Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2006 z dne 13. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2006 z dne 13. 1. 2006

Kazalo

138. Sklep o javni razgrnitvi predloga strokovne rešitve poteka trase prenosnega plinovoda M2/1 Trojane–Vodice pri Ljubljani, okoljskega poročila in revizije okoljskega poročila in sklic 2. prostorske konference, stran 392.

Na podlagi 43. člena v povezavi z 49. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) in v povezavi z 31. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. 58/03 – ZZK-1) ter na podlagi 28. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. 58/03 – ZZK-1) minister za okolje in prostor sprejme
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga strokovne rešitve poteka trase prenosnega plinovoda M2/1 Trojane–Vodice pri Ljubljani, okoljskega poročila in revizije okoljskega poročila in
SKLIC
2. prostorske konference
I.
Minister za okolje in prostor odreja javno razgrnitev:
1. predloga strokovne rešitve poteka trase prenosnega plinovoda M2/1 Trojane–Vodice pri Ljubljani, ki ga je pod številko naloge 5628 februarja 2005 izdelal LUZ, d. d., Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: predlog strokovne rešitve);
2. okoljskega poročila za celovito presojo vplivov na okolje za državni lokacijski načrt za prenosni plinovod M2/1 na odseku med Trojanami in Vodicami pri Ljubljani, ki sta ga pod številko naloge 5778 oktobra 2005 izdelala LUZ, d. d., Ljubljana, in IBE, d. d. Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: okoljsko poročilo);
3. revizije okoljskega poročila, ki sta jo avgusta-septembra 2005 izdelala okoljska izvedenca mag. Zoran Stojič in mag. Martin Žerdin, ter
4. povzetka za javnost.
II.
Gradivo iz prejšnje točke bo javno razgrnjeno od 23. januarja 2006 do 23. februarja 2006, in sicer:
– na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, Dunajska 21, Ljubljana,
– v prostorih Občine Lukovica, Lukovica pri Domžalah 46, Lukovica,
– v prostorih Občine Domžale, Ljubljanska cesta 69, Domžale,
– v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik,
– v prostorih Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš,
– v prostorih Občine Komenda, Glavarjeva cesta 104, Komenda in
– v prostorih Občine Vodice pri Ljubljani, Kopitarjev trg 1, Vodice.
Javne obravnave bodo potekale:
– dne 30. januarja 2006 z začetkom ob 17.00 v dvorani Kulturnega doma Janka Kersnika, Lukovica 46, Lukovica,
– dne 30. januarja 2006 z začetkom ob 19.00 v sejni sobi občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik,
– dne 31. januarja 2006 z začetkom ob 17.00 v sejni sobi Občine Domžale, Ljubljanska 69, Domžale,
– dne 31. januarja 2006 z začetkom ob 19.00 v sejni sobi Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš,
– dne 1. februarja 2006 z začetkom ob 17.00 v sejni sobi Občine Komenda, Glavarjeva cesta 104, Komenda in
– dne 1. februarja 2006 z začetkom ob 19.30 v sejni sobi Občine Vodice pri Ljubljani, Kopitarjev trg 1, Vodice.
III.
Med javno razgrnitvijo in javnimi obravnavami ima javnost pravico dajati mnenja in pripombe k predlogu strokovne rešitve in k okoljskemu poročilu. Pripombe in predlogi se do 23. februarja 2006 lahko podajo pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, pisno ali ustno na javni obravnavi ali pa se pošljejo na elektronski naslov: gp.mop@gov.si, pri čemer se v rubriki "Zadeva" navedejo ključne besede "plinovod: Trojane–Vodice".
O pripombah in predlogih, danih med javno seznanitvijo, odloči pripravljavec državnega lokacijskega načrta po predhodnem mnenju pobudnika izdelave predloga tega načrta.
IV.
V času javne razgrnitve iz I. točke tega sklepa imajo v postopku celovite presoje vplivov na okolje pravico dajati mnenja in pripombe fizične ali pravne osebe, ki imajo na območju, na katero se predlog strokovne rešitve nanaša, stalno prebivališče ali sedež ali v lasti nepremičnino, ter nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04).
V.
V času javne razgrnitve iz I. točke tega sklepa Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, vabi na 2. prostorsko konferenco, ki bo potekala 13. februarja 2006 z začetkom ob 14.00 v sejni sobi Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za prostor, Dunajska 21, Ljubljana, v podhodu.
Na prostorski konferenci bodo predstavljene strokovne podlage za državni lokacijski načrt za prenosni plinovod M2/1 Trojane–Vodice pri Ljubljani. Nanjo so vabljeni zlasti predstavniki lokalne skupnosti, gospodarstva, interesnih združenj, organizirane javnosti in nosilcev urejanja prostora.
Gradivo iz prvega odstavka te točke je na vpogled na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, Dunajska 21, Ljubljana, vsak delovni dan med 13.00 in 15.30, na sedežih Občine Lukovica, Občine Domžale, Občine Mengeš, Občine Komenda in Občine Vodice pri Ljubljani, in sicer med uradnimi urami, na spletnih straneh Urada za prostorski razvoj, http://www.gov.si/upr/aktualno.php, v rubriki Obvestila za javnost, ter na spletnih straneh Občine Lukovica, Občine Domžale, Občine Kamnik, Občine Mengeš, Občine Komenda in Občine Vodice pri Ljubljani.
VI.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor (www.gov.si/upr), na spletnih straneh Občine Lukovica, Občine Domžale, Občine Kamnik, Občine Mengeš, Občine Komenda in Občine Vodice pri Ljubljani, v časopisu Dnevnik in na krajevno običajen način na radiu Hit, v glasilu Mengšan in na lokalni televiziji TV Plus.
Št. 350-10-5/2005-VC
Ljubljana, dne 9. januarja 2006
EVA: 2006-2511-0062
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor