Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1991 z dne 25. 10. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1991 z dne 25. 10. 1991

Kazalo

811. Navodilo o pošiljanju obvestil o cenah zaradi spremljanja, stran 770.

Na podlagi 3. člena odloka o prenosu pristojnosti za določanje cen na izvršne svete skupščin občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti (Uradni list RS, št. 2/91-I) izdaja Sekretariat za družbenoekonomski razvoj in finance občine Žalec
NAVODILO
o pošiljanju obvestil o cenah zaradi spremljanja
1. Podjetja in druge pravne osebe ter nosilci samostojnega osebnega dela, so dolžni pristojnemu organu za cene v občini zaradi spremljanja pošiljati obvestila o cenah za svoje proizvode in storitve, in sicer najpozneje v treh dneh od dneva njihove uveljavitve.
Podjetja in druge pravne osebe ter nosilci samostojnega osebnega dela pošiljajo obvestila o cenah za naslednje proizvode in storitve:
Področje 06 – promet in zveze
06061 – prevoz potnikov v mestnem in obmestnem prometu z avtobusi
Področje 10 – Stanovanjsko-komunalne dejavnosti in urejanje naselja in prostora
– urejanje stavbnega zemljišča
– urejanje in vzdrževanje ulic in prometnih poti
– urejanje in vzdrževanje parkov, zelenic in rekreacijskih površin
– prečiščevanje odplak
– proizvodnja, prenos in distribucija plina
– čiščenje javnih površin v naselju
– dimnikarske storitve
– pogrebna služba, urejanje in Vzdrževanje pokopališč
– druge neomenjene komunalne storitve (javne garaže, parkirni prostori in varovanje vozil, varovanje družbenega premoženja in ustanov, gasilska služba itd.)
Področje 11 – Finančne, tehnične in poslovne storitve
110304 – storitve tržnic na debelo in drobno
Področje 13 – Zdravstveno in socialno varstvo
130211 – dejavnost Zavodov za dnevno bivanje otrok
130221 – varstvo in oskrba socialno ogroženih otrok in mladine
130240 – socialno delo
2. Podjetja, pravne osebe in nosilci samostojnega osebnega dela, ki se ukvarjajo s proizvodnjo oziroma opravljanjem storitev, morajo poslati obvestilo o cenah zaradi spremljanja tudi za proizvode in storitve, za katere je predpisan ukrep neposredne kontrole cen, ko ta ukrep preneha, v treh dneh od dneva, ko začnejo uporabljati nove cene.
3. Obvestilo o cenah mora vsebovati naslednje podatke:
1) ime proizvoda oziroma storitve,
2) mersko enoto,
3) ceno proizvoda oziroma storitve,
a) ceno na dan 31. decembra predhodnega leta,
b) ceno, ki se uporablja do začetka uporabe, nove cene
c) novo ceno
d) odstotek povečanja,
4) podatke o tem, kateri organ upravljanja je sprejel sklep o povečanju cen,
5) datum sprejetja sklepa o povečanju cene, 6) datum začetka uporabe nove cene.
4. Obvestilo o cenah zaradi spremljanja morajo podjetja in druge pravne osebe ter nosilci samostojnega osebnega dela poslati občinskemu sekretariatu za družbenoekonomski razvoj in finance v enem izvodu.
5. V primeru, da podjetje in druge pravne osebe ter nosilci samostojnega osebnega dela ne pošiljajo zahtevanih podatkov oziroma pošiljajo napačne podatke, se kaznujejo v skladu z določili zakona o cenah (Uradni list RS, št. 1/91 z dne 25. 6. 1991).
6. Z dnem, ko začne veljati to navodilo, preneha veljati navodilo o pošiljanju obvestil o cenah zaradi spremljana (Uradni list SRS, št. 16/85).
7. To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 382-003/91-03
Žalec, dne 1. oktobra 1991.
Sekretar
sekretariata za
družbenoekonomski
razvoj in finance
Danica Jezovšek-Korent, dipl. ekon. l. r.