Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2007 z dne 26. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2007 z dne 26. 1. 2007

Kazalo

244. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini programov dela, načinu dopolnitve oziroma spreminjanja programa dela in poročanja organizacij proizvajalcev vina, stran 633.

Na podlagi tretjega odstavka 8. člena in 9. člena Uredbe o ureditvi trga z vinskim grozdjem, moštom in vinom (Uradni list RS, št. 22/04, 27/04, 121/04, 113/05, 96/06 in 105/06 – ZVin) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini programov dela, načinu dopolnitve oziroma spreminjanja programa dela in poročanja organizacij proizvajalcev vina
1. člen
V Pravilniku o vsebini programov dela, načinu dopolnitve oziroma spreminjanja programa dela in poročanja organizacij proizvajalcev vina (Uradni list RS, št. 36/04, 76/05 in 115/05) se v drugem odstavku 1. člena črta besedilo », in sicer tako, da se namesto zahtevanih predvidenih podatkov, vpišejo dejansko realizirani podatki«, na koncu odstavka pa se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »pri čemer se v poročilih namesto zahtevanih predvidenih podatkov v obrazce iz prilog 6, 8, 9, 10, 11 in 13 tega pravilnika vpišejo dejansko realizirani podatki ter k poročilu priloži veljavni seznam članov z njihovimi številkami vpisa v register pridelovalcev grozdja in vina, v katerem je potrebno posebej označiti člane, ki so vstopili v organizacijo proizvajalcev. K poročilu je potrebno posebej priložiti tudi seznam članov, katerim je prenehalo članstvo v organizaciji proizvajalcev, z njihovimi številkami vpisa v register pridelovalcev grozdja in vina.«.
2. člen
V 10. členu se črta drugi odstavek.
3. člen
V prvem odstavku 11. člena se za besedilom »da mora biti« doda besedilo »v podprogramu trženja načrtovano, da je«.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-444/2006
Ljubljana, dne 11. januarja 2007
EVA 2007-2311-0078
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano