Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019

Kazalo

235. Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Zagorje ob Savi, stran 415.

  
Na podlagi 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US), 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ (Uradni list RS, št. 62/16), 3. člena Zakona o prekrških /ZP-1/ (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US in 32/16) in 17. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 3. redni seji dne 28. 1. 2019 sprejel
O D L O K 
o pokopališkem redu na območju Občine Zagorje ob Savi 
Splošne določbe 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se podrobneje določi izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti na območju Občine Zagorje ob Savi.
2. člen 
(območje veljavnosti) 
(1) Na območju Občine Zagorje ob Savi se pogrebne in pokopališke dejavnosti izvajajo na sledečih pokopališčih:
1. na pokopališču v Zagorju ob Savi,
2. na pokopališču na Zasavski Sveti gori,
3. na pokopališču v Šentlambertu,
4. na pokopališču v Kolovratu (I., II),
5. na pokopališču Podlipovica,
6. na pokopališču Izlake (I., II),
7. na pokopališču Podkum,
8. na pokopališču Čemšenik,
9. na pokopališču Šentgotard.
(2) Uporaba javnih gospodarskih služb, ki jih opredeljuje ta odlok je obvezna za vse, ki se odločijo, da jih bodo koristili na območju Občine Zagorje ob Savi.
(3) Neidentificirane osebe, ki so umrle na območju Občine Zagorje ob Savi, se pokopljejo na pokopališkem območju Občine Zagorje ob Savi.
3. člen 
(pogrebna in pokopališka dejavnost in njun način zagotavljanja) 
(1) Pogrebna dejavnost obsega:
– zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ki je obvezna občinska gospodarska javna služba in tržne dejavnosti, ki se opravljajo prosto na trgu:
– prevoz pokojnika, ki ga ne zagotavlja 24-urna dežurna služba, 
– pripravo pokojnika, 
– upepelitev pokojnika ter 
– pripravo in izvedbo pogreba. 
(2) Pokopališka dejavnost obsega upravljanje ter urejanje pokopališč, in sicer:
– Oddajanje prostorov za grobove v najem, kar obsega:
1. sklepanje najemnih pogodb,
2. oddajanje prostorov za grobove v najem,
3. obračunavanje in pobiranje grobnine,
4. vodenje evidence o umrlih, ki so pokopani na pokopališču (v nadaljevanju: pokopališka knjiga in kataster grobov),
5. vodenje evidenc prekopov in
6. vodenje evidenc najemnikov grobov in najemnih pogodb.
– Urejanje in vzdrževanje pokopališč, kar obsega:
1. upravljanje s pokopališči,
2. razdelitev na posamezne zvrsti grobov in vodenje pokopališkega načrta,
3. vzpostavitev in vodenje katastra pokopališke infrastrukture,
4. vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališčih,
5. reguliranje posegov v prostor pokopališča,
6. zagotavljanje uporabe mrliške vežice,
7. obnova in vzdrževanje mrliških vežic in opreme,
8. obnova in vzdrževanje ostale komunalne opreme in naprav na pokopališčih,
9. storitve vzdrževanja in urejanja samih pokopališč, kar obsega zbiranja in odvoz mešanih komunalnih odpadkov, bioloških odpadkov, odpadne embalaže, odpadnih sveč in odpadne elektronske opreme, košnja in grabljenje zelenic, urejanje in čiščenje poti, obrezovanje in urejanje živih mej, pokončnega in plazečega grmičevja ter ostala različna vzdrževalna dela,
10. pietetno izvajanje del na pokopališču,
11. prekop grobov,
12. razširitev ali izgradnjo novih pokopnih polj,
13. ostala dela povezana z nemotenim obratovanjem pokopališč. Zimsko vzdrževanje pokopališč (odstranjevanje snega, posipanje ipd.) ni predmet urejanja in vzdrževanja pokopališč.
(3) Pokopališka dejavnost obsega tudi storitve grobarjev in storitve pogrebnega moštva.
4. člen 
(upravljavec pokopališč) 
Upravljavec pokopališč iz 2. člena točke 1 do 6 v občini je Javno podjetje KOMUNALA Zagorje, d.o.o.
5. člen 
(izrazi) 
Izrazi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen kot je določeno v zakonu, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njegovi podlagi.
6. člen 
(uporaba predpisov) 
Za vprašanja v zvezi z opravljanjem pogrebne in pokopališke dejavnosti iz tretjega člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom se uporabljajo republiški in občinski predpisi s področja izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti.
7. člen 
(24-urna dežurna služba) 
(1) 24-urna dežurna služba obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe vključno z uporabo le-teh.
(2) Izvajalec 24-urne dežurne službe na celotnem območju občine je Javno podjetje Komunala Zagorje, d.o.o.
(3) Če pokojnik ne bo upepeljen in bo pokopan zunaj območja RS, izvajalec 24-urne dežurne službe izroči pokojnika izvajalcu pogrebne dejavnosti, ki predloži dokazila o naročilu pogreba zunaj območja RS ter o izpolnjenih pogojih za prevoz pokojnika preko meje (posmrtni potni list).
Storitve grobarjev in pokopališko pogrebnega moštva 
8. člen 
(pokopališko pogrebno moštvo) 
(1) Storitve grobarjev in pokopališko pogrebnega moštva, na pokopališčih iz 2. člena tega odloka točka 1 do 6 zagotavlja Javno podjetje Komunala Zagorje, d.o.o..
