Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2003 z dne 14. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2003 z dne 14. 11. 2003

Kazalo

4903. Pravilnik o vsebini in obliki vloge upravičencev za dodelitev sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu, stran 15363.

Na podlagi petega odstavka 43. člena zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 75/03) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o vsebini in obliki vloge upravičencev
za dodelitev sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu
1. člen
Ta pravilnik določa vsebino in obliko vloge za dodelitev sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu (v nadaljnjem besedilu: vloga).
2. člen
Vlogo vloži nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan v register kmetijskih gospodarstev in z njo uveljavlja dodelitev sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu za vsako posamezno kmetijsko rastlino posebej, ki jo prideluje na enoti rabe.
3. člen
(1) Vlogo sestavljajo obrazci iz priloge, ki je sestavni del tega pravilnika, in sicer:
– obrazec A za povračilo škode v kmetijstvu;
– obrazec B za kmetijska zemljišča v uporabi;
– obrazec C za sušo;
– obrazec Č za pozebo;
– obrazec D za neurje.
(2) Za vsako naravno nesrečo se odda svoja vloga, pri čemer je treba:
– obvezno izpolniti obrazec A,
– izpolniti obrazec B, če nosilec kmetijskega gospodarstva ni vložil zbirne vloge za pridobitev subvencij,
– izpolniti obrazec C, Č ali D, odvisno od vrste naravne nesreče.
(3) Vloga se vloži na občinsko komisijo za zbiranje vlog upravičencev, na območju občine v kateri ima nosilec kmetijskega gospodarstva kmetijska zemljišča. Če ima kmetijska zemljišča v več občinah, mora oddati vlogo na vsako izmed občinskih komisij teh občin.
(4) Občinska komisija iz prejšnjega odstavka preveri, ali so obrazci čitljivo izpolnjeni s pisalom, ki piše modro ali črno in ali so izpolnjena vsa zahtevana polja.
4. člen
(1) Obrazci vlog se lahko izpolnjujejo ročno, z uporabo predtiskanih obrazcev ali z uporabo elektronskih medijev. Vloge, ki se izpolnjujejo ročno morajo biti izpolnjene s pisalom, ki piše modro ali črno.
(2) Vlogo mora nosilec kmetijskega gospodarstva podpisati.
5. člen
(1) Zapisniki občinskih komisij, imenovanih v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki so nosilcu kmetijskega gospodarstva popisovale posledice suše v letu 2003 se v zvezi z akontacijo za odpravo posledic suše v letu 2003, štejejo za vlogo po tem pravilniku.
(2) Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so v skladu s programom odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi naravnih nesreč v letu 2003 upravičenci do akontacij za odpravo posledic suše v letu 2003, morajo vlogo iz prejšnjega odstavka dopolniti najpozneje do 31. januarja 2004, in sicer:
– s podatkom o končni poškodovanosti kmetijske rastline,
– z dokazilom o izplačilu zavarovalnine za poškodovane kmetijske pridelke, če je kmetijske rastline zavaroval za škodo v kmetijstvu zaradi naravnih nesreč.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-15-44/2003
Ljubljana, dne 11. novembra 2003.
EVA 2003-2311-0291
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.