Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2003 z dne 5. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2003 z dne 5. 12. 2003

Kazalo

5202. Pravilnik o usposabljanju za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki, stran 16161.

Na podlagi drugega odstavka 132. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 33/00 – odl. US, 61/00, 100/00 – odl. US, 21/02, 54/02 – odl. US in 67/02) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o usposabljanju za varno delo s traktorjem
in traktorskimi priključki
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa program usposabljanja za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki (v nadaljnjem besedilu: program usposabljanja) ter pogoje, ki jih morajo izpolnjevati organizacije oziroma zavodi za izvajanje programa usposabljanja.
(2) Ta pravilnik določa način preizkušanja znanja, pogoje, ki jih morajo izpolnjevati člani preizkusnih komisij in predavatelji, način izdaje potrdil o uspešno opravljenem tečaju in vodenje evidenc ter pooblastil organizacijam in zavodom za izvajanje programa usposabljanja.
II. PROGRAM USPOSABLJANJA, POGOJI ZA IZVAJANJE PROGRAMA IN OPRAVLJANJE PREIZKUSA ZNANJA
1. Program usposabljanja
2. člen
(program usposabljanja)
(1) Program usposabljanja vsebuje naslednje teme:
– varnost v cestnem prometu – traktor in traktorski priključki,
– mehaniko tal – mehaniko gibanja traktorja,
– razporeditev teže traktorja na osi in kolesa,
– stabilnost traktorja,
– preprečevanje nesreč pri vožnji in delu s traktorjem,
– praktični prikaz varne uporabe traktorja in traktorskih priključkov.
(2) Podrobnejši program usposabljanja je kot priloga 6 sestavni del tega pravilnika.
2. Nosilci programa usposabljanja
3. člen
(nosilci programa usposabljanja)
(1) Program usposabljanja izvajajo organizacije in zavodi za izobraževanje s področja kmetijstva in gozdarstva, ki izpolnjujejo s tem pravilnikom predpisane pogoje in jih za to z odločbo pooblasti minister, pristojen za kmetijstvo in gozdarstvo (v nadaljnjem besedilu: nosilci).
(2) Nosilci izvajajo program usposabljanja na tečajih o varnem delu s traktorjem in traktorskimi priključki (v nadaljnjem besedilu: tečaj).
3. Pogoji za izvajanje programa usposabljanja
4. člen
(prostorski in materialni pogoji)
(1) Nosilec mora imeti za izvedbo tečaja na razpolago ustrezne prostore, ki zagotavljajo ustrezno funkcionalnost za izvajanje in praktične prikaze, ter ustrezno opremo, ki obsega:
– registriran standardni traktor in traktorski priklopnik za vožnjo po cesti in za delo v kmetijstvu;
– najmanj tri traktorske priključke, od tega vsaj enega gnanega preko priključne gredi;
– makete za prikaz stabilnosti traktorja na strmini;
– slike, makete in sheme prerezov traktorja in osnovnih priključkov;
– prostor za praktično usposabljanje.
(2) Tehnično brezhibnost traktorja, traktorskega priklopnika in traktorskih priključkov v skladu s predpisi zagotavlja nosilec.
5. člen
(velikost in oprema učilnice)
Prostor, kjer se izvaja tečaj (v nadaljnjem besedilu: učilnica), mora zagotavljati minimalne pogoje za delo (1,5 m2 delovne površine na tečajnika oziroma predavatelja, sedež z mizo za vsakega tečajnika, šolsko tablo). Učilnica mora biti ustrezno osvetljena in ogrevana. Učilnica mora imeti ustrezno opremo za prikaz vsebine programa usposabljanja (grafoskop ali projektor slike, elektronske medije za prikaz učne vsebine, predpisane makete in slike za prikaz delovanja in predstavitev potencialne nevarnosti uporabe traktorja in traktorskih priključkov).
4. Predavatelji in člani komisij
6. člen
(kadrovski pogoji)
Predavatelji in člani komisije iz 7. člena tega pravilnika morajo imeti najmanj višješolsko izobrazbo kmetijske, gozdarske ali druge tehnične smeri z najmanj triletnimi delovnimi izkušnjami na področju kmetijstva oziroma gozdarstva. Predavatelji in člani komisije morajo imeti za izvajanje tečaja licenco, ki se obnavlja na vsaki dve leti in najmanj tri leta vozniško dovoljenje za F kategorijo.
7. člen
(komisija za preverjanje znanja)
Preizkus znanja o varnem delu s traktorjem in traktorskimi priključki izvaja dvočlanska komisija (v nadaljnjem besedilu: komisija). Predsednika in člana komisije imenuje nosilec. V primeru različnega mnenja članov komisije pri ocenjevanju kandidatov je odločilno mnenje predsednika komisije.
5. Izvajanje programa in opravljanje preizkusa znanja
8. člen
(prijava)
Kandidati se prijavijo k tečaju s prijavnim listom, ki je kot priloga 3 sestavni del tega pravilnika.
9. člen
(izvajanje programa)
(1) Nosilec mora organizirati tečaj, ko se na tečaj prijavi najmanj 10 kandidatov. V skupini je lahko največ 25 kandidatov.
(2) V skupini za izvajanje praktičnega dela programa usposabljanja lahko sodeluje največ pet kandidatov.
10. člen
(preizkus znanja)
(1) Preizkus znanja se izvede s testnimi polami in ustnim zagovorom iz praktičnega dela usposabljanja.
(2) Na vprašanja iz testnih pol kandidat odgovarja z obkroževanjem pravilnih odgovorov. Pisni del preizkusa znanja traja 45 minut.
(3) Ustni zagovor iz praktičnega dela usposabljanja se izvaja po skupinah, v kateri je lahko največ 5 kandidatov. Ustni zagovor celotne skupine traja največ 50 minut.
(4) Ustni zagovor iz praktičnega dela usposabljanja sme kandidat opraviti po uspešno opravljenem preizkusu znanja.
11. člen
(1) K preizkusu znanja lahko pristopi le kandidat, ki se je prijavil in obiskoval tečaj.
(2) Testi za pisni preizkus znanja morajo biti usklajeni s predpisanim programom usposabljanja.
(3) Nosilec zagotovi, da se testne pole uporabi samo za preizkus znanja.
12. člen
(preverjanje in javnost ocenjevanja)
(1) Predavatelj lahko med tečajem opravi preverjanje znanja, s katerim preveri razumevanje posredovane učne vsebine in ni namenjeno ocenjevanju.
(2) Pri ocenjevanju znanja kandidata mora biti zagotovljena javnost ocenjevanja.
(3) Javnost ocenjevanja se zagotavlja tako, da nosilec kandidata:
– seznani z načinom ocenjevanja in se dogovori o rokih preverjanja znanja,
– seznani z vsebino in obsegom programa usposabljanja,
– seznani s kriteriji ocenjevanja,
– omogoči vpogled v ocenjene pisne izdelke.
(4) Znanje se ocenjuje z ocenami:
– je opravil,
– ni opravil.
13. člen
(ocenjevanje)
(1) Šteje se, da kandidat ni opravil preizkusa znanja:
– če pri odgovorih na testna vprašanja ni dosegel najmanj 90% možnih točk ali
– če pri ustnem zagovoru iz praktičnega dela usposabljanja ni dokazal, da je usposobljen za samostojno in varno uporabo traktorja in traktorskih priključkov.
(2) Kandidat, ki ni uspešno opravil preizkusa znanja, ga lahko ponovno opravlja po preteku 7 dni od zadnjega neuspešnega preizkusa znanja.
6. Dokumenti in evidence
14. člen
(dokumenti in evidence)
(1) Nosilec mora po tem pravilniku voditi predpisane dokumente in evidence.
(2) Za uresničevanje določb tega pravilnika in drugih predpisov, ki zadevajo dokumente in evidence, je odgovoren poslovodni organ nosilca.
(3) Predavatelji, inštruktorji ter drugi delavci nosilca so odgovorni za posamezna opravila in naloge, za katere so zadolženi s strani nosilca in ki jim jih izrecno dodeli poslovodni organ.
(4) Vsaka oseba, ki je odgovorna za naloge v zvezi z dokumenti in evidencami, je v skladu s predpisi o disciplinski, odškodninski in kazenski odgovornosti osebno odgovorna za pravilno, ažurno in točno ravnanje.
15. člen
(vrste predpisanih evidenc)
(1) Nosilec mora voditi:
– dnevnik dela na obrazcu, ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika,
– register kandidatov na obrazcu, ki je kot priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
(2) Dnevnik dela vsebuje podatke o datumu in vsebini programa usposabljanja, številu udeležencev in preverjanju znanja. V dnevniku dela se hranijo tudi testne pole o pisnem delu in zapisnik o zagovoru iz praktičnega dela preverjanja in ocenjevanju znanja za vsakega kandidata.
(3) Register kandidatov vsebuje naslednje podatke: zaporedno številko vpisa v register, zaporedno številko kandidata (zaporedna številka prijavnega lista), datum vpisa kandidata v register, ime in priimek kandidata, datum rojstva kandidata in naslov, občino, zaporedno številko tečaja, podatke o opravljenem izpitu ter podatke o zaporedni številki in datumu izdanega potrdila o opravljenem tečaju.
16. člen
(vrste predpisanih dokumentov)
Dokumenti, ki jih mora voditi nosilec, so:
– prijavni list,
– testna pola za pisni test,
– zapisnik o zagovoru iz praktičnega dela usposabljanja,
– dnevnik dela za izvajanje programa usposabljanja,
– potrdilo o opravljenem tečaju za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki.
17. člen
(oblike in vsebina dokumentov)
(1) Prijavni list izpolni kandidat, ki se prijavi k tečaju.
(2) Testne pole za pisni test izdela organizacija, ki jo pooblasti minister, pristojen za kmetijstvo in gozdarstvo, v skladu s 24. členom tega pravilnika. Po končanem preverjanju znanja testne pole podpišeta predsednik in član komisije.
(3) Zapisnik o zagovoru iz praktičnega dela usposabljanja se vodi v obliki zapisa o vrsti in načinu preverjanja znanja ter ocene opravljenega preizkusa znanja na obrazcu, ki je kot priloga 4 sestavni del tega pravilnika. Zapisnik podpišeta član in predsednik komisije.
(4) Obrazec potrdila o opravljenem tečaju za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki je kot priloga 5 sestavni del tega pravilnika.
18. člen
(podatki o kandidatu)
(1) Podatke o kandidatih vodi v predpisanih dokumentih in evidencah nosilec na podlagi podatkov:
– ki jih o sebi poda kandidat,
– iz javnih listin (spričevala, obvestila, potrdila, rojstni list, osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje in podobno),
– iz drugih listin, ki so potrebne za vodenje predpisanih dokumentov in evidenc.
(2) Podatki se vpisujejo v dokumente in evidence po kronološkem zaporedju.
(3) Nosilec lahko posreduje podatke iz dokumentov in evidenc v obliki izpiskov iz dokumentov in evidenc tistim osebam, ki so po zakonu, ki ureja varnost cestnega prometa in zakonu, ki ureja varstvo osebnih podatkov, upravičene do teh podatkov.
19. člen
(hranjenje dokumentov in evidenc)
(1) Nosilec trajno hrani register kandidatov. Vse ostale dokumente in evidence mora nosilec hraniti najmanj dve leti od zadnjega vpisa.
(2) Nosilec mora dokumente in evidence arhivirati in varovati v skladu s predpisi, ki urejajo arhivsko gradivo do izročitve pristojnemu arhivu v predpisanem roku. Nosilec mora brisati oziroma uničiti dokumente in evidence, ki jim je potekel rok hrambe, v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
(3) Rezultate o opravljenem preizkusu znanja s testi mora predsednik komisije takoj po končanem testu vpisati na testno polo in jo vstaviti v dnevnik dela.
6. Izdajanje potrdil
20. člen
(izdajanje potrdil)
(1) Kandidatu, ki je uspešno opravil tečaj, izda nosilec potrdilo o uspešno opravljenem tečaju.
(2) Nosilec izda potrdilo iz prejšnjega odstavka tudi kandidatu, ki je uspešno končal kmetijsko ali gozdarsko šolo oziroma je bil v šoli pozitivno ocenjen iz predmeta, ki obsega predpisano snov iz programa usposabljanja in je uspešno opravil preizkus znanja po tem pravilniku.
(3) Kandidatom iz prejšnjega odstavka ni treba obiskovati tečaja.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad zakonitostjo dela nosilca in nadzor nad opravljanjem programa usposabljanja opravlja ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) Ministrstvo ima pravico pregledati vse dokumente, ki jih vodijo nosilci na podlagi določb tega pravilnika in drugih predpisov, ki urejajo to področje. Nosilec je dolžan ministrstvu omogočiti nadzor.
(3) Ministrstvo začasno prepove delo nosilcu, če:
– izvaja program usposabljanja oseba, ki ne izpolnjuje pogojev iz 6. člena tega pravilnika,
– ne usposablja kandidatov po predpisanem programu usposabljanja,
– ne opravlja preizkusov znanja v skladu z 10. členom tega pravilnika,
– ne vodi oziroma ne vodi pravilno predpisanih dokumentov,
– ne uporablja ustrezne učne prostore, predpisane opreme in stroje,
– ne omogoči nadzora organu.
(4) Nosilec mora prenehati z delom, če mu je izrečena začasna prepoved dela iz prejšnjega odstavka. Ministrstvo v odločbi o začasni prepovedi dela določi rok, v katerem mora nosilec odpraviti ugotovljene pomanjkljivosti. Ta rok ne sme biti daljši kot dva meseca. Pritožba zoper odločbo o začasni prepovedi dela ne zadrži njene izvršitve.
(5) Ministrstvo izda odločbo o odvzemu pooblastila nosilcu za opravljanje programa usposabljanja, če:
– je nosilec črtan iz evidence pravnih oseb,
– nosilec sporoči, da je prenehal z opravljanjem programa usposabljanja,
– ne izpolnjuje pogojev iz 4. in 6. člena tega pravilnika,
– v določenem roku ne odpravi pomanjkljivosti, ugotovljenih z odločbo iz prejšnjega odstavka.
22. člen
(uskladitev z določbami pravilnika)
Nosilci, ki so že opravljali tečaje do uveljavitve tega pravilnika, morajo svoje delo uskladiti s tem pravilnikom najkasneje v roku šestih mesecev po objavi tega pravilnika v Uradnem listu Republike Slovenije in se registrirati pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
23. člen
(izobrazba predavateljev)
Ne glede na določbe 6. člena tega pravilnika lahko predavatelji in člani komisije iz 6. člena tega pravilnika, ki imajo na dan uveljavitve tega pravilnika srednješolsko izobrazbo kmetijske, gozdarske ali tehnične smeri, opravljajo to dejavnost, vendar največ 5 let po uveljavitvi tega pravilnika.
24. člen
(določitev pooblaščenih organizacij)
V roku šestih mesecev od uveljavitve tega pravilnika minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na podlagi zbiranja ponudb določi organizacijo za pripravo učnih pripomočkov, testnih pol in izdajanje licenc za predavatelje in jo za to pooblasti.
25. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati pravilnik o programu usposabljanja za varno delo s traktorjem in o izdajanju potrdil (Uradni list SRS, št. 9/83 in Uradni list RS, št. 30/98 – ZVCP).
26. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-10-2/2003/1
Ljubljana, dne 14. oktobra 2003.
EVA 2003-2311-0222
Soglašam!
 
Minister
za notranje zadeve
dr. Rado Bohinc l. r.
 
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
mag. Franc But l. r.