Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2006 z dne 10. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2006 z dne 10. 3. 2006

Kazalo

1100. Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje posevkov in plodov za leto 2006, stran 2812.

Na podlagi 5. v zvezi s 6., 7. in 126. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 58/02 – ZMR-1 in 45/04 – ZdZPKG) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje posevkov in plodov za leto 2006
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa način sofinanciranja zavarovalnih premij za zavarovanje posevkov in plodov (v nadaljnjem besedilu: kmetijskih kultur) pred nevarnostmi toče, požara in udara strele v letu 2006 z namenom zmanjševanja tveganja v kmetijski proizvodnji s povečanjem obsega zavarovanja.
2. člen
(upravičenci)
(1) Upravičenci do sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje kmetijskih kultur so osebe, ki sklenejo zavarovalno pogodbo, so nosilci kmetijskega gospodarstva, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in se uvrščajo med majhna in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v prilogi I Uredbe Komisije (ES) 70/2001 z dne 12. januarja 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe Evropske skupnosti pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja (UL L št. 10 z dne 13. 1. 2001, str. 33, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 70/2001/ES). Tem upravičencem bo podpora dodeljena v skladu z določili Uredbe Komisije (ES) 1/ 2004 z dne 23. decembra 2003 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe o ustanovitvi ES za državno pomoč malim in srednje velikim podjetjem, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov (UL L št. 1 z dne 3. 1. 2004, str. 1, z vsemi spremembami).
(2) Upravičenci, ki se uvrščajo med velika podjetja, kot je opredeljeno v prilogi I Uredbe 70/2001, bodo upravičeni do sofinanciranja zavarovalne premije po tej uredbi ko bo Evropska komisija sprejela odločbo na podlagi tretjega odstavka 4. člena oziroma tretjega odstavka 7. člena Uredbe Sveta (ES) 659/1999 z dne 22. marca 1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 93 Pogodbe ES (UL L št. 83 z dne 27. 3. 1999, str.1, z vsemi spremembami).
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena do pomoči niso upravičene gospodarske družbe, ki prejemajo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah. Gospodarske družbe ob podpisu zavarovalne pogodbe zavarovalnici predložijo izjavo, da ne prejemajo pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah.
3. člen
(sredstva)
Sredstva za sofinanciranje zavarovalne premije za zavarovanje kmetijskih kultur se zagotavljajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije, proračunska postavka 4106-Zavarovanje kmetijske pridelave za leto 2006 do višine 500 milijonov tolarjev.
4. člen
(sofinanciranje zavarovalne premije)
(1) Sofinancira se zavarovalno premijo za zavarovanje kmetijskih kultur pred nevarnostjo toče, požara in udara strele. Seznam teh kmetijskih kultur je naveden v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Višina sofinanciranja zavarovalne premije, vključno s 6,5 odstotnim davkom od prometa zavarovalnih poslov, znaša 30 odstotkov obračunane zavarovalne premije.
(3) Če zavarovalno premijo sofinancira tudi občina, višina premije po tej uredbi, znaša največ razliko do 50 odstotkov obračunane zavarovalne premije z davkom od prometa zavarovalnih poslov.
(4) Sofinancirajo se zavarovalne premije, ki niso obračunane po višjih premijskih stopnjah, od navedenih v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.
5. člen
(izvajalci zavarovanj)
(1) Izvajalci zavarovanj po tej uredbi so zavarovalnice, ki lahko v skladu s prvim odstavkom 3. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 76/05 in 8/06 – avtentična razlaga; v nadaljnjem besedilu: ZZavar) opravljajo zavarovalne posle in so pridobile dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov v zavarovalni vrsti zavarovanje požara in elementarnih nesreč, v skladu z 8. točko drugega odstavka 2. člena ZZavar oziroma dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov v zavarovalni vrsti drugo škodno zavarovanje, v skladu z 9. točko drugega odstavka 2. člena ZZavar. Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) z zavarovalnicami sklene pogodbe, s katerimi podrobneje opredeli posamezne naloge zavarovalnice, časovne roke za izvedbo le-teh ter način izvedbe plačil.
(2) V imenu upravičencev sofinanciran del premije uveljavljajo zavarovalnice.
(3) Zavarovalnice vlagajo zahtevke za plačilo sofinanciranega dela zavarovalne premije za kmetijske kulture (v nadaljnjem besedilu: zahtevki) od 1. julija 2006 do 30. septembra 2006.
(4) Zavarovalnice vsako poslovno leto poročajo agenciji o zavarovalno tehničnem izidu kmetijskih zavarovanj (v nadaljnjem besedilu: poročilo). Agencija poročilo posreduje ministrstvu, pristojnemu za finance.
6. člen
(trajanje zavarovanj)
Zavarovalnice in upravičenci sklepajo zavarovanje za eno rastno dobo kmetijskih kultur.
7. člen
(uveljavljanje zahtevkov)
Zavarovalnice vložijo zahtevke na agencijo na obrazcu iz priloge 3, ki je sestavni del te uredbe. Zahtevku je treba priložiti seznam upravičencev na obrazcu iz priloge 4, ki je sestavni del te uredbe.
8. člen
(vračilo sredstev)
(1) Upravičenec je odgovoren za verodostojnost podatkov, katere posreduje zavarovalnici pri sklepanju zavarovanja. Upravičencu, pri katerem se ugotovi, da je navajal napačne podatke, se sredstva ne odobrijo.
(2) Če se na podlagi prejetega zahtevka in ugotovljenih nepravilnosti ne odobri sofinanciranje zavarovalne premije mora zavarovanec plačati višino celotne premije zavarovalnici.
(3) Če se ugotovijo nepravilnosti pri posredovanju podatkov po prejetem izplačilu mora upravičenec, ki je navajal napačne podatke, plačati celotno premijo zavarovalnici, zavarovalnica pa mora agenciji vrniti že prejeti sofinanciran del premije.
9. člen
(vrednotenje škod)
Za namen vrednotenja škod na kmetijskih kulturah v letu 2006 zaradi toče, požara in udara strele se upoštevajo cene in kmetijske kulture, opredeljene v zavarovalni pogodbi.
10. člen
(kontrola)
Agencija opravlja potrebne kontrole na vzorcu do pet odstotkov skupnega števila sklenjenih zavarovalnih pogodb, ki so bile sklenjene v letu 2006.
11. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem določb te uredbe opravljajo kmetijski inšpektorji. Nadzor nad zavarovalnicami vrši Agencija za zavarovalni nadzor.
12. člen
(globe)
(1) Z globo od 100.000 do 1.000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če je navedel napačne podatke iz 8. člena te uredbe.
(2) Z globo od 50.000 do 100.000 tolarjev se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 50.000 do 100.000 tolarjev se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
13. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-8/2006/6
Ljubljana, dne 2. marca 2006
EVA 2006-2311-0078
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik