Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2003 z dne 21. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2003 z dne 21. 8. 2003

Kazalo

3962. Uredba o postopku delitve koruze imetnikom rejnih živali iz blagovnih rezerv Republike Slovenije zaradi omilitve posledic škode po suši v letu 2003, stran 12259.

Na podlagi prvega odstavka 9. člena zakona o blagovnih rezervah (Uradni list RS, št. 60/95 in 38/99) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o postopku delitve koruze imetnikom rejnih živali iz blagovnih rezerv Republike Slovenije zaradi omilitve posledic škode po suši v letu 2003
1. člen
(namen)
Zaradi omilitve posledic škode po suši v letu 2003 v kmetijstvu in še zlasti v živinoreji se s to uredbo določajo postopek delitve koruze imetnikom rejnih živali iz blagovnih rezerv Republike Slovenije, ki jo lahko pridobijo kot delno izplačilo sredstev za odpravo posledic po suši v letu 2003, ter vsebina in oblika zahtevka za delitev koruze.
2. člen
(upravičenci in podatki)
Upravičenci do sredstev iz te uredbe so upravičenci po zakonu, ki ureja kmetijstvo, ki so imetniki rejnih živali (v nadaljnjem besedilu: upravičenci) in v zahtevku za pridobitev izračunane količine koruze po tej uredbi izkažejo, da:
– so nosilci kmetijskega gospodarstva po določilih zakona, ki ureja kmetijstvo, in so v letu 2003 v predpisanem roku vložili popolno zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2003 (v nadaljnjem besedilu: zbirna vloga);
– imajo najmanj 2 glavi velike živine (v nadaljnjem besedilu: GVŽ), izračunanih na osnovi prijavljenih živali v okviru zbirne vloge na “obrazcu B – osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu za leto 2003 – stalež živali” iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2003 (v nadaljnjem besedilu: obrazec B);
– so v predpisanem roku prijavili pri pristojni občini škodo, nastalo kot posledica suše v letu 2003 (v nadaljnjem besedilu: škoda) ter jim je bila do 31. julija 2003 ocenjena škoda zaradi suše v letu 2003.
3. člen
(posredovanje prvih ocen škode po suši)
Občine posredujejo Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: agencija) podatke o prijavljeni škodi po KMG-MID, imenih in stalnem prebivališču oškodovancev v elektronski obliki do 25. 8. 2003.
4. člen
(izračun največje količine koruze na upravičenca)
(1) Agencija izračuna največjo količino koruze na upravičenca tako, da upošteva:
– GVŽ, izračunanih na osnovi prijavljenih živali na obrazcu B,
– 100 kg koruze/GVŽ.
(2) Če upravičenec z zahtevkom zahteva večjo količino, kot mu pripada po izračunu iz prejšnjega odstavka, mu agencija dodeli največjo izračunano količino koruze.
5. člen
(vlaganje zahtevkov)
(1) Upravičenci iz 2. člena te uredbe vložijo zahtevek za dodelitev koruze iz prejšnjega člena do 29. 8. 2003 na agencijo na obrazcu, ki je kot priloga 1 sestavni del te uredbe.
(2) Iz podatkov, ki jih pošljejo občine, agencija ugotovi, ali upravičenec izpolnjuje pogoje iz tretje alinee 2. člena te uredbe, tako da preveri, ali je upravičenec na seznamu, ki so ga posredovale občine. Izpolnjevanje pogojev iz prve in druge alinee 2. člena te uredbe preveri agencija iz zbirk podatkov, ki jih vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in iz podatkov v zbirnih vlogah za neposredna plačila za leto 2003.
(3) Agencija obvesti o dodeljenih količinah koruze občino, v kateri je upravičenec prijavil škodo po suši. V primeru, da je prijavil škodo v dveh ali več občinah, se obvestilo pošlje tisti občini, v kateri je sedež nosilca kmetijskega gospodarstva.
(4) Zahtevki se obravnavajo po vrstnem redu prispetja do izračunane skupne količine 20.000 ton koruze.
6. člen
(odločba)
Na podlagi vloženega zahtevka izda agencija upravičencu odločbo o dodelitvi odobrene količine koruze iz blagovnih rezerv.
7. člen
(prevzem)
Upravičenec je dolžan dodeljeno količino koruze prevzeti na način in v roku, ki ga določi izbrani izvajalec občine za operativno razdelitev koruze. Če upravičenec po svoji krivdi ne prevzame dodeljene količine koruze, se pri obračunu škode po suši upošteva, kot da je koruzo prevzel.
8. člen
(obvestilo)
Agencija obvesti o izračunanih in dodeljenih količinah pristojno občino iz tretje alinee 2. člena te uredbe. Pristojna občina mora do 8. septembra 2003 izbrati izvajalca za razdelitev količin koruze ter ga oskrbeti s potrebnimi podatki za delitev, takoj ko jih prejme.
9. člen
(obračun prejete koruze)
(1) Upravičenec plača izbranemu izvajalcu, izvajalec pa Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve pred prevzemom koruze v skladiščih zavoda 31% cene koruze (9 SIT/kg in pripadajoči davek na dodano vrednost), 69% cene (20 SIT/kg in pripadajoči davek na dodano vrednost) pa se upravičencu s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obračuna in poračuna ob izplačilu sredstev za odpravo posledic škode po suši.
(2) V primeru, da znesek 69% cene iz prejšnjega odstavka presega odobren znesek za odpravo posledic škode po suši, mora upravičenec presežek pridobljenih sredstev vrniti.
(3) Izbrani izvajalci morajo pričeti z delitvijo koruze takoj po prejemu obvestila občine in jo končati v roku štirinajstih dni.
(4) Morebitne manipulativne stroške, kot so stroški prevoza in podobno, krijejo upravičenci sami.
10. člen
(kontrola)
(1) Izbrani izvajalci za delitev koruze posredujejo podatke o prevzemu količin koruze od Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve in o razdelitvi koruze v elektronski obliki na obrazcu, ki je kot priloga 2 sestavni del te uredbe na občino, ta pa do 1. 11. 2003 agenciji. Izbrani izvajalci morajo originalno dokumentacijo o dobavah in prevzemih hraniti še najmanj dve leti po končani delitvi.
(2) Dokument o prevzemu koruze mora biti podpisan s strani dejanskega prevzemnika in iz njega mora biti razvidno, za katerega nosilca kmetijskega gospodarstva in za katero kmetijsko gospodarstvo je bila koruza prevzeta.
(3) Agencija nadzira izvajanje določb te uredbe, ki se nanašajo na operativno razdelitev koruze, med in po izvedbi postopka delitve koruze.
11. člen
(uveljavitev)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 331-00/2003-2
Ljubljana, dne 20. avgusta 2003.
EVA 2003-2111-0094
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik