Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/1995 z dne 30. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/1995 z dne 30. 12. 1995

Kazalo

3498. Odredba o pristojbinah na zračnih poteh, stran 7520.

Na podlagi 264. člena zakona o zračni plovbi (Uradni list SFRJ, št. 45/86, 24/88, 80/89, 29/90 in Uradni list RS, št. 58/93) v zvezi 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I), 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) in večstranskega sporazuma o pristojbinah na zračnih poteh, sprejetega v Bruslju 12. februarja 1981 (Uradni list RS, št. 42/95, Mednarodne pogodbe, št. 11/95) izdaja minister za promet in zveze v soglasju z ministrom za finance
O D R E D B O
o pristojbinah na zračnih poteh
1. člen
(1) S to odredbo se uvaja pristojbine na zračnih poteh v skladu z večstranskim sporazumom o pristojbinah na zračnih poteh.
(2) Pogoje uporabe sistema pristojbin na zračnih poteh, plačilne pogoje, višine pristojbin za enoto storitve, tarife za čezatlantske polete, denarno enoto, v kateri so izražene pristojbine na zračnih poteh in druge podrobnosti v zvezi z izračunavanjem in spremembami pristojbin na zračnih poteh določa stalna komisija, razširjena z vključitvijo predstavnikov držav pogodbenic, ki niso članice EUROCONTROLA (v nadaljevanju: razširjena komisija).
(3) Minister za promet in zveze objavi v Uradnem listu Republike Slovenije odločitve Razširjene komisije, ki se nanašajo na pogoje uporabe sistema pristojbin na zračnih poteh vključno s plačilnimi pogoji EUROCONTROL, višino pristojbine za enoto storitve ter tarife za čezatlantske polete.
(4) Pogoji uporabe sistema pristojbin na zračnih poteh in plačilni pogoji EUROCONTROL, ki veljajo na dan uveljavitve te odredbe, se objavijo skupaj s to odredbo.
(5) Višine pristojbin za enoto storitve in tarife za čezatlantske polete, ki začnejo veljati 1. januarja 1996, objavi minister za promet in zveze v Uradnem listu Republike Slovenije.
2. člen
Pristojbina po tej odredbi se ne plača za:
1. polete, ki se v celoti izvršijo po pravilih vizualnega letenja (VFR);
2. polete zrakoplovov, katerih največja vzletna teža (MTOM) je manjša od dveh ton;
3. nekomercialne polete zrakoplovov, ki so last države,
4. polete, opravljene izključno zaradi preverjanja ali testiranja naprav, ki se ali se bodo uporabljale kot zemeljskonavigacijska oprema za zračno plovbo.
3. člen
Z dnem veljavnosti te odredbe preneha veljati odredba o pristojbini za uporabo naprav in storitev kontrole letenja (Uradni list RS, št. 36/93).
4. člen
Ta odredba začne veljati 1. januarja 1996.
Št. 921-63/95
Ljubljana, dne 20.12.1995
Igor Umek l. r.
Minister
za promet in zveze
Soglašam!
Mitja Gaspari l. r.
Minister
za finance
           E U R O C O N T R O L

             POGOJI UPORABE
        SISTEMA PRISTOJBIN NA ZRAČNIH POTEH
                IN
             PLAČILNI POGOJI

    DOK. ŠT. 94.60.32          December 1994


       EVROPSKA ORGANIZACIJA ZA VARNOST ZRAČNE
               PLOVBE

              EUROCONTROL

             POGOJI UPORABE
        SISTEMA PRISTOJBIN NA ZRAČNIH POTEH
                IN
             PLAČILNI POGOJI


  (Besedilo, oblikovano na podlagi večstranskega sporazuma o
 pristojbinah na zračnih poteh, zlasti njegovih členov 3.2 in 6,
 ki ga je potrdila razširjena komisija na korespondenčni seji
   dne 1. januarja 1986 in vnesla dopolnitve, sprejete na
  korespondenčnih sejah razširjene komisije z dne 7. decembra
 1989, 25. novembra 1991, 23. in 27. novembra 1992, 8. in 23.
   decembra 1993, 4. februarja 1994 in 10. novembra 1994)

DOK. ŠT. 94.60.32

          Objavljeno decembra 1994
  (Ta verzija nadomešča tisto iz januarja 1990, izdaja št.
              90.60.04)


             POGOJI UPORABE
        SISTEMA PRISTOJBIN NA ZRAČNIH POTEH

               1. člen

1. Pristojbina se določi za vsak let zrakoplova, izveden po
pravilih instrumentalnega letenja v skladu s postopki, določenimi
za izvajanje standardov in priporočene prakse Mednarodne
organizacije civilnega letalstva, opravljen v zračnem prostoru
letalsko informativnih območij, ki so navedena v Prilogi 1 in so
v pristojnosti držav pogodbenic. Država pogodbenica lahko
zaračuna pristojbino za vsak polet v letalsko informativnih
območjih v njeni pristojnosti, ki je opravljen v skladu s pravili
vizualnega letenja (VFR polet). Za polete, opravljene delno v
skladu s pravili vizualnega letenja in delno v skladu s pravili
instrumentalnega letenja (mešani VFR/IFR poleti) v letalsko
informativnih območjih, ki sodijo pod pristojnost zadevne države
pogodbenice, se za celotno razdaljo znotraj omenjenega letalsko
informativnega območja zaračunavajo pristojbine, ki v tej državi
veljajo za IFR polete.

2. Pristojbina pomeni plačilo stroškov, ki jih imajo države
pogodbenice v zvezi z navigacijskimi napravami in storitvami na
zračnih poteh ter v zvezi z izvajanjem sistema pristojbin na
zračnih poteh, pa tudi stroškov, ki jih ima EUROCONTROL z
izvajanjem tega sistema.

3. Za pristojbine, ki zadevajo zračni prostor letalsko
informativnih območij, ki so v pristojnosti ene izmed držav
pogodbenic, se lahko predpiše plačilo davka na dodano vrednost. V
tem primeru lahko EUROCONTROL ta davek zaračunava pod pogoji in v
skladu s pravili, o katerih se je dogovoril s posamezno državo.

4. Oseba, ki mora plačati pristojbino, je oseba, ki je bila
prevoznik med izvedbo poleta. Če identiteta prevoznika ni znana,
se šteje, da je prevoznik lastnik zrakoplova, razen če ta dokaže,
katera oseba je bila dejanski prevoznik.


               2. člen

Za vsak polet, ki se opravi skozi zračni prostor več letalsko
informativnih območij, ki so v pristojnosti več držav pogodbenic,
se zaračuna enotna pristojbina (R), ki je enaka vsoti pristojbin
za letenje v zračnem prostoru letalsko informativnih območij, ki
so v pristojnosti posameznih držav, in sicer:

R = Sigma r(i)
   n

Posamezna pristojbina (r(i)) za polete v zračnem prostoru, ki je
v pristojnosti ene izmed držav pogodbenic, se izračuna na podlagi
določb, vsebovanih v 3. členu.


               3. člen

Posamezna pristojbina za polet v zračnem prostoru letalsko
informativnega območja, ki je v pristojnosti posamezne države
pogodbenice (i), se izračuna po formuli:

            r(i) = t(i) x N(i)

kjer r(i) pomeni pristojbino, ti višino pristojbine na enoto
storitve in N(i) število enot storitve v zvezi s takim poletom.
Pristojbine na enoto storitve se lahko, če je to ustrezno,
določijo posebej za VFR polete in posebej za IFR polete.


               4. člen

Število enot storitve iz prejšnjega člena, označeno z N(i), se za
določen polet izračuna s formulo:

             N(i) = d(i) x p

kjer je d(i) količnik razdalje v zvezi z zračnim prostorom tistih
letalsko informativnih območij, ki so v pristojnosti posamezne
države pogodbenice (i), p pa je količnik teže posameznega
zrakoplova.


               5. člen

1. Količnik razdalje (d(i)) se izračuna tako, da delimo število
kilometrov razdalje velikega kroga s sto (100), in sicer med:

- odhodnim letališčem v zračnem prostoru oziroma točko vstopa v
zračni prostor letalsko informativnega območja, ki je v
pristojnosti države pogodbenice (i),

in

- prvim namembnim letališčem v tem zračnem prostoru oziroma točko
izhoda iz tega zračnega prostora.

Omenjeni vstopna in izstopna točka sta točki, kjer zračna pot
prečka meje omenjenega zračnega prostora, kot so te določene v
zbornikih letalskih informacij posameznih držav. Upošteva se
tista zračna pot med letališčema, ki se najpogosteje uporablja; v
primerih, ko te ni mogoče določiti, se upošteva najkrajša pot.

Vsako leto se ugotovi, katere zračne poti se najpogosteje
uporabljajo, da bi se lahko upoštevale spremembe strukture
zračnih poti ali pogojev zračnega prometa.

2. Za vsak vzlet in za vsak pristanek na ozemlju države
pogodbenice se razdalja, ki se upošteva, zmanjša za dvajset (20)
kilometrov.


               6. člen

1. Količnik teže je kvadratni koren iz količnika števila največje
dovoljene vzletne teže zrakoplova, izražene v tonah, ki je
navedena v spričevalu o plovnosti, letalskem priročniku ali
drugem ustreznem uradnem dokumentu; in števila petdeset (50), in
sicer:

      najv.dov.vzlet.teža zrakoplova
p = koren (--------------------------------)
             50

Kadar organom, ki so odgovorni za zaračunavanje pristojbin,
največja dovoljena vzletna teža zrakoplova ni znana, se za
izračun količnika teže upošteva teža najtežjega znanega
zrakoplova istega tipa.

2. Kadar je prevoznik organom, ki so odgovorni za zaračunavanje
pristojbine, sporočil, da posluje z dvema ali več različicami
zrakoplova istega tipa, se za izračun količnika teže za vsak
zrakoplov tega tipa upošteva povprečje največjih dovoljenih
vzletnih tež vseh njegovih zrakoplovov istega tipa. Količnik teže
se izračunava za vsak tip zrakoplova in za vsakega prevoznika
vsaj enkrat letno.

3. Količnik teže se za izračun pristojbine izrazi na dve
decimalni mesti natančno.


               7. člen

1. Višina pristojbine za enoto storitve se bo preračunavala
mesečno na podlagi povprečnih mesečnih menjalnih tečajev med
ekujem in državno valuto, ki so veljali v mesecu pred mesecem, ko
je bil polet opravljen.

2. Uporabljali se bodo menjalni tečaji, objavljeni v uradni
publikaciji Evropske unije Official Journal of European
Communities (Information and Notices). Če v tej publikaciji ni
podatka za določeno valuto, se bo njen tečaj izračunaval po
menjalnem tečaju med ekujem in ameriškim dolarjem ter na podlagi
menjalnega tečaja med ameriškim dolarjem in valuto tiste države,
kot je objavljeno v publikaciji Mednarodnega monetarnega sklada
International Financial Statistics.


               8. člen

1. Ne glede na določbe 5. člena se pristojbine za polete, za
katere je odhodno letališče ali prvo namembno letališče v eni od
con, naštetih v Prilogi 2 (čezatlantski poleti), izračunavajo po
tarifah, ki so določene v skladu z ocenjenimi povprečnimi
razdaljami in ustrezno pristojbino za enoto storitve.

2. Ocenjene povprečne razdalje se izračunavajo na podlagi
statistike o prometu, ki jo vodi EUROCONTROL na podlagi podatkov,
ki mu jih zagotovijo pristojni organi kontrole letenja.

Vstopne in izstopne točke čezatlantskih poletov so točke, kjer ti
poleti prečkajo meje letalsko informativnih območij, ki so v
pristojnosti držav pogodbenic.

3. Objavljene tarife veljajo za zrakoplov, katerega največja
dovoljena vzletna teža ne presega petdeset (50) ton. Pristojbina
se izračuna tako, da se ustrezna tarifa pomnoži z ustreznim
količnikom teže, kot je to določeno v prvem odstavku 6. člena.

4. Tarife so določene za posamezna obdobja in se objavijo v
skladu z določbo 11. člena.

5. Določbe prvega, drugega in četrtega odstavka ne veljajo za
polete, navedene v prvem odstavku, če odhodno letališče ali prvo
namembno letališče ni navedeno v Prilogi 2.


               9. člen

1. Poleti, ki so oproščeni plačila pristojbine po teh pogojih:

a) poleti, ki se delno izvajajo po pravilih vizualnega letenja
(VFR) in delno po pravilih instrumentalnega letenja (IFR), so
oproščeni plačila pristojbine le v zračnem prostoru tistih
letalsko informativnih območij, ki so v pristojnosti držav ali
države pogodbenice, kjer se izvajajo izključno po VFR in kjer se
ne zaračuna pristojbina za VFR lete;

b) poleti, ki se končajo na letališču, s katerega je zrakoplov
vzletel, in med katerimi ni prišlo do vmesnega pristanka (krožni
poleti);

c) poleti zrakoplovov, katerih največja dovoljena vzletna teža
znaša manj kot dve toni;

d) poleti, ki so opravljeni izključno za prevoz članov kraljevske
družine, voditeljev držav in vlad ter ministrov na uradni
dolžnosti;

e) poleti, opravljeni za iskanje in reševanje, če jih odobri
organ, pristojen za iskanje in reševanje (SAR).

2. Država pogodbenica lahko predpiše, da se na letalsko
informativnih območjih v njeni pristojnosti pristojbina ne
plačuje za:

a) polete, ki se v celoti izvajajo v zračnem prostoru na letalsko
informativnih območjih, ki so v njeni pristojnosti;

b) vojaške polete katerekoli države;

c) učne polete, ki se izvajajo izključno zaradi pridobitve
dovoljenja za delo oziroma posebnega pooblastila pilotov in če je
polet kot tak označen v planu leta. Taki poleti se ne smejo
opravljati v komercialne namene in morajo biti izvedeni izključno
v zračnem prostoru zadevne države; poleti ne smejo biti namenjeni
prevozu potnikov kot tudi ne preletu zrakoplova na določen kraj
ali zaradi preleta zrakoplova iz tehničnih razlogov;

d) polete, opravljene izključno zaradi preverjanja ali testiranja
naprav, ki se ali se bodo uporabljale kot zemeljskonavigacijska
oprema za zračno plovbo.


              10. člen

Pristojbina se plačuje na poslovnem sedežu EUROCONTROL v skladu s
plačilnimi pogoji, določenimi v Prilogi 3. Obračunska enota je
ECU.


              11. člen

Države pogodbenice objavijo pogoje za izvajanje sistema
pristojbin na zračnih poteh, višino pristojbine za enoto storitve
in tarife.

                            PRILOGA 1


         LETALSKO INFORMATIVNA OBMOČJA

            Države pogodbenice
         Letalsko informativna območja


Zvezna Republika Nemčija

Berlin - zgornje letalsko informativno območje

Hannover - zgornje letalsko informativno območje

Rhein - zgornje letalsko informativno območje

Bremen - letalsko informativno območje

Düsseldorf - letalsko informativno območje

München - letalsko informativno območje

Frankfurt - letalsko informativno območje

Berlin - letalsko informativno območje


Republika Avstrija

Dunaj - letalsko informativno območje


Kraljevina Belgija - Kneževina Luksemburg

Bruselj - zgornje letalsko informativno območje

Bruselj - letalsko informativno območje


Republika Ciper

Nikozija - letalsko informativno območje


Kraljevina Danska

Kobenhavn - letalsko informativno območje


Španija

Madrid - zgornje letalsko informativno območje

Madrid - letalsko informativno območje

Barcelona -zgornje letalsko informativno območje

Barcelona - letalsko informativno območje

Kanarski otoki - zgornje letalsko informativno območje

Kanarski otoki - letalsko informativno območje


Republika Francija

Zgornje francosko letalsko informativno območje

Pariz - letalsko informativno območje

Brest - letalsko informativno območje

Bordeaux - letalsko informativno območje

Marseille - letalsko informativno območje

Reims - letalsko informativno območje


Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske

Škotska - zgornje letalsko informativno območje

Škotska - letalsko informativno območje

London - zgornje letalsko informativno območje

London - letalsko informativno območje


Grška Republika

Atene - zgornje letalsko informativno območje

Atene - letalsko informativno območje


Republika Madžarska

Budimpešta - zgornje letalsko informativno območje


Irska

Shannon - zgornje letalsko informativno območje

Shannon - letalsko informativno območje

Shannon - oceansko prehodno področje

omejeno s koordinatami:

51 stopinj N 15 stopinj W, 51 stopinj N 8 stopinj W, 48 stopinj
30ž N 8 stopinj W, 49 stopinj N

15 stopinj W, 51 stopinj N 15 stopinj W na in nad FL55


Malta

Malta - letalsko informativno območje


Kraljevina Norveška

Oslo - zgornje letalsko informativno območje

Stavanger - zgornje letalsko informativno območje

Trondheim - zgornje letalsko informativno območje

Bodoe - zgornje letalsko informativno območje

Oslo - letalsko informativno območje

Stavanger - letalsko informativno območje

Trondheim - letalsko informativno območje

Bodoe - letalsko informativno območje

Bodoe - oceansko letalsko informativno območje


Kraljevina Nizozemska

Amsterdam - letalsko informativno območje


Portugalska Republika

Lizbona - zgornje letalsko informativno območje

Lizbona - letalsko informativno območje

Santa Maria - letalsko informativno območje


Republika Slovenija

Ljubljana - letalsko informativno območje


Švicarska konfederacija

Švica - zgornje letalsko informativno območje

Švica - letalsko informativno območje


Turčija

Ankara - letalsko informativno območje

Carigrad - letalsko informativno območje

                            PRILOGA 2

     SEZNAM CON IN LETALIŠČ, NAVEDENIH V 8. ČLENU
        POGOJEV UPORABE SISTEMA PRISTOJBIN

-----------------------------------------------------------------
   ODHODNA LETALIŠČA         PRVO NAMEMBNO LETALIŠČE
(ALI PRVO NAMEMBNO LETALIŠČE)      (ALI ODHODNO LETALIŠČE)
-----------------------------------------------------------------
       1                  2
-----------------------------------------------------------------
     V CONI I

- med 14 stopinj W & 110 stopinj    FRANKFURT
W in severno od 55 stopinj N      KOBENHAVN
izvzemajoč Islandijo          LONDON
                    PARIZ
                    PRESTWICK
-----------------------------------------------------------------
     V CONI II