(2) Storitve pokopališko pogrebnega moštva obsegajo prevoz ali prenos krste ali žare iz mrliške vežice oziroma upepeljevalnice do mesta pokopa s položitvijo v grob ali z raztrosom pepela.
(3) Storitve grobarjev obsegajo:
– izkop in zasutje grobne jame,
– prvo ureditev groba, ki zajema odvoz odvečne zemlje in posušenega cvetja na odlagališče ter
– prekop posmrtnih ostankov.
(4) Storitve pokopališko pogrebnega moštva zaračuna upravljavec pokopališča iz prvega odstavka tega člena naročniku pogreba ali izvajalcem pogrebnih storitev v skladu s cenikom, določenim s tem odlokom.
Pogrebna slovesnost 
9. člen 
(način izvajanja pogrebne slovesnosti) 
(1) Pogrebna slovesnost obsega dejanja slovesa pred pokopom pokojnika oziroma pred upepelitvijo.
(2) Pogrebno slovesnost, čas in način pogrebne slovesnosti in pokopa organizira upravljalec pokopališča skladno z voljo naročnika pogreba ali izvajalca pogrebne dejavnosti.
(3) Pogrebna slovesnost se izvede v skladu s pokojnikovo voljo in na način, določen s tem odlokom.
(4) Če pokojnik ni izrazil svoje volje o načinu pokopa in pogrebni slovesnosti, odloča o tem naročnik pogreba.
(5) Če pokojnik ni imel svojcev ali ti ne morejo poravnati pogrebnih stroškov, o načinu pogrebne slovesnosti odloča občina, v kateri je imel pokojnik zadnje stalno ali začasno prebivališče oziroma občina, v kateri je bil najden.
(6) Slovesnost v zvezi z raztrosom pepela se določi s tem pokopališkim redom.
(7) Pri pogrebni slovesnosti lahko sodelujejo tudi predstavniki verskih skupnosti in društev.
Pogreb 
10. člen 
(osnovni obseg pogreba) 
(1) Osnovni obseg pogreba obsega:
– prijavo pokopa,
– pripravo pokojnika,
– minimalno pogrebno slovesnost in
– pokop, vključno s pogrebno opremo.
(2) Pri izvedbi osnovnega pogreba se obvezno uporabljajo standardi in normativi za najmanj:
– žaro
– krsto ustreznih dimenzij z oblogo
– spremljajočo opremo za pokojnika
– nagrobno obeležje
– spremstvo v prevozu pokojnika
– pripravo pokojnika
– pripravo grobne jame ustreznih dimenzij z zasutjem
– pogrebno moštvo ter
– minimalno pogrebno svečanost.
11. člen 
(prijava pokopa) 
(1) Pokop prijavi upravljavcu pokopališča naročnik pogreba oziroma pooblaščen izvajalec pogrebne dejavnosti, ki ga je izbral naročnik pogreba ali občina, njegov družinski član ali oseba, ki je z njim stalno živela oziroma ga je po predpisih morala vzdrževati in zanj skrbeti. Če takih oseb ni, lahko pokop prijavi delodajalec, občina, pristojen center za socialno delo, uprava bolnišnice oziroma druga zdravstvena ali socialna ustanova.
(2) Prijava pokopa mora biti pred izvedbo pokopa podana vsaj 36 ur.
(3) K prijavi pokopa mora naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti priložiti listino, ki jo izda pooblaščeni zdravnik oziroma zdravstvena organizacija, ali matičar matičnega registra, kjer je bila smrt prijavljena ter osebni dokument v primeru upepelitev pokojnika.
12. člen 
(priprava pokojnika) 
(1) Priprava pokojnika obsega vsa potrebna dela pred upepelitvijo ali pokopom, ki jih izvede izvajalec pogrebne dejavnosti, v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost.
(2) Pred pripravo pokojnika je le-ta lahko v hladilnih prostorih izvajalca javne službe največ 60 dni. Po preteku tega obdobja, izvajalec obvesti občino.
(3) Na dan pogreba ali največ dva dni prej, je lahko pokojnik prepeljan v mrliško vežico oziroma na kraj, ki je namenjen pogrebnemu slovesu.
(4) Verske skupnosti lahko izjemoma položijo stanovskega predstavnika ali predstavnico (v nadaljnjem besedilu: stanovski predstavnik) do pokopa v objekt, ki je namenjen opravljanju verskih obredov. Pri tem morajo upoštevati pokopališki red, ki je določen z občinskim odlokom.
13. člen 
(minimalna pogrebna slovesnost) 
Minimalna pogrebna slovesnost, ki jo izvede pogrebno pokopališko moštvo obsega prevoz ali prenos pokojnika iz mrliške vežice do mesta pokopa.
14. člen 
(pokop) 
(1) Pokop v smislu tega odloka je pokop posmrtnih ostankov oziroma upepeljenih ostankov umrlega ter druga dela, ki jih je potrebno opraviti v zvezi s pokopom in jih, skladno z zakonom, tem odlokom in dogovorom s svojci umrlega, izvede izvajalec pogrebnih storitev.
(2) Svojci umrlega so: oseba, ki je stalno živela z umrlim (zakonec ali oseba, katere dalj časa trajajoča življenjska skupnost z umrlim ima po zakonu pravne posledice kot zakonska zveza), polnoletni otroci umrlega, posvojenci, starši umrlega in drugi, ki so stalno živeli z umrlim oziroma njegovi najbližji sorodniki.
(3) O pokopu upravljavec pokopališča praviloma obvesti javnost z obvestilom na elektronski ali klasični oglasni deski pokopališča, razen v primeru, da naročnik pogreba tega ne želi. Vrste pokopov so opredeljene z zakonom in tem odlokom.
(4) Pokop se opravi na pokopališču, zunaj pokopališča pa je dovoljen le kot raztros pepela ali posebni pokop stanovskih predstavnikov v grobnice verskih skupnosti.
(5) Raztros pepela zunaj pokopališča ali posebni pokop stanovskega predstavnika v grobnice verskih skupnosti na območju občine se lahko opravi po predhodnem soglasju, ki ga izda občinska uprava Občine Zagorje ob Savi.
15. člen 
(pogrebna svečanost) 
(1) Pogrebna svečanost se mora opraviti z vso pieteto do umrlega.
(2) Način pokopa in pogrebne svečanosti je treba opraviti v skladu z voljo umrlega in pokopališkim redom, ki natančneje opredeljuje način pokopa in pogrebne svečanosti. Pokop se lahko opravi v ožjem družinskem krogu, če je bila to želja pokojnika ali njegovih najbližjih svojcev oziroma osebe, ki je naročnik pogreba.
(3) Če umrli ni izrazil svoje volje, odločijo o tem svojci oziroma naročnik pogreba. Če umrli nima svojcev, odloča o načinu pokopa občinska uprava Občine Zagorje ob Savi.
(4) Naročnik lahko izbira med naslednjimi načini izvedbe pogrebne svečanosti:
1. javna pogrebna svečanost,
2. pokop v družinskem krogu,
3. anonimni pokop.
(5) Za organizacijo pogrebne svečanosti poskrbi izvajalec pogrebne dejavnosti v dogovoru s svojci umrlega. Čas pogrebne slovesnosti in pokopa določi upravljavec pokopališča v dogovoru z naročnikom pogreba in izvajalcem pogrebne dejavnosti.
16. člen 
(1) Pogrebna svečanost se prične z dvigom in prenosom pokojnika s poslovilnega odra. Dvig, prenos oziroma odvoz krste ali žare v pogrebnem sprevodu in položitev krste ali žare v jamo opravi pokopališko pogrebno moštvo, pri tem pa lahko sodelujejo stanovski predstavniki in drugi. Pogrebniki morajo biti oblečeni v svečane obleke. Pogrebna svečanost se v primeru verskega pogrebnega obreda prične z obredom verske skupnosti, če pa pri njej sodeluje tudi godba, predvajana glasba oziroma pevci, le-ti še pred pričetkom pogrebnega sprevoda zaigrajo oziroma zapojejo žalostinko, sledijo pa lahko še poslovilni govori.
(2) Pogrebni sprevod se odvija s kraja, kjer se prične pogrebna svečanost v verski objekt ali do groba na pokopališču.
(3) Razvrstitev v pogrebnem sprevodu poteka na podlagi dogovora z vodjo pogreba, ki nadzoruje/spremlja pogrebno svečanost. Razvrstitev v pogrebnem sprevodu je praviloma naslednja: na čelu pogrebnega sprevoda gresta zastavonoša z državno zastavo z žalnim trakom in vodja pogreba. Za njimi se razvrstijo nosilci drugih zastav in praporov z žalnimi trakovi, nosilci odlikovanj in priznanj umrlega, godba, pevci, nosilci vencev, v primeru verskega pogrebnega obreda dostojanstvenik verske skupnosti, krsta s pokojnikom ali žara pokojnika, svojci in za njimi ostali udeleženci pogreba. Če sodelujejo pri pogrebu predstavniki verske skupnosti, se s svojimi simboli razvrstijo neposredno pred krsto oziroma žaro. Razpored v pogrebnem sprevodu se lahko na željo najbližjega sorodnika oziroma naročnika pogreba izvede tudi drugače. Državni simboli ne gredo v ustanove raznih verskih skupnosti. Pri pokopu umrlega, ki ni slovenski državljan, se v pogrebnem sprevodu državna zastava ne uporablja, lahko pa se uporablja črna žalna zastava.
(4) Ob grobu se udeleženci pogrebnih svečanosti razvrstijo tako, da so neposredno ob grobu svojci umrlega, državna zastava ter prapori, nosilci odlikovanj in priznanj, v primeru verskega pogrebnega obreda pa tudi dostojanstvenik verske skupnosti in nosilec verskega znamenja. Krsta z umrlim ali žara s pepelom umrlega se položi v grob. Nato se opravi obred verske skupnosti, če gre za verski pogrebni obred. Temu sledijo še nastop godbe oziroma pevcev in poslovilni govori, obred pa se zaključi na krajevno običajen način.
(5) Če se pri pogrebu tudi zvoni, lahko zvonjenje traja v skladu s predpisi verske skupnosti. Med govorom, petjem in igranjem godbe se praviloma ne sme zvoniti.
(6) Upravljavec pokopališča mora najpozneje v 15 dneh po pogrebu poskrbeti za odstranitev vencev in odvečnega cvetja z groba, razen v primeru, da umik naročnik pogreba želi drugače.
(7) Pokop se lahko opravi kot:
– pokop posmrtnih ostankov umrlega v grob v krsti ali žari,
– pokop žare z upepeljenimi ostanki umrlega v žarni grob,
– raztros upepeljenih ostankov umrlega, ki se opravi na posebej določenem prostoru na pokopališču, če pokopališče ima za to določen prostor.
(8) V pogrebno svečanost je v skladu z voljo umrlega ali njegovih svojcev lahko vključen poseben protokol verske, vojaške, lovske, gasilske ali druge organizacije.
(9) Če pri pogrebni svečanosti sodeluje tudi častna enota z vojaškim ali lovskim strelnim orožjem, ki izstreli častne salve v zadnji pozdrav umrlemu, mora biti zagotovljena popolna varnost udeležencev pogreba, za kar je odgovoren vodja častne enote.
(10) Javne pogrebne svečanosti se lahko udeleži vsakdo, ki upošteva pravila dostojanstva in pieteto do umrlega.
(11) Najkasneje dve uri po končani slovesnosti, je potrebno grob zasuti oziroma ga začasno urediti tako, da ne predstavlja nevarnosti odtujitve iz groba oziroma poškodovanja premoženja ali ljudi.
17. člen 
(1) Stroške pogreba mora poravnati naročnik pogreba.
(2) Če je naročnik pogreba občina, mora stroške pogreba, vključno s stroški 24-urne dežurne službe, poravnati občina, v kateri je imel pokojnik stalno bivališče. Če ni mogoče ugotoviti kraja zadnjega stalnega prebivališča, poravna stroške pokopa občina, kjer je imel pokojnik zadnje začasno prebivališče, oziroma občina, v kateri je oseba umrla, oziroma občina, v kateri je bila najdena.
18. člen 
(čas pokopa) 
(1) Pokopi na pokopališčih iz točke 1 do 6, 2. člena tega odloka, se izvajajo vsak delavnik od ponedeljka do petka:
– od 1. aprila do 31. oktobra v času od 10.00 do 18.00 ure
– od 1. novembra do 31. marca v času od 11.00 do 17.00 ure.
V primeru posebnih ali izrednih okoliščin, je možen pokop tudi izven določenih ur.
Na dan praznika, dela prostega dne in nedeljo se pokopi umrlih ne izvajajo. Pokop umrlega se sme izjemoma opraviti na soboto, vendar je v tem primeru naročnik pogrebnih storitev dolžan kriti povečane stroške storitev.
(2) Čas pokopa uskladita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.
19. člen 
(način pokopa, če je plačnik občina) 
(1) V primeru, če je plačnik pokopa občina, se praviloma izvede osnovni pogreb z osnovno pogrebno opremo in raztrosom pepela.
(2) Najemnik grobne parcele je občina.
(3) Izjemoma se žara pokoplje v žarni grob s soglasjem najemnika grobne parcele s tem, da poravna razliko stroškov med pokopom z raztrosom pepela in pokopom v žarni grob.
20. člen 
(pokop zunaj pokopališča) 
(1) Pokop zunaj pokopališča lahko opravi le izvajalec pogrebne dejavnosti v skladu s tem odlokom.
(2) Pokop zunaj pokopališča ali posebni pokop stanovskih predstavnikov v grobnice verskih skupnosti se lahko opravi na podlagi izdanega soglasja občinske uprave Občine Zagorje ob Savi.
21. člen 
(mrliške vežice) 
(1) Na pokopališču v Zagorju ob Savi in na pokopališču v Šentlambertu in na Izlakah, v Podkumu, v Šentgotardu in v Čemšeniku, so mrliške vežice, katerih uporaba je obvezna.
(2) Mrliške vežice iz prejšnjega odstavka obratujejo praviloma vsak dan v tednu med 7.00 in 19.00 uro.
(3) Na pokopališču zasavska Sveta gora in Kolovrat ni mrliške vežice. Pokojniki, ki bodo pokopani na tem pokopališču so lahko do pogreba doma oziroma v hiši z največ dvema stanovanjema pod pogojem, da je to skladno s predpisi o mrliško pregledni službi.
(4) Če umrli leži doma v stanovanjski hiši, se pogrebni sprevod opravi z vozilom upravljavca pokopališča.
22. člen 
(prva ureditev groba) 
(1) Prva ureditev groba zajema izkop, zasutje grobne jame ter odvoz odvečne zemlje in posušenega cvetja na odlagališče.
(2) Prvo ureditev izvajajo upravljavci pokopališča, po ceniku, ki ga potrdi pristojni občinski organ.
23. člen 
(vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču) 
(1) Območje pokopališča je javni prostor, kjer se zagotavlja javni red in mir in kjer se smiselno uporabljajo določbe o javnem redu in miru na javnem mestu.
(2) Območje pokopališča se uporablja le za izvajanje pogrebnih in pokopaliških dejavnosti, za obiskovanje pokopališča zaradi poklona spomina pokojnim oziroma zaradi vzdrževanja groba ter za izvajanje javnih komemoracij.
(3) Na območju pokopališča morajo najemniki in obiskovalci skrbeti za red, mir in spoštljivo vedenje.
24. člen 
(prepovedi) 
(1) Na območju pokopališča ni dovoljeno:
1. nedostojno vedenje, kot je vpitje, glasno smejanje, razgrajanje in hoja po grobovih oziroma prostorih za grobove,
2. odlaganje smeti in odpadkov izven za to določenega prostora,
3. druge vrste onesnaževanja pokopališkega prostora in objektov na območju pokopališča,
4. postavljanje in odstranjevanje spomenikov brez predhodnega soglasja upravljavca pokopališča,
5. vodenje živali na pokopališče,
6. vožnja z motornimi vozili in s kolesi.
(2) Zidarska, kamnoseška, kovino strugarska in druga dela, ki se izvajajo z namenom urejanja pokopališč ter grobov, in s tem povezanimi prevozi, se lahko opravljajo le s predhodnim soglasjem upravljavca. Upravljavec mora zagotavljati enakopravno obravnavo kamnosekov, vrtnarjev in drugih izvajalcev storitev na pokopališču. Enako velja tudi za določila tega pokopališkega reda.
(3) Na pokopališču in v neposredni bližini območja pokopališča v času pogrebnih svečanosti niso dovoljene dejavnosti, ki motijo potek pogrebne svečanosti (npr. povzročanje hrupa, vpitje, moteči zvoki in podobno). Upravljavec pokopališča povzročitelja na to opozori pred začetkom pogrebne svečanosti.
25. člen 
(oddaja grobov v najem) 
(1) Grob oddaja v najem upravljavec pokopališča na podlagi najemne pogodbe v skladu s tem odlokom.
(2) Najemnik groba je lahko samo ena pravna ali fizična oseba.
(3) Če naročnik pogreba ob prijavi pogreba nima v najemu groba, mu ga dodeli v najem upravljavec pokopališča s katerim mora naročnik pogreba pred naročilom pogreba skleniti najemno pogodbo, razen pri raztrosu pepela ali pokopu zunaj pokopališča.
(4) V soglasju z naročnikom pogreba lahko namesto njega najemno pogodbo z upravljavcem pokopališča sklene druga pravna ali fizična oseba. Če nobena druga oseba z upravljavcem pokopališča ne sklene najemne pogodbe, jo mora skleniti naročnik pogreba.
(5) Ob smrti najemnika groba se morajo dediči najemnika groba dogovoriti, kateri izmed njih bo prevzel pravico do najema groba. Prednostno pravico do najema groba ima tisti, ki je poravnal stroške pogreba umrlega najemnika.
(6) Določila prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo tudi, če je imel najemnik groba, ki je umrl, v najemu več grobov.
(7) Najemno razmerje je mogoče prenesti na drugo osebo, ki ima za to interes, pod pogoji, ki so določeni z najemno pogodbo. Prenos najemnega razmerja je brezplačen. Pogoji ne smejo ovirati prenosa.
(8) Če dedič najemnika groba ne uveljavi pravice do najema groba v 90 dneh po smrti najemnika, izgubi pravico do najema groba.
(9) V primeru pogreba z raztrosom pepela na pokopališču v Zagorju ob Savi:
– upravljavec lahko na za to določenem mestu namesti spominsko ploščo z imenom, priimkom ter datumom rojstva in smrti pokojnika,
– naročnik poravna 1x grobnino v višini letne grobnine za enojni grob.
Ta strošek naročnik poravna pri plačilu stroškov pogreba.
(10) Na napisno obeležje, ki je postavljeno ob prostoru za posip pepela se lahko vpisujejo imena in priimki pokojnikov, ki so bili pokopani na stroške Občine Zagorje ob Savi.
26. člen 
(pogodba o najemu groba) 
(1) Prostore za grobove (v nadaljevanju: grobni prostor) daje v najem upravljavec v skladu s tem odlokom in zakonom.
(2) Pogoji najema se določijo z najemno pogodbo med najemnikom in upravljavcem in v skladu s tem odlokom.
(3) Pogodba o najemu groba mora določati zlasti:
– osebe najemnega razmerja;
– čas najema;
– vrsto, zaporedno številko in velikost groba;
– osnove za obračun višine letne najemnine in način plačevanja;
– obveznost najemojemalca glede urejanja grobov, oziroma prostora za grob;
– ukrepe v primeru neizpolnjevanja obveznosti najemojemalca iz te pogodbe.
(4) Najemniki grobov so dolžni:
1. skleniti najemno pogodbo,
2. vzdrževati grobove,
3. spoštovati vse določbe iz najemne pogodbe,
4. redno plačevati grobnino,
5. urejati grob v skladu z načrtom pokopališča in soglasji upravljavca,
6. sami poskrbeti za zavarovanje nagrobnih obeležij (okvir groba, spomeniki, robniki, krovne plošče, lučke, vaze, itd), ker so le-ta namreč zasebna lastnina najemnikov grobov, ki imajo možnost zavarovanja svoje lastnine iz naslova premoženjskih zavarovanj.
(5) Pravica do najema grobnega prostora se pridobi s sklenitvijo najemne pogodbe.
(6) To pravico je mogoče prenesti znotraj sorodstvenega razmerja najemnika pogodbe s pisnim dogovorom, obojestranskim dogovorom pri upravljavcu, oporoko ali sklepom o dedovanju na drugo osebo s sklenitvijo nove najemne pogodbe.
(7) V primeru, da najemnik ne sporoči spremembe naslova, zaradi česar mu ni možno vročiti računa za najemnino groba in ostale pošte, lahko upravljavec sam pridobi podatke o bivališču najemnika od uradnih institucij.
27. člen 
(grobnina) 
(1) Za najem groba plačuje najemnik groba grobnino.
(2) Grobnina je sorazmerni delež vseh letnih stroškov upravljanja pokopališke dejavnosti za posamezno vrsto groba, izračunan na podlagi seštevka vseh vrst grobov in njihovih razmerij do enojnega groba.
(3) Stroški grobnine vključujejo stroške za urejenost pokopališča, oddaje grobov v najem in stroške vodenja evidenc.
(4) Grobnina se lahko plača za obdobje, daljše od enega leta, a največ za deset let.
(5) Ob prvem najemu groba, se grobnina plača v sorazmernem delu do konca letnega obdobja.
28. člen 
(1) Grobni prostor se daje v najem za nedoločen čas. Za leto, v katerem se sklene najemna pogodba za nov grob, se najemnina za najem grobnega prostora plača v sorazmernem delu do konca letnega obdobja.
(2) Če želi najemnik groba odstopiti od najemne pogodbe pred potekom mirovalne dobe, mora v primeru klasičnega pokopa plačati grobnino do konca poteka mirovalne dobe.
29. člen 
(1) Najemnik lahko odpove pogodbo, vendar pa odpoved stopi v veljavo s 1. januarjem prihodnjega leta, od dne ko je najemnik upravljavcu pisno sporočil odpoved.
(2) Najmanj dva meseca pred koncem leta, ko stopi odpoved v veljavo, mora upravljavec pisno opozoriti najemnika o prenehanju najemne pogodbe in ga opozori, da je dolžan odstraniti opremo groba najkasneje v 15 dneh po poteku in razveljavitvi najemne pogodbe. Če tega ne stori, stori to upravljavec na najemnikove stroške.
(3) Upravljavec je dolžan spomenik in drugo opremo z groba hraniti v skladiščnih prostorih najmanj 6 mesecev po prenehanju najemne pogodbe. Razen, če najemnik soglaša s takojšnjo odstranitvijo spomenika in druge opreme.
(4) Obveznosti upravljavca navedene v prvem odstavku tega člena veljajo tudi v primeru, da upravljavec sam razveljavi najemno pogodbo.
30. člen 
(1) V času od odstranitve opreme groba do poteka mirovalne dobe in ponovne oddaje grobnega prostora drugemu najemniku, skrbi za minimalno vzdrževanje opuščenega groba upravljavec pokopališča.
(2) Sredstva za vzdrževanje iz prejšnjega odstavka tega člena zagotavlja Občina Zagorje ob Savi.
31. člen 
Upravljavec razveljavi najemno pogodbo v naslednjih primerih:
– če grobnina groba za preteklo leto ni poravnana niti po predhodnem opozorilu,
– če najemnik ne vzdržuje groba skladno s pokopališkim redom in določbami najemne pogodbe,
– ob opustitvi pokopališča,
– kadar to zahteva načrt preureditve pokopališča.
32. člen 
(1) Po razveljavitvi najemne pogodbe se smatra grobni prostor kot opuščen grob do konca mirovalne dobe, nakar se prekoplje in odda drugemu najemniku.
(2) Najemnik groba mora ob prekinitvi najema na lastne stroške odstraniti vsa nagrobna obeležja, v nasprotnem primeru to na njegove stroške stori upravljavec pokopališča.
33. člen 
(1) Upravljavec pokopališča lahko robnike, okvir groba, spomenik in drugo opremo groba odstrani, in po šestih mesecih odda prostor za grob drugemu najemniku (ob upoštevanju mirovalne dobe za grobove iz 36. člena tega odloka), v naslednjih primerih:
– če grobnina ni poravnana za preteklo leto niti po predhodnem opozorilu,
– če je grob tako zanemarjen, da kvari videz sosednjih grobov in pokopališča kot celote (daje videz zapuščenosti),
– če upravljavcu ni znan najemnik oziroma, če le-ta ni sporočil spremembe bivališča ali imena. V primeru, da najemnik ne sporoči spremembe naslova, zaradi česar mu ni možno vročiti računa za grobnino in ostale pošte, lahko upravljavec sam pridobi podatke o bivališču najemnika od uradnih institucij. V kolikor upravljavec tudi na takšen način ne uspe pridobiti novega naslova najemnika, lahko v takem primeru upravljavec preko pisnega sporočila na nagrobni parceli predhodno pozove najemnika, da v najkrajšem možnem času kontaktira vodjo pokopališča. Takšno sporočilo se objavi tudi na spletni strani upravljavca in na oglasni deski Občine Zagorje ob Savi. Poziv mora biti objavljen vsaj tri mesece pred odstranitvijo nagrobnih obeležij.
(2) Upravljavec mora robnike, spomenik in drugo opremo groba hraniti na določenem prostoru šest mesecev.
34. člen 
(posegi v prostor na pokopališču) 
(1) Postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču je dovoljen ob predhodnem soglasju upravljavca pokopališča.
(2) Upravljavec pokopališča daje soglasja za postavitev, popravilo, odstranitev spomenikov in drugih nagrobnih obeležij na območju pokopališča v skladu z zakonom in tem odlokom.
(3) Upravljavec pokopališča izda soglasje v treh dneh od prejema popolne vloge, razen v primerih, ko so objekti kulturna dediščina ali kulturni spomenik. O zavrnitvi soglasja odloči občinska uprava v 15 dneh. Odločitev občinske uprave je dokončna, zoper njo pa je mogoč upravni spor.
(4) Za druga dela na območju pokopališča kot so klesanje in barvanje črk, čiščenje spomenikov in drugih nagrobnih obeležij ter vrtnarske storitve, izvajalcu ni treba pridobiti soglasja pri upravljavcu pokopališča ampak mora priglasiti le termin izvedbe del. Priglasitev je brezplačna.
35. člen 
(zvrsti grobov z dimenzijami grobnih parcel) 
1. Za vsako pokopališče mora biti izdelan načrt razdelitve na pokopališčne oddelke in grobove. Z načrtom razdelitve na pokopališčne oddelke in grobove se določi zlasti:
– razdelitev pokopališča na pokopališčne oddelke s prostori za posamezne zvrsti grobov, ki so klasični grobovi, vrstni grobovi, žarni grobovi in prostori za anonimne pokope ter raztrositev pepela;
– prostor za pokope ob morebitnih naravnih in drugih nesrečah v vojni in v izrednih razmerah;
– razdelitev pokopališčnih oddelkov na grobove po zvrsti grobov;
– dimenzije grobov in njihova oblika, s tem, da so dimenzije družinskih grobov od 1,60 x 2,00 do 1,60 x 2,30 m, samskih grobov od 1,00 x 2,00–2,30 m in žarnih grobov od 60 x 1,30 do 0,70 x 1,40 m in, da so grobovi iste zvrsti enaki na istem pokopališču;
– drugi prostori in objekti v zvezi s pokopališko dejavnostjo;
– hortikulturna ureditev pokopališča.
Nad zadnjo krsto s pokojnikom mora biti minimalno 0,80 m zemlje.
Dimenzije novih in obstoječih grobov, ki se obnavljajo se prilagodijo obstoječemu stanju in prostorskim možnostim.
36. člen 
(mirovalna doba za grobove) 
(1) Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega pokopa na istem mestu v istem grobu. Mirovalna doba za pokop s krsto ne sme biti krajša od 10 let, pri čemer je potrebno upoštevati značilnosti zemljišča na katerem je pokopališče.
(2) Pred potekom mirovne dobe se sme grob s krsto odpreti le, če to zahtevajo svojci ali druge fizične in pravne osebe, ki imajo interes, da se umrli izkoplje in prenese na drugo pokopališče ali v drugi grob na istem pokopališču, po poprejšnjem soglasju najemnika groba sicer pa le z dovoljenjem občinske uprave.
(3) Ekshumacije (prekopi zaradi sodne preiskave), ki so bile uradno odrejene na zahtevo pravosodnih organov, se opravljajo ob vsakem času. Drugi prekopi se opravljajo v obdobjih, ko temperature ozračja ne presegajo +10 °C.
(4) Za izkop se uporabljajo predpisi o izkopu umrlih.
(5) Za pokop z žaro se ne uporablja prvi odstavek tega člena.
37. člen 
(cenik) 
(1) Upravljavec pokopališča zaračunava storitev vzdrževanja pokopališča ter pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture ter storitve grobarjev in storitve pokopališko pogrebnega moštva, naročnikom oziroma izvajalcem pogrebnih storitev skladno z enotnim cenikom, ki ga potrdi pristojni občinski organ in se usklajuje z rastjo cen življenjskih stroškov enkrat letno po podatkih, ki so objavljeni v Uradnem listu RS.
(2) Cenik mora biti naročnikom pogreba na voljo na vidnem mestu v prostorih izvajalca pokopališke dejavnosti ter na njegovih spletnih straneh.
38. člen 
(1) Infrastrukturni objekti in naprave potrebne za izvajanje javne službe pokopališke dejavnosti po tem odloku so v lasti občine in v najemu izvajalca pokopaliških storitev.
(2) Občina, ki ni lastnik pokopališča ali nima urejene razpolagalne pravice za upravljanje pokopališča, uporablja določila zakona, ki ureja gospodarske javne službe in zagotovi izvajanja pokopališke dejavnosti skladno z 28. členom tega zakona najpozneje v desetih letih od uveljavitve zakona.
39. člen 
(pogrebna pristojbina) 
Občina lahko določi pogrebno pristojbino, ki jo upravljavcu pokopališča plača izvajalec pogreba.
40. člen 
(druga vprašanja pogrebne in pokopališke dejavnosti ter uporabnikov) 
Vsako pokopališče mora imeti pokopališki kataster in načrt pokopališča z razdelitvijo na (pokopališčne) oddelke in grobove, evidenco grobov in pokopanih oseb v posameznem grobu, datum pokopa ter oznako groba.
41. člen 
(1) Upravljavec pokopališča mora voditi trajno evidenco o pokojnih, ki so ali so bili pokopani na pokopališču, ki ga upravlja, trajno evidenco grobov – kataster in evidenco najemnikov grobov.
(2) V evidenci o pokojnikih se vodijo podatki o imenu in priimku pokojnika, naslov, datum rojstva in smrti pokojnika, datum pogreba, številka in oznaka groba ter datum in kraj prekopa.
(3) Za potrebe obveščanja javnosti o lokaciji groba se lahko preko informacijskih tabel na pokopališču ali na drug ustrezen način (objava na spletni strani upravljavca pokopališča, v medijih itd.) sporočajo podatki o imenu in priimku pokojnika, letnici rojstva in smrti pokojnika, številka groba in pokopališče. Če je pokojnik pisno prepovedal javnost svojih podatkov ali je to prepovedal naročnik pogreba, se lahko njegovi osebni podatki sporočajo le tistim uporabnikom, ki so za obdelavo osebnih podatkov pooblaščeni z zakonom.
(4) V evidenci najemnikov grobov se vodijo podatki o imenu in priimku najemnika, EMŠO ali davčna številka, naslov najemnika, številka in datum sklenitve pogodbe o najemu ter višina grobnine. Podatki so dostopni samo tistim uporabnikom, ki so za obdelavo osebnih podatkov pooblaščeni z zakonom.
42. člen 
(1) Občine morajo v zvezi z urejanjem pokopališč v skladu s svojimi prostorskimi akti zagotoviti zadostne površine za pokopavanje umrlih za najmanj 30 let.
(2) Občina mora zagotoviti sredstva za zgraditev ali razširitev pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture na območju, ki je določeno z občinskim prostorskim aktom.
Nadzor 
43. člen 
(nadzor) 
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja občinska inšpekcija.
44. člen 
(prekrški) 
(1) Z globo 3.000 evrov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma samostojna podjetnica posameznica (v nadaljnjem besedilu: samostojni podjetnik posameznik), če:
– nima dovoljenja za opravljanje pogrebne dejavnosti in izvaja to dejavnost (prvi odstavek 6. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti)
– kljub neizpolnjevanju pogojev za opravljanje pogrebne dejavnosti izvaja to dejavnost (prvi in drugi odstavek 7. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti)
– izvaja storitve prevoza, ki sodijo v okvir 24-urne dežurne službe, pa ni izvajalec javne službe
– ne izvaja storitev prevoza pokojnika v skladu s prvim, drugim, tretjim, četrtim in šestim odstavkom 9. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti
– ne pripravi pokojnika v skladu z določili Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter določili tega odloka
– ne izroči žare z upepeljenimi ostanki pokojnika izbranemu izvajalcu pogreba (tretji odstavek 11. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti)
– pogrebne slovesnosti ne opravi v skladu s pokopališkim redom navedenim v tem odloku
– ne zagotovi minimalnega obsega pogreba (tretji odstavek 15. člena)
– ne objavi cen pogrebnih storitev in opreme ali specificira le-teh na računu v skladu petim odstavkom 16. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti
– pokop ni opravljen v skladu s 17. in 18. členom Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter določili odloka.
(2) Z globo 300 evrov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če preneha opravljati pogrebno dejavnost in se v petnajstih dneh ne odjavi iz registra podjetij (drugi odstavek 25. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti).
(3) Z globo 600 evrov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo 300 evrov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, če stori prekršek iz drugega odstavka tega člena.
45. člen 
(1) Z globo 3.000 evrov se za storjeni prekršek kaznuje upravljavec pokopališča, ki je pravna oseba, če:
– ne obravnava enakopravno vseh izvajalcev storitev na pokopališču (tretji odstavek 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti);
– ne zaračunava storitev oddaje pokopaliških objektov in naprav ter storitev grobarjev izvajalcem pogrebnih storitev v skladu s cenikom, kot ga določa pokopališki red (četrti odstavek 28. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti);
– ne odda groba v najem v skladu z 29. členom Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti;
– ne zaračunava višine grobnine v skladu s sklepom občine (četrti odstavek 34. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti);
– ne vodi evidenc v skladu s 35. členom Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti;
– ne izda soglasja v skladu s 36. členom Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti
(2) Z globo 600 evrov se za storjeni prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
46. člen 
(1) Z globo 400 evrov se za storjeni prekršek kaznuje posameznik, če pokoplje pokojnika ali raztrosi pepel pokojnika na mestu, kjer to ni dovoljeno, oziroma za to nima ustreznega soglasja (prvi odstavek 18. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti), ali če zahteva za prenos najemnega razmerja na grobu plačilo (šesti odstavek 30. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti).
(2) Z globo 200 EUR se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz 24. člena tega odloka.
(3) Z globo 1.500 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek iz 24. člena tega odloka, njihova odgovorna oseba pa z globo 500 EUR.
Prehodne in končne določbe 
47. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati vsi akti Občine Zagorje ob Savi, ki so urejali področje pokopaliških in pogrebnih dejavnosti ter urejanja in vzdrževanja pokopališč na območju Občine Zagorje ob Savi in so bili v veljavi do uveljavitve tega odloka, Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Zagorje ob Savi (Uradni Vestnik Zasavja št. 13/85), Odlok o pogrebnih svečanostih na območju Občine Zagorje ob Savi (Uradni Vestnik Zasavja št. 1/90), Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališkem redu na območju Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 111/13).
48. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-85/2017
Zagorje ob Savi, dne 28. januarja 2019
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan l.r.