Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2003 z dne 4. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2003 z dne 4. 7. 2003

Kazalo

3167. Odlok o predkupni pravici Občine Lendava na nepremičninah, stran 10121.

Na podlagi 85. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, popr. 8/03) in 17. člena statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00 in 69/02) je Občinski svet občine Lendava na 4. seji dne 23. 6. 2003 sprejel
O D L O K
o predkupni pravici Občine Lendava na nepremičninah
1. člen
Ta odlok določa območja predkupne pravice Občine Lendava (v nadaljevanju: občina) na nepremičninah in način uveljavljanja predkupne pravice na teh območjih.
2. člen
Občina lahko uveljavlja predkupno pravico na območjih poselitve, ki so določena s prostorskim aktom občine.
Kot območja poselitve se štejejo ureditvena območja naselij in območja predvidena za njihovo širitev.
Občina lahko uveljavlja predkupno pravico na naslednjih območjih naselij: Banuta-Bánuta, Benica, Čentiba-Csente, Dolga vas-Hosszúfalu, Dolgovaške gorice-Hosszúfaluhegy, Dolina pri Lendavi-Völgyifalu, Dolnji Lakoš-Alsólakos, Gaberje-Gyertyános, Genterovci-Göntérháza, Gornji Lakoš-Felsőlakos, Hotiza, Kamovci-Kámaháza, Kapca-Kapca, Kot-Kót, Lendava-Lendva, Lendavske gorice-Lendvahegy, Mostje-Hidvég, Petišovci-Petesháza, Pince-Pince, Pince Marof-Pince major, Radmožanci-Radamos, Trimlini-Hármasmalom, Brezovec del.
Območja naselij so vrisana v kartah v merilu 1:5000 do parcele natančno in so sestavni del tega odloka.
Na teh območjih lahko uveljavlja občina predkupno pravico, če je za nakup nepremičnine izkazan občinski javni interes in če ponujena vrednost ne presega povprečne cene nepremičnin na tem območju.
Občina lahko uveljavlja predkupno pravico na nepremičninah, če ima v proračunu za te namene zagotovljena tudi sredstva.
3. člen
Šteje se, da obstaja občinski javni interes, če občina nepremičnino potrebuje za:
– izvedbo prostorskega akta;
– za izgradnjo objektov gospodarske javne infrastrukture in objektov, ki služijo varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– za potrebe javne uprave, zdravstva, socialnega varstva, šolstva, kulture, znanosti in športa;
– za potrebe gradnje in nakupa socialnih in neprofitnih stanovanj;
– za potrebe prenove območij;
– za druge potrebe predvidene v načrtu razvojnih programov občine ali načrtu nabav in gradenj.
4. člen
Izven poselitvenih območij iz 2. člena tega odloka lahko občina uveljavlja predkupno pravico na nepremičninah le v primerih, če je s prostorskim aktom tam predvidena gradnja infrastrukturnih objektov in omrežij.
5. člen
Predkupno pravico v imenu in za račun občine uveljavlja občinska uprava.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503-0016/2003
Lendava, dne 23. junija 2003.
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l. r.