- med 40 stopinj W & 110 stopinj W   ABIDŽAN
in 28 stopinj N & 55 stopinj N     AMAN
                    AMSTERDAM
                    ATENE
                    BASEL-MULHOUSE
                    BANJUL
                    BARCELONA
                    BELFAST
                    BERLIN
                    BIRMINGHAM
                    BORDEAUX
                    BRISTOL
                    BRUSELJ
                    BUKAREŠTA
                    BUDIMPEŠTA
                    KAIRO
                    CARDIFF
                    CASABLANCA
                    DAKAR
                    DUBLIN
                    DÜSSELDORF
                    EAST MIDLANDS
                    FRANKFURT
                    ŽENEVA
                    GLASGOW
                    HAMBURG
                    HELSINKI
                    CARIGRAD-ATATÜRK
                    JEDAH
                    JOHANNESBURG, JAN SMUTS
                    KIJEV
                    KOBENHAVN
                    KÖLN-BONN
                    LAGOS
                    LAS PALMAS, GRAN CANARIA
                    LEEDS IN BRADFORD
                    LILLE
                    LIZBONA
                    LONDON
                    LUXEMBURG
                    LYON
                    MAASTRICHT
                    MADRID
                    MALAGA
                    MANCHESTER
                    MANSTON
                    MARSEILLE
                    MILANO
                    MONROVIA
                    MOSKVA
                    MÜNCHEN
                    NANTES
                    NEAPELJ-CAPODICHINO
                    NEWCASTLE
                    NICA
                    OOSTENDE
                    OSLO
                    PARIZ
                    PONTA DELGADA, AZORI
                    PORTO
                    PRAGA
                    PRESTWICK
                    RIAD
                    RIM
                    SALI I., ZELENORTSKI
                    OTOKI
                    ST. MARIJA, AZORI
                    SANTIAGO, ŠPANIJA
                    SHANNON
                    SOFIJA
                    STOCKHOLM
                    STUTTGART
                    TEL AVIV
                    TENERIFE
                    TEMIŠVAR/GIARMATA
                    TORINO
                    TOULOUSE-BLAGNAC
                    VARŠAVA
                    DUNAJ
                    ZÜRICH
-----------------------------------------------------------------
     V CONI III

- zahodno od 110 stopinj W in med 28
stopinj N & 55 stopinj N        AMSTERDAM
                    DÜSSELDORF
                    FRANKFURT
                    ŽENEVA
                    GLASGOW
                    KOBENHAVN
                    LONDON
                    LUKSEMBURG
                    MADRID
                    MANCHESTER
                    MILANO
                    MÜNCHEN
                    PARIZ
                    PRESTWICK
                    RIM
                    SHANNON
                    ZÜRICH
-----------------------------------------------------------------
      V CONI IV

- zahodno od 40 stopinj W in med 20
stopinj N & 28 stopinj N vključno z
Mehiko                 AMSTERDAM
                    BARCELONA
                    BERLIN
                    BRUSELJ
                    DÜSSELDORF
                    FRANKFURT
                    HAMBURG
                    HELSINKI
                    KÖLN-BONN
                    LAS PALMAS, GRAN CANARIA
                    LIZBONA
                    LONDON
                    MADRID
                    MANCHESTER
                    MILANO
                    MÜNCHEN
                    PARIZ
                    PRAGA
                    RIM
                    SAL I., ZELENORTSKI OTOKI
                    ST. MARIJA, AZORI
                    SANTIAGO-ŠPANIJA
                    SHANNON
                    DUNAJ
                    ZÜRICH
-----------------------------------------------------------------
    V CONI V

- zahodno od 40 stopinj W in med
ekvatorjem & 20 stopinj N        AMSTERDAM
                    BARCELONA
                    BORDEAUX
                    BRUSELJ
                    DÜSSELDORF
                    FRANKFURT
                    GLASGOW
                    HAMBURG
                    KÖLN-BONN
                    LAS PALMAS, GRAN CANARIA
                    LIZBONA
                    LONDON
                    LYON
                    MADRID
                    MANCHESTER
                    MARSEILLE
                    MILANO
                    MÜNCHEN
                    NANTES
                    PARIZ
                    PORTO
                    PORTO SANTO, MADEIRA
                    PRESTWICK
                    RIM
                    ST. MARIJA, AZORI
                    SANTIAGO, ŠPANIJA
                    SHANNON
                    TENERIFE
                    TOULOUSE-BLAGNAC
                    DUNAJ
                    ZÜRICH
-----------------------------------------------------------------

                        PRILOGA 3

             PLAČILNI POGOJI

               1. člen

1. Zaračunani zneski se plačajo na poslovnem sedežu EUROCONTROL v
Bruslju.

2. Ne glede na to pa bo EUROCONTROL vplačila na račune, ki so v
državah pogodbenicah ali v drugih državah v njegovem imenu odprti
v bančnih ustanovah, ki so jih določili organi, pooblaščeni za
izvajanje sistema pristojbin na zračnih poteh, sprejel kot
izpolnitev dolžnikove plačilne obveznosti.

3. Znesek pristojbine zapade v plačilo z dnem, ko je opravljen
polet. Datum, do katerega mora biti plačilo realizirano, bo
označen na računu.


               2. člen

1. Znesek pristojbine se plača v ekujih, razen v primerih,
določenih v drugem odstavku tega člena.

2. Vsak uporabnik, ki ima domicil v eni izmed držav pogodbenic,
lahko vsakič, ko pristojbino plačuje v določeni bančni ustanovi,
ki je v državi njegovega domicila, to pristojbino poravna v
konvertibilni valuti te države.

3. Vsakič, ko uporabnik uporabi storitev v skladu s prejšnjim
odstavkom, se zneski, izraženi v ekujih, preračunajo v državno
valuto na podlagi dnevnih menjalnih tečajev, kot veljajo za
komercialne transakcije glede na datum in kraj plačila.


               3. člen

1. Šteje se, da je plačilo realizirano z dnem, ko je znesek
pristojbine prispel na račun v bančni ustanovi, ki jo določi
EUROCONTROL.

2. Šteje se, da je plačilo s čekom realizirano z dnem, ko je
EUROCONTROL ček prejel, pod pogojem, da ga bo izplačala
trasantova banka.


               4. člen

1. Plačilo mora spremljati poročilo, v katerem so navedeni
podatki, na katere polete se plačilo nanaša, datumi in zneski v
ekujih v zvezi s plačanimi računi in z morebitnimi odštetimi
zneski dobropisov. Zahteva glede prikazovanja zneskov na računih
v ekujih velja tudi za tiste uporabnike, ki bodo uporabljali
možnost, da omenjene zneske poravnajo v svoji valuti.

2. Kadar plačila ne spremlja poročilo, določeno v prejšnjem
odstavku, iz katerega je razvidno, za plačilo katerega računa je
neki znesek namenjen, bo EUROCONTROL z zneskom:

- najprej poravnal obresti, nato pa

- račune z najstarejšim datumom zapadlosti.


               5. člen

1. Pritožbe na račune se predložijo EUROCONTROL v pisni obliki.
Rok za takšne pritožbe je označen na računu.

2. Šteje se, da je pritožba vložena z dnem, ko jo je EUROCONTROL
prejel.

3. Pritožbe morajo biti natančno opisane, priložena pa morajo
biti tudi ustrezna dokazila.

4. Vložitev pritožbe še ni zadosten razlog, da bi plačnik od
zaračunanega zneska kar koli odštel, razen če to dovoli
EUROCONTROL.

5. Kadar se EUROCONTROL in uporabnik pojavljata hkrati kot
dolžnik in upnik, ni mogoče pobotati terjatev brez predhodnega
pristanka EUROCONTROL.


               6. člen

1. Vsaka pristojbina, ki ni poravnana v roku zapadlosti v
plačilo, se lahko poveča za znesek obresti, izračunane po tisti
obrestni meri, ki jo pristojni organi določijo in objavijo letno
v skladu z 11. členom pogojev uporabe sistema pristojbin na
zračnih poteh.

2. Obresti se izračunavajo in zaračunajo v ekujih.


               7. člen

Če dolžnik ne plača dolžnega zneska, se lahko ta prisilno
izterja.