Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2004 z dne 13. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2004 z dne 13. 4. 2004

Kazalo

1575. Pravilnik o vsebini programov dela, načinu dopolnitve oziroma spreminjanja programa dela in poročanja organizacij proizvajalcev vina, stran 4293.

Na podlagi tretjega odstavka 8. člena in 9. člena Uredbe o ureditvi trga z vinskim grozdjem, moštom in vinom (Uradni list RS, št. 22/04 in 27/04) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o vsebini programov dela, načinu dopolnitve oziroma spreminjanja programa dela in poročanja organizacij proizvajalcev vina
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa podrobnejšo vsebino in obliko triletnih programov dela (v nadaljnjem besedilu: program dela), letnih dopolnil programov dela in letna poročila programov dela (v nadaljnjem besedilu: poročila) pravnih oseb, ki zahtevajo priznanje statusa organizacije proizvajalcev po zakonu, ki ureja kmetijstvo, oziroma jim je minister, pristojen za kmetijstvo, status organizacije proizvajalcev že priznal (v nadaljnjem besedilu: organizacija proizvajalcev).
(2) Določbe tega pravilnika, ki urejajo program dela, se smiselno uporabljajo za izdelavo letnih dopolnil k programom dela in poročil organizacij proizvajalcev, in sicer tako, da se namesto zahtevanih predvidenih podatkov, vpišejo dejansko realizirani podatki, razen če ni s tem pravilnikom drugače določeno.
2. člen
(dopolnila in poročila)
(1) Letna dopolnila programov dela in poročila organizacij proizvajalcev se pripravijo tako, da se vse spremembe, glede na potrjen program dela in morebitne že potrjene dopolnitve programa dela, posebej označi.
(2) Letna dopolnila programov dela se praviloma vlagajo enkrat letno. Izjemoma lahko organizacija pridelovalcev vloži dopolnilo k programu več kot enkrat letno, vendar ne več kot štirikrat letno, če ima za to objektivne razloge, ki jih pisno utemelji.
(3) Če so, poleg podatkov zahtevanih s tem pravilnikom, za poslovanje organizacije proizvajalcev pomembne dodatne okoliščine, ki bistveno vplivajo na njeno delovanje, jih mora le-ta v letnem programu dela oziroma dopolnilih k temu programu oziroma poročilih dodatno navesti.
3. člen
(več pridelovalcev kot ustanovitelj)
Če je ustanovitelj organizacije proizvajalcev pravna oseba, v katero so združeni pridelovalci, se morajo podatki o članih te pravne osebe in njihovi pridelavi izpolniti v programu dela, dopolnilih k programom dela in poročilih tudi za pridelovalce, ki so člani pravne osebe.
4. člen
(program dela)
S programom dela organizacija proizvajalcev načrtuje poslovanje in izkazuje, da je sposobna trajno in učinkovito izvajati naslednje funkcije:
– načrtovanje pridelave in usklajevanje ponudbe s povpraševanjem glede kakovosti in količine grozdja, vina in mošta;
– pospeševanje skupnih razvojno promocijskih aktivnosti na področju razvoja trgov in promocije vina, prenosa znanja z uvajanjem novih tehnologij in razvojem novih oblik ponudbe vina ter upravljanja človeških virov;
– zmanjšanje proizvodnih stroškov in stabilizacijo pridelovalnih cen vina;
– uvajanju okolju prijaznih tehnologij pridelave, dodelave grozdja, mošta in vina ter okolju prijaznega ravnanja z odpadki, s ciljem ohranjanja kakovosti vode, tal, krajine in ohranjanja oziroma spodbujanja biološke raznolikosti.
5. člen
(vsebina programa dela)
Program dela se izdela na podlagi obrazcev iz prilog tega pravilnika. Program dela mora prikazovati realno stanje preteklega poslovanja in načrt poslovanja organizacije proizvajalcev v naslednjih treh letih ter mora vsebovati zlasti:
– opis stanja, predvsem glede pravne oblike organizacije proizvajalcev, števila in izobrazbe zaposlenih pri organizaciji proizvajalcev (organizacijska struktura, kadri) ter opisa tehničnih sredstev za opravljanje dejavnosti (zgradbe, stroji, oprema);
– seznam članov organizacije proizvajalcev in njihov obseg proizvodnje grozdja, mošta in vina;
– cilje poslovanja;
– načrt pridelave in prodaje za obdobje trajanje programa ter dolgoročna vizija pridelave in prodaje grozdja, mošta in vina;
– načrtovane aktivnosti na področju prodaje vina (v nadaljnjem besedilu: podprogam trženja);
– načrtovane aktivnosti na področju trženja in promocije (v nadaljnjem besedilu: podprogram promocije);
– načrtovane aktivnosti na področju uvajanja novih tehnologij, inovacij ter izobraževanja in svetovanja za svoje člane na področju trženja, dviga konkurenčnosti, organizacije in upravljanja ter informacijske tehnologije (v nadaljnjem besedilu: podprogram izobraževanja);
– morebitne skupne naložbe organizacije proizvajalcev in krajši opis bistvenih naložb članov organizacije proizvajalcev, ki vplivajo na izvedbo programa;
– okvirni časovni razpored aktivnosti za izvrševanje programa;
– pričakovane rezultate programa dela.
6. člen
(osnovni podatki o programu dela)
Na naslovno stran programa dela se na obrazcu iz priloge 1 tega pravilnika navedejo osnovni podatki o organizaciji proizvajalcev.
7. člen
(opis stanja)
(1) Na obrazce iz prilog 2, 3 in 4 tega pravilnika se navede obliko organiziranosti, število, izobrazbo in organizacijsko strukturo zaposlenih pri organizaciji proizvajalcev, opis tehničnih sredstev ter svoje poslovanje, značilnosti proizvodov ter panogo dejavnosti.
(2) Na obrazcu iz priloge 3 tega pravilnika se v programu dela navede organizacijska struktura in podatki o kadrih organizacije proizvajalcev.
(3) Na obrazcu iz priloge 4 tega pravilnika se sestavi seznam sredstev (zgradb, opreme in strojev), ki jih uporablja organizacija proizvajalcev. Če člani organizacije proizvajalcev pridelujejo ali stekleničijo ali tržijo vino samostojno se obrazec iz priloge 4 tega pravilnika izpolni tudi za člane organizacije proizvajalcev.
8. člen
(seznam članov in njihov obseg proizvodnje)
(1) Na obrazec iz priloge 5 tega pravilnika se navedejo naslednji podatki o članih in njihovem obsegu proizvodnje grozdja, vina in mošta:
– o vinogradih,
– o pridelkih grozdja in vina, ki zajemajo triletna povprečja za zadnja tri leta. Če je bil v enem od teh treh let zaradi naravnih pogojev pridelek bistveno zmanjšan (za bistveno zmanjšan pridelek se šteje pridelek, ki je za 30 ali več% zmanjšan glede na triletno povprečje preteklih let) se to leto lahko pri izračunu povprečja izpusti, vendar morajo biti razlogi zmanjšanja pridelka in s tem prehod na dvoletno povprečje pisno utemeljeni,
– če so člani organizacije proizvajalcev pravne osebe, ki združujejo pridelovalce grozdja, mošta oziroma vina, pa tudi podatke o posameznih pridelovalcih, ki so vključeni v pravno osebo.
(2) V poročilu se obrazec iz priloge 5 tega pravilnika ne izpolnjuje.
9. člen
(cilji poslovanja organizacije proizvajalcev)
Na obrazcu iz priloge 6 tega pravilnika se navedejo dolgoročni in kratkoročni cilje ter aktivnosti za njihovo izvedbo.
10. člen
(načrt pridelave)
(1) Na obrazcu iz priloge 7 tega pravilnika se navede načrt pridelave organizacije proizvajalcev, ki zajema podatke o vinogradih in pridelavi grozdja, vina, ter stekleničenju vina po članih organizacije pridelovalcev, če pa katero od naštetih faz opravlja organizacija proizvajalcev za svoje člane pa se navede le podatek na nivoju organizacije proizvajalcev.
(2) V poročilu se navede dejanski pridelek/prodaja organizacije proizvajalcev oziroma njenih članov. V primeru večjega odstopanja (za večje odstopanje se šteje odstopanje za več kot 25% dejanskega pridelka/prodaje v posameznem letu) se morajo razlogi odstopanja pisno utemeljiti.
11. člen
(podprogram trženja)
(1) Na obrazcu iz priloge 8 tega pravilnika se navede prodajno ceno vina svojih članov oziroma organizacije proizvajalcev, preko katere se trži vino. Ciljni trgi in potrošniki morajo biti izbrani tako, da omogočajo dolgoročen razvoj vinogradništva in vinarstva v Republiki Sloveniji, kar ob bilanci pridelave in potrošnje vina v preteklih treh vinskih letih pomeni, da mora biti količinsko najmanj 7% vina namenjenega trženju izven območja Republike Slovenije.
(2) Kot dokazilo o prodaji na navedene ciljne trge se k poročilu o izvedbi programa priloži dokumentacijo, ki izkazuje realizacijo izvajanja podprograma trženje – in sicer ICD (izvozna carinska deklaracija) za izvoz izven trga Evropske unije, za trženje v Evropski uniji pa kopijo spremnega dokumenta, ter kopijo računa z vpisano davčno številko kupca. Navedeno originalno dokumentacijo mora hraniti organizacija proizvajalcev oziroma njeni člani najmanj 5 let.
12. člen
(podprogram promocija)
(1) Na obrazcu iz priloge 9 tega pravilnika se navedejo naloge, ki se sofinancirajo iz proračuna Republike Slovenije, in sicer predvsem naloge vezane na razvoj trga in promocije, ki vključujejo tržne raziskave, podpore promociji v smislu obveščanja potrošnikov, ipd., ter morajo biti v skladu z ekspertizo, ki je določena v uredbi, ki ureja ureditev trga z vinskim grozdjem, moštom in vinom (v nadaljnjem besedilu: ekspertiza).
(2) Dokumentacijo, kot npr. račune oziroma izjavo o porabi ur, se predloži skupaj z zahtevkom za dodelitev podpore promocijskim aktivnostim.
13. člen
(podprogram izobraževanja)
(1) Na obrazcu iz priloge 10 tega pravilnika se navedejo naloge, ki se sofinancirajo iz proračuna Republike Slovenije, in sicer predvsem naloge vezane na upravljanje človeških virov:
– prenos znanja z uvajanjem novih tehnologij,
– razvoj novih proizvodov,
– izobraževanje,
– svetovanje o tehnologijah, kakovosti, varstvu okolja, varnosti hrane, storilnosti, organizaciji in logistiki ter informacijski tehnologiji.
(2) Naložbe ne smejo biti investicije v opremo in prostore in morajo biti v skladu z ekspertizo.
(3) Dokumentacijo, kot npr. račune oziroma izjavo o porabi ur, se predloži skupaj z zahtevkom za dodelitev podpore aktivnostim na področju izobraževanja.
14. člen
(opis predvidenih investicijskih naložb)
Na obrazcu iz priloge 11 tega pravilnika se navedejo naložbe, ki so bistvene za izvajanje programa v okviru organizacije proizvajalcev ali njihovih članov v opremo, prostore in nasade organizacije.
15. člen
(časovni razpored aktivnosti za izvrševanje programa)
Na obrazcu iz priloge 12 tega pravilnika se po dvomesečnih obdobjih navede terminski plan aktivnosti za doseganje ciljev in izvrševanje programa dela za naslednje tri leta.
16. člen
(pričakovani rezultati programa dela)
Na obrazcu iz priloge 13 tega pravilnika se opisno navede pričakovane rezultate izvajanja programa predvsem glede na navedene cilje, še zlasti glede osvajanja novih tržišč, pričakovane uspešnosti prodaje tako količinsko kot cenovno, pričakovanega dviga kakovosti ter zmanjševanja stroškov in zmanjševanje negativnih vplivov na okolje.
17. člen
(priloge)
Priloge od 1 do 13 tega pravilnika so sestavni del tega pravilnika.
18. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-03-40/2004
Ljubljana, dne 6. aprila 2004.
EVA 2004-2311-0226
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano