Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/1999 z dne 17. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/1999 z dne 17. 12. 1999

Kazalo

4890. Sporazum o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med Občino Kuzma in Občino Grad ter delitvi premoženja prejšnje Občine Kuzma na dan 31. 12. 1998, stran 15174.

Na podlagi 100. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95 – obv. r., 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98 ter odl. US RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 4/99, 12/99 in 59/99), 15. člena statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 21/99), 16. člena statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99) in sklepov Občinskega sveta občine Kuzma z dne 17. septembra 1999 in Občinskega sveta občine Grad z dne 15. oktobra 1999, skleneta župan Občine Kuzma in župan Občine Grad
S P O R A Z U M
o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med Občino Kuzma in Občino Grad ter delitvi premoženja prejšnje Občine Kuzma na dan 31. 12. 1998
1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da sta na podlagi zakona o lokalni samoupravi in zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 56/98) s 1. 1. 1999 na območju bivše Občine Kuzma ustanovljeni dve novi občini kot samoupravni lokalni skupnosti in sicer Občina Kuzma in Občina Grad.
Premoženje bivše Občine Kuzma se razdeli med novonastali občini in uredijo medsebojna premoženjska razmerja na podlagi določb tega sporazuma.
Sporazumna delitev premoženja Občine Kuzma je zasnovana na podlagi sprejete premoženjske bilance Občine Kuzma na dan 31. 12. 1998, ki jo je sprejel Občinski svet občine Kuzma na seji dne 29. 4. 1999 in Občinski svet občine Grad na seji dne 28. 6. 1999, na podlagi zapisnika komisije za sporazumno razdelitev premoženja bivše Občine Kuzma, ki ga je sprejel Občinski svet občine Kuzma na seji dne 18. 6. 1999 in Občinski svet občine Grad na seji dne 28. 6. 1999, na podlagi posameznih prilog k premoženjsko delitveni bilanci ter na podlagi meril in delitvenih ključev določenih s tem sporazumom.
2. člen
Ugotavlja se, da so bile v lasti prejšnje Občine Kuzma na dan 31. 12. 1998 nepremičnine, premično premoženje, ustanoviteljske pravice, denarna sredstva, terjatve in obveznosti.
3. člen
Delitev premoženja in ustanoviteljskih pravic se opravi sporazumno.
4. člen
Nepremičnine
Nepremično premoženje se deli po kriteriju lege nepremičnine (lex rei sitae – lastnik je občina, na območju katere nepremičnina leži) in med katere spadajo:
– zemljišča (stavbna, kmetijska, gozdovi),
– objekti komunalne infrastrukture, kolektivne in individualne komunalne rabe,
– cestna in prometna infrastruktura,
– kulturni spomeniki,
– upravne zgradbe,
– stanovanja.
5. člen
Premičnine
Premičnine (osnovna sredstva, osnovna sredstva ZBC Vidonci, drobni inventar, drobni inventar ZBC Vidonci) se razdelijo po teritorialnem načelu oziroma po legi uporabe, kar pomeni, da premoženje pridobi občina, na območju katere se premoženje nahaja.
Vrednost službenega vozila Renault 19 1,8 RT, MS 69-66C se razdeli na podlagi kriterija števila prebivalstva in sicer 58% Občina Grad, 42% Občina Kuzma. Občina Kuzma izplača v ta namen Občini Grad za prevzem lastništva nad službenim avtomobilom finančna sredstva v višini 638.000 SIT, ki postane po sklenitvi delitvene bilance lastnina Občine Kuzma.
Prav tako izplača Občina Kuzma Občini Grad finančna sredstva v višini 700.000 SIT za namensko nabavo osnovnih sredstev za uradovalne prostore Občine Grad.
Mobilni telefon BENEFON SIGMA TDP-51 pripada po sklenitvi delitvene bilance Občini Grad, ki za prevzem lastništva izplača Občini Kuzma finančna sredstva v višini 57.500 SIT.
Občine pridobijo tudi obstoječo projektno dokumentacijo, katera izvira iz njenega območja.
6. člen
Ustanoviteljske pravice
