Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019

Kazalo

233. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Zasebnem vrtcu Dobra teta d.o.o., stran 414.

  
Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 ZUUJFO), Zakona za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17 in 77/18), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15) in 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 30/17 – UPB1, 70/18) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 2. seji dne 30. 1. 2019 sprejel
S K L E P 
o spremembah Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Zasebnem vrtcu Dobra teta d.o.o. 
1. člen 
V Sklepu o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Zasebnem vrtcu Dobra teta d.o.o. (Uradni list RS, št. 54/17 v nadaljevanju: sklep) se spremeni 1. člen sklepa tako, da se po novem glasi:
»Cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu Dobra teta d.o.o., za PE Pri Dobri Tinci, Partizanska c. 10, Kranj, PE Pri Dobri Evi, Ul. Lojzeta Hrovata 4b, Kranj in PE Pri Dobri Lučki, Ljubljanska c. 24d, Kranj znašajo mesečno na otroka:
Program
Cena
Dnevni programi
oddelek prvega starostnega obdobja 
563,23 €
oddelek drugega starostnega obdobja 
(PE pri Dobri Lučki)
425,49 €
2. člen 
Spremeni se prvi odstavek 2. člena sklepa in se po novem glasi:
»Dnevni strošek živil za otroke v cenah programov iz 1. člena znaša 2,97 € (zajtrk 0,75 €, malica 0,48 €, kosilo 1,74 €). Za otroke, za katere je Mestna občina Kranj po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, znaša dnevni strošek živil 1,75 €.«
3. člen 
Spremeni se 3. člen sklepa in se po novem glasi:
»Staršem otrok, za katere je Mestna občina Kranj po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, se dodatno zniža plačilo tako, da plačajo v programu prvega starostnega obdobja za 11,713 % nižjo ceno programa v svojem dohodkovnem razredu.
Staršem otrok, za katere je Mestna občina Kranj po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, se dodatno zniža plačilo tako, da plačajo v programu drugega starostnega obdobja za 12,177 % nižjo ceno programa v svojem dohodkovnem razredu.«
4. člen 
Črta se 5. člen sklepa.
5. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 2. 2019.
Št. 602-120/2018-17-(47/09)
Kranj, dne 30. januarja 2019
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec l.r.