlja tudi druge dejavnosti, za katere je registriran, vendar s tem ne sme ovirati opravljanja nalog javne svetovalne službe;
– mora jasno in nedvoumno izkazati obseg dela zaposlenih pri opravljanju nalog javne svetovalne službe;
– mora zagotoviti ločeno računovodstvo.
4. člen
(merila za izbor koncesionarja)
Pri izboru koncesionarja se upošteva kakovost izvajanja nalog, ki so predmet koncesije in ki se izkazuje predvsem z naslednjimi merili:
– strokovna usposobljenost kadrov;
– opreme in prostorov za izvajanje nalog;
– izkušnje na področju čebelarstva.
5. člen
(čas trajanja koncesije)
Koncesija se podeli za dobo sedmih let.
6. člen
(javni razpis)
(1) Koncesionar je izbran z javnim razpisom, ki ga izvede ministrstvo, pristojno za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) Javni razpis mora vsebovati:
– predmet koncesije;
– pogoje za pridobitev koncesije;
– dokumente in dokazila, ki jih mora k prijavi na javni razpis priložiti prijavitelj;
– začetek in čas trajanja koncesije;
– merila za izbiro koncesionarja;
– čas in kraj oddaje prijav;
– rok za izbiro koncesionarja;
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izbiri;
– odgovorne osebe za dajanje informacij med javnim razpisom.
(3) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in traja najmanj 45 dni od objave.
(4) Javni razpis je uspešen, če je do poteka razpisnega roka predložena vsaj ena veljavna prijava. Prijava je veljavna, če je pravočasna in izpolnjuje vse zahteve javnega razpisa.
7. člen
(izbira koncesionarja)
(1) O izbiri koncesionarja odloči Vlada Republike Slovenije z upravno odločbo.
(2) Na javnem razpisu se izbere samo enega koncesionarja, ki zagotavlja izvajanje storitev javne svetovalne službe v celoti, za obdobje podeljene koncesije.
8. člen
(koncesijska pogodba)
(1) Koncesijsko pogodbo s koncesionarjem sklene ministrstvo.
(2) Koncesijska pogodba mora vsebovati zlasti:
– natančno opredelitev predmeta koncesije;
– ime, sedež in pravnoorganizacijsko obliko koncesionarja;
– začetek veljavnosti in trajanje koncesijske pogodbe;
– obveznost koncesionarja, da zagotovi dostopnost javne svetovalne službe na celotnem območju Republike Slovenije;
– način plačila storitev;
– nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe;
– način vodenja evidenc in poročanja koncesionarja;
– način spreminjanja in dopolnjevanja koncesijske pogodbe.
9. člen
(program)
Program javne svetovalne službe (v nadaljnjem besedilu: program) določi minister, pristojen za kmetijstvo, za obdobje sedmih let v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
10. člen
(letni program izvajanja javne svetovalne službe)
Letni program izvajanja javne svetovalne službe (v nadaljnjem besedilu: letni program) pripravi ministrstvo in mora vsebovati:
– cilje in pričakovane dosežke opravljanja javne svetovalne službe;
– dejavnosti ali naloge oziroma storitve javne svetovalne službe skupaj s predvidenim letnim obsegom dela;
– normativne izračune stroškov opravljanja nalog, preračunane na posamezno enoto (uro, dejavnost, drugo);
– podrobnejše ukrepe, ki jih mora izvesti koncesionar;
– vire financiranja javne svetovalne službe;
– začetek in čas trajanja letnega programa.
11. člen
(financiranje nalog javne svetovalne službe)
(1) Javna svetovalna služba se financira v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, in sicer iz:
– proračuna Republike Slovenije v okviru sredstev za podporo čebelarstvu in
– lastnih prihodkov.
(2) Če koncesionar opravi manjši obseg nalog, kot je določen z letnim programom, se sredstva proračuna sorazmerno znižajo.
(3) Kadar so posamezne naloge opravljene v večjem obsegu od letnega programa, se povečan obseg dela ne prizna v breme proračuna Republike Slovenije.
12. člen
(znesek nadomestila in prekomerno nadomestilo)
(1) Znesek nadomestila, ki ga za izvajanje storitev javne svetovalne službe prejme koncesionar, ne sme presegati zneska, potrebnega za pokrivanje stroškov, ki so nastali pri izpolnjevanju obveznosti javnih storitev, določenih z letnim programom.
(2) V primeru ugotovljenega prekomernega nadomestila, mora koncesionar vrniti vse prekomerno izplačane stroške.
13. člen
(poročila o izvajanju nalog)
(1) O opravljenih nalogah iz programa mora koncesionar voditi evidenco.
(2) Koncesionar mora ministrstvu do konca marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto poslati letno poročilo o rezultatih opravljenega dela in letno finančno poročilo o izvedbi nalog javne svetovalne službe.
(3) Letno poročilo o rezultatih opravljenega dela iz prejšnjega odstavka zajema vsebinsko poročilo in dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti glede:
– ciljev nalog iz programa in letnega programa;
– uresničitve programa in letnega programa;
– posebnosti pri izvedbi programa in letnega programa, posebnih problemov;
– predlogov za nadaljnje delo pri delovanju.
(4) Letno finančno poročilo o izvedbi nalog javne svetovalne službe iz drugega odstavka tega člena, mora vsebovati:
– obrazložitev porabe sredstev;
– obseg izvedenih nalog;
– vrednost izvedenih nalog;
– pregled priliva sredstev iz proračuna Republike Slovenije in lastnih prihodkov.
14. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad izvajanjem nalog javne svetovalne službe opravlja inšpekcija, pristojna za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: inšpekcija).
(2) Nadzor iz prvega odstavka tega člena zajema:
– izpolnjevanjem kadrovskih, organizacijskih in tehničnih pogojev koncesionarja,
– nadzor nad izvajanjem programa in
– nadzor nad spremljanjem morebitnega prekomernega nadomestila iz 12. člena te uredbe.
15. člen
(prehodne določbe)
(1) Javni razpis za izbiro koncesionarja mora biti objavljen najpozneje v treh mesecih od uveljavitve te uredbe.
(2) Do izbire koncesionarja in podelitve koncesije v skladu s to uredbo opravlja naloge javne svetovalne službe Priznana rejska organizacija za kranjsko čebelo v skladu z 12. členom Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2005–2007 za leto 2007 (Uradni list RS, št. 112/06 in 36/07).
16. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-27/2007/7
Ljubljana, dne 23. avgusta 2007
EVA 2007-2311-0155
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik