Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2000 z dne 12. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2000 z dne 12. 5. 2000

Kazalo

1917. Poslovnik Nadzornega odbora občine Grad, stran 4666.

Na podlagi 32. in 32.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 14/95, 20/94 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 70/97, 10/98 in 74/98) ter v skladu s 46. členom statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99) je Nadzorni odbor občine Grad dne 15. 4. 2000 sprejel
P O S L O V N I K
Nadzornega odbora občine Grad
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem poslovnikom se določi organizacija in način dela (pristojnosti, naloge in pooblastila, pravice ter dolžnosti) predsednika in članov Nadzornega odbora občine Grad (v nadaljevanju: nadzorni odbor).
2. člen
Nadzorni odbor pri svojem delu uporablja žig Občine Grad, z grbom občine in v spodnjem delu naziv organa občine Nadzorni odbor.
3. člen
Po statutu Občine Grad ima nadzorni odbor tri člane. Člane imenuje občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja. Člani opravljajo svoje naloge nepoklicno, v skladu z zakonom o lokalni samoupravi in s statutom občine pošteno, strokovno in nepristransko.
Člane imenuje in razrešuje občinski svet. Mandat članom nadzornega odbora poteče s potekom mandata občinskega sveta.
4. člen
Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, tajnik, člani svetov ožjih delov občine, delavci občinske uprave, člani poslovodstev organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev ter člani vodstev političnih strank.
5. člen
Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor je pri svojem delu dolžan varovati osebne podatke ter državne, uradne in poslovne skrivnosti, ki so tako opredeljene z zakonom ali drugimi predpisi oziroma akti Občinskega sveta občine Grad, kakor tudi organizacij uporabnikov proračunskih sredstev. Upoštevati mora dostojanstvo, dobro ime in integriteto posameznikov.
6. člen
Nadzorni odbor zastopa in predstavlja predsednik, ki ga člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe na konstitutivni seji ali od predsednika pooblaščen član nadzornega odbora.
7. člen
Naloga predsednika je, da:
– vodi in organizira delo odbora,
– sklicuje in vodi seje,
– podpisuje sklepe, zapisnike in druge akte odbora,
– skrbi za izvajanje sklepov,
– sodeluje z občinskim svetom, županom, delovnimi telesi sveta in občinsko upravo,
– po potrebi sodeluje na sejah občinskega sveta.
II. NAČIN DELA NADZORNEGA ODBORA
8. člen
Delo odbora organizira in vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa s strani predsednika pooblaščen član.
9. člen
Seje vodi predsednik oziroma v njegovi odsotnosti s strani predsednika pooblaščen član.
Predlog dnevnega reda seje določi predsednik, predloge za uvrstitev zadeve na dnevni red pa lahko podajo vsi člani nadzornega odbora.
Predsednik je dolžan uvrstiti na dnevni red zadevo, ki jo je s sklepom predlagal občinski svet ali župan.
10. člen
Predsednik pošlje vabilo za sejo vsem članom nadzornega odbora praviloma sedem dni pred datumom seje. Ob soglasju vseh članov in v nujnih primerih, ki jih določi predsednik, je lahko rok krajši.
Vabilu je potrebno obvezno priložiti gradivo, ki je potrebno za obravnavo.
Predsednik lahko povabi na sejo pripravljavce gradiv, strokovne delavce občinske uprave ter predstavnike obravnavanih institucij.
11. člen
Na seji nadzornega odbora se piše zapisnik in vodi evidenca prisotnosti.
Zapisnik obvezno vsebuje:
– zaporedno številko seje, kraj, datum, uro pričetka in trajanje seje,
– navedbo prisotnih, opravičeno odsotnih in ostalih odsotnih članov ter navedbo ostalih prisotnih na seji,
– sprejet dnevni red,
– potrditev zapisnika s prejšnje seje,
– potek seje z navedbo poročevalcev in krajšim povzetkom razprave,
– sprejete sklepe,
– morebitna ločena mnenja članov odbora,
– izjave, za katere so navzoči izrecno zahtevali, da se vnesejo v zapisnik.
Zapisnik podpišeta predsednik odbora in zapisnikar.
12. člen
Po opravljeni razpravi o posamezni točki dnevnega reda predsednik oblikuje predlog sklepa in ga da na glasovanje.
Nadzorni odbor veljavno sklepa in sprejema svoja poročila, priporočila in predloge, če je na seji prisotna večina članov nadzornega odbora, z večino glasov navzočih članov.
Glasovanje na sejah je praviloma javno z dviganjem rok. Na zahtevo večine članov odbora je lahko glasovanje tudi tajno.
13. člen
Zapisnik in ostala gradiva za sejo nadzornega odbora se hranijo v občinski upravi.
Po preteku enega mandatnega obdobja se gradivo arhivira. Zapisniki in sklepi se hranijo trajno, ostalo gradivo pa deset let.
14. člen
Strokovno in administrativno pomoč za potrebe nadzornega odbora zagotavlja župan in občinska uprava.
III. POSTOPEK NADZORA
15. člen
Temeljna naloga nadzornega odbora je, da:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
Nadzor vsebuje:
– ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim javnim premoženjem,
– ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev.
16. člen
Nadzorni odbor se na svojih sejah sproti dogovarja o problematiki, ki se bo obravnavala na prvi naslednji seji.
Poleg zadev iz programa dela mora odbor obvezno obravnavati zadeve, ki jih je s sklepom predlagal občinski svet in župan občine oziroma če kakršenkoli indic vzbudi nadzornemu odboru utemeljen sum, da gre za nezakonito razpolaganje z občinskim premoženjem oziroma nenamensko razpolaganje s sredstvi občinskega proračuna.
17. člen
Pri izvajanju nadzora ima nadzorni odbor naslednja pooblastila:
– vpogled v vse listine in dokumente občine, zavoda, podjetja, sklada, stranke, druge organizacije ali društva, ki je predmet nadzora (nadzorovanih oseb), ki se nanašajo na porabo proračunskih sredstev,
– zahtevati podatke in pojasnila pooblaščenih in odgovornih oseb nadzorovanih oseb,
– zahtevati udeležbo odgovornih oseb na sejah nadzornega odbora.
18. člen
Nadzorni odbor lahko v postopku nadzora pritegne k sodelovanju zunanje neodvisne strokovnjake posameznih strok.
Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet. Pogodbo z izvedencem sklene župan.
Nadzorni odbor pri svoji odločitvi ni vezan na mnenje zunanjega strokovnjaka, ustanove ali strokovnjaka občinske uprave.
19. člen
Za izvedbo določene naloge iz pristojnosti nadzornega odbora lahko nadzorni odbor oblikuje delovno skupino oziroma pooblasti posameznega člana nadzornega odbora.
20. člen
Po opravljenem pregledu pripravi član nadzornega odbora predlog poročila, v katerem je navedena nadzorovana oseba, odgovorne osebe, predmet pregleda, ugotovitve, ocene ter mnenja ter morebitna priporočila in predlogi ukrepov. Predlog poročila sprejme nadzorni odbor ter ga pošlje nadzorovani osebi, ki ima pravico v roku petnajst dni od prejema predloga poročila vložiti pri nadzornem odboru ugovor. Nadzorni odbor mora o ugovoru odločiti v petnajstih dneh. Dokončno poročilo pošlje nadzorni odbor nadzorovani osebi, občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi računskemu sodišču, in sicer v petnajstih dneh po opravljenem nadzoru.
Če nadzorni odbor ugotovi hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene v poslovniku nadzornega odbora, mora o teh kršitvah v petnajstih dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno ministrstvo in računsko sodišče.
V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve posredovati pristojnemu organu pregona.
Obenem s prijavo mora navesti dokaze ter poskrbeti, da se ohranijo dokazi, sledovi in predmeti, na katerih ali s katerimi je bilo kaznivo dejanje storjeno. O prijavi je dolžan obvestiti tudi občinski svet in župana.
Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, priporočila in predloge nadzornega odbora. Občinski svet, župan in organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni obravnavati dokončna poročila nadzornega odbora in v skladu s svojimi pristojnostmi upoštevati priporočila in predloge nadzornega odbora.
21. člen
Člana nadzornega odbora predsednik nadzornega odbora izloči iz posamezne zadeve v primeru, če so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti.
Član nadzornega odbora se mora izločiti iz obravnave in odločanja o zadevi, pri kateri je z odgovorno osebo nadzorovane osebe v ožjem sorodstvu (vključno 1. koleno), če je član upravljanja javnega zavoda ali podjetja nadzorovane osebe ali če je v obdobju enega leta, računano od datuma pogleda za nazaj, za nadzorovano osebo opravljal delo po pogodbi.
Izločitev člana nadzornega odbora v posamezni zadevi lahko zahteva tudi nadzorovana oseba. Zahtevo za izločitev mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izločitev. O izločitvi odloči predsednik nadzornega odbora.
O izločitvi predsednika nadzornega odbora odloči nadzorni odbor.
22. člen
Nadzorni odbor najmanj dvakrat letno poroča občinskemu svetu o svojih ugotovitvah. Prav tako mora sprejeti letni program dela in nadzora. S programom seznani občinski svet in župana.
VI. KONČNI DOLOČBI
23. člen
Poslovnik o delu nadzornega odbora sprejme nadzorni odbor in prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Spremembe tega poslovnika sprejme nadzorni odbor po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.
24. člen
Za vprašanja, ki niso opredeljena s tem poslovnikom, se uporabljajo določila poslovnika o delu občinskega sveta.
Št. 282/2000
Grad, dne 20. aprila 2000.
Predsednica
Nadzornega odbora občine Grad
Slavica Potočnik l. r.