Ustanoviteljske pravice in premoženje Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Grad prevzame Občina Grad, ustanoviteljske pravice in premoženje Javnega vzgojno- izobraževalnega zavoda Osnovne šole Kuzma in enote vrtca pri osnovni šoli Kuzma pa prevzame Občina Kuzma.
7. člen
Denarna sredstva in terjatve
Denarna sredstva na žiro računu prejšnje Občine Kuzma, denarna sredstva, vezana kot depozit pri banki, drugi vrednostni papirji, terjatve iz naslova odplačevanja kreditov za odkupljena stanovanja in terjatve iz naslova za odplačilo stanovanjskih kreditov ter dvomljive in sporne terjatve na dan 31. 12. 1998 se delijo po kriteriju števila prebivalstva, tako, da Občina Grad prevzame oziroma pridobi 58%, Občina Kuzma pa 42%.
8. člen
Obveznosti
Obveznosti do dobaviteljev oziroma izvajalcev posameznih investicij in obveznosti do bank za odplačilo kreditov se razdelijo po teritorialnem načelu, kar pomeni, da obveznost prevzame občina v kateri je neporavnana obveznost, oziroma občina na območju katere ima obveznost izvor nastanka.
9. člen
Na podlagi tega sporazuma sta pravni naslednici prejšnje Občine Kuzma, Občina Kuzma in Občina Grad upravičeni predlagati vsa zemljiškoknjižna dejanja za vpis lastninske pravice na nepremičninah, ki jih prevzamejo v last in posest.
Občina Grad izjavlja, da dovoljuje vknjižbo lastninske pravice za vse nepremičnine, ki postanejo last Občine Kuzma na podlagi tega sporazuma.
Občina Kuzma izjavlja, da dovoljuje vknjižbo lastninske pravice za vse nepremičnine, ki postanejo last Občine Grad na podlagi tega sporazuma.
10. člen
Delitev premoženja prejšnje Občine Kuzma je pripravljena na datum 31. 12. 1998.
11. člen
V roku 30 dni po podpisu tega sporazuma udeleženca tega sporazuma sprovedeta vse dogovorjene obveznosti. Občina Grad poravna Občini Kuzma 50% stroškov plače in drugih osebnih prejemkov delavke za opravljanje knjigovodsko-računovodskih opravil za Občino Grad, stroške v zvezi s pripravo premoženjsko delitvene bilance prejšnje Občine Kuzma ter ostale stroške, ki izvirajo iz skupnega poslovanja obeh občin (nabava in vzdrževanje računalniških programov, itd.). Natančna določitev višine sredstev se bo izvedla po dokončanju vseh aktivnosti premoženjsko delitvene bilance. Poravnava vseh obveznosti ene občine do druge se izvrši istočasno na isti datum.
Sredstva iz ločenega računa se s soglasjem županov obeh občin prenesejo na žiro račun novih občin, po realizaciji prihodkov in odhodkov posamezne občine za obdobje skupnega poslovanja. Ob razdelitvi prejšnje Občine Kuzma so bili sporazumno razporejeni tudi delavci občinske uprave bivše Občine Kuzma.
PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
12. člen
Podpisnici sporazuma o premoženjsko delitveni bilanci sta sporazumni, da se v primeru naknadne ugotovitve premoženja, obveznosti ali terjatev, katera niso bila knjigovodsko zajeta v premoženjski bilanci, za razdelitev uporabijo kriteriji zajeti v tem sporazumu.
Delitev premoženja javnih zavodov in javnih podjetij v deležu, ki je pripadal bivši Občini Murska Sobota oziroma vsem štirim bivšim pomurskim občinam Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer in Murska Sobota na dan 31. 12. 1994, še ni izvedena. Ob razdelitvi premoženja in ustanoviteljskih pravic (katero bo pripadalo nekdanji Občini Kuzma), bo Občini Grad pripadlo 58%, Občini Kuzma pa 42% premoženja oziroma v takem odnosu tudi prevzem ustanoviteljskih pravic. Prav tako se bodo ustanoviteljske pravice v Zdravstveni postaji Grad razdelile na podlagi kriterija 58% Občina Grad in 42% Občina Kuzma.
13. člen
Ta sporazum začne veljati, ko ga sprejmeta občinska sveta Občine Grad in Občine Kuzma in ga podpišeta oba župana.
Sporazum je napisan v osmih izvodih, od katerih prejme vsaka občina po štiri izvode.
Št. 441/99
Kuzma, dne 2. decembra 1999.
Župan
Občine Grad
Daniel Kalamar l. r.
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l. r.